26 Mart 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 11

26 Mart 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sabife 1 Fratelli Spereo Vapur Acentası ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI “HERMES, — vapuru - İiman- gozda — olup - ROTTERDAM, AMSTERDAM ve HAMBURG için yük almaktadır. “GANYMEDES,, vapuru 31 Martta beklenmekte olup BUR- GAS, VARNA ve KÖSTENCE | için yük alacaktır. | SVENSKA ORİENT LINIEN [ *1SA,, vapuru 30 Martta bek- lenmekte olup ROTTERDAM, | HAMBURG, GDYNIA, DAN- ZIG, DANIMARKA ve BAL-: | 'TIK limanları için yük alır. SERVICE MARITIME ROUMAIN “SUÇEAVA,, vapuru 13 Ni- sanda Şealâenmekle polı—ıyı MAL- TA ve MARSILYA limanları için yük alacaktır. #“ALBA JULIA,, vapuru 9 Ma- yısta beklenmekte olup MAL- TA ve MARSILYA limanları için yük ve yolcu kabul eder. ilândaki hareket tarihlerile ve mavlunlardaki — değişikliklerden #cente mesuliyet kabul etmer. İ Daba fazla tafsilât için 2 nci korda FRATELLİ SPERCO İ Telefon: 4111/4142/2663/4221 ae ni geee YOEUTSCHE LE- VANTE - LINIE ATLASLEVANTE LINIE A.G. BREMEN “DERİNDJE ,, vapuru 31 Martta bekleniyor, ROTTER- HAMBURG ve BRE- =lüor.vq;ım 10 Nisan» f; “SAM ve Timan- larından yük çıkaracaktır. ARMEMENT H. SCHULDT - HAMBURG *“FORTUNA,, vapuru 12 Ni- sanda bekleniyor. ROTTER: BREMEN , BUCAREST Bti iyor, T GALATZ Se'GALATZ. . aktar: ması TUNA limanları için yük 'ON WARREN LINES LIVERPOOL * AVIEMORE ,, 27 Martta bekleniyor. BURGAS, VARNA, KÖSTENCE, SULL NA, GALATZ ve IBRAIL li- DEN NORSKE MİDEL- HAVSLINJE OSLO *“SAN ANDROS,, vapuru 14 Nizanda . ISKENDE- RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ amum İimanları için yük alar caktır. AMERICAN EXPORT LİNES t THE EXPORT STEAMSHIP CORPORATION *“EXCELLO,, vapuru 22 Mar- Daba fozla tafsilât almak için Birincikordonda W. F. HENRY VAN DER ZEE & Co. N. V. Yapur — acentalığına — müracaek k *Giduesi sica alunu:. ı ı Telekon No. 2007/2008 ANADOLU Hakikt çiçek kokularını u_.“_f " Bütün tabiiliklerile yalnız A . Ham A, |S.Ferid Eczacıbaşı THEELLERMAN LINES LTD. Ğ Kolonya ve Esans- “ASSYRIAN,, vapuru Mart Sihayetinde LIVERPOOL ve SWENSEAdan gelip yük çıkar racaktır. “TRENTİNO,. vapuru 5 Ni: sanda “gelip LONDRA vae HULL için yük alacaktır. “FLAMINIAN,, vapuru 15 Nisanda — LİVERPOOL — ve SWENSEADAN gelip yük çe karacaktır. “CARLO,, vapuru 20 Ni sanda gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda LONDRA ve HULL için yük alacaktır. THE GENERAL STIM NAVE GATION Co, LTD. S“ADJUTANT., vapuru Mart nihayetinde LONDRA için yük alacaktır. DEUTSCHE LEVANTE- LİNİE “DELOS,, vapuru 24 Martta gelip yük çıkaracak. Mücellit Ali Rıza larında duyarsınız Tabii, Lâtif ve çok sabittirler. Aynını yapmağa imkân bırakılma. ; Mişlır. Benzer isimli tak- litlerini red edip S. F. Eczacıbaşı isim ve etiketine vi dikkat, : S. Ferid Şifa Eczanesi Hükümet sırası Sinir Hekimi Ismail Ziya Tregul İkincibeyler sokağı Fırın karşısı No. 25 Telelon: 4178 K Üi yeeaip ö MD En temiz ve en Zarif işleri Evi : 2505 süratle yapar. Ürolog - Operatör Doktor Fuat Soyer Gülhane hastanesi eski muallim başmuayini ve İzmir Merkez hastanesi idrar yolları bastalıkları mütahassısı — İkincibeyler, Ahenk matbaası sırasındaki çıkmaz sokakta 17 numaralı muayenehanesinde her gün saat 15 ten itibarea has'aların! kâbul ve tedavi eder. Bir kere müracaat ediniz. Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 Nüart — 26 Bayanlara Müjde Bu sene her Bayan arzu | e SAĞ ettiği gibi 4 şapka giyebile- —| 4 cek. Çünkü meşhur üniversel Şapka Fabrikatörü B. ABBAS AZER hayatı ucuzlatmak inkı: lâbında bir hizmet göstermek çin Bayan yazlık — şapkalarını 150 kuruşa maktu olarak sat- mağa başlamıştır.. Bu - fırsatı — ( kaçırmadan almasağız — dahi | bir defa son medel “panama şapkalarını görmeği geciktir- meyin çünkü şapkaları kapı- şıyorlar. Toptan alanlara da ayrıca tenzilât var. Abbas Azer Üniversal Şapka Fabrikatörü Telefon 3811 İzmir CON Nulii. Doktor 4a0 ÜĞLİREKLİTİLTİUUNUNDUN INUU KA A. Kemal Tonay Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları mütehessısı (Verem ve saira) Bumabene teasyonu karşaandaki Dibek sokak başında 30 sıyıla €V ve musyenebanesinde eabalı eat 3 den akgüi Vdi O Ja kadar hastalarımı kabul eder '!IlllllllllllllllllllllllIIIIlllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllul Telefno. 4115 IIIIIINI Istanbul Jandarma satın alma ko- misyonundan: Miktarı Cinsi Tabmin bedeli İlk tem'natı Lira Ku. Lrü Ku. 93 metre — Zımpara kâğıdı — 55 80 4 19 7240 kilo — Vaketa 18027 60 — 1352 07 18083 40 1356 26 1 — Vekiller ' heyeti kararile 938 senesine sari mukavele akdı süretile alınacak olan miktarı, tahmin bedeli ve ilk temb> natı yukarıda yazılı 7240 kilo vaketa ile 93 motre zimpara kâğıdı Gedikpaşadaki jandarma satın alma komisyonunda 1 Nisan 938 Cuma günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. 2 — Bu iki kalem malzemenin ayrı ayrı isteklilerede ihalesi 3 — Şartname her gün Gedikpaşadaki satın alma komlayı munda görülebilir. ai 4 — İsteklilerin pazarlık gün ve eaatinde kanun ve şartna- mesine göre lâzım gelen ilk teminat mektup veyâ makbuzlar ve evraklarile komisyona gelmeleri. 17 21 26 31 1415/835 Izmir vilâyeti Detterdarlığından: Ölü Şeyh Bedri varislerinden Şevki Bedri ve Salihanın vera- set vergisinden olan borçlarının temini tahsili için tahsili em- val kanununa göre haczedilmiş olan Şaphane sokağındaki 12 eski 14 taj sayılı langardaki 48 de 8 zer hisseleri tamamına yeniden ir ettirilen 10,000 lira üzerinden ilân tarihinden itibaren tekrar 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 6-4-938 âıııııııı günü saat 15 de vilâyet idare heyetine müracaatları. 16 21 26 31 829 Kapalı zarf usulile katran ağacı satış ilânı Denizli orman müdürlüğünden: 1 — Denizli vilâyetinin Acıpayam ilçesi dahilinde vaki hu- dutları şartnamede yazılı Andız dağı ormanında evrakı keşfiyesi mucibince tamamen kurumuş ve yağlı boya ile numaralanmış olan 4605 adet katran ağacı 20 gün müddetle kapalı zarf usulile artırmaya konulmuştur. 2 — Artırma 6-4-938 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 de Denizlide orman başmühendisliği binasında yas 3 — Kurumuş katran ağacının beber gayri malul metre mi- kâbı “8, 25 kuruştan mecmu bedeli 21795 lira 12 kuruş olup muvakkat teminatı 1634 lira 63 kuruştur. 4 — Mukavele ve şartnameyi görmek — istiyenler Ankarada orman umum müdürlüğü ile Denizli orman baş mühen: dis muavinliğine müracaat etmeleri. 22 26 30 3 900 Türk Hava Kurumu İzmir şube- sinden: Kemalpaşa Hava Kurumu şubemizde mevcut 16500 litre zeytinyağı 30-3-938 Çarşamba günü ihale edilmek üzere açık artırmâ suretile satılığa çıkarılmıştır. Şartnamesini görmek ve poy sürmek — istiyenlerin Hava Ku rumunun İzmir ve Kemalpaşa şubelerine müracaatları ilân olunur. 19 22 26 847 Torbalı Malmüdürlüğünden: Mukavelesi fesih edilen Cellâd gölü balıx avlama hakkı 16-3-938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık Aartırmaya konulmuş olduğundan taliplerin 30-3-938 tarihine müsadil Çarşâmba günü saat 16 da 112 lira 50 kuruş depozito mak- buzlarile birlikte Torbalı mal müdürlüğünde Mmüteşekkil komis- yonda hazır bulunmaları ilân olunur. 25 26 27 29

Bu sayıdan diğer sayfalar: