26 Mart 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 10

26 Mart 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

izm:” Levazım amirliği itânlar: izmr Lıvazım amirliği satın alma komisyonundan: 1 — Bir çftine tahmin edilen fiat 470 kuruş olan 150,000 çift kandura kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Şartaamesi 35 lira 25 kuruş bedel mukabilinde satı maktadır. Talipler her gün jkomisyona müracaat ede- bilirler, İlk teminatı 31950 liradır. İhalesi 14 Nisan 938 Perşembe günü şaat pılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. Vekâleti satın alma komisyonuna verme- leri lâzımdır. 26 31 5 10 913 İzmir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 1 — İzmir tayyare alayına ait (12471) lira kırk beş kuruş bedel keşifli Gaziemirde yaptırılacık beton künk vaz'ı 1 kapalı zarf usulile münal konmuştur. İhalesi 7 Nisan 938 Perşembe 9 saat 15 buçukta kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Teminat muvakkata akçesi 935 lira 36 kuruştur. Şartname keşifaame ve resmi her gün komisyonda görülebilir. İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına ve bu işe yapabileceklerine dair ihaleden laakal bir hafta evel İzmir nafia fen heyetinden alacakları vesikalarına gör termek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalar rile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 22 26 30 5 904 İzmir Levszım amirliği satın alma komisyauuondan: Eskişebirde yaptırılacak bir çift hangar inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 165593 lira 42 kuruştur. Eksiltme 29 Mart 938 Salı günü saat 15 de Ankarada M. M. Vekâleti satın alma komisyonunda yapılacaktır. Keşif proje ve şartnameler 828 kuruşa M. M. Vekâ- leti satın alma komisyonundan alınır. $ — İlk teminat 9529 lira 68 kuruştur. G—Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka- nunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazlı ve: şartaamenin 4 ncü maddesini F fıktasında yı kalarla birlikte teklif mektaplarımı ihale saatindan en az ve behemehal bir saat eveline kadar Ankarada M. M. Vekâloti satın alma komisyonuna vermeleri. 11 16 20 26 7711 İzmir Levazım amirliği sıtın alma komısyoaundan: Askeri okullar için 30350 metre haki poplin gömleklik bez 11 de yar /— 28 Mart 938 Pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede levazım | D setiliğa çıkarılmısı pey sürmek — Husüsiye müdüriyetinde tahsilât kalemine gelmeleri. 26 30 3 7 K amirliği satın atma komisyonunda pazarlık'a eksiltmesi yapılar caktır. Tahmin bedeli 26708 lira ilk teminat 2008 lira 10 kır rtname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İstekli. li saatte komisyona gelmeleri. 24 26 944 : Devleı Demiryollarından:; Muhammen - bedelleri ile miktar ve vaşıfları aşağıda yazılı iplikler 6-4-938 Çarşamba günü saat 15 de açık eksiltme usu- Hle İzmirde - Alsancakta idare binasında satın alınacaktır. Bu İişe girmek istiyealerin 138 lira 75 kuruşluk muvakkat temi- nât vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanünun 4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe manü kanuni bulunma: dığına dair beyannamelerle ayai gün saat 15 şe kadar komi» yon reisliğine müracaatları lüzımdır. Bu işe ait şartaameler komisyondan parasız alınır. Ve iplik nümuneleri - görülebilir. 26 29 957 Miktarı Lira Kuruş Çuval tamiri için iplik 1000 1150 00 Çüvaldız ipliği 1000 700 00 İzmir vilâyeti Muhasebei Hususiye müdürlüğünden: Polis komiseri Tevfik karısı Takanım müterekim vergi bor- raştur. lerin Cinsi — eundan dolayı tahsili emval kanununa göre haczedilen Karşıya- kada Donanmacı mahallesi Çakıroğlu sokağında eski 6 yeni B taj aumaralı evin tarihi ilândan itibaren 21 gün müddetle istiyenlerin İzmir Muhasebei İzmir Pamuk mensucatı Türk Anonim şirketi Kabot bezleri satış fiatı Tip No, —Markası — Eni santim — 36 metrelik bir topun satış hati Kuruş Nİ 655.— 832.— At 85 At 75 Değirmen 90 ia 85 798.— Geyik 85 800.— » 75 730.— Tayyare 85 732 » 75 670.— nn Köpekli 85 TÖR İşbu fiatler fabrika teslimi satış fiatı olup ambalâj masrafı Mmüşteriye aittir. | 25 toptan aşağı satışlarda yukarıdaki olunur SO OUUMA Hatlere 42 zam S T ANADOLU Mart 26 MESÜZEL. v0 İIzmir Yün Mensucatı Türk A. Şirketinin Halkapınar Kumaş Fabrikası Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşları Sağlam, zarif ve ucuzdur Yeni yaptırdığınız - elbiseler için bu mamulâtı tercih ediniz YERLERİ Birincikordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. Uyuşturucu maddeler inhisarı bedellerini 5 sene zarfında ödemek üzere aldığı 1934 ve daha evelki seneler mahsulü konsinye afyonların bakiye üç senelik taksitlerini defaten ödiyecektir. Uyuşturucu maddeler inhisarından: Senelik satışlarımızın *430 na iştirak ettirimek suretile be- delleri ödenmekte olan 1934 ve daha evelki seneler mahsulü konsinye afyonların iki senedenberi verilen taksitlerle takriben mısıf bedelleri tediye olunmuştu. Mezkür afyon sahiplerine mahza bir yardım olmak üzere geri kalan üç senelik taksitin 1 Nisan 938 tarihinden itibaren defaten ödenmesine karar verilmiştir. Alâkadarların ellerindeki iyat makbuzlarinın sıra no. la> rına nazaran aşağıda gösterilen tarihlerda İstanbulda idaremize müracaatları lüzumu ilân olunur. İstanbul baricinde müesseset oldukları için bizzat müracat edemiyeceklere ait olan bakiye bedeller bundan evel yapıldığı gibi banka vasıtasile kendilerine havale edilecektir. Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibrsz edemiyenlerin müra- caatları tediyatın sonuna bırakılacaktır. 26 27 29 S1 3 6 969 Tarih Gün Nisan 9388 — Cuma Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Pazartesi Salı Çarşamba Porşembe 1 4 1031-1045 5 1046-1060 6 1061-1075 7 1076-1090 8 1091-1105 1106-1120 1121-1135 1136-1150 1151-1165 1166-1180 1181-1195 1196-1210 1211-1225 1226-1240 1241-1255 1258-1270 1271-1585 1286- 1300 Teşekkür Belediye ebesi Hikmet Ak- tepe, bu sabah Servilitepe s0- kağında 47 no. lu fakir evime gelip hamile ailemi hastaneye kaldırmağa hacet bırakmadan doğurtmuş, hem ailemi ve hem de baygın doğan bir vatan yavrusunu büyük bir fedakârlık göstererek kurtarmıştır. Kendi- sine sonsuz — teşekkürlerimizi bildiririz. Amele Cemal Zayi cüzdan Von Papen Almanyanın Ankara sefiri oluyor Berlin, 24 (Radyo) — Al- manyanın, muühtelif — devletler nezdindeki — selirleri değiştirile- cektir. Buna nazaran; Mareşal Makenzenin —oğlu — Makenzen Roma sefaretine, Von Molteke Londra sefaretine, Von Papen Ankara sefaretina ve Von Şo- lenburg da Varşova sefaretine tayin edileceklerdir. ARENEKESESIENLAN SD V YORUN AD M Alaşehir Aslıye Hukuk mah- kemesinden: Alaşehirin Sarısu mahallesin- den semerci hacı Abdullah kızı ve Ömercik oğlu Abdullah ka- na Fatma tarafından kocası Ömercik oğlu Abdullah — aley- hine Alaşehr Asliye Hukuk mahkemesine açtığı boşanma davasının yapılan açık muhake- mesinde: Müdaeialeyh Abdullahın ika- metgâhı meçhul kalmasına bi- naen ilânen yapılan tebliğat üzerine —dahi — gelmediğinden hakkında gıyap kararı ittihaz edilmiş ve yevmi mahkemede 19-4-938 Salı günü saat 10 da icrası tekarrür etmiş — olduğun- dan işbu gıyap kararının tarihi ilânından itibaren beş gün içinde itiraz etmediği ve mah- kemeye gelmediği veya kanuni vekil göndermediği takdirde gyabında muhakemeyo devam olunacağı 938/127 numaralı dosyasile ilân olunur. 971 izmir belediyesinden: Beher metre murabba: dözt yüz kuruştan yüz elli dokuz lira bedeli muhammenli 55 inci adı nın 39.75 metre murabbamdaki 3A sayılı arsasının satışı başr kâtiplikteki şartaamesi - veçhile 1-4-938 Cuma günü sast 16 da açık artırma ile ihale edilecektir. İştirak etmek istiyenler oniki liralık teminat makbuzu Veya banka teminat mektubu le söy- , lenen gün ve saatte eacümese gelirler. 17 22 25 29 Cami parası hesabatını tasfi- || yeye memur müteveffa Bayın- || dır belediye reisi Kâni Bayındır marifetile Türkiye Cumbariyeti Ziraat ibraz edi! takdirde hükmü olmadığı ilân olunur, — d. 3 C. H. Partisi Bayındır yönkurulu başkanı Şükrü Başar İzmir ikiaci hukuk mahke- mesinden: İzmirde Yapıcıoğlunda Çeşme dere sokak 2 sayılı evde otü- ran ve Orhaniye mahallesi hane 1206 cilt 160 sahife 120 de kayıtlı Giritli Mehmet Çelebi oğlu Hasan tarafından mahke- meye verilen arzuhalde: Evelce soyadı almak üzere nüfusa mü- racaatında kendisine Mayda soyadı verilmiş ise de bunu istemediğinden rel'ine —karar verilmesini istemiş ve mahke- mece davacının bu talebi mu- hik sebebe müstenit olduğu görülmüş olmakla nüfusuna tes- cil edilen Mayda soyadının medeni k. nun 26 ncı maddesi hükmüne tevfikan başka bir soyadı almakta muhtar olmak üzere ref'ine ve olsuretle sicilli nüfusa işaret edilmesine 8-3-938 tarihinde karar verld ği yuka- mki madde hükmüne tevfikan ilân olunur. 1301-1315 S01.520 521-540 541-560 561-580 581-600 601-620 bankası Bayındır. ajan- || sından alınan 57/52 numaralı | tasarruf cüzdanı her nasılsa zı- || yaa uğramış olduğundan bulup | Adres: Beyler Numan so- kağı No. 23 Kabul - saatleri: leden evel saat 10-12 ö sonra 15,30 - 17 Tele. 3434 Yalnız Et'man Kalemleridir. Etiman Kalemterinden kullanınız. Şıktır, Zariftir, Kullanışlı, Dayanıklıdır. Kuüleml. Menlaatiniz icabıdır, Zevkinizi de tatmin edersiniz. Kalemli. Füman k.lem Satış yeri: Kemeraltı Etiman Ktırevi Cuma Pazartesi Salı Çırsamba Perşembe Cıma Camartesi

Bu sayıdan diğer sayfalar: