16 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12

16 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TAN PALUZE Mİ TEN YOK GÜMÜŞ AYİNE Mİ GERDEN Dnüyada mevcud bütün kremlerin en mü- kemmel'dir. Türkiyede ancak eczacı Hasan tarafından yapılabilen Hasan Kar Kremi bey- nelmilel şöhreti haiz olup ecnebi ve kibar sos- yete kadınlarının daima rağbetini kazanmış- tır. Kar gibi beyaz olup cildi kar gibi beyazlaş- fırır ve güzelleştirir. Cinsi cazibeyi ziyadeleştirir. İhtiyarları genc- leştirir. Sivilceleri, ergenlikleri, kirleri, leke- £ leri kat'iyyetle izale eder. Hasan Kar Kremle- vk ri menekşe ve acıbedem cinsleri vardır. Av- 8 rupada birinciliği kazanmıştır. Ve mutlaka bi- rinciliği daima ihzar etmektedir. Yaldızlı ve “ süslü ecnebi kelimelerile ve markalı etiketle- " rile yapılan kremlere aldanmavan Bayanlar artık hakiki ve nefis Hasan kremini bayıla ba- yıla kullanmaktadırlar. Hasan acıbadem yağı kremile, gece pembe Hasan kremlerini ve gül, yasemin yağlı Hasan kremleri ayrıca birer saheserdir. Tüp 20, va- # zo 50 kuruştur. HASAN markasına dikkat. HASAN Deposu. TARAĞA İSYAN EDEN SAÇLAR Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzusunda olanlardır. Binaenaleyh Saçlarınızı İtaate Alıştırınız Bunun en iyi çaresi PERTEV BRİYANTİNİ » ku'lanmaktır. “ -NERVİN HER Te Sinir ağrıları, asabi öksürükler;. uykı suzluk, baş ve yarım baş ağrısı, baş dör mesi; baygınlık, çarpıntı ve sinirden iler gelen bütün rahatsızlıkları giderir. KAYIP — Seyriseferden aldığım z e863 BAĞRI ele ehliyelei Ky Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünden : bettim. Hükmü yoktur. Kadıköy Ba.) Gemilerimizde istihdam edilmek üzere iki doktor alınacaktır. İstekliler hkpazan kabzımal Süleyman yanın- | şeralti üzere 28 şubat 938 tarihine kadar idaremiz baş doktorlu- da şoför Mustafa Buna müracaat etmelidirler. (797) h ame Kat'iyyen İrtiyarlam'yan Kadının Sırrı 45 yaşmdn olduğu ha'de yüzünde hiçbir çizgi, hiç bir buruşuk yoktur. Cildi açık, yumuşak ve bir genç kızınki gibi kusursuzdur. Adeta bir harika! Fakat, bunun ds fenni bir izahı vardır: O da; Viyana Üniversi. tesi profesörü doktorStejakal'in şa. yanı hayret keşfi olan “Biocel,, nam <evherin sihramiz tesiridir. “Biocel,, yumuşak ve buruşuksuz bir cild için gayet elzem gençliğin tabil ve kıy. metli bir unsurudur. Bu cevher, şim di pembe rengindeki Tokalan kremi terkibinde mevcuttur, Siz uyurken o cildinizi besler ve gençleştirir. Bu su retle her sabah daha genç olarak u. yanır ve yüzünüzdeki çizgi ve buru. guklukların kaybolduğunu görürsü. nüz Gündüz için beyaz rengindeki (vağsız) Toka'on kremi ku'lanmiz Etün siyah benleriniz. erimiş ve cil vumutatm ş “ve 'on esme olursunuz kurtulmak © daha ve neren bir in mutlaka. haki, olan Tokalon kremle. ak KAY i AN ; rini ki #niz. KAYIP — Galata rüfus memur- luğundan aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. Yenisini alacağımdan hükmü yoktur, Akdoğan sokağı No, 47 Kavalah Hüseyin oğlu İbrahim. saasllsına KARA TA RADYOLİN ile Dişlerinizi Hergün Fırçalayınız. 16-2-938 am © Zira bir veya iki defa ya- zi pılan her iş mutlaka ya- > rim demektir ve bu kada- rile dişlerin sıhhatini temine imkân yoktur. Yemeklerin kırıntıları, salyanm az ettiği mikroplar dışarıdan k man muzır mevad karşısında BAS dişler ve diş etleri eğer mütema- © diyen temizlenmezse bozulma- © ğa, çürümeğe mahkümdur. Çü- âtlarından zatürrieye kadar her nevi hastalığa vol acabilir. Baş ve Diş Ağrılarına Karşı Muafiyet demektir Nafile yere ve çaresi varken niçin ıstırab çekmeli emmi Bir tek kaşe GRİPİN En muannit ağrıları, En kısa zamanda kesmeğe kâfidir. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Taklitlerinden sakınınz ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. Kimyager Alınacaktır Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: Kırıkkalede çalıştırılmak üzere maden tahlillerinde çalışmış ve ye- tişmiş bir kimyager alınacaktır. İsteklilerden askerliğini yapmış olanla- rin,vesikalarile Jmum - Müdürlüğe şifaben veya © tahriren * müracsat- ları, “830... MEYVA TUZU EN HOŞ VE TAZE MEYVALA. RIN USARELERİNDEN ISTIRSAJ EDİLMİŞ TABİ BIR MEYVA TU ZUDUR. Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilebi' mesi mümkün döğildir. Hazımsızlığ Ö mide yanmalarım, ekşiliklerini ve muannid inkıbazları giderir, Ağız ke kusunu izale eder. Umumi “hayatı intizamsızlıklarını en emin süreri ıslah ve Insana haymt ve canlıli bahşeder, INGILIZ KANZUK ECZANESİ BEYOGLU » ISTANBUL mam ann yam m ar mmm Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı Idare Eden: 8. SALIM * Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi, Basıldığı yer TAN Matbaa Ni

Bu sayıdan diğer sayfalar: