25 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15

25 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sçandinavlan Near Eas Snevska Orlent Linient Gothenburg Gothenourg, Stokholm, Oslo Danzig, -openhag ve bütün balık Jimanlarile k ve Karadeniz başlıca limanları -asında 15 günde bir azimet ve avdet İçin muntazam postalar. Smoland vapuru 6 Marta dogru ietemburg, oStokolm (Oslo gdynia © Danzigten muvaseletle 7 Mart günün kşamı Hamburg, Gotemburg, Oslo, )antzig ve İskandinavya ve Baltık manlarına hareket ede r, Hemland vapuru ata doğru aradenizden ei ni günün kşamı Hamburg, Goteuberg, Oslo, Ko- enhag, Stokolum, Dantzıg, Baltık ve kandnmavya ve limanlarına hareket lecekler. Fazla tafsilât için Galata'da Arapyan İanında 4 ki 'entalığına Şirketi Ticariye ve Sinaiye ve Maliye T. A. Şirketi Sirketi Ticariye ve Sinaiye ve Ma- iye Türk Anonim şirketi hissedaranının mart 1932 tarihine müsadif cumartesi günü saat lö te Oalatada Karamustafa (paşa caddesinde 149 numaralı Ovagim- İyan hanında 4üncü katta şirketin idare merkezinde Sureti adiyede vukubulacak fiçtimada hazır bulunmaları rica olunur. p Ruzname : İ 1 — Meclisi idare raporunun kıraati, $ 2 — Murakıp raporunun kıraati, 3 — 31 kânunuevvel 1931 tarihine ib bilânçonun kıraati ve bu bapta mü- zak icrasile mezkür bilânçonun tas- ki ve meclisi idare azalarının ibrası, 4 — Yeniden meclisi Idare azası Hlatibabı ve hakkı huzurlarının tayini, İ 6 — Yeniden murakıp intihabı ve İtahsisatının tayini, İ 6 — Ticaret kanununun 323üncü maddesi mucibince meclisi idare azala- İnnın gerek kendi ve g ekse eşhası İllise namlarına bizzat ve bilvasıta Mirketle ( icrayı (o muameleye Omezun finn ası, | Gerek asaleten ve gerekse vekâleten eyetinmumiyeye işitirak edebilmek için İhissedaramn lâakal 20 hisseye malik Kolmaları ve hisse senedatım 16 Mart İhisez tarihine kadar (şirketin İlherkezine tevdi etmeleri iczbeder. Meclisi idare idare 4 RESİMLİ FRANSIZCA KAMUS Fransızcadan Türkçeye mükemmel lügat Meşhur Fransız lügati Larus hacminde 100 formaya yakın bir lügatin tab'ına başlanmıştır. Pek muktedir ve mütehassıs muallimler tarafından tertip ve tahrir edilmekte bulunan bu resimli KAMUS hemen bütün Fransızca ilmi, edebi, fenni, tarihi, içtimai, ticari ve sınai keli- meleri, ıstılahlar, tabirleri cami bulunacak ve bunların tam manaları açık, sade bir Türkçe ile tarif edilmiş olacaktır. Bir çok misaller tercemelerile birlikte konulacaktır. Her sahifesi resimli olacaktır. Kamusumuz Fransızcadaki kullanılan bütün kelimeleri cami olacak, bunların hakiki ve mecazi manalarını gösterecektir. Yakında kısım, kısım neşrine başlanacaktır. Masarifi nakliye kitaphanemize ait olmak üzere şimdiden yalnız 5 liraya abone yazılmaktadır. On adet birden abone olanlar ve bunlara bir abone meccanen verilecektir. Merkezi Tefeyyüz kitaphanesidir | ” İ İstanbul belediyesi ilânları Beyoğlu Belediye Şubesinden: Bir dişi keçi bulunmuştur. gün içinde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. Ziraat Vekâletinden: 15 ton göztaşı, 15 ton arsinikiyetii sut ve (300) adet pülverizatör şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile ve 21 gün müddetle müna- kasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi almak üzre şimdiden Ankara'da Ziraat Vekâleti mübayaat komisyonuna ve İstanbul'da birinci Ziraat müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve münakasaya iştirak içinde yevmi ihale olan 14/3/932 pazartesi gününe kadar teklifnamelerile birlikte muhammen fiatın yüzde 7,5 nisbetinde teminatlarını mezkür komisyona göndermeleri ilân olunur. Sekiz Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: Sandığımızın malı olan Ramide boşnak mahallesinde imam soka- ğında eski İ ve yeni 9, 9-1 numaralı maa bahçe bir ahırı müşnemil bir hanenin tamamı 31 gün müddetle satılığa çıkarılmış ve 26/Mart 1/932 tarihine müsadif cumartesi günü saat on beş buçukta kat'i ihalesinin çekilmesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanların mezkür tarihte sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. - > vie Avrupanın en mükemmel alım satım merkezi ve I13ilâ 20 mart 1932 de devam edecek olan Viyana Beynelmilel Sergisini ziyaret ediniz. 8 ilâ 12 Mart azimet ve 13 ilâ 26 Mart avdet için biletler fevkalâde tenzilâtlıdır. Tafsilât Avusturya sefaret- hanesinden alınabilir. İştirak kartları ve tenzilâtlı biletler almak için umumi mümessilleri Galatasarayda “NATA, seyahat acentasına müracâat. Telefon Byoğlu 4914 TIRAŞ BIÇAKLARININ Yüksek kıymetini düşürmek için yapı- lan. hareketlere rağmen daima mükemmel ve hepsina faiktirler. Her yerde arayınız. Galhta ithalât gümrüğü üdürlüğünden: Kap oMarka No. Safi kilo 1Ibalot MS 9629 21 Müstamel pam. iç çamaşırı 4 sandk HLC 1454/57 198 Asitborik (sanayide kullanılacak) 2 paket H S6 23 Duvar kâğıdı yese 5 3 Müstamel yün ve ipek elbise 34 bağ NS 1/34 2074 Kendir halat, ip 6s. Js bilâ 584 Resimli sargılık kâğıt Ez FK 115 Pirinç yaldızlı kalem 6; MP muhtelif o 650 Boyalı pam. ipliği No. 24 1 paket bilâ 8 Müstahzaratı tıbbiye Balâda evsafı yazılı eşya 15/2/932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle bilmüzayede satılacaktır. Taliplerin 6/3/932 pazar günü saat 14 te satış komisyonuna müracaatları. Beşiktaş Mal Müdürlüğünden: Beşiktaşta dolmabahçe sarayının karşısından vişnezadeye çıkan yokuş civarında Ahmet Turani Ayazma mahallinin 61 lira bedeli sabıklı kır kahveciliğinin bir ay müddetle icarı 16/3/932 çarşamba günü saat on beşte ihale edilmek üzere müzayedeye konmüştur. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçesile Mal müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları,

Bu sayıdan diğer sayfalar: