9 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

9 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

< ULUS o POR Milli küme maçları Ankarada A. gücü, Uçok, Istanbulda Beşiktaş veb. spor berabere kaldılar a kapalı ve yağmurlu olmasından hasıl ol- "muştu. takımlar e Sall Salahaddin idi. Takım- lar ea ğinkilei zaman şu şekilde ku- imuşlardı: Ankara Gücü — Ateş, Ali Rıza, En- ver, Abdül, Semi, Bilâl, Hamdi, İsma» il, Yaşar, Şükrü, Abdi. Üçok — Hilmi, Ali, Ziya, Namık, Basri, rulmi Enver, Adil, $ Mazhar, Said, < anın birinci golü aç ema gücünün wuruşiyle baş- ikalaı üti Tadı. İlk görünüyordu. Akınlar müsavi idi. Altm- dakik: haf bir vaziyet hasıl oldu; nkara müdafii Ali Rıza uzun bi: z Li ankara gücü - Üçok :naçından bir enstantane zi, lend, Fuad - ai, Rıdvan, ei e Eğri Ri de şu in ile oynuyor- ahmud - Fethi, Adnan - Mehmed, Manu Tam - Reşad, Ali, Hakkı, Fuad, Sal esl iha tik. Rüz- tehlikeli bir iri Yağmurdan ıslanan ve kayan yerler bir | yaziyet almadan kaç oyuncunun birden rska geçmesine sebeb oldu, Kaleci de topu karşılayama- Mn — sayısı “ Üçok ka- nayan beşik- lesine girdi. ta ağn miami iz netice almak izmirin birinci sr r gayretle m be durum izmirlil ane Si İL ind dip i iki güzel hücum, İzmi müdafi kis üst üste bir kaç akı yaptılar 13 | Sen Pip Bayi Eşe mer. üncü dakikada Said mükemmel bi fr- ii sat kaçırdı. Fakat b ç dakika sonr: - adi eriyetle e kalesi- güzel bir m güç kalesine ka- nin çen ni dolaşmasına rağmen onun- dar indiler. Bası ri güzl bir şutla İzmi- İzmirliler e an güzel W rin birinci golüni İzmirin ai golü nu hararetlendirdi. İkitaraf da maçı ka- zanmak içi r kuvvetleriyle çalışmağa başladılar. Yağmur takı galarına mani olamıyord ımların seri oy» so min e golünü attı. nka: beraöerlik sayısı çoku ali vaziyete geçmesi güç- Tür daha çok canlandırdı ve böylece açın birinci devresinin son dakikala- rında zevkli bir oyun sil — ei güçlülerin e çalışmalar da, üçoklülar da galibiyeti çi için ukrşyorlar 35 inci dakikada emmi kovalayan bir iki a ME sonra güç sol açığı Ham di Ürek kalesine kadr indi. Ceze el gi“ i “de ve gol yapacak bir vaziyette Eeklerden biri kendisini düşürdü. unu penaltı ile cezalandırdı. Him çektiği şütle iki takım bera- T vaziyete geldiler. Devre böyle bitti, ci devre de ii oyuna izmirliler benz in NE on beş maç denk dakika g rta çi Fakat isteksiz oynadı! Ankara güçlüler i edemediler. Oyun ziyeti muhafaza etti ve berlikle sahadan ayrıldılar, istanbulda mine B (A.A.) — Milli küme maç- rma bugün de devam edildi. eli ma bugün Beşiktaş'la Doğanspor ara- sında Taksi; im kasa sürdü. İki takım karşılı. kd Beşiktaşı biraz deği- şen pimin şöyle sıralanmış görü- yoruz Mehmed Ali - Hüsnü, Faruk - Fey- iniş sala Fuad, iki taş mü- dafiini üzeri alarak aralarından bir e verdi. Sağ için demir gibi bir şutu rüyoruz. Beşiktaşın beraberlik sa; Beşiktaşlılar bu golün seri e birdenbire canlandılar. Fak: fırsatlar Kam ys gbi doğru beşiktaşlılar oyuna hakim bir çiz görüyoruz. Fakat ayni te- Pe. A AA e “Hindenburg,, faciası (Başı 1 inci sayfada) kaza neticesinde 75 kişi eylül 1934 tarihinde ASİ ek burada yanmış ve Ea kişi ölmüş idi. 4 son kânun 1935 de gene burada Mohavk vapuru batmış ve 45 kişi bo- ğulmuş idi. Tahkikatın hedefi Amerika hükümeti tarafından yapıla cak tahkikatın bir hedefi de, bu hava gemisinin inşası için kullanılan malze- enin neden ibaret olduğunu anlamak- tahkikat neticesinde bazı madde sebebiyet verdikleri sabit daa mi im bas ni bir ka- laştıran bir kanun projesi kabul etmiş- tir. zemiyen Balı kaptı öldü bir yürüyüş bii e ai Lekhörst, 8 (A.A.) — Zeppelin kum- ĞI DİK | panyasının basın memuru ii Bruno, pası ei ek pl kaleye | Hihdenburg'un kantar coat Laura doğru sürüklüyor. İki İzmir müdafiini | »ndün saat 18.05t e( hm saati) ve- zerine pu Rıdv a geçirdi. Gü- | ça mis haber vermiştir. zel bir plâse kaleci plogjon yapmasına Kaptı alın di ei rağmen topu kel ve Beşiktaş bu lie gemi leşe wretle beraberlik sayısını çıkardı. kle Dört dakika sonra da devre 1 - 1 be- raberlikle bitti. İkinci devre Oyunun zevkli ve heyecanlı kısmı teşkil eden ikinci devreye boşar enerjik bir hücumla başladıl. rdan itibaren me e ö- nünde canlı Beşiktaş faaliyetine şi beam Fakat gutlar avuta gidiyor kişi daha ölmüştü 4 kurbanlarının resmi bilânçosu, ei 1 e mürettebattan 21 ki- şi ve Lekhörst tayyare meydanı müs- Kin ğini olan bir iki kişiden iba- İane toplanıyor Nevyork, 8 (A.A.) — Almanya - A- merika ticaret odası Hindenburg balo- Tahkik komisyonu işe başladı m mürettebatına yardım için 5000 dör vermiştir. a e zamanda felâkete uğrayan- İnen inşası aş ndaki ilmi Gelik vam mesi için lin sanı epi ii karar ver» Dr. Ekner'in mea erlin, 8 (A.A) — pelii panyası reisi Dr. ei er lari da Lekhörst faciası alkid tafsilât ermiştir. Ekener, önce bir an bir kundakçılık ni uzaklaştırmak bulunduğunu m 7 şunları etmi; ilâve dr: ziyade hava irin ileri ba iş olan bazı elektrik hâ- diselerinin bu faciada bir rol oynadı ğına ihtimal verilebilir. Kaza ve alman ER a Y— matbuatı Yiladenbarg m e altındadır. Umumi yas ve mateme rağmen ler alı y ge teler alman hava seyriseferinin sar sılmıyacağını müttefikan kaydediyorlar, ölki: eobahter gazetesi ezcüm- DRE hizla önce n fil Ri im bir eği sonra yaşamış ve yeni bir hamle almıştır. 3 14 inci: dakikada: İzmirliler güzel das ii Haki ayi Beli ki e yarın ikinci larını Kadıköyünde Fenerbahçe ie, Sa pacaklardır. ilkbahar At koşuları bugün başlıyor ye İpodrom tribünlerinden yarış meydanına bir bakış İlkbahar at yarışlarına bugün A: kara yarış alanında çay Ya. ru m sekiz hafta si ve 27 haziran 7 de sona erecektir. ay at ya- mi programları halkın yarışlara gösterdiği e ve alâkayı artıracak yi hazırlanmışır. Halkın ii ve yarışlara 1 günden gi vi sevgisi de b iyi ve Yazılacak m şimdiye kadar ya- gi san, rus yet w r, Bugünkü koşular beş grape. yenir Bu. pa iştirak edec: yvanları bide koşu GTeriler pa zanmamış yerli yarım kan ingiliz er- kek ve dişi taylar ei İka yesi 255 anin A ei Sö; üye 20 lira elek tayı yetiştirene 25,5 ai Ez » Ahmedin Al Ceylanı, Akbayın Sadası, yüzbaşı Nu- rinin Necla ikisi, B. Mehmedin Gülü, B. Yakubun Gülcanı, baytar binbapısı ” ilminin Minesi ve B. Ahmed Ak- alkap'ı olmak üzere 7 tay ii: tirak öleli lira a Mesafe 1000 metredir. ay 2 Rağk koş e daha yukarı yaşta ve e senesi ek iş oşu kazanı ve kasraklara ikinciye 55, üçüncüye 20 li k zere 320 liradır, Mesafesi 140 tre dir. Koşuya B. Said Halimin Copaini, Akifin Betyarı, yüzbaşı Nuri- B. nin Fleur d'Amur” o ingiliz Büyük ii elans Sir Persi Loren'in isi e sr olmak üzere 4 at iri mler e Üçüncü koşu (Çakal su) Bu koşu; dört ve daha b yaş- ta ve hiç koşu kazanmamış yerli, yarım Atatürkle BB. Hitler ve Miklas arasında (Başı 1 inci sayfada) mennilerden dolayı içten teşekkürleri- mi takdim ederim. Adolf Hitler Atatürk'le B. Miklas arasında urya Cumhur Başkanı dâ aşağıdaki ml teati edilmiştir. Ekselâns B. Miki Avusturya ii Başkanı ir Milli bayram münaseb kse- lânsınıza en hararetli kide ve şahsi saadetle mi Avusturya milleti- nin refahı A hararetli te- asipilerimi iğ K. Ataürk Ekselâns Cumhur Başkanı sal ara Nazik temennilerinden öne ha. raretli ei irlerimi kabul etmesini ek selânslarından rica eder ve aynı zaman- Leh - Romen münasebetleri Rador ajansı bir tavzih ye ş, 8 (A.A.) — Rador rn bik gri Bazı romen ve yabancı gazete- onya a e lke 1 haki da bazı yeni fantezist haberler mizi mektedirler. Bu gazetelere göre, bu an- ler, Romanya politik li edefi, iki memleket arasın- daki ittifakın bünyesinde emirle 1 gazi da getirmektedir. Gen teler Romanya ile Maca: a arasın- da bir anlaşma vukua gelmesi için Po- eirceğiki de bildir- nyan araya ktedir. berler, tin gi asılsızdır ve dini a taşımak ran mese) Mi e va ir, Bu esnada, Romanya - halis kan at vi Bu koşuya B. Akifin B. şu Said Halimin Noviçesi, B. Seyid Ah- da kendilerine Mike. ve akli mia AVE TleL RE e Bolaya şahsi & iye ei çok smimi temen- b lerimi arar nın bir müdahalesi ve; yu ihti- Miklas mali de katiyen bahis mevzu Çi (AA) miştir. kan arab ve halis kan arab at ve kıs- | medin Markizi, B. Fikret atlının Tom- aklara mhsustur. ii birinciye | rusu olmak üzere 4 at iştirak edecek- > ikinciye 55, üçüncüye 2 ira ol- | tir. üzere 255 lira iz, Me e 1600 met- Beşinci ai Gm koşusu) ir. Koşuya B. Kâzımın ii , yar i ay Celâlin Ejderi, yüzbaşı İhsatın Bu e ici Eee yukarı yaş Ayşesi, yüzbaşı evzinin Sevimi, a- ki yerli yarım b ingiliz at ve kıs- vukat B. Hakkının Yıldırımı, bili | raklara mahsustur. İkramiyesi bir Alinin Demiri olmak üzere 6 hayvan 245, ikinciye 55, üçüncüye 20 ira iştirak edecektir. olmak ire 30 liradır. Mesâ metredir. Koşuya, B. Salih Temelin Dördüncü e it Mn koşusu) | ceylanı, B. Rüstemin Ayhanı, B. Fah- dik inin Andrabudini, D Feketenin Selte- Bu koşu, > ve Ri , B. Lütfünün Muradı, B. İsmail Hakka Maksudu, pe İbrahimin vinci olmak üzere 7 at iştirak edecek- Di kın spor maçlarını ve yarışları takib edebilmesi için maçlara saat 14 de, yarışlara da 16,15 de başlanacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: