19 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

19 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

19 Şubat 1932 Gazi Hz. Reisicumhur Hz. dün Dolma- bahçe sarayındaki dairelerinde meşgul olmuşlar ve öğleden sonra refaktlerinde başvekil Ismet Pş. bulunduğu halde Maslak ve Fatih taraflarmda bir gezinti yapınış- lardır. Ismet paşa bugün gidiyor Iki gündeberi şehrimizde bulu- nan obaşvekil İsmet paşa bu akşamki trenle Ankaraya avdet edecektir. Şeker buhranı ( Baş tarafı birinci sahifede ) Bu vaziyet karşısında şeker bulunmıyan fabrikalar | işlerini tatil etmek mecburiyetinde kala- caklardır. Bir helva fabrikası Inebuluda bir tüccarın elinde toz şekerleri Istanbula getirtmeğe teşebbüs etmiştir.Şekerciler -cemi- yeti reisi Kâzım bey buhran hakkında (O bir (O muharritimize şu sözleri söylemiştir: — Alpullu toz şeker vermiyor. Halbuki elinde 245 vagon mal vardır. Bizim ihtiyacımızı temin edebilir. Eldeki mallanu Trakya » ihtiyacı için bulunduğunu söyliyor. Halbuki Trakyaya da mal vermiyor Bunu Trakyalı tacirlerin Istanbul- dan mal almasile isbat etmek mümkündür. Limanda gümrüksüz şeker var- dır. Bugün bükümet müsaade etsin 34 liraya şeker alabiliriz. Bunun için Başvekil Ismet paşaya müracaat ediyoruz. .Ya şeker ithaline müsaade edilsin; “yahut Alpullu elindeki şekerleri. satsın. Ikisinden biri tatbik edilmediği takdirde fabrikalarımız . kapana- caktır. Yerli sanayiin himayesi için yak nız Alpullu. fabrikasının inkişafı kâfi değildir. Diğer çikolata, EŞE m dai ihtiyaç yardır. © kadar makamatında böyle Güşün- Sahife 2 — düğüne eminiz. Eğer buna emin olmasaydık bu fabrikalara kimse sermayesini koymazdı. Bulgaristan da ordu teşkil etmek istiyor Cenevre, 18 — Tahdidi'teslihat konferansının bugünkü riçtimanda Alman murahhası M. Nadalny Almanyanın noktai nazarını izah eden bir nutuk irat etmişmiştir. Almanya hertarafta mecburi askerliğin kaldırılmasını, gönüllü asker usulinin ihdasını istemekte- dir. M. Nadolny tahdidi teslihat işinin daha ziyade geciktirilme- mesini istemiştir. Bundan sonra Bulgar murah- hası M. Malinof kürsüye çıkmış. Bulgaristanın silâhlarından tecrit edilmiş olduğundan bahisle ya diğer devletlerin de silâhlarını terketmesini, yahut Bulgaristanın bir ordu yapmasını istemiştir. Çöpleri çatilanlar Tırabzon 19 ( Hususi) — 931 #enesi içinde 212 çiftin nikâhları yapılmıştır. Kardan 3 dükkân yıkıldı, 3 yaralı var Tavuk - pazarında Yağcı hanı bitişiğinde bulunan 7, 9, 11 numaralı dükkânların üzerindeki odalar dün gece saat 2,55 de kar sularının tesirile yıkılmıştır. Odalarda uyumakta olan üç erkek ankaz altında kalmışlardır. Hâdiseye derhal itfaiye yetişmiş ve ankaz kaldırılarak altındaki üç erkeği ağır yaralı bir halde bastahaneye nakletmişlerdir. Üçü- nün de yaraları ağırdır. Bu Sahah ki Teleraflar a li Şanghayda mütareke için müzakerat başlıyor Çinliler hukuku hükümranilerini (ihlâl eden hiç bir şartı kabul etmiyecekler Londra 18 (Hususi) — Şanghay önünde vaziyet eski vahametini kaybetmiştir. Fevkalâde bir hâdise vuku bulmazsa burada bir müta- reke akdedilmesi ve harp harekâ- tına nihayet verilmesi muhtemeldir. Bu değişikliğin sebebi Mançuri- nin kendini müstakil bir hükümet ilân ederek Çinden ayrılmasıdır. Japonlar ötedenberi Mançuri üze- rinde emeller besliyorlar, ve kit- ayı Çinden ayırmak istiyorlardı. Şanghayı, Çin hükümetini taz- yik etmek için işgal etmişlerdi. Mançuri Çinden ayrılınca burada kan dökerek gaileli bir işe giriş- mekten ise anlaşmayı muvafık görmüşler ve bir mütareke akti için teklifte bulunmuşlardır. Bugün Çin ve Japon murah- hasları (o fransız omıntakasında mıntakasında hususi bir binada toplanarak müzakerata başlıyacak- lardır. Bu müzakere neticesinde iki ordu arasında bir bitaraf mıntaka tesisi ve mütareke akti muhtemeldir. Çinliler hukuku hükümranile- rini ihlâl edecek hiç bir şarlı kabul etmiyeceklerini ve Japonya tarafından 'yeni bir > taarruz olursa sonuna kadar harbe devam edeceklerini söyliyorlar. Mançuri hükümeti Londra 18 (Hususi) — Mançu- rinin kendini müstakil bir hükü- met ilân etmesi çinde şiddetli bir infial uyandırmıştır. Bütün Çinliler bu kararın, Japonyanın tazyıkı üzerine : verildiğini takdir etmektedirler. Mançuri Japonların askeri işgali altında bulunduğundan müstakbel bir hükümet teşkili mevzuubahs olamıyacağı da ilâve ediliyor. Mançuri (o bükümeti krallıkla cumhuriyet arasında olacak, yani reisicumhur intihap edilen zat ölünceye kadar bu mevkide kala- caktır. Mançurinin kararı üzerine Çin- de Japon aleybtarlığı artmıştır. Şanghayda bir Japon mağazasına bomba konmuştur. Bombanın pat- laması epice hasara sebep olmuş” tur. Dört Çinli de yaralanmıştır. Yeni (oOMançuri (o hükümetinin Mançuriden başka Yehol ismin- deki mogol eyaletinide ihtiva edecektir. Çinliler her ihtimale karşı hazırlanıyorlar Londra 18 ( Hususi ) — Çinliler Şanghayda hazırlıklarına devam ediyorlar. Japonlarla müza- kere neticesiz kalırsa vuku bulacak muharebenin çok şiddetli olacağı anlaşılmaktadır. Kantondan tekrar bir miktar. asker ve bir gelmiştir. Kanada tayyarecileri hizmet etmek istiyorlar Ottava 718 (A.4.) — Tasarruf yapılmak mak- tayyare filosu met etmiştir. sadile önümüzdeki mart ayında Kanada askeri tayyarecilerinden bir çoğu terhis edilecektir. Bunlardan 80 kişi Çin hükümetine arzı hiz- 75 zabitten mürekkep bir heyet. bugün Jeneral konsolos ile görüşmüş ve mumaileyh, keyfiyeti Nankin hükümetine bildireceğini söylemiştir. Çığ! 4 yolcu kar altında öldü Anadoluda yeniden kar ve soğuk başladı Anadolunun bir çok vilâyetle- rinde yeniden kar ve şiddetli soğuklar başlamıştır. Karadeniz vilâyetlerinde, Kastamunu, Çangı- nda dündenberi kar yağmaktadır. Dağlık vilâyetlerde kar daha şiddetlidir. Dağlarda (toplanan karlar büyük çığlar halinde yol- lara düşmektedir. Trabzon, 19 (Hususi) — Of ile Bayburt, arasındaki dağ yoluna büyük çıg düşmüştür. Çıg altında kalâr 4 yolcu, 6 hayvan ölmüştür. Yolculardan biri Bayburtludur. Kastamonu, 18 Ilgın. ile Çankırı arasındaki yola büyük bir çığ düşmüştür. Yol kapandığı için posta nakliyatı. yoktur. Gene kar ihtimali var Yeşilköy rasat merkezinden aldığımız malümata nazaran hava bugün de bulutlu olacak ve kar yağacaktır. Bugün sabaha karşı hararet 1 derece idi. Trakyada kar Edirne 19 (Hususi) — Dünden beri hava soğudu, Trakyanın ber tarafına, bilhassa Edirne ile Kırklareline mütemadiyen Okar Magıoı fw Iki Yunan torpido muhribi Atina, 18 (Hususi) — Italyada inşa edilen Konduryotis ve Hidra namındaki Yunan (o Torpidoları sonunda Falere gelecekler ve Averof ile birleşerek Adalar de- nizinde İlk behar manevrelerine başlıyacaklardır. Son dakika Japonların teklifi çok ağır Ingiltere Şanghaydaki tebeasını vapurla alacak Londra 19 (Hususi) — Çinli- lerle ( Japonlar arasında dün Şangbayada müzakere başlamıştır. Japonlar bir çok taleplerde bulun- muşlardır. Bunların arasında Şanghayi ve Yang Çe Kiyang nehri deltasının askerlikten tecridi, vi kuvvetle- rinin Şanghaydan 20 kilometro geri çekilmesi vardır. Ayni zamanda Vosoung istihkâmının tahribini de istemişlerdir. Japonyanın Çin askerinin Şang- hay önündeki ilk hatlarını cumartesi sabahı, ikinci hatlarını akşamı tahliye etmesini de talep etmiştir. Çin murahhasları bu talepleri kabul etmeğe salâhiyetleri olma- dığını söylemişler ve hükümet- lerinden * talimat alacaklarinı ilâve eylemişlerdir. Müzakerat iki saat sürmüş ve hiç bir netice vermemiştir. Şangayda bedbinlik hüküm sür- mektedir. İngiltere buradaki tebe- asını vapurlara bindirmeği düşü- nüyor. Londra, 18 (Hususi) — Avam kamarasında Şanghay hakkında müzakereler olmuştur. Hariciye nazırı bu müzakere esnasında sorulan osuale cevaben hükü- metin icabında İngiliz tebeasını çıkarmak için tedbirler alındığını, fakat böyle bir hareketin Şang- haydaki büyük Ingiliz menafiinin fedası demek olacağını söylemiştir. Fransız buhranı Kabineyi Painleve teşkil edecek M. Painleve dünden itibaren müzakereye başladı Paris, 18 — Reisicumhur M. Doumer bütün fırka reislerini ve başlıca seyasi ricali kabul etmiş ve dün akşam istişarelerine niha- yet vermiştir. M. Doumer bugün mebuslardan eski başvekil M. Painleve'yi davet ederek yeni kabineyi teşkil vazifesini kendisine tevdi etmiştir. M. Painleve arka- deşlerile görüştükten sonra bir cevap verecektir. Eski başvekil yeni kabineyi teşkil etmek için Radikal Sosya- listlerin de iştirakini arzu ediyor. Bunun için bu akşam Radikal Sosyalist fırkası reisi M. Herriot ile görüşecektir. Painlevenin der- uhte ettiği vazifede muvaffak olması ümit ediliyor. Fransız ayanı önünde arbedeler oldu Paris 18 ( A.A) — Yüksek tahsil talebesinden 100 kadar kimse Laval kabinesini düşürdü- ğünden dolayı ayan meclisi önünde bir nümayiş yapmışlardır. Nüma- yişçiler ile zabıta arasında bu yüzden bir arbede olmuştur. Bu hadisenin tekerrürüne mani olmak için inzibat tedbirleri (takviye edilmiştir. Trabzon vilâyet meclisi Trabzon, 19 (Hususi) — Vilâyet umumi meclisi bugün son içtima- ını yapmıştır. Meclis, cumaertesi gi encümen intihabından sonra dağılacaktır. | Mali komisyon Maliye ve inhisarlar vekilleri izahat verdiler Ankara 18 (A. A.) — B.M. Meclisi C, H. fırkası grupu mali tetkik komisyonu birinci reisliğine Hasan Fehmi (Gümüşhane) ve ikinci reisliğe Ismet (Çorum), mazbata muharrirliğine (Kemal Zaim (Konya), kâtipliğe Turgut (Manisa) beyleri intihap etmiştir. Komisyon dünkü içtimaımda maliye vekili Abdülhalik ve inhisarlar vekili Ali Rana beylerin izahat- larını dinlemiştir. Emlâk bankası Faizler yüzde 12 den yüzde ona indi Ankara, 19 — Emlâk ve eytam bankası umumi heyeti dün top- lanmıştır. İçtimaa maliye vekâleti namına, maliye vekili Mustafa Abdülhalik, iktisat vekâleti na- mına sigortalar müdürü Cemal Ziya beyler iştirak etmişlerdir. Neticede (oikrazat ve komis-. yon faizlerinin yüzde 12 den yüzde 10 a indirilmesine 100 bin lirahk ihtiyat akçe- nin Cumhuriyet bankasının bisse senetlerine yatırılmasına, 2 buçuk milyon liralık obligsyon çıkarıl- masına karar. verilmiştir. Çıkarılarcak obligasyon hakkın- da tetkikat yapılmaktadır. Şim- dilik (oyalnız 1 milyon liralık obligasyon çıkarılacaktır. Içtima- dan sonra maliye vekile Mustafa Abdülhalik bey bankanın faaliye- tinden sitayişle bahsetmiştir. Meclis müzakeratı Ankara 18 (A. A) — B. M. Meclisi bugün reis vekili Refet beyin riyasetinde (toplanmıştır. Celsenin açılmasını müteakip Muş mebusu ,Muhiddin Nami ve Urfa mebusu Refet beylerin vefatı bildirilmiş ve hatıralrına bürmeten celse beş dakika tehir edilmiştir. Müteakiben araşit yağları itkali hakkında Sırrı bey (Kocaeli), sual takririne iktisat vekili Mustafa Şeref beyin cevabı takrir sahi- binin bulunmaması dolavisile tehir edilmiştir. Müteakiben 1929 da Londrada toplanan dokuzuncu umumi posta kongresinde kabul edilen senetlerin © tasdiki kakkındaki kanun lâyihasi müzakere ve kabul edilmiştir. Meclis cumartesi günu toplanz- caktır. Balıkesirde bir mektep yandı Balıkesir, 19 (Hususi) — Saat beşte Mithat paşa mektebinden yangın çıktı. Itfaiye arazözlerinin bozuk olmasından dolayı mektep tamamen yandı. Mektep yirmi bin lira kiymetinde idi. Polisin ve halkın gayreti yangının daha ziyade büyümesine mani oldu. Izmir rıhtım şirketi tahkikatı Izmir 19 — Rıhtım şirketi hak- kında tahkikata devam olunmak- tadır. Nafia ovekâleti hukuk müşaviri dün şehrimize gelmiştir. Şirketin kaçınlan evrakının bir içinde yakılmasına teşebbüs edil- Bu evrak kaş ken gizli poli teşkilâtı lan resiml, sine mıştır. Şirketin mevkuf müdürleri tahliyeleri için Paristen istedikleri 15 bin lira henüz gelmediğinden, serbes bırakılmışlardır. Şirketin hukuk müşaviri Gad Franko efendiEge vapurile Istan- bula hareket etmiştir. Mis Slad tevkif edildi Bombay, 18(A.A.) — Mis Slad silâhsız itaatsizlik cürmiyle üç ay adi hapis cezasına mahküm edil- miştir. Mis Slad tevkif. edilmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: