19 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

19 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Sahife 12 Akşam 19 Şubat 1932 GRİPE arsı ASPİRİN komprimeleri En Magi Taklitlerden-sakınınız e n ve bütün dünyanın en İeziz Hastalıklarda içilir. Yemeklerde ve salatalarda Hasan Zeytin Yağı, 'irvenin ve bül dünyanın lezzetine payan yoktur. Nefis ipekli kumaşlar İş'Bankası'nın tesis ettiği büyük ipek . kumaş fabrikası pek yakında mamülâtını piyasaya çıkaracaktır. İLKİZ Adanın en muvafık ve sıhhi yerinde kâin ve asri konforu havidir. Gıda maddeleri teminatlıdır. Fiyatlar Tenzil Edilmiştir: Tek yataklı oda 6 ve 7, çift yataklılar 3 1/2 ve 4 liradır. Fazla tafsilât talep vukuunda hemen verilir. Adres : Büyükada, Musa Kâzım bey Sanatoryonu Telefon * Büyükada 75 Şirketi Hayriye Hissedaran heyeti umumiyesi içtimaı Hissedaran heyeti umumiyesi 1932 senesi Martının 29 uncu salı günü saat on beşte şirketin Galata'da Fermenecilerde kâin merkezi idaresinde alelâde surette içtimaa davet olunur. Işbu içtimaa elli ve daha ziyade hisse sahibi olan hissedaran iştirak ederler ve rey sahibi olabilirler. Ruznamei müzakerat: hesabatı hakkında meclisi idare ve murakıp ve hesabatı mezkürenin tasdiki ile meclisi ida- 1 — 1931 Senesi raporlarının kıraatı renin ibrası, 2 — Ikmali müddet eyleyen reisin yerine reis intihabı. 3 İkmali müddet eyleyen âzaların yerlerine âza intihabı 4 — İkmali müddet eyleyen murakıplerin yerlerine murakıp in- tihabı ve ücretlerinin tayini. Tükiye Umumi Acentaları : G.& A. BAKER Ltd edi sini sp SANCIYI İZALE EDER Harbiye mektebine Talebe kayıt ve kabul edilecektir Madde 1 — Mektebe alınacak talebe miktarı M. M. V. tensip olunacak ihtiyaç nisbetindedir. A) Tam devreli Lise veya muadili olduğu maarif vekâletince musaddak Türk veya ecnebi mektepler mezunu olmak veyahut hususi mekteplerde veya şahsi olarak ayni derecede tahsil gördüğünü iddia edenler maarif Liselerinden birisinde bakalorya imtihanını muvaffakiyetle verdiğine dair şahadetname ibrazetmek ve Türk diline tam vakıf bulunmak. B) 17 yaşını bitirmiş ve 22 yaşına henüz girmiş olmak. C ) Vücudünün teşekkülâtı ve sıhhatı orduda ve her iklimde faal hizmete müsait bulunmak ( emir ve kumandaya sekte verecek rekâketi lisaniyesi bulunanlar alınmazlar. ) d ) Kusursuz vaz'ı tavır ve ahlâk ve seciye sahibi olmak. E ) Ailesi hiçbir sui hal ve fena şühret sahibi olmamak. 2 — Birinci maddedeki şartları haiz olanlardan İstanbul'da bulunanlar “her sene Mart başında doğrudan “doğruya Harbiye mek- tebi kumandanlığına ve İstanbul haricinde bulunanlar bulundukları mahaldeki en büyük askeri kumandan veya askerlik şubesi riyasetine en geç temmuz nihayetinde Harbiye mektebinde buluna- cak veçhile istida ile müracaat ederler ve istidalarına şu kağıt ve vesikaları bağlarlar. a ) Nüfus teskeresi, hüviyet cüzdanı veya resmen musaddak sureti. b) Musaddak sıhhat ve aşı vesikaları ( aşı vesikası olmıyanlara askeri tabiplerce hemen ve meccanen aşı yaptırılır. C ) Mezun bulundukları mektebin şahadetnamesi hususi surette Lise tahsilini görüpte Lise ve bakalorya imtihanını muvaffakiyetle verdiğine dair her hangi bir lisenin bakalorya şahadetnamesini veya bunların musaddak suretleri. D) Mektebe kabul olunduğu takdirde askeri kanunun nizamları ve talimatları tamamen ve aynen kabul ettiğini natık velisinin ve kendisinin birer taahhüt senedi saralı, uyku halinde gezer, sidikli, bayılmak ve çırpınmak hastalığına müptelâ olmadıklarına dair talip- lerin . velilerinin taahhütnameleri ( bu gibi hastalıklardan biri ile, mektebe girmezden evvel malül olduğu bilâhara anlaşılan talebe mektepten çıkarılır ve o zamana kadar o talebe için hükümetçe ihtiyar olunan bütün masraflar velisinden tazmin ettirilir .) Em Devlet Demiryolları sandı EA İdaremiz için tabettirilecrek on bin takım Türkçe ve Rusça kon- ferans mukarreratının pazarlığı 22 şubat 932 tarihine müsadif Pazartesi günü saat İl de icra kılınacaktır. Taliplerin mukarrerat müsveddelerini görmek ve izahat almak üzere yevmü mezküre kadar Haydarpaşa mağazasına müracaat etmeleri ilân olunur. * Idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (6) kalem marangoz keseri, tren akupleman kablosu, tampon gresör garnitürü, beyaz sabun adi soda, İngiliz sicimi, ince yazı makine kâğıdının pazarlığı 22/2/932 tarihine müsadif pazartesi günü icra kılınacağından talip- lerin yevmi mezkürde saat 9 dan 11,30 kadar mağazada isbatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri ve pazarlığa arzolunan malze- meden numune getirilmesi icap edenlerin numunelerinin beraber getirilmesi numunesiz vaki olacak teklifatın kabul edilmeyeceği ilân olunu: İstanbul bel Üsküdar Kay. Belediye Ş. Müdürlüğünden: Samsun sabık başmü- hendisi Ferit Beyin idarei hususiyeye olan 400 lira avans borcunun maa faizi nizamı tahsili emval kanununa tevfikan emlâkinin satılmak suretile istifası takarrür etmiştir. Bundan dolayı emlâkinin malıcuz olmıyan kısmına haciz vazedilmiştir. 8 gün zarfında borcun faizile beraber Üsküdar Belediye Şubesine teslim etmediği takdirde Çen- gelköyündeki emlâki satılacaktır. Mumaileyhin nerede bulunduğu meçhul kalmış olduğundan kendisine tebliğat makamına kaim olmak üzere ilân olunur. ) Duba her yerle Se arana Avrnpa mamulâtının aynı olmak şartile, bilumum makine aksamı ucuz fiatla imâl olunur. HANS GiBEl Galata, Gümrük karşısında Loyd Han No. 17-19 Telefon: B. oğlu 4361 İstanbul dördüncü icra memurluğun- dan: Temamına (2000) iki bin Jira kıy- met takdir edilen Fenerde Carşambada Tevkii Cafer mahallesinde taş merdiven ve halen Şair Niyazi sokağında eski 7 yeni 3 : 138 No. larla * murakkam eski 18 arşından ibaret bir bap hanenin temamı açik arttırmaya vaz edilmiş olup 5 Mart 932 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik olunarak 29 Mart 92 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra dairesinde açık arttırma ile satılacaktır. Artırmaya iştirak için yüzde yedi te minat alınır, Müterakim vergiler ile be- lediye resimleri vakıf icaresi müşteriye aittir. Icra ve iflâs kanununun 119 uncu maddesine tevfikan hakları tapo sicille- rile sabit olmayan ipotekli al: lılar ile diğer alâk: anın ve irtifak hakkı sahiplerinin çocukları ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gün içindeevrakı müsbitlerile bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları tapo sicillerile sabit olma- yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar, Alâkadarların işbu mad: dei kanuniye o alıkâmına göre tevfiki hareket etmeleri ve daha fazla malümat almak isteyenlerin 931/111 dosya No. müracaatları ilân sile memuriyetimize olunur. Taksitle ANKARA YENiŞEHİR'de Acele Satılık Hane 1 salon, 5 oda 2 mutbak duvarları mamur bahçeli, havagazı, (o elektrik, su... Ankara Emlâkbank - Emlâk müdürü Emin Beyden sual. a ahsin Akşam matbaası

Bu sayıdan diğer sayfalar: