24 Mart 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 12

24 Mart 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 Yurttan Akisler İktidar Çevrelerinde CUMHURBAŞKANLIĞI — Geçen haftanın so- mart) Turkıyeden ayrıla Başbakan B . Fu cak haftanın başında'(19 Mart) yüksek tasdike iktiran etmiştir. Cumhurbaşkanı Celal Bayar tahminlere uygun olarak ortalama bir karar al- mış, ; nel Başkanının tedirgin olmaması- na dikkat etmıştır Başbakana Ethem Möende- res, Dışişleri Bakanına Samed Agaoğlu vekâlet edecektir Böylece parti ıçındekı kuvvetler muva- zenesinde Menderesin ağır basıyorum zehabında bırakılmasının temini faydalı görülmüştür. ZIYARETLER — Bir haftadan beri Refik Komi- an, uz mandır nutuk irad etmemiş olmanın acısını Irakta çıkarmakta ve her gittiği yerde hararetli konuşmalar yapmaktadır. Ancak Mec— lis Başkanı bazen fikirlerim o kadar e de- ğişik mevzular ihtiva eden cumlelerle ıfada et- mektedir ki nutuklarım zaptetmek sorunda olan- lar ne yapacakla rım şaşırmaktadırlar Bir Mec- lis heyetinin başını komşu mleketi ziyaret etmekte olan Koraltanın sozlerını mânaları belirli cümleler halinde ve insicamlı şekilde aksettire- bilmek için tek çare nutuklarım tele almak, sor» ra üzerinde işlemektir. Meclis Başkanı bilhassa gece toplantılarında da bir yıldız gibi parlamak- tadır. He eyette eksıklıgı hissedilen tek milletvekili Kasım Küfrevi BAŞBAKANLIK — Zonguldak Belediye Meclisi tarafından kendisine "vaki müteaddit davete rağ- için fahrt hemşeh- verilmesi teklifi reddolunan Adnan Mende- rese ihtimal ki "vaki ilk davette Karaşi'ye geldiği için" Karaşi Belediyesi Karaşi Fahri Hemşehri- liği payesini vermiştir. DIŞIŞLERI — Münhal bulunan birçok elçılıge ait “eski generation" diye anılan zümreye dahildir. Ortalama karar Zonguldak yerine Karaşi Seçme gazeteciler Malenkofa teklif Partiler Arasında HÜR. P. — Ankara Milletvekili Şeref Kâmil Mengü geçirdiği bir mide ameliyatından sonra iyileşip hastahaneden çıkacağının arefesmde, pa- zar gecesi vefat etmiştir. Mengüyü, ölümünden bir kaç saat evvel partili arkadaşları görmeye gitmişler ve çok neşeli bırakmışlardı. Hür. P. li milletvekilinin vefatı haberini iktidar gazeteleri de vermişler, fakat Zafer merhumun "D. P. nin kuruluşundan bari çalıştığım" kaydetmesine rağ- men - kurucularından olduğunu yazmamış, Hakımıyet adım taşıyan bir başka gazete ise kendisini D. P. li diye ilândan çekinmemiştir. Şe- ref Kamil Mengü'nün kaybıyla Hür. P. nin Mec- listeki milletvekili adedi tekrar 30 a inmiştir. (O — Partinin menfi ve küskün bir tavır takındığı zamanlarda liderleri tenkid eden gaze- telere karşı Genel Merkezde derin infial duyan bazı kimseler kendilerini belli etmektedirler. Bun- lar bilhassa “Hür. P. düşmanları" dır Tıpk ten- kide uğrayan iktidar partisinin belirli çevreleri gibi onlar da hoşlanmadıkları yazı ıları yazanları gizli maksatlar taşımak, komplo yapmakla suç- landırmaktadırlar. Zaten C i i demelerınde bu neviden zihniyet tezahürleri da- olagelmiş, fakat ahtan hemen her zaman bastırılmıştır Ancak manzara, istikbal için, fe- rahlık ve emniyet verici değildir. Ciddi İcraat BAYINDIRLIK — Nisan ayının başında hakika- ten memleket çapında bir eserin resmi açılıp ya- pılacaktır. Eser Türkiyenin Batısı ile Dogusunu nihayet birbirine bağlayan ve Fırat üzerinde bu- lunan Birecik köprüsüdür. Birecik köprüsü şim- diye kadar inşa ettiğimiz köprülerin en uzunu olacaktır.. Resmı açılışı Menderesin yurt dışına çıkması yüzünden 10 nisana bırakılan köprüde trafik geçen haftanın sonundan beri başlamıştır. TAHKİKAT KOMİSYONU — Menderes IlII. ka- binesinin sanık dört bakanı hakkında tahkikat AKİS, 24 MART1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: