9 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8

9 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— 8 ŞEHİR BAHÇESİNDE Ünlü Okuyucu: Bayan Muallâ Dinçses Kemençeci Anastas ile seanslarma başlamıştır. Ankara Defterdarlığı varidat tahakkuk vk iaşe Gem Bahçe Zde Karl Koth'nin 932 ald verdiği 14.3.932 bi beyanmames müstenidatı olan kayıdları üzerinde tetkikat i ia İmak üzere defter ve vesaikini ge- tirmesi pipi yı tebi ni aranılmış ise im dığından tarihinden ilm ün zarfında Anka darlığına defterlerini ve Me ibraz R sin saklirde a kında kanuni muamele yapılacağı tebliğ mai mak ür zere ilân olunur. (1174 ) Devlet idin ve Limanları Müdürlüğü nalma Komisyonu Hira İLAN Eskişehir atelyesi için iyi tesviyeciye ihtiyaç vi Taliplerin imtihanları, Ankara, Eskişehir ve e) is şa dil ların- da ve İzmirdekiler için de Alsancak m, ank İsteklilerin birer istida ile doğruca Eskişehi: a mü- dürlüğüne müracaatları. (1118) Memur aranıyor ada bü! esi iel iplerin otuz lan aşağı, türk dinin seyi rmiş bu- ele 'nebi lisanlarından birine, (tercihan keli m ol Ankar: Benesine al il eklerin hal tercime ve fotograflariyle birlikte, ara posta kutusu 505 numaraya mektuj yk müracaatlar. 1189) ANKARA ASLİYE BİRİNCİ H KUK MAHKEMESİNDEN: Ankarada Musabey mahal si Musabey caddesinde cami it- Sip > e evde Maideyı Hacı Ayvaz M. Bakmak sokak 6 sayılı vii mi ei zı ve ” Süleymi an karısı Mer; vekili Davut Vehbi Teme iie müvekkilesi Mein kızı ia yal e olarak verilmiş ise de şimdi almak istediğinden bahsile li suret ehli ülemiyeek iade ed olduğundan 21. de mahkemeye İM tekarrür et- asliye birinci hukuk mahkeme- e > da- 022 va Satine binaei 5.937 cuma gü tiğinden yevmi mezlerd isli Mi e hazır Baka ve e yahut ii vekil makamına kaim olmak ü ilân ol e Müdafaa Vekâleti Satma'ma Komisyonu İlânları AN her metresine biç giri i 305 kuruş olan 100 bin met- re kapak kumaş kapalı zari alımacaktr. artnamesini 1525 kur mak ve örneklerini görmek is- yemlerin her gün komisyona ri a radır. mayıs -937 salı günü saat İl dedik )0sa; a del Dirlik 3 üncü teklif ri saat € Sa, Al. ai Ko. na vermeleri. (1160) İLA Diyarbekir reyyan alayı i işin bir mimara ihtiyaç vardır. Veri- ecek Büret aegazi M8 azam, 250'liradir. İsteklilerin seraklriyi birlike a günü olan 20 - may: 937 ve gününe kadar Hav: im rl; in ii müracaat iel (1158) e Parası derhal teslim edilmek şa 128 baş Mmekkâri hayvan yerle satın anlak li İsi Ak- köprüde pazar mahal e komisyon tarafından yapılacaktır. Er vanı mevcut İstekliler ayvanlaryle birlikte her gün saat 12 ye kadar Akköprüdeki isyona li (1173) eN atına aid işler kapalı zarf- 00 lira 80 kuruştur. ini Su tesisatı; e okulu içme su tesisi m kale ilgili bulunanlar 2490 sayılı maddelerinde istenen belgelerle birlikte ii ve ist et Dİ De li ihale a saat 14 de ka: iğ olara! > satım alma komisyonuna versinler. 122) 1—194/ BİL T 1 — SI kalem otomobil malzemesi itmeye konmuştur. — an min edilen bedeli 2885 lira Gi Se olup ilk teminat parası 217 liradır. e 2 a may: pazartesi günü saat 11 dedir. itmeye m 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mdülerinle Bok ge le ihale gün ve saatında M, M. V. alma komi r bulunmaları, (1014) 1—1758 zarfla eksiltmeye BİLİT — İki adet perçin çivi makinesi kapalı kr 2— min edilen bedeli 9000 lira olup ilk teminat oparası 675 liradır. n pri 25- -93 Si ma günü saat 15 dedir, — Eksiltmeye reiki 3 sayılı Kanunun 2,3 üncü gadam istenilen e belgeleriyle nike en gününde en es bir saat evveline kadâr .M. b eyl ez fi ür e BİLİT — Bir adet tav ocağı açık eksiltmeye konmuştur . 2 — Tahmin edilen bedeli 4000 lira olup ilk teminat parası 300 Male — İhalesi 24. haziran. 937 da embe günü saat 11 dedir. ia Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatı - de M.M. ME komisyonunda hazır ee 2027 BİLİT 9 baş koyun, 5 baş keçi, 3 büyük 2 yavru domuz arttırma sure- tiyle satılacaktır. Satış günü 12-5-937 çarşamba günü saat 10 dadır. aat ve satışa gireceklerin belli gün ve saatında M. M, V. Sa, Al, Kr dmisyoll gelmeleri, (1170) 12026 hakkından gelinemez * FLİT, bütün haşarat öldürü t, onularcilan ü mayilerin fevkindedir. ullanmaktadır... Bu şaklı ve asker resi kli ve köşelere biraz FLİT TOZU ir olur. aşarat derhal te IN , Voyvoda Man v : Erp Ankara si ediye Reisliğinden: 16, 37, 38, 52/10, 65 numaralı di İli Samanpazar eüddesinde © "ha rita numaralı dükkân ve kahv: anta 1-6-937 hada pa ahane ile bah birer sene için çi artırmaya & Ze ise ze istekli çıkmadığın- stekli lar muhammen ki teminat paralarını ihaleden eyvel belediye yemesine mukabilinde alacakları makbuz ilmühaberini encü: scala dır. e 18-5-937 salı günü saat 10 a belediye enciime- — İhal nde a lacikt, (1181) Kütahya Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: Belediyece kabul edilen ikinci derece düz 1 960 alma olmak ve yevmiye 52 Mp beheri FIRSAT! TERKİ TİCARET DOLAYISİYLE Büyük Tenzilât ESKENAZ Bankalar caddesi No: 27 görme ei almak e her gün he sap ne emi erer dirler, kli olan! ha: n ikinci teşrin dibayeti e kadar Kü - ği e! e il esi üzayede, nulmuştur. İs evmi muayyende ka komisyo- k Mİ sair zamanda cezai müdüriytine müracaatları liân olunur. (1175) 1—2030 Satılık Arsa Selânik caddesi şubesi karşısında Yenişi maliye tahsil Telefon: 1—1972 aray Daire Beş salon, bir hol Yezlehiz Düzenli” sokağı Zi- Taat Bankası memurlar apartı manları arkası No. 10. içinc.xi- lere müracaat. Telefon; 2676. Mi Ev şehirde Da ni iie celle 1 iskâl da hele aş güzl 2 No, a ev İstiyenler saat 12 ve ii Gi ki şindekilere müracaatla görebilirler. 1—1' Bai le Kiralık Ev - Kavaklıdere Sümer B leri ei yol üstünde — ei trik mevcut bağlı ev kiralıktır. a vi vi ti mutemedi di Yağ- 7 tarihinden itibar ren miş şartnamelerini “o 1,5 nisbetinde Kg a bedelinin imen. mamü a ağir 100 En eski EE pek kısa bir zamanı e kökün- den ie Umumi ni İngiliz Kar zuk eczanesi, hı czanerle bulu- nur, ciddi ve lie bir nasır ilâcıdır. cı oğluna eya ine “anı Na» ci'ye müracaatları. 1—1722 Çok Ucuz Kiralık Daire İki oda bir büyük hol Tel. 2923 Nimet —1952 Kiralık oda lek- miri bulunan an büyük ve > nakl bir od: mile tinde M ammer'e veyi Sarayı saddes Ne m hapy (1124) 959 İmtiyaz sahibi ve Başmu- harriri | Falih Rıfkı ATAY mumi neşriyatı idare eden Mei ei Müdürü Nasuhi rü caddesi civarında Ulus Basımevinde basılmıştır. ZAYİ İstanbul Eyüpten aldığım nüfus rilkerei kaybettim. Ye- nisini alacağımdan eskisinin hük- mü eni örgi kızı rn — SAT ARSA ar Md. karşısındaki Tl a de 187 M2 telefon: 1475 1-2023 e bir Endam Ankara Ae Reisliği İlânları | İL, Yaz mevsimi gelmesi dol. yiye © tuzun toptan kilosu #18 yer kilosu 5.25, ince tuzun toptan kilosu 5,50 peral emi Josu 6 kuruş olarak tesbit v Gi m e 88 metre murabbaf ştur, — Yenişehirde 1081 inci 2 va 6 pi arsa A beş gün müddetle açık artmaya akal 2— Mümin bedeli (440) liradır. akkat teminatı (33) liradır. 4 — Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi- ne ve isteklilerin de 18-mayıs-937 si günü saat - nn bele“ diye encümenine müracaatları, a 3 — Muvi 1— Yenişehirde 1068 inci ida 8 parselde 21,25 metre murab- EE — Muhammen bedeli (53,15) liradır. — ro akkat teminatı va, liradır, > rtnamesini görmek iri her gün yazı işleri kale « mine ve isteklilerin de 18-mayıs - salı günü on in bes > lediye encümenine müracaatları, — Sakarya mahallesinde İm uncu adada 9 parselde 373 metre murabbar belediye malı arsa on beş gün müddetle açık artırma- ya konulmuştur. Muhammen bedeli 1119 liradır. 3 — vv ai) teminatı 0 iradı. örme işleri i saat on buçukta iL İst dr encümenine mr m — İsmetpaşa mahalesinde OLEN okak kazılması icab eden topak işi on e gün mü üddetle açık eksiltmeye konulmuştur. — Keşif bedeli 1002 liradır. mili iye teminatı (75) li El Keşifnamesini görmek yener e yn işleri kale- mine ve li de 21 mayıs 937 & e ukta Belediye encümenine müracaatları. (11 —1971 LA — Su ran» RR lama, köşebent, demir çubuk, siyah a perçin çi teşe on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 2 — Muhammen bedeli rel liradır. 3— m teminatı (35) liradır, 4 — Mikdarını öğrenmek A Egr ve el kalemi « ne ve isteklilerin de 18-mayıs-937 salı ye bele « diye encümenine müracaatları. (1022) yu addeminde 852 inci adada 7 parselde 63,5 metre mua arsa ün müddetle İyi arttırmaya konulmuştur, 2— Mae bedeli (381) lir; e Sarpa (28,60) a — Şar ye i görmek in ai a yazı işleri kale « ve iste vekliler ke 18-may1s-93' iü saat on pas ra be FE encümenine Ki 093) 1—i 3 REÇETELERİNİZİ ———— ( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi- Giniz yerli ve Avrupa ilâçları bulunur, Resmi, husus 15 sata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında Telefon: 2018 Nigde Cumhuriyet Müddeiumu miliğinden: Niğde cezaevinin 'n 30-11-937 tarihine kadar gk mek ya 10-5- 981 mi itibaren 20 gün müddetle Sile ulmuştu, rülen pey haddi layık görüldüğü takdirde o gün ihalesi icra e 31-5-937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat on beş- te Niğde C.M.U. yi i dairesinde müteşekkil eh yapılacaktıra — İsteklilei işi ei m ihale bedeli mu - abin eyi görmek içn de cezaevi müdür! 1187) lüğüne müracaatları, —2036 YENİ Bütün düny. Manen ve Disi lie iririle ni Aşk, hi âve olarak: «BUGÜN BU GECE lan kendi ROMEO ve JULİET oward is, heyecan, isa binbir gü- zelliklerle e lara sanat harikası CANLI RESİMLER SİNEMALAR HALK Sa a e Mevzu iiharişle —— dikkat Ban MİRNA LOY . CARRY GRANT BUGÜN GÜNDÜZ LİNÇ KANUNU mea üzerinde m ni i; an ibret ami İlmi Gayet İLİ ii Mavs.

Bu sayıdan diğer sayfalar: