19 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8

19 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahite kçe köklerden İK, e kökü; 0 GN n gelen sözl, uzınanlarımızın e erdal ssıs) yazılarını gazetelere va i konan karşılıkların iyi ayırt edilmesi i a e gin Türkçe olan Ky Pu ünkü işlen inden verece; İfreğ etmek — Çev öğ Me ım - Bir sürü a nek: Bu eviye bir ş m çar şik anlatımlar arasında ne ifr jeyi beğendim - Bu evi yeni i bir eca aş şekle çevirmek için hazırlanan endim. en Fart) e etmek — geli (Te- lfraz etmek — Ayırmak, böl- Örnek: 1 - Bu toprağı dört şerik arasında ifraz ederek her kısmına bir bina yaptırataklar- i Ba e dört ortak arasında ; r kısmına bir yapı soz vi — Bünlar ei ifraz pi bir t - Bunlar ayıracağınız bir ta- E 7 ak (Nifak anlamı- © ma) — Bozutmak (Bak: — e İm — Gizaçı (Bak: Fi ; İfşa etmek — Dile ei e am ke) ihar etmek — Kıvanmak e Fabr) İftira — Ez kam Bühtan) İftirak — imak ( Bak: tıcılık bir kaplan if- bir kaplan ım söylevi. b oi (İğzab etmek)— öne Kimseyi iğzab etm. mek lâzımdır - Kiinseyi rd ği — Gücen, güc: az, v — genç kızı evlene- e ilen iğfal etmek bir cürümdür - Bir genç kızı evle- omeceğim diye: el kandırmak p suçtur. — Bizim iğfal ie e izim hizmetçiyi © sayartarak kaçı il M- m ek — Çapraştırmak i :k: Mütaleanızı bir çok “Müz rruatla iş st ğildir - Oyu- uygun de a, Sepraşık Göz; eid “soieiğet sahibi eki iğmazıayn ile karşılamalıdır - Suçlarında kö.ücül © olmıyanları gözyumu ile karşılamalıdır. İğmazı © aynetmek — Göz- rummal ek: Bazen bir cürme karşı iğmazı aynetmek mücrimi le i etmek olur loşgörü Örnek: Müsamaha, âlicenap ruhların bir hassasıdır-Hoşgörü akı yüreklerin özgüsüdür. Masamaha etmek — Hoş- örme! Örnek: Her cürme karşı mü- samaha etmek muvafık olmaz- Her ve ve hoşgörmek uy- gun “ Ml İni — Doyu: İğra ya — ii kışkırtma! Örnek: Zenginliğe, para ka- a zanmağa iğra etmekle, fenalığa iğra etmek bir değildir - Zen- ginliğe, para kazanmağa hırs- rs ğa kışkırt- e Vi an bile şa- şalamıyara önüne bir an bile şaşalamıya- İğva etmek — Azdırmak, baştan çıkarmak tariki ii Ge inhirafı doğ rnek: 1 - müstakimden ie Beni ihafe etmek mi istiyersunuz? - Beni korkutmak mı istiyorsunuz? İhanet İhale 2 Üsterme ( Bak: Emanet) İhale etmek — Üstermek (Bak: E manet) ilaliten — Vsterleme (Bak: Emanet) Sarma, çevirme, genbili me 1 - Bu adamın siyasi meselelerde o ihatası var - Ba ae sorumlarda gen bilisi v. rdusunu ihata lüşürdü - Düş- Düş o içine di asunu sarma çenberi 2 — sn ordi iie düşürdü. e — Sarma, çevirme, Mm 1 - Bu adamın siyasi ihatası var - Bu adamın siyasal sorumlarda gen: bilisi var. 2- ordusunu ihata düşürdü - Düş- sa ei sarma gemberi ma sunu e m > Ordumuzun yaptığı bü- ik ihata hareketi - Ordumu- yül zun yaptığı buyük çevirme ha- EN ata — Sarmak, virmek, amak- e) erner, enereler, concevior uz düş- man meler ihata etti - Ordumuz düşman kuvvetle- rini sardı. — Bahçe dıvarla ihata ir - Bahçe dıvarla çev- Yeni Asır m e e — , Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu No.20 erin karşısına (. .K6) beldeği (alâmeti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. kalin şekilleri alınmıştır. ASLI AK yeniği - Kl alabildiği yerler. m bunu ihata ede- MAİ Lena Lar yraya- madı. İhatai nazar — Gengörl Örnek: Onun ban nazarına itimat ederim gengö- rüsüne güvenirim. İhbar etmek — Bildirmek, er vermek - Hizakaliğimi Haber ek - hastalığını bildirmedi esele çı İhfa imi — Gizlemek rnek : rını ihfa et- meye e galaya - Duygu! gizleme; Me isci — e hakkımı Örmek : imis iblal etti- Rahatımı bozdu İhmal — Savsa Örnek: İhmalden doğan yan- Me ln pese yanlış- Di vw e — Savsamak, k, bakmamak Örnek: 1 — Vazifesini ihmal etti - em vsadı. ilen e ihmal boşladı, mad İhmalcı — ai ,ibmalcinin biridir * iridir. etti verilen tarihinde İhtirak —Yanım İhraz etmek — Kazanmak, almak Örnek: Aranızda ihrazı mevki edemedı - Aranızda yer ala- madı, Bu şerefi canı pahasına ih- raz etti - Bu şerefi canı paha- sına kazaı tk eünek— Sayin k Örnek: Adedini ihsa İhsa etmek — Burmak ( T rim) İhsaiyat — İstatistik İhsan (Lütuf) — Kay, Örnek : İsmimi bollağa gösterir. Kayralarının bolluğu cömert- Örnek : Doğru hareket et- mediğini il - Doğru ha- eket etmediğini sezdirdi. İhtar a — Hatırlamak (Bak : Hat İhticaç çeliğe a İhtida etmek — Din deği İhtifa ji e e geçmek için çol lı - Hükümet bişi vr ğun önüne geçmek için çaki Muhtekir — Örnek: iel göz açtırmayız - Vurgunculara göz İbtilâç — Çarpınma, seyirme ii rm anlıyam: tirmek, dönmek rk aye) etmek — N olan HAK, aslı UGÜM olan Örnek: pekin ara- sında ihtilâf var - Düşüncele- rimiz ma ında ii var. İhti Ünkılâ 19 Nisan 1935 #DE VE TAÇLI "H'arihi "H'etrika No0.“30,, LILER anlamına) kiri Az (İsyan (İnke- in lâlci — Devrimci lâpcı), Rey les i, İhtilâs ml İktilâsmmın çiz adılar. İbtilât etmek — aşmak görüşmek - (Fr.) Se mettre en en relation, se erin €n con- t mak, özenmek Ve iyisi şok ih- ie eder - Giyinmesine a (Bak: e Halen (Yemi hr) da Hiya ından üzere b içinde, el Gi vi bir erge sürebilirler. Bun- lar T. B, TC C. Gnel Tai gine .. ve altında lecektir: ne Kıl liğini uygun (yahut: yeteri) örmü; Sebebi : Önür şadur ; s1) İmza alsam ne im b Barada bir önerge gösterimi- yen yanlar üzerine bir şey yapı- lamıyacaktır. e ez 6 Le ZE Küçük Haberler: Atlı spor kulübü komitesi .omitesi, Cumartesi güün ulus evinde toj toplanarak esinde k ine fıtıktan muv: yetli surette ameli. yat yenen emniyet müdürlüğü 2 ay Hulüsi Akgü: i en iyileşmiş ve dün memleket hastanesin- den ıştır. Bay Hulüsi Ak- gümüşe geçmiş olan deriz. Zabıta Habereri: MEKANA ENAZ! Büyücü ük Osmanzadede turan Kara- tir. Hırsı; Birinci kordonda Mitat lo- kantasında çalışan oAntalyah Mustafanın bir ceketi ile ceb saatı çalınmıştır. Hırsı araniyor, Bir kız yüzünden On altıncı Yul erine gibi Katerinanın gözdeleri çehrece dı: yılmış, bir ni hayatından ümit ke- ilmişti. “tarip bir tesadüf eseri ola- rak Katerinanın en çok nüfuz ve kudret sahibi olan gözde- en Prens Orlof acınacak, e e çıldırarak ölmüş, Rus; koskeca krallıklar vi Potemkin ise bir yolun kenarda taş- lar üzerinde can vermişi Bir Imparatoriçenin Ihtizarı Vücudunun sağlamlığını son- suz bir şöhvet hırsı ile gr çılgın kadın hiç bir neş- esini kaybetmiştir. İhtiyar nın en çok ilerler diği günlerde bile zevkten, bir şeye 'değer vermezdi. Bir ostuna yazdığı mektupta “Ba- e e olmak lâzımdır. tıraplara, galebe e. sala anmak kudretini: ren yalnız neşedir. Size kendi denemelerden yine bu. saatta sm b bulmak istiyoruz.,, diyordu. Katerinanın küçük meclisle- rinde çocuk oyunlarına kadar ynanırdı. Grandük Kontanten pa arı Turgutlu'da uru Kadrı Nejat Subaşı, Seyfi Palu Vakfı mü- tevelli “kaymakamı, Mehmet Akif Erkan, Evkaf O odacısı Eyup Ercan soyadını bm lardır. Salihlide Tahrirat kâtibi Muhittin Ziraat fen memuru Ekrem ye dın, nüfus memuru Hıfzı ker, akin sıhhat memuru Ce mil Derici, tapu memuru Ni: İlter, Hilâliahmer cemiyeti reisi İhsan Sabah, ziraat odası baş- kanı Asaf Soydam soy adlarinı almışlardır. Alaşehirde Kaymakam Şemseddin Kay aile malmüdürü Rüştü Erim, ul arında) . Katerina böyle derdi: ——o- Luinin asıldığını Duyunca çe pm titremişti zü hiç gülmiyen som kan ii adamı gi ee yirmi üz. Orada şirk kendisini bir âyine git bir neşe içinde! yüzdüğnnü gö- receksiniz. Garip değil mi? Katerina bu ze ve neş rogramını çizdiği zaman 63 yaşımda idi. Potemkinin ölümünü göz yaş- rtınası ile karşıladıktan bir ün sonra gene - dini teskin edecek, acılarını unutturacak k b ge Katerina ei v ateşi söndürmek isti- gibi... Katrin bütün hayatında e hasta olmamış ye orktuğuna hamledi- — Sonu Var — Gördeste Tütüncülük Gördes, 16 (Hususi) — md veni ekim işleri şu Eri razi 13 bin, arpa 19bin, tütün 6 bin dekar.. Yazlık mez- ruaata hazırlık 17 bin dekar. Tütüncülüğe her yıldan ehemmiyet veriliyor. a tün fenni usullerin tatbikine Belde yetle çalışılmakta Palamutçuluk demi kaza daha ümitli pe bekliyor. Gerçekten etrelerce de- vam eden No lal kaplayan palamutluklar beklenen neticeyi we bir zindelik taşı” makta müfusu 23 bin olan yelete içli ta pek on m ise olan pi bin koyun, 40 bin Gi sığır mi yakın mir olduğumu Hazin bir ölüm De Üç ile e ere İçe vi miştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: