25 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

25 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 Gazi Hz. > Gezi Hr. dün Dolmabahçe > sarayındaki dairelerinde meşgul olmuşlar ve bir tarafa çıkmamış- Çinde milli his (Baş tarafı birinci sahifede) Son günler zarfında mütema- iyen yağmur yağdığı için ber # çamur içindedir. Siperlerin risi su ile dolmuştur. Bu va- iyet muharebeyi güçleştirmekte- Japonlar bunun için süngü i cumundan ziyade bomba atmak uretile neticeyi elde etmek is- yorlar. Şanghay şehrinde heyecan ve korku devam ediyor. Japon tebaa- “sının şehirden çıkarılmasına faali- tle devam ediliyor. Şimdiye dar 9000 kişi nakledilmişti. Bu in de bin kişi vapurlara indirilmiştir. Şehirde daha yirmi bin kadar Japon tebaası vardir. - Şeker fiatleri (Baş tarafı birinci sahifede) Bedi iktisat müdürlüğü ayni ıamanda ticaret odasından da malümat istemiştir. © Ticaret odasının verdiği malü- matta şeker fiatlerinin yükselme- sinin başladığı tarihten itibaren geçirdiği safhalar, muhtelif cins 'kerlerin maliyet fiatleri, gümrük, inhisar oktruva gibi vergilerin ilo başına yaptığı tesirleri gös- termiştir. - Ticaret odası, memleketimiz icindeki şeker piyasasında fiatler ükselmediğinden (| İstanbuldaki lişia ibtikâr eseri olduğunu bildiriyor. © Ticaret odasının belediyeye öwderdiği tezkere (o muhteviyatı ie iktisat müdürlüğünün yaptığı etkikatı gösteren rapordaki esas- r birbirinin aynıdır. Her iki müessese de ibtikârın vukuuna zanaat getirmişlerdir. — Uşaktan şeker geliyor © Haber aldığımıza göre Uşak eker fabrikası İstanbul piyasa- sım tatmin edecek toz şeker sev- o kıyatma başlamıştır. Bu gün Uşak- an şekrimize 300,000 kilo şeker “gelecektir. Bu şekerlerin çuvalı burada 34,5 liradan satılacaktır. Şeker fiyatleri tekrar eski haddine Cüşme'c üzeredir. Yarınki koşu Yarın yapılacak sokak ko- şumuzda hakemliğe intihap edilmiş zevatın isimleri aşağıya yazılmıştır. Hakem beylerin cuma sababı saat (10) da Galatasaray klübünde bulun- maları ehemmiyetle rica olunur: Ahmet Fetkeri ( Beşiktaş ) Cemil ( Beşiktaş ) Basri (Be- şiktaş) Melih, Fehmi, Suphi (Beşiktaş) Suduri, Kemal Rifat, Şadan, Besim, Şinasi Reşit, Ahmet Arif, Şakir, Hayati, Unvan, Sefit, Âdil ( Galata- saray) Ilhami (Vayemsey) Nuri (Kasım paşa) Abra- ham ( Anterenör ) Musa Kâzım (Beşiktaş) Sadun Galip ( Galatasaray) Kemal, Sadık (Fever Bahçe) liban (A. Spor) Periç ( Kurtuluş ) Mister Keys (Kolej) Mister Sefrens ( Vay emsey) Marengo (Pera) Yasomis (Kurtuluş) Yeridis, Dayit (Pera Şekip (Kolej) Beyler. Koşu hakkında spor kısmımızda malümat vardır. i | : Kauçuk ormanla- rında ef yiyen ka- rıncaların hücumu ancak dört gün sürecek olan bu nefis Ispanyol hikâyesini 13 üncü sahifede okuyunuz. RE ER İY Şanghay, Londra 24 (Hususi) — Şanghay muharebelerinde Cin askerlerinin gösterdiği mukavemet her taraf- da büyük bir hayret uyandırmış- tır. Şimdiye okadar intizamsız bir Ordu şeklinde farz edilen Çin askerleri Japonların karşısında harp (o kavaidine muvafık şekilde döğüşmüşlerdir. Bu hal Çinlileri Alman zabitleri- nin idare ettiği şayiasını ortaya çıkarmıştır. bildirmiştir. Müthiş fa facia Bir deli, satırla anasını ve hemşiresini öldürdü Ankara 25 (Telefon) — Ayaşın Hacı Recep mahallesinden Hasan oğlu Aziz evinde oturmakta iken birdenbire tehevvüre gelerek eli- ne geçirdiği bir satırla validesi ile hemşiresini öldürmüştür. Vak'anın akabında derdest edi- len Azizin deli olduğu anlaşıla- rak müşabede altma alınmıştır. Sekteden vefat Üzerinde 6432 lira, 15 altın ve saire çıktı Anadolu hisarında oturan 50 yaşlarında bakkal.Rıza efendi dün Nuruosmaniyede berber Yervant efendinin dükkânında otururken birdenbire ölmüştür. Zabıta tabibi tarafından yapılan muayenede Rıza efendinin ibtikanı dimağiden öldüğü tesbit edilerek cesedi akrabalarına teslim olun- muştur. Rıza efendinin üzerinde 6432 evrakı nakdiye, 15 altın lira, 2 yarımlık altın, 1 fransız altını ve bir tabanca bulunmuştur. Mw Belediye reisi bu ihbarında, imtiyaz Son seneler zarfında bir çok eski alman zabitleri muallim sıfa- tile Çin ordusuna girmişlerdir. Mamafih bunlar filen harbe iştirak etmiyorlar. Yalnız harp plânlarını hazırlamışlardır. £ Bunlar cephe gerisinde yeni askerleri talim ettirmekle meşguldürler. Çinlilerin muvaffakıyeti Japon- yada pek fena bir tesir yapmış- tır. Bir kısım halk derhal asker gönderilmesini, bir kısmı ise maması edilmemesi mektedir. Sabık komiser Istanbulda mı? Izmir rıhtım şirketinin bilânçolarile vaziyet birbirine oymıyor Izmir, 25( Hususi ) —Rıhtım şir- keti tahkikatını yapanlardan nafıa hukuk müşaviri Avni bey yarm bazı dosyaları alarak Ankaraya gidecektir. Eski nafına komiseri Emin bey hakkında resmen tahkikata başlan- mıştır. Emin beyin 83,000 liradan başka şirketten her ay 150, bazen de 250 lira hakkı huzur namile para aldığı anlaşılmıştır. Şirket bu hesabatı şubelerinin yazıhane masrafı diye göstermiştir. Ehli vukuf şirketin bilânçolarının hakikate oymadığını görmüştür. Sabık komiser nerede? Izmir nafıa sabık Okomiseri Emin beyin Avrupaya gitiği yazıl- mıştı. İzmir zabıtası Emin beyin Istanbulda saklı bulunduğunu ha- ber aldığından burada taharriyat yapılmasını bildirmiştir. Polis bu hususta tahkikat yapıyor. izmirdeki komünistler Izmir, 24 (Hususi) — Komü- nist maznunlarının evrakı adliye- den askeri divanı harbe verilmek üzeredir. SİK a mz ve için ileri DİRİ gidiyor Japonlar bir adım bile ilerliyemediler 25(A.A.) — Tayyare, | tank, zırhlı otomobil ve topçu ateşle- rile himaye edilen Japon piyadesi yap- mış olduğu şiddetli hücumlara rağ- men Çinlileri Kiang Van'daki mevzi- lerinden oynatmağa muvaffak olama- mış ve gece başladığı esnada karşılıklı mevzilerde hiçbir tebeddül olmamıştır. Japonlar Kiang Van'ı zaptetmiş ol- duklarına dair çıkarılan haberi bizzat tekzip | tekzip eylemişlerdir. Sivil Çinli ahali, Çinli askerlerin bu kahramanlıklarından heyecana gelmiş ve kendilerine sıcak tutucu kışlık el- biseler göndermiş olduğu gibi, müte- addit gruplara ayrılan genç Çinli kız- lar, Çin askerlerini teşçi ve teşvik maksadile düşman ateşi altında gün- düzün otomobillerle Çin siperlerine gitmişlerdir. Japonyada düşünce başladı uzun bir muharebeden çekinmek lâzımgeldiğini söyliyor. | Maliye nazırı, muharebenin uzaması ve bunun mali vaziyet için bir felâ- ket olması ihtimalini nazarı dikkate alarak istifa etmeğe karar ver- miştir. Japon komünistleri de harp aleyhinde tahrikât yapıyorlar. Ingiliz amele fırkası, Japonyayı protesto makamında hükümetle- rin Tokyodaki sefirlerini geri çek- melerini istemiştir. Çinliler artık Şanghayda imtiyazlı mıntaka tanımıyorlar Şanghry 25 (A.A) — Şanghay şeh- rinin Çinli belediye reisi ecnebi konso- loslar heyetine gönderdiği bir ihtar- namede, Çinlilerin pek yakında imti- yaz mıntakasının bitaraflığına riayet- ten artık sarfınazar eyliyeceklerini mıntakası makamatının, Japonların bu mıntakayı melerini menetmek kudretinde bulun- hasebile muhtemel ve melhuz neticelerden do- layı Çin hükümetinin mesul telâkki üssülbareke istimal et- bundan : tevellüdü icap eylediğini de söyle- Maarif vekili Esat bey mektepleri teftiş edecek Dün şehrimize gelen Maarif vekili Esat bey ecnebi mektep- lerinde Türkçe tetrisatın, talebe- nin ve mektep iderelerinin ihti- yarına terk edildiği heberinin doğru olmadığını söylemiştir. Ecnebi tabiiyetindeki (o talebe türkçe derslerini okumaya mecbur tutulacaklar, ancak türk tarihi ve türk coğrafyası derslerini takip için icbar edilemiyeceklerdir. Vekil bey, bu sene bütçe mü- sait oolduğu takdirde liselere meccani talebe alınacağını veyük- sek maaşlı mevkilerde bulunan bazı zevat çocuklarının mektep- lerde (o meccani okutulduklarını söyleyerek bunlardan ilk kısım- larda bulunanların derhal tasfiye edileceklerini bildirmiştir. Esat bey şehrimizde üç gün kala- cak ve mektepleri de teftiş ede- cektir. Izmir muhasebei hususiyesinin istikrazı Izmir 24 — İzmir umumi mec- lisine, mafia işlerine sarf edilmek üzere idarei hususiye namına 600 bin liralık istikraz akti teklif edilmiştir. Bu bususta yakında müzakere cereyan edecektir. 25 Şubat 1932 © Mali vaziyet (Baş tarafı birinci sahifede ) Yeni bütçe tanzim edilirken nasıl tedbirler alınmasına lüzum gösterileceği henüz malüm olma- makla beraber fırka ve meçlis mahafilinde memur maaşlarını indirmeğe taraftar olanlar ekalli- yette kalmaktadır. Esasen bu ma- aşlardan buhran ve kazanş ver- ğileri kesilmektedir. Ihtimal bu sene tekaüdiyede kesilecektir. Bu vaziyet karşısında memurun elinde kalacak para ancak maişe- tini temine kâfi gelecektir. Olsa olsa okadroların (o daraltılmasına ve memur mıktarının azaltılmasma ehemmiyet verilecektir. Tekaüt kanununa gelince: Bu kanunun devlete ağır bir yük teşkil ettiği noktasında herkes müttefiktir. Kanunun tadiline in- tizaren bir kaç sene zarfında hiç bir memurun tekaudâ sevkedil- memesi hususunda bir karar itti- hazı muhtemeldir. Teşviki sanayi kanununda ehem- miyetli tadilât icrasma taraftar olanlar pek çoktur. Mevadı ibtida- iyesini memleket dahilinden temin edenlerle hariçten getirten sanayi müesseselerinin birbirinden tefriki başlıca tasavvurdur. Aynı kanunla bahşedilen bazı imtiyezlar kak dınlacaktır. Komisyon tetkikatını geriş bir çerçeve dahilinde devam ettir- mektedir. Bu tetkikatın bir ay kadar devamı mubakkak görü- lüyor. Mahmut beyin bir makalesi Siriit mebusu Mahmut bey, yeni bütçenin hazırlanması etra- fında Milliyet refikimizde yazdığı bir makalede geçen sene 186 mil- yon lira üzerinde bağlanan bütçe- mizin tabakkuk edemediğine işaret ettikten sonra gelecek sene için en o nikbin bir telâkki ile yüz eli (omilyondan O fazla varidat bulmanın imkâm olmadı- ını kaydediyor. Mahmut bey, her sene bütçe- mizin varidalından bir mıkdarını kaybetmesini “ halkın iştira kabi- liyetinin, tediye kudretinin azal masında,, buluyor. Vaziyetin, vergi mükelleflerinin 9/76 şini teşkil eden ve topraktan kazanar köylünün aleykinde oldu- öyliyerek diyor ki: “ Bugünkü fiatler çifçinin ve lenin. el emekleri hesap edik ımediği halde bile istihsal masra- fını koruyamıyacak kadar düş- | kündür. Köylünün bir gün gelip te ekmeğini hariçten tedarik etmek zaruretinde olması en büyük bir tehlikedir. Mahmut bey bu elim akıbet- lere dümemek için Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan ve Maca- Tatarlı tatbik edilen usullerden istifade edilerek buğdayı kıymet lendirmek lâzım geldiğini ve bu- nun bükümetçe takdir edilerek icap eden tedbirlerin alınacağını yaziyor. Hasan Fehmi beyin beyanatı Ankara, 24 (A.A.) — Bütçe encümeni . F. grupu mali tekkik alla reisi Hasan Fehmi bey, komisyonun mesaisi etrafında Anadolu ajansına ati- deki beyanatta bulunmuştur : “ Mali tetkik komisyonu mali mevzular üzerinde tetkikatına de- vam ediyor. Bu tetkikatın deha bir kaç hafta sürmesi muhtemel- dir. Hiç bir mesele hakkında henüz takarrur etmiş bir şey yoktur. Binaenaleyh varidat miktarı mas- rafların o miktara göre tenzili için Obazı kanunların tadili, ezcümle barem, (omütekaidin ve muafiyetler hakkındaki hüküm- lerin değiştirilmesi, yahut vergi- lerin artırılması hakkında tahmin- lere müstenit olarak ( Istanbul grretelerinde (o görülmekte olar hu rlerin doğru olmadığını be- yanı mezunuz.,,

Bu sayıdan diğer sayfalar: