21 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

21 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— kat'iyyen Halkın Sesi| Umumi Evlerin Kapatılmalarına Taraftar Mısınız? Toplantılarına ve müzakerelerine devam eden — ulualararası kadın- lar birliği kongresi, beyaz kadın ticaretine mani olmanın yollarını ararken umümi evlerin kapabıl- malarını temine de — uğraşıyor. Çünkü umuümi evler; beyaz ka- din Ücaretinin — artımasında en büyük rolü oyayan birer mem hus irz puzarı imiş. Bir muharririmi? dün temas et- Gği kimselerle bu mevzu etrafın- da konuşmuştur. Aşağıda, aldığı sevapları okuyacakaınız. Muharrir Bay Mahmut Yesâri: — Bekârlırı çok düşündürecek olan bu iş, shh>ti umumiye namına — çok yerinde bir tedbir sayılır. Fakat bu çok nazik bir meseledir. Bununla fuhşan — önüne tamamen — geçilmiş olmaz. Çok etraflı düşünerek muka- bil tedbirler de ahamalıdır. * Aksaray, Caml sokağı, 134 numaralı hane, Bay Velit; — Ben, umumi evlerin kapatılma- sından hayırlı bir netice çıkabileceğini ummuyorum. Oradan çıkarılacak olan kadın'ar birer fazilet melikesi kesi- lJecep, birer rahibe olacak değiller ya. Bittabi hayatlarını aynı yolda temine devam edeceklerdir. Fakat o takdirde l be içi gözli yapscakları için, Szsrlerin deki Iyi kötü murakabe de kalkmış olacak. Bu süretlede, kaş yapayım derken göz çıkarılmış olacaktır. * Taksim, Sıraserviler, 13 nu- maralı dükkân sahibi Bay Mustafa; — Ben, bu evlerin kapatılmalarına taraftar değilim. Zira © takdirde, gözleri dönen hovarda sar- hoşlar; eaddelerdeki namuslu kadın- Tara musallat olacaklardır. * Muharrir Bay Âbidin Daver; — Hayır.. Bön, umuml evlerin kapatılmalarına — kal'iyyen — taraftar değilim. Zira bence umumf evler; namuskâr — kadınlırı. münnasebetsiz taarruzlardan kkoruyan birer namus paratoneridirler. Ve mihayet, osların kapatılmalarından hayırlı bir. netice alınabilecek te değildir. Azadlı Arazisi Yakında Köylülere Dağıt- ma İşire Başlanacak Maliye bakanlığı Vez riâzam, Azatlı ve Yarımburgazdaki — millt *oprakların Şamlar köylülerine dağılması için Milli Emlâk mü- dürlüğüne emir vermişti. Kotran- ya çiftliği sahibi Resneli Bay Osman, Veziriâzam çayırı hakkın- da md.h.-.hk_hı eden bir ihe tiyatı tedbir arı al ı İçin Mit Emlâk ııuanıınııuı:ı'ı top- rakları dağıtmadan evvel Hazi)e hukuk — müşavirliğinden — vaziyeti sormuştar. Cevap alır almaz da- ğıtma faa'lyeli başlıyacaktır. Asri Kahve Kahveciler Cemiyeti Istanbulda asri bir. kahve tesisini kararlaş-. tırmıştır. Bunun İçin bir proje hazırlanmıştır. SON POSTA Bir Köpek Ansızın Kudurdu, üç Bir Çökme Hüâdisesi Daha Oldu Bereket Versin O Sırada Evde Kimse Yoktu Dün öğleden sonra, Yedikw- le hattı Özerindeki Davutpaşada Sancakdar bey sokağında bay Lütfiye ald 53 numaralı evin üst kısmı ani olarak tamamen çök- müştür, çöküntü alt kata tesir etmemiştır. Tesadüf eseri olarak o sırada evde kimse bulunmadığı için nu- fus zayiatı olmamıştır. Polis çöküntünün sebeplerini araşlırıyor. Manifaturacılar Cemiyeti Müş- terek Bürodan Ayrılıyor Manifaturacılar cemiyetl bir- leşik esnaf cemiyetler, bürosun- dan ayrılma kararı vermiştir. Bu karara sebep, manifaturacılar ce- miyetinin, haberi olmadan 1134 lira — borçlandırılmış olmasıdır. Bu arada askere giden ceml- yet azası için büronun yardımı istenildiği, fakat kabul edilmedi- ği, fakat evlenecek bir daktiloya yine büro tarafından 250 liralık yardım yapıldığı ilerl sürülüyor. İşsiz Marangozlara İş Çıktı Ecnebi San'atkârlar Bugün İşlerini Bırakacaklar Ecnebi tabilyetinde olan kü- çük esnaf — ve san'atkârların iş yapamamaları hakkındaki kanu- nun tatbikatı başlamıştır. Bekâr-« ların bugünden itibaren, evlilerin de 21 Mayıstan itibaren çalıştır rılmamaları hakkında alâkadar- lara ve bütün müesseselere teb- ligat yapılmıştır. Bu suretle Türk vatandaşları içia İş sahası açılmış olmaktadır. — Marangözlar cemi- yeti, açılacak İşlere azasımı yer- leştirmek için tedbir — almıştır. Açıkta bu'unan marangozların bu yerlere yerleştirilmek Üzere Ga- latada Adalet hanında — cemiyet merkezine müracaat — etmelerini bildiriyor. Netice Nedir ? Vilâyet baytar müdürlüğü 932 senesindenberi vilâyet köylerine dağıtılan damızlık boğalardan ve aygırlardan her sene ne kadar yavru alındığını tesbite başla- mıştır. peği Bin Zorlukla Yakalıyabildiler Dün kudurmuş bir köpek, Arnavutköyünü altüst etmiş ve üç kişiyi asırdıktan sonra müşkü- Kâtla tutulabilmiştir. Bu köpek, Arnavutköy civa- rında oturun Diyamandi adında bir. Rumundur. Dün sokakta bir aralık ansızın sağa sola saldırmaya başlayan köpek, polis memurlarından Bay Nafi'in 11 yaşındaki oğlu Emini, yine on — yaşlarındaki — Dimitri gocuğu ve bir de Süleyman ismin- de bir şahsı ısırarak kaçmaya koyulmuştur. Hâdiseden — haberdar — olan polis memurları, köpeği tutmak için tertibat almışlar ve nihayet bir köşede kıstırarak yakalamış- lardır. Köpeğin ağzına bir tasma eçirilerek Şehreminindeki Kuduz :ulıneılne gönderiliniştir. Isırılanlar da müşahede altında bulundurulmak üzera aynı hasta- neye gönderilmişlerdir. Kazanç Vergisi 4000 Kadar Eeyanname Tetkik Ediliyor Istanbul eski Maliye teşkilâtı zamanından yeni teşkilâta tetkik edilmemiş birçok kazanç beyan- namesi devredilmiştir. Yalmız İs- tanbul tarafında dört bin kadar bu çeşit beyanname vardır. Ma- liye bakanlığı bu beyannamelerin derhal tetkikini için emetmiştir. İstanbal — tahakkük — müdürlüğü Eminönü, Hocabaşa, Yenicami ve Küçükpazar şubelerinden şimdiye kadar (600) eski beyanname tet- kik ettirmiştir. Tetkik memur'nrı beyanname sahiblerine ihbarnamele gönde- reerk be yannamelerindeki rak- kamları tevsik için kendilerinden defterler ve vesikalar istenmiştir. tetkik işi üç ay soura bitirile- cektir. Ahlâksızlık ! Bir Kadın, Çocuğunu Fena Yola Sürükleyormuş Kamerol adlı bir kadın, — 13 yaşındaki erkek çocuğunu kendi evinde ahlâksızlığa ve gayrimeşru kazanca teşvik etmiş bir halde, cürmümeşhut vaziyetinde yaka- lanmış, adliyeye verilmiştir. Kişiyi Daladı ! ıPolisler;Tuciuz Kö-l Bir Kadın Fena Halde Haşlandı Şimdi Ölüm Halinde Has- tanede Yatıyor Dün şehrimizde — bir yanma vakamı olmuş, ve 21 yaşlarında bir. kadıncağız, kaynar — sü İle birçok yerlerinden yanarak ölüm halinde hastaneye kaldırılmıştır. Bu facla Beşiktaşta Şair Nedim sokağında 88 mumaralı evde o muştur. Bu evde oturan yirmi bir yaşlarındaki Bayan — Seher, sık sık bayılmaktadır. Dün de — bir aralık yine bu İillet üzerine ge- miş ve mangalda pek fazla kay- nar bir halde bulunan bir teneke suyon Üzerine düşüp bayılmıştır, Bu düşme ile beraber — teneke devrilmiş ve baygın — bir halde uzanmış olan Bayan Seherin yü- züne gözlerine —ve vücudunun muhtelif mahallerine kaynar su- lar dağılmıştır. Işte bu vaziyette — tehlikeli yanıklar alan Bayan Seher, fer- yat ve İztıraplar içinde ayılmış, evda bulunanlar koşuşmuşlar ve genç kadın Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. Vapurlarda Aylık Ucuz Biletler Tacirler İçin Yeni Bir Ta- rife Hazırlandı Devlet demiryollarının tatbik etmekte olduğu tenzilâtlı tüccari ve aylık biletler bir Mayıstan iti- baren Devlet Denizyollarında da tatbik edilecektir. Bunun için denizyolları 3 mın- takaya ayrılmıştır. Birinci mıntaka Marmara mıntakasıdır. Bu mınta- kada bir aylık biletler muteber olacaktır. Marmara mıntakasında bir aylık biletlerin birinci mevki 20, ikinci mevki 15, Üçüncü mev- ki 6 liraya satılacaktır. Ikinci mıntaka, Marmara da da- bil olduğu halde Izmirden itibaren Akdeniz ve Samsuna kadar Ka- radeniz sabilleridir, biletleri iki aylıktır. Birinci mevki 50, Ikinci mevki 42, Üçüncü mevki 15 liradır. Üçüncü mıntaka bütün Türkiye sahilleridir, biletleri 3 ay mute- berdir. Birinci mevki 65, ikinci mevki 57, üçüncü mevki 20 liradır. ÇTT TŞŞŞEŞET TTTT SA AET Bir İki Satırla Belçika yünlü kadifelerini Ak man malı diye sokarak konten« jan kaçakçılığı yapmaktan suçlu Mehmet — Behiç, Fuat — Sıtkı; Necmeddin, Salâhaddin, Muhld« din, Foyzullah, —Emin, Cevat, Celâl, Bezmi, Saltı Davidas, Ga« Hp, Rağıp, — İsmall, — Reşit ve Halet adlı tüccar ve gümrülü memurları kakkında takibat yal piliyor. * * * Mahküm Oldular Doğruyol adlı bir kitap meşe rederek devletin emniyetini ihlâl etmekten — suçlu — olarak — ağır cezada — muhakeme edilen Ali Ulvi ve Burhaneddin birer sena hapse mahküm olmuşlardır. y * * * ş Münasebetsiz Bir Kadın Hayriye adlı bir kadın Lüm gada sokak ortasında bir erkekle münasebetsiz bir vaziyette gös rülmüş, — yakalanmış, — adliyeye verilmiş ze tevkif edilmiştir. * * * Çerkesköyü Cinayetl Çerkesköyünde çoban Raşitl öldüren korucu Mehmet Alinin duruşması dün ağırcezada yapılı mış, müdafaa için başka güne bırakılmıştır. * * * Muallimlik İmtihanı Kültür bakanlığı Ortamekteps lerde Türkçe, tarih, coğrafya, fenbilgisi, biyoloji, riyaziye ve lisarş dersleri için müsabaka İle muak Him muavini almıya karar vermişi tir. Imtihanlar 1 Temuzdadır, * * * Miras Davası Merhum avaukt Lâtfi Fikri kendinden evvel ölen hemşir: Bayan Zahidenin varisleri taras fından —açılan miras dav ayın 29 unda Beyoğlu Dördün: Sulh Hukuk Mahkemesinde bakı- lacaktır. * * * Heyetimiz Döndü Almanlarla ticar! bir anlaşma esaslarını müzakere etmek Üzere; Dış Işleri bakanlığı Genel Kâtibi Numan Menemencioğlunun Baş- kanlığı altında Berlin'e giden heyetimiz dönmlüştür. 4 * » İstanbul Mümessllleri Ankarada — toplanacak — olan Ticaret Odaları kongresinde Ise tanbul Ticaret Odasını Fortun zade Murat ve Hüseyin Sabrinin temsil etmeleri kararlaştırılmıştır, * * * Arabacılara Ceza TIskelelere kayitli. olmayan ve serbest şekilde nakliyat yapan 1O MA ialer Bikki Kenir 10 mi iğl a Hülüdet tarlında: iskaler lere kayıt olmayanlardan cezg ahlınacaktır. 4 Komşu — Hasan Beyt. kör dcğan bir adamın 60 yaşından sonra gözlerini ameliyatla açmışlar... Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: Londrada dra — şehrini bakmiş... görmüş, *« Bu adam o koskoca ve güzel Lon- etrafına * bakımış, «« Dünyayı beğenmemiş! “Aman ne çirkin | Benim gözlerimi tekrar kör edi- I niz?,, diye bağırmış. Hasan B. — Ya o köün göüzler! !e tanbulda açı!saydı da Yericami etrefn- ki Mmolozları gürsey 1 mutiska “bani öldürün !,, diye bağırırdı.

Bu sayıdan diğer sayfalar: