24 Mart 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 36

24 Mart 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 36
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ambalkj üzerinde basit bir gümüara - bununla beraber bu fBüumara müstahzarın kalitesini koruyan dakik testleri, gayet mkı kantrolü, en dikkatli itinayı iHa- de edür! Nerede yapılıraa yapıl- gın, büllin Sauibb müstahzarları Üzerinde meveud köntrol numa raları, sizin için, müutlak safiyeti, tetanüsü, müessiriyeti, .. ve bi tün Soulbh müstahzarlarının en haştamn ön söna kadür gayet &ilü bir kontroldern geçirildiğini ilade ödan bir garanli teşkil eder, İstanbuldaki yeni — Saulbb Laborataarmı Birlesik ,Davlet. lerdeki eşas Soullb Laboraltuar- İarından G0tü kilamdirelik kir olsaklfa üşırmakladır. Fukut eai Çettikleri Müçlar Kirkirimin hker dihetten tamaımile âynıdir. Denisaşırı Ülketerdeini e- Üüri Seulbb Laboratuarları gihi İanabuldaki Lahezatiar da e- Hat işin dakha weca bir derrü Hudu #der, Kuntrals — saimarazı herkraşi! kir Soulbb Üdemin terikçrdmi ve- rir. Kullamılan İptldel maddelerin nereden güldiğimi siyler, takilim har vafkavımaa. üzerinde kilmlerin gülüştiğini ve yupıdan kütün irdle ker aulatır. Oünyanım her yurlas d biml| edilsa bülüm Gyalkhk mlüm inlrtkrlarının — kanirel — nümarnlüari ve İtiğlara —li müdrstnl rejpsarlür daş tekemmil ettirilin aynı da- löik teötleri kullanır. Herhangi bir Soulbb Laboratuarı taralfindan kmal edilen bütün ilâçlar Marker Laberatunrımnda yapılıı &n kal'l muayenelerden — geşekilmellidir. İLÂŞLAR | idii BüNdüBLEİ | Buğgünlün yenl lııg,lııır pıııh' Hlüçkar piyasaya — ersedikneden önce, Çifte kontrol yapılmak Un re, Birleşik Devtetlere uçukla nümneleri göünderilir. Eğer her- hangi bir Hüç Seulbi'in yüksek siandardlarının herbirime teker Uker uymamıa, kafinl ödilmez ve Batığa çıldırılmaz., Saulbh'in İktanbüul habıta-

Bu sayıdan diğer sayfalar: