26 Mart 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 2

26 Mart 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FIKRA Hasta bir müessese fakat sağlam bir fikir —— Kurulduğu gündenberi bütün dümya bâdiselerinin elbirliğile kendisini yıkmağa uğraştığı bir mücsmese var: Milletler cemiyeti. Cemiyet kelime ve fikrinin ilade ettiği toplulak kudretini artık kat'iyen ilade edemiyen Ba mücsese bugünkü çarilar altında bir kıymet hükmüne tabi tutulacak olursa görürüz ki onat aldığı not ve vamf tam manatile mükemmel olan bir #ezin hazin mamasını terabür ettirmektedir. Bötün dünya vukustının sıgın çalkanışlarıadan doeğan dülgalar — onun göğrüne çarptıkça gözlerimiz görüyor ve kulaklarımız duyayor ki; o göğüs büyük fırtınaları üstünde eritecek bir metanette değildir. Ve 6 güğüsten dünyaya nizam verici bir iradenin yerine öksürüklerle düğümlenmiş derin iniltiler veyahad korkadan kısılmış şaşkın sükütlar yayılınaktadır. Ba mücsseseye; arlık tam bir iabilâl balindedir, diyenlere bak — ver. memek ve ondan hülü insanlık derdlerine deva #ramağa kalkışımak — içia imsamın birax saflığa varan kör bir idealist olması lâzımdir. ' Renlitenin; artık bu mücwesenin yıkılmış olduğuna baykıran belâgati karpısında Milletler cemiyetini bugünkü şartlar altında müdafaa etmek im: künut gibidir. Fakat scaba herşeye rağmen bu mücütesöye tamamile öb Müş nazarı ile bakılabilir mif Hayıt.. Milletler cemiyetinin bagünkü vak. aler karşısındaki aczini ve müspet iş görücü bir aksiyon kabiliyetinden Mahramiyetini görmemek ne kadar kapalı bir görüş ise onun kiçbir şeye yaratıaa bir müctssse olduğunu iddia etmek te © derece «kapalı lüzumsaz, demiyolim. fakat geri görüştür. Habeş, Çin, İspanya, Avusturya, Litvanya meselelerinde hiçbir iş göremiyen Bu mücestseye sağlamı bir mücesese de- meğe imkân yoktar. O bastadır, hem de ağır bastadır. Pukat ölmiyecektir. Onun ölmemezliğine, kafalatın bir imamı olarak *“fikir,,in ölmesliğini bütün yümelü ile kavramış inanmak (âzımdır. Dünyada insan münasebetleri amırlarca dar budud ve camia çerçeveleri içerisinde kalmıytır. Bu münasebetleri tenzim yolundaki bütünm emekler de ancak bu muayyen bududların içindeki insanlık rabıtalarımı bu çerçevenin icaplırı olan bir dkukuk» Fikrine göre düzene koyabilmiştir. Rabıtalar ve münasebetler geniçleyince bu genişlemağe denk olarak fikrim telâkkinin ve dayuşün ve nibayet dhakuk> an da genişlemesi ve istihale etmesdi lümm dir. BHalbuüki bayat ile ba manevi sonceptionlar ve hukuk fikri biribirine muvazi ve biribirinin içinde gitmedi. Onun için ölmez (fikir olan, sağlam bir Pükir olan agenişlemiş hayat ve beynelmilel münasebetleri tanzim fikti« de birçok viodanları keplamış olmamna reğmen kendisini tam ma- masile tahukkuk ettirecek bir vamta bulamadı. Bu vanifeyi Gzerine —almış — elam bugünkü Milletler cemiyeti; bu yüksek fikri tabakkuk ettirmek için — orlaya çıkamlmış görükmesine rağmen bakikatte geri Tikir — ve bırdların — geremlisi olarak yaratıldığı için, ve genişlemiş hayet ünasebetlerinin icap ettirdiği hukuk! tekâmül, iasanlık ülemi W manasil: kavrnıyamadığı için p :ı—llııl—— Yaziyetindedir. Fakst onun dayandığı Fikir sağlam bir Bu mücstese istihaleler geçirecektir. Fakat ölmiyecektir. abeti memnun etmek için... İngiltere kraliçesi Elizabet, — bir yezı makinesi satıt almış- — tir. Bunu haber alan Londra — mobilya mağazaları, kraliçenin _’— makinesi için son derece — mağa koyuldular. — Birçok mâ- — gazalar bu işle meşguldür. En güzel masayı kim yapacak diye F girişmişlerdir. Fa- kat niçin bilir misiniz? Para'ab 'l!* için değil, kraliçeyi mem- — 20 dakikada bir kere — hazara çarpılan kız! Kaliforniyada Mis Beti adım- güyet güzel bir kızcağız r. Bu kız, son zamanlarda den çıkâmaz olinuştur. Ni- bilir misiniz? Yirmi dakf bir kendisine nazar değ- diği İçini. ühtelif icatların tarihi lühtelih icatların tarihlerini öğrenmek ister misiniz? Haber verelimi 1022 tarihinde musiki nota- ları, 1300 —;ılhdı gözlükler, 1420 tarihinde, kâğıtla: 1560 da pıı:":ı 16*6"9 d"; kahve icat edilmiştir. Moris Şövalyenin pabucu Mşıö ırıııy ıOılıy:r? Paris için şimdi en ziyade sevilen (.Foıındel) dir. Moris Şövalye, Holivuda ge- dikce Pariste kalan (Frenandel) onun yerini tutmakta ve kittikçe kendisi için bir mubit yarat. makta idi. Söylendiğine göre, Moris Şö valye, bu vaziyeti henüz anlar mış ve muühitini kuvvetlendir- mek için yeni teşebbüslere gi- rişmiştir. Tayin Defterdarlık Başdurak maliye tahsil şubesi tahsil şefliğine Maliye Vekâletince Turgutlu Malmüdürü B. Salih tayin edil- miştir. ANADOLU âîir Daliîh a « Haberleri A S ZZ T LA üzüm satışların- Hayvan ihracatı| Bir haftalık da hararet —— ... <—— Fiatler 1,5 kuruş ithal müsaadesi vermiş ve piyasada üzüm satış> ları hararetlenmiştir. Satışların hararetlenmesinin bir sebebi de İngltereden mühimce siparişler gelmesidir. Bu sayede iki gün zarfında üzüm fiatlerinde bir buçuk kuruş kadar yükselme olmuştur. 9 numara üzüm iki gün evel 11,5 kuruştan satılır- ken dün 13 kuruşa satılmıştır. Türkiye- Isveç Ticaret anlaşmasında değişiklik.. Mer'i 31.12.937 tarihli Türs kiye- İsveç tcarat ve kliring anlaşması, Vekiller Heyeti ka- rarile tadil edilmiştir. Son şekle göre, Türkiye-İsveç ticaret anlaşmasının mer'iyete girdiği 1 Kânunusani 938 tari- hinden evel İsveçten yola çıka- tilmiş olan pamuk ve yün iplik Mensucat ve jut mensucat be dellerinin kliring yolile öden- mesini temin için anlaşmıya bağlı protokola diğer emtea lafonundan altmış bin Türk Kiralık tahsisatın tefrik edilmiş olduğuna dair konulan muvak- kat büküm, Mmezkür tarihten evel İsveçten memleketimizeit bal olunan emtea bedellerinin mühim bir yeküna baliğ olduğu anlaşılmasına binaen kaldırıla- rak yerine İsveç sefaretile nota teatisi saretile bir şekle bağ- lanması için Hariciye Vekâle:| tine salâhiyet verilmiştir. Yaralananların hastane masrafları Yaralama suçlarında hasta- melere yatırılan hastaların ba- kım masrafları ve tedavi ücret- lerinin bu marsafları ihtiyar eden hastanelere verilmek üzere mahkeme — müasrafları arasında mahkümdan tahsiline re'sen hü- çe S FM v k ve hâkimlere tebligat yapılması Adliye Vekâletinden bir tamimle şehrimiz müddeiu- — Bahar at koşuları eee Vilâyete gelmiştir. Bu koşular, dördü Encümenin, biri de M basebei li dank üzere hazırlığ_ı_ G — Dün de bir toplantı yapıldı 7 Nisanda Pirede bülunmak üzere — Denizyolları idaresinin Konya vapurunun — İzmir - Pire limanları arasında selerlere ve hayvan nakline başlıyacağımı yazmıştık. Bu münasebetle hay- van ibracatçıları dün Türkolis müdürlüğünde toplanmışlardır. Toplantıda — İzmir Denizbank müdürü B. Haşmet Dülge de bulunmuştur. — İhracatçılar şük- ranlarımı bildirdikten sonra va- pura yüklemek üzere 5 nisanda heyvanlarını İzmirde hazır bu: Kandaracaklarını haber vermiş- lerdir. Konya vapuru, haftada iki sefer yapacağı için hayvan ihracatının ne şekilde yapıla- cağı ve ihraç edilecek kasapr lık hayvanların ne günlerde İz- mirde bulundurulmaları — lâzım- geldiği hakkında görüşmüş, ka: rarlar almışlardır. Bekir öldü Hastanede cesede otopsi yapıldı Geçenlerde Eşrefpaşada Do- laplıkuyuda bir kahve halkına tabancasını ateş eden Bekir adında biri, polis B. İbrahim tarafından müdafaa balinde ta- banca kurşunile başından yara- lanmıştı. Bir beltadanberi has- tanede tedavi edilen — Bekir dün yarasının tesirile ölmüştür. Müddeiumumi ve sorgu hâkimi önünde dün Bekirin cesedine otopsi yapılmış, ölümü intaç eden yaranın vaziyeti tesbit edlmiştir. Hâdise tahkikatına sorgu hâkimliğince devam olun- maktadır. Türkiye - Polonya Ticaret anlaşması Türkiye - Polonya ticaret an- laşmasına bıglı ve 28-12-937 tarihinde mer'iyete giren ( B ) listesine 521 ve 530 pozisyon- larının serbest kaydile - ilâvesi ve 754 ki pozisyonuna miş olan yıllık 80 ton konten: janın gümrük tarifesi h"“:yi 754 L pozisyonuna giren ve âdi asid asetik'e — tahsisin Vekiller Heyetince kararlaştırı. mıştır. Ş Niğde elektriğe kavuştu Niğde, (Hususi) — Niğde elektriğe kavuştu. Halk, Cum- huriyetin bir nimetine daha kavuştuğundan sevinç içindedir. n TYYARE Sineması Bütün Dünyanın tekdirini kazanan 2 F”*İSS0M filim takdim ediyor gn AŞ İ FRAsızca SÖZLÜ KÂAY FRANCIS Ayrıca büyük bir rağbete mazhar olan Trajedi Filimlerinin Kahramanı Esmer Güzeli aö Hakikt bir Aşk felsefesini tahlil ve taf”iT 5009 mul F€ocüs içik katil oldi AYRICA : BAD u, kızının saadeti l'çi"d — gekti, hiç bir kadın bu kadar hisst macer' h aşk macerası gör' ülmemiştir, Alibaba Hindistan Bir hafta daha gösterilecekt : PARAM SEANSLAR: 4 üncü Aşk : 2,45—6—9,15. Alibaba: 4,90—7,45 çaım m filimde: hküm oldu, aşk yaşa, iy fırsattan istifag, ı';_,uNT ve şeref için azap ir.. Bu kadar fevkalâde 'Türkçe Sözlü Türkçe Şarkılı büyük İilimi &5' * Pazar 1,15 de.. Alibaba ile başlar ihracat —.. — 9 ton ip ihraç edildi 13-19 Mart haftasında İzmir Kmanından dış memleketlere yapılan ihracatâ dair şehrimiz Ticaret odasınca bir — istatistik hazırlanmıştır. Buna göre 15 günde yapılan ihracat miktarı şudar: Üzüm 116 ton, incir 5,1 ton, hurda incir 105, pamuk 7i, palamut 251, zeytinyağı 176, arpa S0, nohbud 342,5, kum- darı 26,5, bağala 9,4, kuşyemi 6,5, badem 6, halı 1,5, kepek 330, tütün 32,5, deri 4, mi« yankökü 18,5, teneke parçası 15 ton, bakır bumzu 2,2, pa- lamut hülüâsası 10,2, pamuk çekirdeği 248,5. ip 8,8 ton. Son hafta içinde ilk defa Kimanımızdan ip ihracatı yapıl: mıiştır. Yunan konsolos- luğunda Bir kabul resmi yapıldı. Dün Yunanistanın kurtuluş bayramı idi. Bu —münasebetle şehrimiz Yunan konsolosluğun- da ruhani bir âyin ve onu mü- teakiben bir kabul resmi yupıl- mıştır. Merasimde Vali muavini B. Cevid Ünver, Müstahkem levki Komutan vekili General di, Kurmay Başkanı Albay Asım Aksaçı, Vilâyat 'Hukuk üşleri müdürü B. Seyfi hazır bulunmuşlardır. —ai AA İ Göring bugün Viyanada eai Berlin, 25 (Radyo) —Müreş Göriüng, Lenç şehrine vasıl o muştur. Mareşal Göring, yarın Viyi naya varacak ve orada mühit bir söylev verecektir. Berlin, 25 (A.A.) — Görin tayyare ile AÂvusturyaya gi miştir. Mumaileyh Martın 2 sında Viyanada, 29 und Gratzda, 30 unda Klagenfurtls 21 inde Matuendortida ve Mayısta da Alzburgda nutukla söyliyecektir. Göringe İktısad Nazıri Funl ile birçok askeri ve iktısad mâhfellere mensup zevat refa kat etmektedir. Bu sevahat Avusturyanın Al manyanın iktısadiyatına idhalint ve dört senelik plânın Avus turyada da tatbikine aid mese lelerin halledilmesi maksadile tertip edilmiştir. Mısırda —— Petrol kaynağı bulundu Kahire, 25 (Radyo) —Marsa Matruk havalisinde bir petrol kaynağı bulunmuştur. Hükümet, dedhal bir fen heyeti gönder miş ve tetkikata baslamıştır. Fransada grev Paris 25 (Radyo) — Grevler devam ediyor. Grevci amele, ( Sitruen ) oto- mobil fabrikasında çalışan me- murları fabrikaya — girmekten menetmişlerdir. Diğer bazı fabrikalarda çalı-| şan amele de grev yapmıştır. Dündenberi “yrev yapanların yekünü, 24 bin ıııj;ş:fhîlîf o'muştur. Manisada bir- şehir ga nosu açılıyor Toprak bayramı kutlulandı. Mü nin tanzimine başlanıyor Manisa, (Hususi) — Manisa- da toprak bayramı büyük teza- hürata vesile teşkil ederek kut» lulanmıştır. Bütünii ilkmektep talebeleri © gün kırlara gitmişler, bahar ve toprak bayramı gününü bü- yük bir meş'e içinde geçirmiş- lerdir. Toprak bayramında di-> kilen ağaçlar da dahil olduğa halde mevsimin girdiği günden- beri bugüne kadar yalanız mer- kezde mühtelif cinslerden olmak üzere otuz bine yakın ağaç di- kilmiştir. Ana caddelere dikilen palmiyer bu rakamın dışındadır. Bay Remzi Oğuz Manisada Manisa müzesini teknik bir tarzda tasnif etmek ve taşıdığı değerli izerleri tamamile belirt- mek maksadile kıymetli arke- oloğlarımızdan B. Remzi Oğuz şehrimize gelmiştir. Mumaileyh ©n beş gün kadar şehrimizde | kalacak ve bu müddet içinde ayrıca, büyük değerler taşıyan | şehir haricindeki tarihsel izer- | leri de inceliyecektir. Manisada büyük bir şehir gazinosu açılıyor Yepyeni bir şekil alan Ma- | nisamızda her gün yeni bir varlığın doğuşile — karşılaşmak- tayız. Ötedenberi büyük bir ihti- ı yaç halinde duyulan ve Mani- salların istirahat ve eğlence saatlerini geçirmek için lâziım olan şehir gazinosu işi de bu cümledendir. Halkevi ve Halk Partisi bi- nalarının etrafını çerçiveliyen meshur büyük çamlıkta bir ae zinonun geniş bir dans - pisti, ailelerin topluca yemek yame. lerine mahsus bir aile kısmı, her türlü ihtiyacı — karşılıyacak şekilde muntazam ve büyük bir lokantası, bin kişiden alabilecek bir açık sineması bulunacaktır. Mevsime kadar işin bitirilmesi için — inşatta hummalı bir. surette devam edilmektedir. Halkevi köşesi 1 — 2 N.san 938 cumartesi akşamı Kitapsaray ve Yayın kolumuz tarafından tertip edi- lip ve davetiyeleri dağılmış olan gece eğlentisi tehir edilmiştir. 2 — Evimiz Gezi kömitesi 10 Nisan pazar günü Yeniköye bir kır gezintisi terüp et miştir. Geziye iştirak etmek istiyen arkadaşların - nihayet 7 Nisan tarihine kadar Halkevi sekreterliğine müracaatları. 3 — Evimizin Sosyal Yardıı komitesince Nazilli basma fab- rikası için amele kayıt ve gön- derilmesine karar verilmiştir. 16-40 yaşına kadar bu işde ça- lışmak istiyen kız ve kadın şe- raiti anlamak üzere Halkevi- mize ve Amele birliği başkan- lığına müracaatları. 4 — Motör kursu için yeni- den kayıt işleri — yapılacaktır. İsteklilerin evimize müracaatları, S — Evimiz salonunda her hafta cumartesi günü saat 15 de İlkokullara Karâgöz oyunu oynatılmaktadır. 6 — 26/3/938 cumartesi gü Dü saat 17 de ÂAr komitesi vel saat 15 da Güstarit bkamitalas

Bu sayıdan diğer sayfalar: