19 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

19 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KOİ EXO) ÖĞ RO Kış olimpi yatlarında A Amerikan şampiyonları milli şeref için canlarını tehlikeye merikalılar koymak suretile birincilikleri kazanıyorlar 17 millete mensup 350 şam- Piyonun iştirak ettiği (Lake Pla- cid) deki kış olimpiyadı müsaba- kalarında Amerikalların büyük faikiyetleri telli oluyor. Amerika- dan gelen telgraflar yeni dünya atletlerinin nasıl canlarını tebli- keye atarak milli şerefi koruma- ğa çalıştıklarını gösteriyor. Olim- piyatların yalnız milli bir mesele olduğunu her milletten ziyade takdir eden Amerikalılar kazanmak imkânlarını evvelden hazırlananların başında geliyor. Kış müsabakalarının tafsilâtını okurken, Amerikan şampiyonla- rının yalnız kazanmayı düşündük- leri, Obu hususta canlarını bile düşünmedikleri daha açık bir şekilde anlaşılıyor. Kış olimpiya- dının ilk günü, 500 metrelik Pa- tinaj sürat yarışı ile galibiyet siftahını açan, Amerikan milleti muvaffakıyet zincirini uzatmakta deyam ediyor. Bilhassa geçen gün gene Ame- rikalılar tarafından kazanılan kr zak yarışı fevkalâde heyecanlı olmuştur. Bu yarışta Amerikalı- ların yegâne rakibi olan İsviçre- liler. galipler kadar hayatlarını tehlikeye atmadıklarından ikinci kalmışlardır. Lake Placid de olimpiyat mü- sabakasını takip eden bir Avru- palı gazeteci iki kişilik kızak yarışında Amerikalıların göster- dikleri harikulâde cesareti şöyle tasvir ediyor : » .. Kış olimipiyatlarının iki kişilik (Boks) finali bugün yapılacktı. Von ; Hoevenberg dağından dört kere aşağı kadar kaymak suretile tertip edilmiş olan bu yarışı da muzaffer Amerikalıların, Hubert, Steeus - Adams'dan mü- rekkep olan cessur takımı kazandı. Bu yarışın dehşetini ve Amerika- lıların kazanmak için hayatlarını nasıl hiçe saydıklarını tarif için kelime bulamıyorum. Yarıştan evvel | İsviçrelilerin takımı her millete faik görünü- yordu. Filhakika İsviçreliler iklim itibarile kış sporlarına en müsait olan bir memleketin çocukları idi. Kızakçılık | İsviçrelilerin adetâ milli bir sporu idi. Işte böyle bir takımla cenkleşmek büyük şam- piyonları “olan büyük bir millete düşüyordu. Yarış başladığı zaman rakiple- rinin kendilerine maharetçe daha faik olduğunu gören Amerikalılar Müteaddit muvaffakıyetler Kış olimpiyatlarına sahne olan Lac Olacld Olimpiyat direğine bir daha Ame- rikan bayrağını çektirmek için son çareye baş vurdular. O çare de yüzde doksan ölüm tehlikesi olan bir kayış tarzı idi. Amerikan takımının buz uçu- rumlarından seyredenlerin başlarını döndüren bir süratle uçmağa başladıklarını görenler, gözlerini kapadılar. Seyirciler içindel öüm beşiginde yarışanların akrabaları da vardı. Hele onların Amerika namına yarışı kazanmaları için olan teş- vikleri bütün avrupalıları şaşırtı- yordu. Biz etrafımızda dönen | şeyleri ve Amerikalıların kazanmak için ü mas O göğüslediklerini gördükten sonra Amerikalıların her olimpiyatta niçin kazandıkia- rını daha iyi anladık. Neticede bayrakları için kendi- lerini ölüme atanlar ustalarını geçerek olimpiyat direği ne bir daha Amerikan bayrağın! çektir- diler. * .. Avrupalı gazetecinin şu yukarı naklettimiz yazısı aylardanberi yap- kazanan Amerikan takımı | tizm hareketine “a Mikteyag tığımız neşriyatın (o doğruluğunu ispat eden o yeni bir misaldir. Bizce olimpiyatlara kazanması hiç muhtemel olmıyanlar gitmemelidir. Bu günkü olimpiyat telâkkisi tamamen (değişmiştir. Eskiden bütün milletlerin gençliğini bir araya toplıyan olimpiyatlar, bugün bütün milletlerin gençliğini ölçen bir terazi olmuştur. Her tarafta değişen bu telâk- kinin memleketimizdeki anlaşılma şekli 932 olimpiyadına iştirak veya ademi iştirak hakkında An- karada verilecek kararla belli olacaktır. Bir hafta kaldı Gelecek cuma yapılacak sokak koşumuz her sene- kinden daha zenğin olacak 26 şubata tam bir hafta kaldı. Her sene ayni mevsimde tertip ettiğimiz sokak koşumuza bu sene rağbet dahâ artmıştır. Gelecek cuma koşulacak yarı- şımıza geçen defa giren kulüplerin hepsi iştirak edecektir. Fazla olarak hakiki bir atletizm faaliy- yetine geçmek üzere tertibat alan Fenerbahçeliler de bu seneki müsabıklarımız arasında görüle- cektir. Fenerbahçelilerde Ohenüz iyi mukavemetçiler bulunmadığı halde koşumuza iştirak suretile memle- kette yapılacak her hangi atle- karşı alâkasız olmadıklarını göstermiş oluyorlar. Bu münasebetle Fenerbahçelilerin atletizm kaptanını ve atletlerini tebrik ederiz. Bir rica: Fenorbahçeden teklif. edilen hakem beylerle resimlerini pazartesi çıkan spor sütunlarımıza der cetmek üzere bekliyoruz. atletlerin Enli Vekaği Pariste ii takdir ediliyor Fransada muvaffak olanlar arasında Vehabın ismi başta yazılıyor Izmir futbolcularından Vahap beyin halâ devameden dedikodu- larla ve esrarengiz bir mukavele ile avrupaya gitiğini karilerimiz bilirler. V-.habın Pariste kalacağı artık tahakkuk etmiştir. Vahap hakkın- da fazla olarak daha ziyade ma- lumat aldık. Vahap halıhazırda Red Star - Racing muhtelit merkez muhacimi oynayor. Hattâ Ispanyol şampiyo- nu meşhur Billog takımına karşı bu mubtelitin oynadığı maçta çok muvaffak olan oyuncular arasında |Türk merkez muhacımı| diye ismi geçiyor. Fransızların 1 - 4 galebesile biten o maçtan sonra Avrupa gazetelerinde çıkan yazıların ekse- risi Vehabi metetmektedir. Bil hassa Pariste yevmi olarak intişar eden L'auto gazetesi Vehap hak- kındaki kanaatını şu tarzda hulâsa ediyor: Türk merkez mühacimi Vehap ın Demarke uyuncılara pas tev- ziatı ve yerinde delice hücumları Fransız “takımının namemul gali- biyeti üstünde: çok: müessir ol muştur. cimi yanındaki fransız arkadaşlar: ile biraz anlaşamaz gibi idi. Fakat biraz sonra onları fevkalâde ida- reye muvaffak oldu. Hattâ ilk golün yapılmasında başlıca âmil olarak diğer gollerin açılmasına vesile oldu. Fransızların birinci m: çın otuzuncu dakikasında şöyle yapıldı. Bir. Fransiz hücumunu idare eden Vahap Delfour'un önü boş olduğunu görerek çok isabetli pası ona verdi. Delfourda iki müdafii gezerek Fiuomeura ver- diği ikinci bir pasla ilk golümüzü yaptılar. ”. Türk sporculuğunu tanıtmak iti- barile düşünecek olursak, Vehabın Avrupada “ yerleşmesi hakkımızda hayırlı olmuştur denir. Çünkü, binlerce lira“ hürmetile olimpiyat- lara gönderdiğimiz hiç bir Türk kafilesi Vahap kadar Türk ismini taktirle (yazdırmağa (muvaffak olamamıştır. Hem Vehap avrupada ibtiyar- ladıktan sonra Türkiyeye dönünce bizim için daha faideli bir “Üzuv olacağı o mühâkkaktır. “Vahabın seyyahatine bu Zaviyeden baka- rak, kendisitiin daha uzun müd- “det Fransa'dâ İnuvaffak olmasını Maçın ilk anlarında türk muha- | temenni ediyoruz. Cihan şampiyonları Atinaya geliyorla: Serbest güreş şampiyonu Jim Londosun Avrupaya çağırıldığını evvelâ biz haber vermiştik. Son zamanda hakkında uzun dedi kodular yapılan bu Yunanlı pehlivanın yaz bidayetinde sabık boks şampiyonu meşhur Demseyle beraber Yunanislana geleceğini haber alıyoruz: Bu iki şampiyonun Yunanistanı ziyaretleri, ikisininde Avrupa organizalörleir tarafindan davetleri münasebetile olacaktır. Fransa ve İngiltereden henüz teferrüatı malüm olmayan mukave- lelerle çağırılan bu iki şampiyon evvela Atine ve Yunanistanı ziyaret edeceklerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: