19 Haziran 1961 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 3

19 Haziran 1961 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Haftalık Aktüalite Mecmuası : 8, ei Li bi 364 Rüzgârlı Sokak, öven Kat 3 Daire 7 Tel: 11 89 92 > K. 582 - Ankara idare : Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Mat baası Tel:115221 Başyazar Metin Toker AKİS Neşriyat Ltd, Şirketi adına İmtiyaz sahibi ve Müessese Müdürü ANDIR P OE Yazı lerini A ilen idare eden sul Yazıişleri Müdürü Kurtul ALTUĞ * Karikatür : TURHAN Fotoğraf Hüseyin EZER Associated Press Türk Haberler Ajansı # Klişe z Doğan Klişe Bu mecmua Banın Ahlâk yasa- sına uymayı taahhüt etmiştir. Abone şartları : (12 nüsha) : 10.00 lira (25 nüsha) : 20.00 lira 1 senelik (52 nüsha) :40.00lira İlan şartları : Santimi : 20 lira 3 renkli arka kapak: 1.600 TL, Telefon : Dirildiği yer : Rüzgarlı Matbaa Basıldığı yer : Güneş Matbaacılık T.A.Ş. FİYATI :1 LİRA Basıldığı tarih: 18.6.1961 Kapak resmimiz Cevdet Sunay Güvenilen kuvvet: Ordu Kendi Sevgili AKİS Okuyucuları, Aramızda Gecen hafta AKİS, Türkiyenin pek çok tarafında, atışa çıkmasıyla birlikte kapışıldı. Mecmua Ankara- da pazar günleri öyleye doğru sa- tışa arzedilir, pazartesi günleri mem- leketin dört bir tarafına dağdır. Bu- nar: pazar, sabahın pel erken saatlerinden itibaren başkent- teki AKİS bürosuna telefonla? yağ-

dı ve pek çok kimse Mecmuama ne zaman çakacağını sordu. AKİS'İ en ziyade merak edenler bizzat matbaa- ya gelerek mecmualarını aldılar. Öğ- le üzeri, başkent için ayrılan paket- ler hazırlanırken Çankaya Köşkün- den gönderilen bir otomobil beş adet AKİSİ yukarıya götürdü. O gü öğleden sonra Ankarada, ertesi gün Türkiyenin dört bir tarafında her- kes AKİS okuyor ve son meraklı ha- diselerin iç yüzünü öğreniyordu. İS'in geçen sayısınm, son haf- talar sırasında, yeniden başlayan a- lâka kıpırdanışı içinde dahi olağanın üstüne çıkan bir merakla kapı- şılmasının şüphesiz iki sebebi vardır. Bu sebeplerin birincisi -ve bizimle bi olmayanı- birden bire heyecanlı hâdiselerin su yüzüne çıkıver- dir. M. . içinde cereyan edenler, her beyinde soru işaretlerinin belirmesi vesile teşkil etmiştir. Ama ikinci sebep, böyle hallerde an- cak AKİSİ okumak suretiyle aydınlanmanın mümkün olabileceğine da- ir memlekette yerleşmiş olan inançtır. Geride kalan yedi yıl sarfında ne zaman bir mühim amir olsa AKİS'in devamlı ve tiryaki sabit oku- yucularının dışında bir büyük kütle Mecmuayı kapışmıştır. Nite- kim bu defa da, AKİS okuyucuları hadiselerin gerçek mahiyetini mec- mualarından öğrenmiş olmanın memnunluğu içinde bize teşvik ve lütuf dolu mesajlar göndermekten geri kal . şiardır., Seçim sath-ı maili üzerinde bulunduğumuz ve pek mühim hadiselerin birbirini kovaladığı e sırada AKİS aynı hızla İlerlemekte, okuyucuya verdiği güven hissi- mükafatım görmektedir. Vitrindeki AKİS'ler Nitekim bu hafta da okuyucularımız, kapağını Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sanayin süslediği mecmualarında AKİS “ohjek tifinin en bilinmeyen noktalan aydınlattığına sabit olacaklardır. Geçen dan bu yana başkentte cereyan eden hadiseler, bir hafta evvelki- lerden dahi fasla Önem taşıdı. Gürsel - İnönü seri tar- at, basına akscdisl ve sebep olduğu yorumlar, bilhassa kuyruk avcıla- rında yarattığı hüzün, menfi hisler büyük alâka topladı. YURTTA OLUP BİTENLER kısmımızın "Politikacılar" başlıklı yazısında bu hikayeyi bulacaksınız. aftanın meraklı bilgileri, gene "M. B. K." başlığı altında ve- rilmektedir. Bu İlay son hadiselerin gerçek mahiyetini anlattığı gibi, endişe edilecek urumun mevcut olmadığım ve gerçekten iyiye doğ- ru gittiğimizi ortaya koyduğundan zihinlere süküneti mi Zi- ra endişeler, Seçimlerin tarihi konusunda düğümlenmektedir. Halbuki son hadiselerin bir gecikme değil, ancak tacil neticesi verebileceğini AKİS okuyucuları o yazıdan öğreneceklerdir ve AKİS'in bu teşhisi de, Ye a Haftanın ortasından itibaren siyasi alanda iki koldan kesif bir faa- liyet başladı. a taraftan Referandum hazırlığıyla ikili çalışmalar, Yüksek Seçim Kurulunda yürütülürken, diğer taraftan CHP. de hum- malı bir faaliyet başladı. Yüksek Seçim Kurulunun ve basiretli parti CH.P.nin bir haftalık hikayeni "Referandum" ve "C.H.P." başlıklı ya- zarlarda verilmektedir. Saygılarımızla AKİS

Aynı gün çıkan diğer gazeteler