25 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

25 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 4 Akşam OPERA sineması Dün akşamdan itibaren geçen sene emsalsiz bir muvaffakıyet kazanmış olan HAYATI iSA Muazzam tarihi filmini gösleriyor. PRENSİN KISA HABERLER Amerika sefirinin kızı evleniyor Amerika sefiri M. Grew'in kızı Amerikanın Peşte sefareti kâtip- lerinden English le evlenecektir. Sefir cenapları nikâhın türk kanu- nu medenisine tefikan yapılmasıni istemiştir. Matmazel Grew ile Mr. Robert Englısh in izdivaçlarına ait mua- ele ikmal edildiğinden nikâh merasimi bügün saat iki buçukta Beyoğlu kaymakamlığında, kay- makam Sedat bey tarafından icra edilecektir. Merasim pek sade olacak, sefaret erkânı ile hususi dostlarından bazı zevat ile vali Muhiddin B. hazır bulunacaklardır. Cumartesi günü yeni evliler şere- fine sefarethanede bir çay ziyafe- ti verilecektir. #» Burhan Cahit B. in muha- kemesi — Köroğlu gazetesinde intişar eden “Bir sahur hatırası, unvanlı yazıdan dolayı mezkür gazete neşriyat müdürü Burhan Cahit Bey aleyhine açılan müsteh- cen neşriyat davasına dün üçüncü ceza mahkemesinde devam edil- miştir. Burhan Cahit Bey müda- faasını yapmış ve bu yazının ev- velce eski harflerle intişar eden Köroğlu gazetesinden aynen nakil ve iktibas edildiğini söylemiştir. Mubakeme, karar için cumartesiye kalmıştır. X Ankarada tıbbiye mektebi — Sıhhiye vekâletinin önümüzdeki sene Ankara'da bir tıbbiye mek- tebi vücude getirmek istediği haber alınmıştır. İleride bir tıp fakültesi haline kalbedilecek olan bu mektep, Ankara'da tesisi çok arzu edilen Darülfünunun bir parçasını teşkil edecektir. X Ankara'da Galatasaray bir mektep — Maarif Vekâleti, Ankara'da Galatasaray lisesi gibi bir mektep vücude getirmek istemektedir. Bu mektep, ücretli olacak, yalnız tasarruf edilecek para ile fakir, fakat en zeki bir kaç talebe de alınarak leyli, mec- cani tahsil ettirilecektir. Vekâ- let, bu hususta bir proje hazır- lamaktadır. » Memlekette talebe ve mu- allim yekünu — Memleketimizde 17 bin küsur mektepten mezun muallim mevcut olduğu ve bun- lardan 14 bininin ilk mektep muallimi bulunduğu tesbit edil- miştir. Bu seneki talebe yekünu da 470 bini ilk, 24 bini orta, 5 bini lise ve 6 bini yüksek tahsil tahsil talebesi olmak üzere 505,000i bulmaktadır. Hasta bir mahkümun üczasının afil Ankara 24 (Telefon) — Adam öldürmek maddesinden 10 sene ağır bapse mahküm ve Kars hapishanesinde mahpus bulunan Tarik oğlu Bayezit hastalığı geri kalan çezasının affinı icap edecek derecede görüldüğünden bu ceza- nın affı heyeti vekilece kararlaş- mıştır. “ AŞK HAZRETLERİ ,, filminin mübdei JOE MAY tarafından vücuda getirilen Bir lüks.. İhtişam... Güzellik ve aşk filmi... ve şöytani harekâtı havi neşelij bir filmdir. HARRY LLEDKE - NORA GREGOR - OTTO WALBURG Cumartesi akşamından itibaren GLORYA'da GECELERİ Güzel musikisi ahenkli şarkıları İleyeti temsiliyesi başında: Tekaüt maaşı Türkiyede de hizmet eden ecnebilerin vaziyeti Ankara 24 — Türkiyede hizmet eden Amiral Fon Hofe, Fon Hozel, Fon Rider paşaların zev- celerile Fon Grikof (Paşanın zevcesine (omubassas (maaşların iadeten tahsisi hakkındaki lâyiha bütçe (o encümeninde müzakere edilmiş ve yeni tekaüt kanununun Türkiyede ifayı hizmet etmiş olan ecnebileri şümul dairesi haricinde bıraktığı omülâhazasile encümen lâyihanın hükümete iadesini mu- vafık görmüştür. Bütçe encümeni bu husustaki mazbatasında ezcümle diyor ki: “ Bu zevatın tekaüt maaşlarının iadeten tahsisi lüzum veya ademi lüzumu üzerine tevakkuf etmek- sizin halihazırdaki bubranın tevlit eylediği azami tasarruf zaruret- lerini (oOnazarı dikkate alarak siai maliyemizin daha müsait olacağı bir zamanda o zama- nın tayin edeceği icaplara göre yeniden hazırlanmak üzre bu lâ- yihanın hükümete iadesini men muvafık görmüştür. Memleketini seven bir hanımın teberrüleri , Manisa 25 — Bu ay içinde İs- tanbulda vefat eden kara Osman zade Zahide hanımın 1930 senesi teşrinievvelinin birinci günü Be- yoğlu ikinci noterliğine tanzim ettirdiği vasiyetname bugün vilâ- yete gelmiş ve umumi mecliste okunmuştur. Umumi Meclis mem- leketine büyük teberrüatta bulu- nan merhume Zahide hanımın hatırasına bürmeter iki dakika süküt etmiştir. Vasıyetnameye göre Zahide hanım Manise hasta- hanesine takriben (150 bin liralık emlâk ve arazi bırakmıştır. “Çoban,, piyesi perşemhe akşamı Ankaradan radyo ile neşredilecek Ankara, 24 (A.A.)— 25 şubat perşembe günü akşamı Halkevinde temsil edilecek olan çoban piyesi encü- saat 21 den itibaren Ankara radyosu (o tarafından neşredile- cektir. Xx Gümrükler teftiş reisliği — Maliye müfettişlerinden Muammer bey gümrükler vekâleti teftiş heyeti reisliğine vekâleten tayin edilmiştir. x Muhasebei hususiye memur- larının tekaütlükleri — Dahiliye vekâleti yeni bir lâyiha hazırlaya- rak meclise sevketti. Bu lâyiha, yeni tekaüt kanunile tekaütlükleri Siz kanuna bırakılan mubs- sebei hususiyeler (o memurlarının tekaüt müddetleri hakkındadır. »* İngiliz lirası yükseliyor — Borsada İngiliz lirası gene yük- selmiye başlamıştır. Dün borsada Sterlin 733,5 kuruşta kapanmış- tır. Altında borsa harici 926 kuruşa alınmış ve 927 kuruşa satılmıştır. Mecidiyeyse 49 kuruşa alınmış, 49,5 kuruşa satılmıştır. ALKAZAR sinemasında KAHKAHALAR KIRALI HAROLO LLOYD (Lui) nin sesli, . sözlü komedisi olan: EVELÂLLAH ŞIK SiNEMA'da sevimli artist MAURICE CHEVALIER nin güzel eserlerinden olan: PARISLi KAHVECİ Fransızca sözlü, şarkılı büyük operet İstanbul Belediyesi ŞehirTiyatrosü zi UN RAŞiT RiZA TiYATROSU Bugün akşam saat 21,30 da ilk defa olarak SERSERİ Piyes 3 perde Nakleden : Muhtar Bey Zabitana, muallimlere ve talebeye Birinci S0 Duhuliye 30 kuruş Yakında: Otelio JULES KANZLER Fotoğrafhanesi Bu akşam balolar münasebetile gece yarısına kadar açık bulunacaktır. iLÂN Arnavutluk — Krallığı konsolosluğundan: Arnavutluk Krallığının Ceneral konsolosluğu Martın birinci Salı gününden itibaren Osmanbey'de, Cabi sokağında, Pellegrino apart- manının 2 ve 5 numaralı dairele- rinde icrayı vazifeye mübaşeret edeceğini alâkadarana ilân eyler. Ekmek fiatı İstanbul belediyesi riyasetinden: Şubatın yirmi dördüncü çarşamba gününden itibaren ekmek altı kuruş otuz para fırancala on bir buçuk kuruştur. Bugün akşam saat 21,30 da Müşkül itiraf Facia 4 perde Yazan: M. A, ve Otto E. Hasse Tercüme eden: Nebi Zeki Ceneral x» Belgrat ilede görüşülmeğe başlandı — Ankara ile Viyana arasında telefon muhaberesine başlandığını yazmıştık. Hat benüz hususi muhaberelere açılmamıştır. Bunun için daha evvel mükâleme ücretlerinin tayiyi lâzım gelmek- tedir. Buna dair Ankara ile Viyana posta telgraf ve telefon idareleri arasında müzakere cere- yan etmektedir. Bundan başka 17 şubattan iti- baren İstanbul ve Ankara ile Belgrat, Zağrep şehirleri arasında da telefon muhaberesine başla- nılmıştır. Bir baytarımız. sar'a illeti için serum keşfetti Izmir 24 (A.A.) — Insanlarda ve hayvanlarda feci bir surette tahribat yapmakta olan sar'a ille- tini şebririz Kaytarlarından Sıtkı Şükrü Bey isminde bir zat serumla tedaviyç muvakffak olmuştur. Iki seneden beri müteaddit ve muhtelif hayvanlar üzerinde sar'- anın hem tedavi ve hem de irsi olarak geçmesine mani olmağa muvaffak olman Sıtkı Şükrü Bey kontorollu tedavi ve etüilerindeki muvaffakıyetli reçeteleri Paris tıp akademisine ve paastör müesse- sesine bildirmiştir. Mükemmel bir aşk fedakârlık ve esrar filminde. Ayrıca: SCHMELLING AJıl'te | DiTa PARLO w GUSTAV FROEHLICH Tamamen 15 rund olarak Dilber yıldız: TORENCE ve DON Perde aralarında: Zengin varyete e Radyo 25 Şubat Perşembe akşamı Istanbul ( 1200 m.) — !8-Grame- fon 19,30 Stüdyo. alaturka saz heyeti, 20,30 Selim Sırrı Bey 21 Nebiloğlu is- mail Hakkı B. ve Belkis Ianımın işti- rakile ikinci kısım alaturka musiki 22, orkestra, Belgrat (429,3 m.) — 19 Fransızca diyaloğ,” 19,30 jimi ik, 20 tıbbi mu- sahabe, 20,30 konser, 21,15 komedi, 22,50 radyo orkestrası. Bükreş (394,2 m.) — 18,10 muhtelif musiki. 19,40 gramofon, 20 şarkı, 20,20 senfonik konser, 21 konferans, 21,15 konser, Peşte (550,5 m.) — 18,45 çingene muzikası, 19,30 opera (orkestrasının konseri, 22 çingene muzikasi. Roma (441,2 m.) — 20,30 muhtelif, 20,45 radyo jurnal, 21 senfonik konser. Viyana (517.2 m) — 18,30 konfe- rans, 18,55 musahabe, 19,30 konser, 20,30 komedi, 22,50 konser. 26 Cuma akşamı Belgrat ( 429.8 m.) — 18,45 Çek lisanı dersi, 19,45 konferans, 20,15 sen- fonik konser. Bükreş (394,2 m.) — 13,10 askeri ka, 19,40 gramofon, 20 konferans. 20,15 koro heyeti tarafından şarkı, 21,15 radyo erkestrdsı. Budapeşte (550,5 m.) — 18,15 stenografi dersi, 18,40 piyano konseri, 19,20 musahabe o 20,30 konservatuar konseri, 21,45 haberler, Fransızca mu- sahabe, Roma (441,2 m.) — 19,50 gramofon, 21, keman keman konseri, Varşova (ın. 1411) — 19,45 Radyo 20, jurnal, 20 musahabe, , senfonik konser 22,40 Radyo jurnal, 22.50 dans havaları: Viyana (517,2m.) — 1840 mu sahabe, Radyo jurnal, 19,40 saksafon ve klarinet, 20 Godounav boris gutnut operası, 22,5 dans havaları İstanbul 24 Şubat 1932 (Akşam fiatları) Boks şampiyonluğu için büyük maç. STEIBLİNG Bu akşam ASRi SiMEMA Bir aşk, kin ve intikam şaheseri olan KANLI KÖPRÜ * filmini takdim, edecektir. LİLY DAMİTA ile arkadaşları ERNEST rogramlarının son haftası, İstikrazlar Tahvilât İst, dahili 94,125 | Elektrik 4,85 Şark d. yolları o 3,30—| Tramvay 4,65,— D. Muvahhide © 49,75) Tünel 4,75 gümrükler 5,10 | Rıhtım 4— Baydi mahi 4,50) Anadolu »— Bagdat. 4,50 yer LE 0 T. askeriye —| «Mümessil 23,— Esham İş Bankası 9,25) Terkos 25,60 Anadolu 16,65 | Çimento Ar. o 9— Reji 4,05 | Ünyon dey. 21,90 Şir, hayriye 16,30 | Şark dey, 2,15 Tramvay 5750 | Balya )— Umumi sigorta (| 10,90) Şark m. ecza | 2,85! Bomonti 27,25 | "telefon 15,55| Çek fiatları (kap. sa. 16) Paris 12,06) Prağ 15,98— Londra 733,50| Viyana 4,225 Nüyork 0,4746—| Madrit 6,14— Milano 9,115) Berlin 1,9918 Brüksel 3,4110 | Varşova 4,1922 Atina 37,15—| Peşte 3 Cineyre 242875) Bükres 3 Sofya 65;535— | Belgrat 26,79 Amsterdam 1,1755 Moskova 1096,50 Nukut at) kuruş kuruş 30 4. Fransa 170,—| İlşilin, Av. O 2,— 1 isterlin 730—| 1 pezeta 16,50 1 dolar 210,50 | 1 Mark 50— 20 liret 218,—| izleti 4— 20 £. Belçika (| 217,— e me 20 drahmi 46—|) 20 dinar 70- 20 i.İsviçre 824,—| 1 Çernoveç gi 20 leva 27,—| J Altın 927,— 1 florin 85,—| 1 Mecidiye || 49,50 20 kuro o Çek.) 125—) 1Banknot (o 232,— ALVARDO tarafından numaraları: 7 ASAYELOFF'un Orman kongresi 9 nisanda Ankarada toplaniyor Ankara 24 Nisanın 9 uncu cumartesi günü Ankarada bir orman kongresi toplanacaktır. Kongreye Istanbul Yüksek Orman mektebinin (obazı muallimlerile vilâyetler orman müdürleri ve amenajman grup reisleri iştirak edeceklerdir. Içtimaa gelemiyecek olan diğer orman müdürleri de ruznamede tesbit edilmiş olan esaslar hak- kında fikir ve mütalâalarını bil- direceklerdir. Bu husus kendile- rine tebliğ edilmiştir. Kongrenin ruznamesine göre müzakere edilecek başlıca mad- deler arasında orman teşkilâtı, amenajman işleri, orman kanun ve talimatnameleri vardır. Halkevinde Halkevi riyasetinden: Halkevi dil, edebiyat ve tarih şubesi için geçenlerde fırka merkezinde içti- ma eden zevat ile bu şubeye mukayyet azanın ve aynı zamanda bu mevzu ile alâkadar ve bu şubeye girmek isteyen zevatın şubenin idare heyeti intihabını da yapmak üzere 26/2/932 Cuma günü saat on dörtte Halkevini teşrifleri rica olunur. Sokak üzerinde yapılan binalar Omurca çiftliğinin çiftlik civa- rındaki üç sokağa tecavüz etmesi üzerine belediyenin açtığı davanın belediye lehine neticelendiğini yazmıştık. Belediye bu karar üzerine icraya müracaat etmiş ve sokak- lara vaki olan tecavüzün meni için burada çiftliğe ait binaların yıkılmasını istemiştir. İçra çiftlik sabiplerine bir mühlet verecek ve çiftlik sahipleri sokaklarda işgal edilen kısmı tahliye etmezlerse belediye kendi vesaitile bu bina- ları yıktırarak açacaktır. Belediye heyeti fenaiye ve sıhhiye kadroları Belediye yeni sene budçesini tetkik eden daimi encümen hey'eti fenniye ve sıhhiye müdürlükleri kadrolarını bitirmiştir. Her iki müdiriyette bazı memw- riyetlerin tevhidi ile bir tasfiye yapılması omuvafık görülmüştür. Belediye sıhhiye müdürlüğü ile vilâyet ( sıhhiye (müdürlüğünün birleştirilmesi kabil olup olmadı- ğı da düşünülmüstür. i bu husustakı mülâhazalarını mec- lise bildirecektir. Bugünkü hava Yeşilköy rasat (o merkezinden verilen omalümata göre bugün hava kapalı olacaktır. Rüzgâr şimal istikametinden esecek, yağ- mur yağacaktır. Bu sabah harâa- ret 4 dereceydi. Ankara'ya bu itibaren kar yağmaktadır. yağmur yağıyor. sabah beşten İzmire

Bu sayıdan diğer sayfalar: