14 Eylül 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 14

14 Eylül 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

OLUP BİTENLER YURTTA M.P. Genel Merkezi Fırtınalı gıt üzerindeki Parti" MP'ye, kanunen bu hakkın da verilebileceğini o göster- mektedir. Bundan sonra merak edilecek hu- sus, MP nin sandıklardan nasıl bir zaferle çıkacağıdır! Dış Yardım Kara altın kesilince yan boylu, kır saçlı, açık renk elbiseli adam bir süre dalgın kaldıktan son- ra gözlerini takılı kaldığı onoktadan ayırarak: "— Bu yardımın kesilmesi tediye muvâzenemize çok ağır bir darbe indi- recektir. Ancak gerekli teşebbüslere ge- çilmiş ve meselenin halli için A. B. D. ile temaslara başlanılmıştır" dedi. Olay içinde bulunduğumuz hafta- nın ortalarında Çarşamba günü Mali- ye Bakanlığının ikinci katındaki geniş bakanlık makam odasında geçti. Uzun boylu, kır saçlı adam Maliye Bakanı Ferit Melendi. Melen birkaç dakika önce ABD. temsilcileriyle bir- likte Amerikanın bu yıl Türkiyeye ya- pacağı 35 milyon dolarlık bir anlaşmayı İmzalamış fakat törenin hemen aka- AKİS/14 bardak binde odasına geçtiğinde bir AKİS tem- silcisinin Amerikanın 200 milyon lira- lık akaryakıt yardımım kesmiş olması karşısında ne düşündüğünü sorması ü- zerine neşesi yarım kalmıştı.» Haber basın mensupları tarafından ancak haftanın başlarında duyulmuş olmasına rağmen meselenin aslı o bir yıl geriye kadar uzanmaktadır. Geçen yazın sonlarında Caltex Petrol firma- sı Amerikan Hükümetine başvurarak ABD nin Türkiyeye her yıl 200 milyon lira değerinde benzin, tepkili motor ya-

kıtı, gemi ve deniz dizel motor yakıtı yardımı yapmakta olduğunu ve bu a- karyakıtların İtalyadan temin edildi- ğini belirterek firmanın Türkiye Petrol leri ile müşterek olarak İstanbulda bir petrol rafinerisi bulunduğunu o hatır- latmış ve aynı miktar akaryakıtı çok daha iyi şartlarla ABD ne satabileceği- ni bildirmişti. İşte bu teklif Türkiyeye ABD tarafından yapılmakta olan yar- dımın kesilmesinin ilk alarmını teşkil etti. Zira ABD nin kanunlarına göre iktisaden geri kalmış ülkeler yardım konusunu teşkil eden maddelerin istih- saline geçtikleri an bu ülkelere yapıl- makta olan dış yardam otomatikman kesilmektedir. İşte bu gerekçeyle ABD tarafından Temmuz ayı sonlarında Türk Hüküme- tine bir yazı gönderilerek bir kısmının Ağustos ayı ikinci kısmının da m ayı sonlarında olmak üzere, yapılmakta olan akaryakıt yardımının 3 ay içinde tamamen kesileceği bildirildi. Buna karşılık Türk Hükümeti der- hal harekete geçerek Türkiyenin o dış tediye muvazenesinin böyle bir oyük altına girmeğe müsait olmadığı ve Tür kiyede işlenmekte olan benzinin büyük bir kısmının zaten ham madde olarak dışarıdan getirtilmesi sebepleriyle böy- le bir kararın bütçeye son derece ağır bir yük tahmil edeceğini ileri sürerek ABD den yardıma devam etmesini is- tedi. Bugün için ABD Silâhlı Kuwvetle- rin ihtiyacım temin etmek üzere 6 mil- yon dolarlık bir ek yardım yapmayı teklif etmekte, geri kalan ihtiyacın ise Konsorsiyum tarafından karşılanma- ğım ileri sürmektedir. Türk Hükümeti yetkilileri ise yar- dımm kesilme tarihi olan Ekim son- larına kadar meselenin bir hal çare- Petrol taşıyan bir tanker Dostluk miskalle mi?

Aynı gün çıkan diğer gazeteler