19 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

19 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i ; | | Sahife 4 - Akşam 19 İle DUBARRY 15 inci Louis'nin sarayında gördüğü iltifat ve lüks ve ihtişam basebile memnun ve kalbindeki aşkından bihaberdir. Muazzam - Zengin - Muhteşem ve ahenktar musikili lüks - zarafet - Güzel kadınlarla 2 Tarafından fevkalâde bir surette KS temsil ve (La Dame aux Camelias) filmindekinden daha yüksektir. ARTISTiK'te AET dolu olan bu film Norma Talmadge Yarın akşamdan itibaren Cenevrede “Akşam,, (Baş tarafı birinci sahifede ) Evvelâ Türkiyeye dair malümat sordu. Verdiğim izakatı merakla dinledi. Türkiyeyi ve türkleri hiç Bülmisor. Yalnız Mustafa Kemali işitmiş: “ Çok büyük adam! ,, dedi: Türkiyenin çok uzak olduğunu söyledi. “iki gece, deyince hayret etti: Merak ettiği bir nokta daha varmış: “ Bar lan trenle gidiyorsunuz, fakat OÇanakkale boğazını nasıl geçiyorsunuz? Bir şimendifer köprüsü mü var?, diye sordu. Harf inkılâbımızı takdir etti: Her Çinlinin, okuyup yazmak için, en aşağı on bin resmi hafızasında tutması lâzım geldiğiğini, Çincede her kelimenin ayrı bir resimle ifade olunduğunu anlattı. Nihayet, mükâleme, Çin harbine intikal etti. “Yeni bir haber var mı?,, diye sordum. Hazin hazin içini © çekti. Kuru bir kara üzüm tanesi kadar küçük ve siyah gözleri daha fazla karardı: “Şu esnada Şanghayda müthiş bir muharebe olmaktadır!,, dedi. — Peki, ekselans, Cemiyeti Akvam bu işin önüne geçemiyor mu? — “Ne gezer!., Sonra ilâve etti — “Ayıp, ayıp!.. Iki Asyalı milletin davasını bu Avrupalılar huzuruna gelip şerhetmekten uta- myorum!,, Kendisine, vaktiyle Türkiyenin istilâiya uğradığını, ve müstevliye bütün Avrupa devletlerinin yar- dım ettiğini, fakat “düşmanı mağlüp ettiğimizi anlattım : — Bu işin çaresi, Çinde, Türklerin o Mustafa» Kemaline benzeyen milli bir o kahramanın zuburudur, dedim. Avrupa, başka türlü lâf anlamaz... — Ab, nerede bizde öyle bir adam !.. Vakıa, bu Japon hücumu ginlileri tamamen birleştirmiştir . Tehlike karşısında vahdet arttı. Japonya, 400 milyon çinliyi mağlâp edemez. İstikbal bizim- Kendisinden, şu meselenin “ Akşam,, için izahını rica ettim. Şöyle anlattı: — “ 18 eylul günü, akşamın saat on buçuğunda; © Japonlar, birdenbire Mukden, Çan - Çun, Yinken, Antung'a hücum ettiler ve altı buçuk saat zarfında, 800 kilometro tulünde bir cephenin en mübim sevkulceyş noktalârını ele geçirdiler. Bir kaç gün: sonra, şarka doğru akarak, Kirin, Ton - Hua ve Kienta'yı da işgal ettiler. Japonlar, her gittikleri yerde dehşet salıyorlar, ve Çin hükümet kuvvetlerini tahrip ediyorlardı. Japonya, bu suretle Cemiyeti Akvam misakına, ve Paris mua- hedesine (mugayir (o harekette bulunuyordu. Çin, evvelâ mukave- met etmedi, ve beynelmilel bir bareketin başlaması için vakit bıraktı. Cemiyeti Akvama müra- caat ettik. 30 Eylülde, Cemiyeti Akvam Meclisi bir karar verdi, ve Japonyadan, ordularının derhal geri çekilmesini, ve Çindende Japon tebeasımn muhafazasını talep etti, Çin, Cemiyeti Akvamn bu kararına süratle uydu, fakat Japonya aldırış etmedi. Bilâkis, işgal sahasını tevsi etti, harbi arttırdı, Kin - Çeu'ya işgal etti. 8 teşrinievvel günü, saat ikide on kadar Japon harp tayyaresi şehre 40 bomba attılar. Ahaliden 60 kişi kadar yaralandı ve öldü. Teyyareler, Çin hükümeti hak- kında tahkir âmiz beyannameler de atarak, halkı (o Japonya'ya iltihaka davet ediyordu. Halbuki, sivil o ahalinin (© bombardımanı, harpte bile memnudur. Vaziyetin vahameti karşısında, Cemiyeti oAkvam meclisi, 24 teşrinievelde, bire karşı 13 reyle, Japonyanın oMançuriyi | tahliye etmesine karar veriyordu. Fakat, Japonyanın muhalefeti neticesi ittifak olmadığı için, bu kararın icra kuvveti yoktu. Nihayet, Çin, itilâfperver dav- ranmak için, meselenin hakeme havalesini istedi. (o Japonya bu teklifi de reddetti, ve Tsitsikar şehrini işgal etti: Cemiyeti Akvam meclisi, 10 kânunuevelde, Mançuriye bir tet- kik heyeti gönderilmesine karar verdi. Fakat, Oo Japonya King - Çeu şehrini ve havalisini de zaptetli. Çin arazisi dahilinde 200 kilometro dada ilerledi. Bugün Japonyanm Çinde asker kuvvetile işgal ettiği arazi Fransa ile Almanyanın mecmuu kadar geniştir, ve 20 milyon çinli ile meskündur. Şimdi Çin, misakın 15 inci maddesi (o mucibince, Cemiyeti Akvam heyeti umumiyesinin içti- maa davetini istemiştir. Japonlar, oŞanghaya taarruz ediyorlar, Harbini aldılar, ve Çinin merkezi olan Nankini bile topa tuttular. Şanghayın en kalabalık © mahallesini yaktılar, esirleri ve sivil ahaliyi, kadın ve çocukları bile öldürdüler. Hasta- haneleri topa tuttular, her kanun ve kaideyi ayaklar altına aldılar. Tarifi gayrı kabil tahribat yaptılar.. Şimdi Çinde, bütün dehşetile, fiilen harp var, yalnız harbin ismi yok... Çin, bu vaziyet karşısında, niha- yet, meşru müdafaa hakkını kul- landı. Şanghayda, japon taarruz- larını omuvaffakiyetle püskürttü. Bütün millet, hükümetin arkasında, harbe hazırdır. Her ne fedakârlık bahasına olursa olsun, Çin milleti istiklâl ve tamamiyetini müdafaaya azmetmiştir. Zaferden eminiz. Bu, bir zaman meselesidir. Fakat, Cemiyeti akvamın da istikbali ve mevcudiyeti, bu me- selede alacağı vaziyete bağlıdır.,, Çin murahhas M. W. Yen ŞIK SİNEMA YANIK KALPLER GARRY COOPER ve MARLENE DİETRICH Fransize& sözlü şk ve ihtiras filmi. Bugün saat 13 de talebe ve zabitana eyi tenzilâtl matine o ŞehirTiyafvosü İstanbul Belediyesi AKIN ve matine saat 15, 30 da ve Suvare saat, 21.30 da Eninde Sonunda ij komedi 4 perde İl, Yazan: 1, Vernenil LA Tercüme eden: Bedia M. Vasfi Rıza Salı günü akşamı talebe ve mu- allimine tenzilâtlı gece Yakında: Müşkül itiraf Radyo 19 Şubat Cuma akşamı Istanbul ( 1200 m.) — 18 Gramo- fon, 19,90 Alaturka: (Bedia Rıza Ham- wn iştirakile), 20,30 Habibo Molla'nm monoloğu Halide H. tarfından) 21 ala- turka, (İnci Hanımın iştirakile), 22 Tan- go orkestrası, Belgrat (ım. 429,3) — 13,15 Çek lisanı dersi, 19,15 konferans, 20,15 Var- Şova telsizi, Bükreş (m. 394,2 ) — 18,10 Radyo orkestrası, 19 musahabe, 19:40 şarkı, 20,45. piyano, Peşte (m. 550,5) — 18 Stenoğrafi, 18,30 Radyo, 19,30 kenferans, 20 Ke man konseri, 21 radyojurnal, 21,30 ma- car halk şarkıları, 22,30 konscı Roma (m. 441,2) — 17,30 muhtelif musiki, 19,50 gramofon, 21 Fraskita opereti. Varşova (m. 1411) — 1850 muhtelif 19,35 Gramofon, 19,45 radyo jornal, 20 musahabe. 20, ;enfonik konser, 22.40 radyo jornal 22,50 Dans havaları Viyana (m. 517,2)— 17 Rado orkes- tırası, 18,15 musahabe,: 19,35 Radyo jornal. 19,35 senfonik konser, 21,45 Radyo jornal, 22 Şarkı, 20 Şubat Cumartesi akşamı Belgrat ( 429,8 m. ) —19 Almanca ders, 19,30 konferans, 20 komedi, 20'45 konsar, 21,45 radyo orkestrası, 23 musababe. Bükreş (9942 m.) — 18,50 mubtilit musiki, 19. konferans, 20 | cazbant, 21,15 konser, | Peşte (5505 m.) — 18 opera | orkestrasının konseri, 19,lö musahabe, 19,45 salon orkest 20,45 musahabe, 22,30 çingene orke: N sulh tertibatına güvenen milletlerin vay haline |... Terki teslihat meselesi konuşu- lurken, bundan büyük ders olamaz. Necmeddin Sadık —— Bugün bütün LiLiAN HARVEY MAJİ aperasından Bernice Claire vo OPERA'da | DUGLAS FAR BANKS'ı BEBE DANİELS ie beraber AYA AŞIK birinet sözlü ve şarkılı filimlerinde koştuklarını. sıçradıklarını ve bayat- larmı tehlikeye koyduklarını görünüz. &GLOR MELEK-ELHAMRA Sinemalarında dünyanın en muazzam filmi KONGRE EĞLENİYOR Fransızca sözlü ve şarkılı şayanı hayret şaheseri görecektir. Heyeti temsiliyesi haşmda: ARMAND BERNARD - LİL DAGOVER ve PIERRE MAGNIER Mevsimin en güzel filmi olan ALEV ŞARKISI'nı hepiniz gidip görünüz. Tamamen renkli olan bu film New -York Metropolitakı İstabul ballı - HENRY GARAT K'te Alexandre Gray'ın temsilidir. | Bugün, bu akşam ve yarm yalmz matinelerde ARTİSTİK'te Büyük trajediyen HARRY BAUR tarafından temsil edilen ViCDAN AZABI Fransızca sözlü ve şarkılı filmini görünüz Y A'da Bugün, bu akşam ve yarn yalnız matinelerde MiL LUSTRACI DUL Ni Aynca programa il TON LAR ŞAHI Şehzadebaşı MiLLi SINEAMA nın programı ŞANLI Mümessilleri: Marta Egert - Jorj Âlexandr - Riç Kampers Gayet şen ve şuh büyük Alman opereti, mevsimin muvaffak olmuş filimlerinder âve olarak: SİPAHİ EVLATLARI: Sesli, sözlü, şarkılı büyük serğüzeşt dram: KEN MANYARD tarafindan Matineler: 2,5 - 4,5 - Suvare 9,5 ta Bütün düryayı altüst eden bir vakai tarihiye Bir hatai adli basebile senelerce hapiste inliyen ve EMiL ZOLA ve CLEMENCEAU tarafından müdafaa edilen meşhur DREYE ÜS ALEMDAR Sİ filmini bugün NEMASINDA Gidip görünüz. Gündüz 2 - 4 - 6 Gece 9,1/2 ta Roma (1412 m. ) — 20 gramofon, 21 opera. Varşova (1111 m.) — 18,05 musahabe, 18,50 mulitelif, 19,35 gramo- İstanbul 18 Şubat 1932 fon, 1 radyo jurmal, 20 musahabe, leşi Sala 20,15 hafif musiki kenseri, 22,10 piyano ” kongeri, 22,40 radyo jurn İstikrazlar Tahvilât Viyana 617,2 m) ,45 musa | fet. dahili 96,—| Elektrik 4,85 berler, 19,90 şarkı, 90 | Şark di yollan o 5450) Tramvay o 4,65— 22 radyo jur 39,90 | D. Muvahhide © 53,75) Tünel 4,15 refakatile Koru heyeti tarafın. | gümrükler 5,10) Rahtım M— dan şarki, 23,45 dans havaları. Saydi mahi 4,50| Anadolu! 29,30 z Bagdat. 4,50 “uu — VEFAT T. askeriye — «Mümessil © ,— 2 Esham Alâiye eşrafından Sarı Ka- ln in azam biir Atı İş Bankası 9, 'erkos X merhum Hacı Ahmet Anadolu 16/25) Çimento Ar. | 9,— Tevfik efendi refikası Haseki Rai Za ğe resi hastahanesi teşrihi marazi e 5750) Balya ğe mutahassısı doktor Halis ve Umumi sigorta 1090) Şark m. ecza | 285 seyrisefain kamara ve iaşe | pe Ya pine di müdiriyeti tamirat kısmı | Çek flatları (kap. sa. 16) memuru Cemal beylerin Paris e il e desi i Londı 15,— | Viyana Ki validesi Fatma Aliye hanım Nüyork 0,4755 | Madrit 6,1475 müptelâ olduğu rahatsızlık- Milano 9,16—| Berlin po tan şifayap olamıyarak irti- Brüksel Pegi İzka > hali darnbeka eylemiştir. a z — > Cinevre 2,4345 | Bükreş 75,71 Cenazesi 19 şubat 932 cuma Sofya 64,16) Belgrat 26,91 günü saat 10 da tıp fakül- Amsterdam 1,175) Moskova (| 1085,— tesinden kaldirlarak Beyazıt Nukut (sat) camiinde namazı badeleda alin Nİ . as . mi —— Edirnekapı Şehitliğindeki 30 4. Franz © 16956) İl şilin Av. O 70— makberi mahsusuna defne- J isterlin 78—| ipezeta 16,50 dilmiştir. 1 dolar AN— b e Dae 7 iü i zi Kederdide ailesine sabrı pe İİ ama 0— cemil temenni ederiz. 20 4 Belçika P370—İ oley 25,— 20 drahmi 46r-| 30 dinar Çi anama umum; | 20 gire o B29r-| 1 Çemeveç iz 201 36,50 | 1 Altın 901,— cenaplarının beyanatı burada | Hi, Mr) 3 Mecidiye || 490 bitiyor. Bundan çıkan ibret şudur: | 20 karo Çek.) 125) 1Banknet (| 237,— Cemiyeti akvama, beynelmilel Zayi — Ojeni ismine mahkük mübrümü zayi ettim yenisini hak- kettirdiğimden eski mührün hükmü yoktur. Cağaloğlu Mahmudiye caddesi No. 28 Mm. Ojeni üsküdar Bankası Türk Anorim Şirketi hissedaranına Ruznamei müzakerat 1 — Idare meclisi ve müralıp raporları. 2 — 1931 senesi bilânço ve kâruzarar besaplarıvın tastiki te- mettüün sureti tevzii ve idare meclisinin ibrası. 3 — Müstafi idare meclisi âza- ları yerine muvakkaten intihap edilen zevatın vazifelerinin tastiki 4 — Mürakıp intihabı ve tic retinin tayini Heyeti umumiye balâda göste- rilen bususatı müzakere için Mar- tın 5 inci cumartesi günü saat 2 de Üsküdarda Hakimiyeti mil liye çaddesinde kâin şirketin mer- kezi idaresinde mezkür gün ve saatte içtima edeçeğinden muh- terem hissedaranın teşrifleri reça olunur. Meclisi Idare İstanbul : Beşinei iera memurluğun» dan: Dosya No. — 93/1/5329 Bir borçtan delayı mahcuz ve parayg çevrilmesine o karar verilen 20 ki esans şubat ayının 29 uncu pazartesi günü saat 13 ten itibaren Sandal he- destanında satılacağından müşterileri yevm ve saatı mezkürde mahallinde hazır bulunmaları ilân olunur. Zayi — 340 senesi Kocamusta- fapaşa askerlik şubesinden almış olduğum askeri vesikamı ve niş fus kâğıdımı zayi ettim yenisi çıkaracağımdam eskisinin hökm yoktur. Galata Karaoğlan No. 31 AhMet bin Sait

Bu sayıdan diğer sayfalar: