11 Kasım 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

11 Kasım 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

el Tür Wt Ülümay U hakkında / tetkiklerde tiketi heyet, Alman sefareti bal Valin;, "&7 avkeri heyeti, dün İstan ."Vîâ.ı,_,:"'" Makamında ziyaret etmiş, aai np ( Selenk koymuştur. a merasiminde İştanbul itanı General İhtan İlgaz ve Başvekil alından tebrik nn EHİMdi y Hat AÇA,) Bövyet ihtilâlinin 20 in. e Münasebetile Relsicumhur Ata, * merkezi icra komitesi reisi Aşağıdaki tolgraflar teati Sltüri m“ulm 20 inci yıdönümü whl'ınuı tebriklerimi ve gerek H, Börek dost Sovyetler Birliği .,.__":;V hakkındaki samimi düek. le bahtiyarım..., Kat Bocye “ik, K. ATATÜRK ::ğ.::“y“i Soşyallat ihtilâlinin 20 in. Mtalgğan Hünasebetile vâki Hütufkâr teb Do ':'“hhııılı olarak samimi şük. Bi l pp AM #aadetiniz ile dost Türk Kaboğ Ai hakkındaki en iyi öilekleri. &n Dü rica ederim... M. KALENİN :T_:"_c::l Bayar fle tera komiserleri Tenti «r N0tof arasında aşağıdaki tek "'"ın lh'_lhm'ıııurı Bti Ülülinin yılkönümü münasebe. M N:x....’_“ hükümetinin hararetli tebrik K Birliği ç, MZetmek isterim. Dust Sov. 'h::"h _:—mıuıım saadet ve refahları ğ İyi Güeklerimin kabulünü rica ı;'"'tv__ b CELAL BAYAR ; “'üı.__u'“l ihtühlinin 20 inci yadönü, '.q':hın başç * vüki tebriklerden ve izhar KUT emi, Tnilerden dolayı size ve dcst Yeaey u, ** 'Yeti hülkümetine samimiyet bi Sderim , UĞN Ti V. MOLOTOF İı.:::ıq,. k:'m Hariciye Veklli Dr. Aras *l Mülser muavini Stomanlakof » Yütıdarı telgraflar teati olunmuş. bi ."'ı.u,î İnet yüdönümü münasebetile GÜL MüepçETiklerimi — ve dost Sövyeller naz Ki Üyyu Heş trinin asadeti hakkındaki sami. vi âıh“':" Arzetmekle derin bir memnu. b AYIM.., ı.,'lı.,_ DR. ARAS '—şî"ı Tatin, Büyük sosyalist ihtitâlinin yü, N"'m—î—w' Bönderdiğiniz Jütufkâr Tş Te '_'Nıu fevkalâde mütehaasta *t teşekkürlerimin kabultinti B ; STOMANİAKOF | Mülâyim | mrpehhvan | Turk“ene müddetle ; Hava Kurumu , Menfeatine , ııî'kiıqı—aln reşecek PP A Ku — Mülâyim rekabeti Türk * ti yi Tümu hesabrna çok gürel bir F, ekün Ottaya ç karmıştır. | ::_ îslğı; Hüseyin Hindli ilç karşı. y Dü M : h“" !ı.—ıîmdın :::,k:;:f e L :: ':,,a oı::;“"' ederek bu hafta ş“mdı tam Hlnş 'dan Türk, ndli ile çarpıştıktan Haya Kurumu menfa. Üğrmz aç *tTe şehrimize geldiğini yaz ) S l:“'m: giderek Cumhuriyet | & £ mesini iste- *t y el Üğinç | düyan “Mülâyim Kurum | sene müddetle on pa. | 1 '%»-N_._mmcm RİN — 1937 Alman askeri askeri alaşesi ve mihmandar ile beraber gecird'ği gö Bir askeri müfreze da bulunmuştur. resmi selâmı ifa etmiş, muzika Türk ve Alman marşlarını çalmıştır. Alman heyeti bundan sonra Tarabyaya giderek Alman mezarlığındaki asker ö. Tülerine çelenk koymuştur, Heyet reisi gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur : “— Türk hükümeti memleketinize geldik. Bize Karşı göste - rilen hüsnü kabulden son derece müte- hassis olduk. Türk ve Alman orduları a- rasında Büyük Harpte başlıyan bir si. lâh arkadaşlığı ve askeri talim ve ter -- biye sahasında da sıkt irtibat vardır. Türk ordusunun terakki ve inkişaf . larile yakından alâkadar oluyoruz. Bu akşam Ankaraya hareket edeceğiz. Bir kaç gün orada kaklıktan sonra memle. ketimize döneceğfiz.., Heyet, dün akşamki ckspresle Anka- raya gitmiştir in daveti üzerine divanı harpler Cumartesinden itibaren faaliyete başlıyor Kudüs, 10 (A.A.) — Resmen bildiril. diğine göre, son sulkastler üzerine bü » tün Filistinde divanı harpler kurula « caktır. Bunlar bu ayın 13 ünden itiba * renişlemeye başlryacaktır. Divant harp. ler bir erkânıharp subayınm riyaseti altında üç subaydan mürekkep olacak ve memnu silâh taşıma, müsellâh teca « vüz, sabotaj cürümlerini ve her tüzlü taşkınlıklardan muhakeme edecei Divanıharplerin kararları İngiliz kuv vetleri başkumandant tarafından tas - dik edildikten sonra kat'ileşecektir. Neşrolunan tebliğde adliye mahkeme lerinin hukuk işlerine lere bakacakları tasrih olunmaktadır. Cinayetler Kudüs, 11 (A.A.) — Eski Kudüs şehrinde yeni bir takım suikastler Vü- kuu haber verilmektedir. Bu şehirde yeniden guruptan sonra sokağa çıkıl - ması ve ışıkların söndürülmesi us n müracaat edilmesi tekarrlir etmiştir. Kudüs camii mütevellisi Şeyh Ansa- rr, itlâf edilmiğtir. Yemenli b Yahtudi yaralanmış, bir Arap da te AT liğer cürüm- ol Yugoslavyada Bir general Kendini yaraladı Belgrat, 10 (A.A ) — Avala ajansı tebliğ ediyor: Belgrat garnizonu kumandanı ör- | general Tomiç gece yarısı odasında kal bine bir tabanca kı sıkmak sure- tiyle kendisini öldürmiye teşebbüs et- miştir. Sıhhi vaziyeti çok ağırdır. Aske- rt makamat derhal tahkikata giri: lerse de bu hareketin sebebini henüz tes bit edememişlerdir. Ancak son zaman- larda generalin sık &k asabi buhranlar ülmekteydi. o, li ettim. sici) ? emi Zayi Arabacı S Yenisini ımdan örkisinin bükmü yok. | Filistinde gidiyor Londra, 10 (AA)y — “Evening Standard'ın., yazdığına göre, nazırlar meclisi için bir tasavvur — mevcuttur. Eğer bü tasâvvur gerçekleşirse Lord Halifax Berline bu ayın 22 sinde gi- deçektir. Berlinde malümat yok Berlin, 10 ÇA.A,) —. Berlinin siyasi mahfelinde Lord Halifac'ın heyetlerle görüşmek üzere Berline geleceğine da- ir haberler hakkında ademi malümat be- yan olunmaktadır. Tekaüt ve dul maaşları Buhran vergisi hak- kında yeni bir karar verildi | | dan iktısadi buhran vergisi alınma.

maktadır. Diğer taraftan mülki ve as. keri tekaüd, dul ve yetim maaşları, bunları alanların diğer istihkaklarile birleştirilmek suretiyle 150 Jirayı dol. durduğu takdirde iktısadi buhran ver. gisine tâbi tutuluyordu. la da anlaşmak suretile 150 liranın ta rınım hesaba katılmamasını kararlaş - tırmıştır. Bakanlık, tekaüd, dul ve ye tim maaşları da hesaba katılmak su. görüşmek içinİ Ingiltere namına fevkalâde bir mümessil Berline Aldıkları para miktarı 150 - liraya | kadar olan Mmükelleflerin 30 lirasın. | Nazırı de Alman Iîlnâriei ye ğişiyor mu Fon Ribentropun, Fon Noyratın yerine geçeceği söyleniyor Berlin, 10 ri bildi: : (A.A.) — Havas muhabi : Ri fi son Rib- de- ıriyetinin yakında malümat beyan et- mekt h. Berlinde, Fühzerin fevkalâde büyük elçisinir va- zifesinde büyük muvaf er — gös terdiği hakkımda şaylalar su rette dolaşmaktadır. Bazı kimseler, Vo. birkaç ayda i riciye bulunan işleri görmekte olduğumu il sürerek, 74 yaşında ulması dolay le tekaüde sevkedilecet olan Von New- rath'ın yerine hariciye nezaretine geti- rileceği söylenmektedir, nazırmın — gel Bir kısım ya Ademi aliyetinden beri V ar da şu tarzdadır: koumitesi bentrop, komünist bilhassa ihti- müc, sas yapmıştır. Ve y susi sahayı — tecavi ibbentropa kavale min esası, anti- kominter paktına yeniden bazı devlet- lerin olacaktır. Sarf ya Zira, Alman | mahafiline göre, Polonya, Almanyanın antikomünist mücadelesine karşı daima bir anlayış zihniyeti göstermiştir. | Amerikalı kızın verdiği çek 3 kişi Adliyeye verildi Bu sabahıki gazetelerden biri Amerikalı bir kadınla Ksad laminde birinin sahte çekler tanzim ottiği, bazı bazkalardan para delan, dırdıklarını, Amerikalı kadının ortadan yok oltuğunu yazıyordu. Zabıtadan yaptıfımız tatıkikata göre esrarengiz bir şekil verilen Maliye vekâleti, Divanı Muhasebat. | hödisenin mahiyçti gudur: Amerikan Üniversitesi talebelerinden Mis yininde, tekalid, dul ve yetim maaşla. | Cows laminde bir kız memleketimizi giyarete gemiş, Büyükadada Atlantik oteline İnmiş, tir. Amerikalı kın tercüman Haatin tanışmış tır. Tercüman kızım namina 140 dölarlik bir çek tanzim ederek Cumhuriyet bayramı mü. retile aldıkları para yekânu 150 İlra. | narebetile bankaların kapalı olduğunu ileri yı bulanların şimdiye kadar verdikle. ri iktısadi buhran vergilerinin geri verilmesini de kararlaştırmıştır.. Yahudiler Yunan Başvekilini “Yahudilerin hamisi,, addettiler sürmüş, bunu sarrafı Harilaosa vermiş, para sını almıştır. Harilaos da bu çeki aarraf NL koya ciro etmiştir. Bir gün zcura çekin sahte | olduğu anlaşılınca sarraflar Kzada mürsoaat etmişlerdir. Esad Harilnosa eli lira tade et. mig, geri kalan para için de bir senet vermiş, çeki geri almıytır. cenea Bu aifada menele zahıtaya akaetmip, tah.) Kikata elkoamuştur. Kund çoki Vazonli şirke tinde Rasimden aldığını söylemiş, Raslınin evi aranmca boş çekler bulunmuştur. İki sarraf döriz kaçakçılığı yüzünden be. Atina, 11 ÇA.A.) — Hahambaşı, ya- | çıncı ceza mahkemesine Esad da sahte çek rurida yahudi eşrafı olduğu halde Baş . tanziminden dolayı Cumhuriyet müddelumü. vekil Metaksası ziyaret ederek altım | müliğine verilmişlerdir. Amerikalı kamm bu kaplı "Yahudilerin Hâmisi,, kitabına is- minin yazıldığına dair bir mektup tevdi etmiştir. Bu münasebetle Hahambaşı Yuna . nistandaki Yahudilerin krala ve mi hükümete sadakat ve şükranlarını bildir miştir. Metaksas teşekkür etmiş ve asırlar - danberi Yunatlılar ile Yahudiler ara - sındaki münasebetin iyi tlagelmekte bulunduğunu, çünkü Yunanistandaki Yahudilerin Yunanistan: kendi vatan - ları telâkki ettiklerini ve Yunanistanın da onlara kendi öz evlâdı nezariyle bak tığını söylemiştir Lehistanda Yahudi aleyhtarlığı Varşova, 11 ÇALA.) — 10 İlktesrin 1930 da Vilnoda Yahudilerle çıkan bir kavga esnasında ölen Üniversite talebe- sinllen Valavski için o zamandanberi her sene yapılması âdet olan âyja mü. nasebetiyle binlerce ünivertiteli kilise, de toplandıktan sonza sokaklara yayı. iarak nümayişlerde bulunmuşlardır. Po. lislerle nümayiş alayı arsamda birkaç kif edilmiştir. Yaralı yoktur. Biz çok Yahudi dükkânlarının camları kırılmış- : Hariciye Müsteşarı Beyrutta Müzakerelere bugün başlanıyor Berut 10 ÇHusust) — Harftciye Vaekületi altındaki beyet buraya geldi ve tezahüratla karşılandı. Müsteşar şerefine yarın akşam Lübnan Cumhurrelisi tanafından bir ziyafet verilecektir. Buriye fevkalâde kömlseri Kont dö Mürlel. | le müzakerelere yarın başlayacak — ve dört gün #tinecektir. v1 beşinde başlayacaktır. Hatay rejimi mü. zakerelerinde hazir bulunacak olan muruhhas Carregu ve Türk kozsolosu — Firuz buraya Zelmiş bulunuyorlar, — defa çarpışma olmus ve bir çok kişi tev, * müsteşarı Numan Menemenclağlunun reistiği teşkil ediyor. Türkiye , Buriye dostlük kanuşmaları aym | “5ctermektedir. işlerle alâkamı olmadığı anlaşı!mıştır. Ingilterede tahsil eden tayyarecilerimiz Busabahki ekspresle şehrimize geldiler Devlet Hava yolları idaresi tarafımdan İn © fabrikaamda genci bu sabahki ekspresle şehrimize gelmiylordir. Bu gençlerden üçü mak ikisi püot 5y tayyare istaayonu baş makinisti Kasım Bağlıoğlu, malkinlat Meh, med Şerif, makinist, pilot stajyeri Necmi va M 'adır. Bu gencler İngillterede Üç &y ka ak Hava yolları besabena yapdan tayyare lerin tarzı tnşasmı görmüşler, staj yapmış. tur. Gelenler mışlardır. Yarım Anlrkaraya gideceklerdir. Ingiltereden aldığımız yeni tayyare Devlet Hava yolları tarafından İngütere, | ye sipariy wğllen dürt motörlü büyük yolcu tayyaras İngiltereden hareket etmiş dün Alinaya gelmiştir. Tay köye gelmesi muhtemeldir. l enin yarın Yeşil, Japonyada çocuk lar arasında en se- vilen oyun, muha- rebe oyunudur, Ja- pon — çocuklarının muharebe oyunları, iptidat değildir. As Tİ vesait, asrf techi zat bu oyunların en büyük hususiyetini Resimlerimiz mu harebe oyunu oy- narlarken, — Japon çocuklarının muh- telif — vaziyetlerini

Aynı gün çıkan diğer gazeteler