8 Şubat 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 16

8 Şubat 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 16 AKŞAM 8 Şubat 1938 HASAN PUDRALARINI Kullanınız. Avrupa pudralarından yüksek ve 5 de bir derecesinde ucuzdur. Türkiyede yalnız Hasan pudraları cihanşümul bir şöhret kazanmıştır. Renk ve cazibesine Bayanlar bayılıyor. Beyaz, Raşel, roz, okr, nevileri ve çeşitleri * birer şaheserdir. Kutusu 25 büyük 40 kuruştur. Mutlaka Hasan markasına dikkat ediniz. :TT: : , İTTiHADI MAADIN | Türk Anonim Şirketi İ mearet kanununun 361 inci mad- desinde esas mukavelenamemiz hü- kümleri dairesinde Şirketimiz hisse- darları heyeti umumiyesi aşağıda yâ- zılı maddelerin müzakeresi zımnında 7 Mart 1938 pazartesi günü saat 15 | de Şirketin merkezi olan Galata'da | Bankalar caddesinde Şark Hanının | 5 inci katında 4 numarada âdiyen iç- i timaa davet alunur. RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 — Meclisi İdare ve Murakıp raporları- bin okuruması, Likör aldınız mı? 2 — 997 senesi son üç aylık hesabatımi gösteren bilinçanun kabul ve tasdiki, Meclisi İdare heyetinin tebriyej #immeti, 3 — $38 senesi bütçesinin kabul, tasdik veya tadili. | © İçtimada hazır bulunmak istiyen hisss- | darların ellerindeki hisse senetlerini vey& | mülkiyet vesikalarını toplantı gününden en az bir baffa önce Şirketin idare mer- ktzine yahut herhangi bir banka veya İ milesseseye teslim eylemeleri gerektir. 193353 Matbuat Almanağı ÇIKTI! Misafirlerinizi ağırlamak için en mükemmel ikramın İnhisar likörleri olduğunu UNUTMAYINIZ... Kütüphanenizin en güzel eseridir. 1937 yılının tarihi, en meşhür muharrirlerin makaleleri - Gün: delik, haftalık aylık gazete ve mecmualarda İsimlerini gördü- ğünüz bütün muharrirlerin re- simleri, istatistikler - Faydalı bil- giler, Fiatı 50 kuruştur Bütün kitapçılardan arayınız Toptân satış yeri: İstanbul BASIN KURUMU - Taksim Memleketimizin en nefis meyvalarından yapılan, ÇİLEK, AHUDUDU, VİŞNE, PORTAKAL, MANDALİN, KAYISI, NANE Likörlerini tercih ediniz. Operatör Dr. iffet Naim Onur Beyoğlu Parmakkapı durağı karşısı İmam Sok. Nuri B. Âpt K, 3 Tel, 41960. Saat 14 - 19 Kokteyl: yapıyor. musunuz ?... En sağlam En Ucuz Hesap defterlerini AKŞAM matbaasında bulacaksınız. * En iyi Kokteylleri İnhisar likörlerile yapabileceğiniz gibi, bunları sade, soda ve :gazozla karıştırıp da Yevmiye defterleri Kasa defterleri Defteri kebirler Muavin defterler * En İyi cins kânda basılmış ve İngiliz prese kartonu ile ciltlen- miştir. İÇEBİLİRSİNİZ... Fiyetler sahifeli 140 - 160 kuruş » 15-20 » » W-M5 » Akşam matbaası Telefon: 24240 Her yerde İNHİSAR LİKÖRLERİNİ Arayınız. 200 300 * Sahibi Necmeddin Sadak Akşam Matbaası Umumi neşriyat müdürü Şevket Rad? i i i i | pe w €2 A ai ii mmimlalamay Rİ İSİEETİİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: