19 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 10

19 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

tai a YE © 7 Si nite hife 10 Teni Asır Büyük sür'atte; zımpara taşları ımalet- tik, pek çok otomobil harap ettik, Uy- kumuzu feda ettik. Fakat bu yeni Şa- yanı hayret lâstiği meydana kğ Ljetikler eskiye n Bazarenda- (Bu lâstik, hareketi ani ha fazla tekemmül eti miş olduğu gibi “durması da ani olmasın. ğ ütüs olan asri Sisliebileri için imal e İaeikler slerlmyan se- Olunan yi üz v eplerl Ge yl lüled pılan tabanı alen çi bu anın modern oto- Geven Gazli sür'atinden leri vi anlayıncaya kadar sele ami şeklini ivme Goodyear mühendisleri bu arızaya ça- re bulmak için sayısız lâstik- leri zımpara taşlarında tec- b ettiler, Birden lar arı tahrib üzlü cefa- bir yeli e samalade yaptılar, bu tecrübelerden her iklim- de kullanılmağa müsait “G-3,, tarmak ai en Sefakâr hiz. tlere otaham edecek smd va lâstiği “ Goodyear acenta- Mâstikleri meydana çıktı. e görünüz ? -3, a yayan hayret lâstik hilenin imali bize çok 43 *ç daha kilometre fazlaya mal olmuştur. Fakat yarka gibi gibin gene iy. da- nl ağ satış fiyatları- fazla mız değişmemiştir. Eskİ e an YENİ e! G.-3 Daha enli, ağ ağır yürüyüşde. 4 VETİ FAZLADA FAZLA EMNİYETLİ vE YEAR Dostlarınıza sorunuz size KREM PERTEV in esrarını söyliyecektir #Gribe Karşı tecrübeli Ve çok müessir büz 19 Nisan 1935 Emlâk ve Eytam ban bankasından: Es. No. Mevkii ni No. Cinsi Depozito T. L, 409 Karataş duygu sokak 6 ev 120 463 Karşıyaka Alaybey M. Güllü ii 27,16 27 arsa 104,50 M2 27 526 Karşıyaka Donanmacı ma Aydın 7 9 m. 540 > 110 552 Karşıyaka Osmanzade mahallesi Rahmi B. 2 6 208 » 42 573 Karşıyaka Osman ikinci Aydın sokağı 19 18 843 e 130 575 Karşıyı Osmanzade mahallesi Reşadiye C 58 60 0 190 576 Karşıyaka Osmanzade mahallesi Reşadiye C. 36 36 877,59 , 180 577 Karşıyaka Osmanzade Madiye caddesi 39 312 ŞA z 190 58: rataş islâha 17 nı ev 300 645 Dizeler mahale desi 113 177 660 646 iiekaleki İsmail e kak 13/1 161 arsa 53 ji 8 686 e mille Molla b 16 > evin 28/128 sehimi © 8 747 ni in ma halesi Kâmilpaşa C, 120 ev 35 320 Güzelyurt mahallesi zizler sokak 30/3.30/4.32 38.40 ev dükkân ve avlunun yarısı ii 858 Bornova Yıkık minarı 24 evin 9/48 sehimi tarla kuyulu 16335 M2 — 868 Orhaniye mahallesi Kâ- il efendi sokal i 1 ev 2v0 892. Karşıyaka Osmanzade ahallesi Reşadiye C. 37 31 arsa 5075 M.? 620 963 Bornova balıkçı paşa çift- liği Kâtip oğlu mevkii bir hektar 8380 M.2 tarla 400 'cu mahallesi Molla 3-16 3 evin yarısı j 1010 Kasap Hızır mahallesi şeritçiler çarşısı 10/12 dükkân 400 Mevki ve numaraları yukarıda yazılı emlâkin peşin para pi satışları 20/4/935 Cumartesi günü saat onda ihale edilmek üzere arttırmaya konulmuştur.İstekli olanların hizalarında gl pey akçe- lerini veznemize yatırarak arttırmasına “stirak etmeleri lâzımdır. 7—14—19 (473) Senelerdenberi TECRUBE edilip piyasam”a çıkdıktan sonra GRIP hastalığının memleke- timizde şiddetini kaybettiren ve vak- tinde kullananları Gribe yakalanmak tan kurtaran NEOKALMINA Kaşelerini emniyetle kullanınız 27 Nisan 25 Mayıs Daina Sabit Daima Tabii Yurdumuzun en güzel traş bıçağ KIRMIZI, AY ıraş dır. il Mem seven- ler başka biçak kullanı malıdır. Denemesi ime dır. Umumi deposu : Kuzuoğlu vi a Sait gazası Numara 2' İzmir vay ve elektrik Şirketind Şebeke ameliyatı ini le önerip bu ayın 20 nci Cumartesi 0 dah kad © ve 21 nci Pazar günleri saat 7- 18e kadar Kemer © Caddesi, Çorak (o Kabi Sokaklari—. ile mücavir yakala kesileceği muhterem abonelerimizin malümu olmak üzere ap gide Bir katil bayramında aralı Ma İbrahim söy “Müslim hakkındaki tahkikat ikmal edil- miş ve mevkufen ağır cezaya evkedilmesine karar verilmiştir. : vantin Saç Poya İNGİLİZ KANZUR eczanesi ii la ye bik vantin saç boyaları muzır ve zelil pamylleler den tamamen te dalar Ge olup ir tabii la? bahşed İkinci Me okal vi fırın Juvantin saç boyi m kumral v« yiti Na; üzerine eri in olarak iki tabii renk ii Gayet tahil ve e olarak temin edi” len renk Kel een hatta denize girmek suretiyle d€ En Tiltüe 20 HE çıkmaz. i ve emniyetli markadır. Eczanelerde ve ıtriyat mağazalarında arayınız. 1—13 (218)

Bu sayıdan diğer sayfalar: