21 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

21 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a laskada yarışı yapılır. | Meketkada hi bir altin ve gümüş defi- | İ nesi bu um saata Kaçmayan <7 esasa Yer Yüzünde Olup Bitenleri Haritada Ve Saatle Takip Edelim lm DÜNYA MATBUATINDA - RDÜKLERİM . “eaaamaeamma easenananareaeesreseseaeeaeseaekeeee. ..... © Gros'nlantta Pp yarın! güneşi başla KİŞ $ Lübmanda bir fi) ten | heyeti tetkiknt yap- bii Trisun adasına İk dela olarak günde 2 vapur ramıstır « Ni : Genç Kız Dünyada Palyaçoluk Ya- —— . En Zengin Cellât Kimdir ? Almanyada Cellâtlara Mark Veri.iyor Berlin 19 (Hususi) — memleketlerde cellâtlar mii memuru sayılarak yaptır FE cezası başına Ücret ai) ” genler de ölüme mahküm gi ip Satır ile kafaları kesilen İ 20 man casus kadınının celiâtları w şer mark almış'ardır. ari — İâtalrıda öldürcüğü adam bap'ma on lira ile mahkümün asıldığı İpi de almaktadır. İngüterede es : den kalma bir kanante göre b P güya uğur getirirmiş”. Cellâtlerın iinde “en çok yn «lan Nevyork cellâdıdır. Adam başına 150 dolar almaktadırlar. pan Bir Ka dın Vardır! Ara sira İstanbula Mele zaman görmüş, hikâyelerini gazete- lerde © okumuşsunuzdur: Sirklerde kendilerini (pudralar, allıklar oOve boyalarla mümkün < olduğu kadar girkinleştirerek (Oen kabı, grotesk vaziyetlerde halkı güldürmeye çalışan palyaçolar hep erkektirler. Çünkü çirkin, kaba, gülünç, bulüsa maskara görünmekten kaçmıyan genç kız veya genç kadın bulunmamıştır. Bu itibarla geçen baftadanberi İngiltere- »in Olimpia sirkinde böyle bir rol alan Mis Lulu Kranston'un mev'i şahsına münhasır addedilmeşi 7a- dir. ; ze genç kiz bütün hayatını sirk lerde palyaçoluk ile geçirilmiş, sonra le o çekilmek da ihtiyarlık dolayisi! kalımış olan Joe meş bir san'atkârın hsan imli, çekici ve kızıdır. Şal Se asaldir.. Bununla beraber (o babasile birlikte zaruret için- ue kalınca, vaktile babasından öğren- diği mesleği takipte tereddüt etmemiş» tir. Yalaız bir şart koşmuştur: Nişam- hım hiç bir zaman - sirke adım atmıya» caktır, Londra gazete leri bu genç kızın tamamen muvaf- fak olduğunu ve kazanmıya başladığını kayde- eiyarlanı Yukarıdaki rösim, genç kızın muhtelif palyaço kıyafetlerini tetkik | palyaçolardan bir misli farla ettiği sırada alınmıştır. 120| paraKazanmaklster Misiniz? Telefona Abone Kaydediniz | Amerikada 17,426,000. Alman- yada 2,960,000. Wngilterede 2,109,000. Fransada 1,300,000 telefon abonesi vardır, nüfusa nisbet edilirse Amerika İçin yüz- ( ğ 13,94), İngiltere için yüzde “a Almanya için yüzde (4,5), Fransa için de yüzde (3) gelir. Fransız hükümeti bu azlığa ba- karak her yeni abone bulan Fran- sız memurlarına ilk iş İçin (25), müteakip işleri için de (60) şer frank mükâfat vermeyi vadetmiştir. SON POSTA Ty Çinde binler Zİ rem feyeann yp MT Avustralya e w > Tranavalde o demir ( ayni) yollarının. iz Ni ii hava postam baş» | | eme aramda İ lamıştır. g ——————— Ri, A1 Marla, “Maskara,, Halinde Görünmekten Bir Aile Meclisin- de Verilen dam Kararı 5 Almanyada Hofeld adını ta- şıyan bir karı koca, akrabalarının da iştirakile bir aile meclisi ak- tettikten Osonra 14 yaşındaki kızlarının idamına karar yermiş- lerdir. Fakat bu karar tam tatbik edileceği sırada, başka bir maniln tesiri ile geri kalmıştır. Mahke- meye verilen karı koca cürümleri- ni tasdik etmişler, fakat böyle bir karar vermeye hakları olduğunu da (söylemişlerdir... Mahkeme bunların 15 şer yıl hapse konuk malarına karar vermiştir. Bir Asma Köprü Yıkıldı Fransada bir asma köprü, ka- ideyi tutan tellerin opması dolayısile ( birdenbire çökmüş, fakat bu tellerin neden koptuğu henüz anlaşılamamıştır. Bu müna- sebetle İngilterede vukua gelen bir köprü kazası (sebebinin hâdiseden 25 yıl sonra tesadlifen anlaşılmış olduğu © anlaşılmakta- dır: Bu Ingiliz köprüsünün hesap- ları, üzerinden azami yüklü iki trenin azami süratle aynı zaman- da geçmesine mukavemet edecek bir kuvvette yapılmıştı. Dakikada 70 metre süratle esecek bir rliz- güra » dayanmasmı temin eden tedbirlerde düşünülmüştü, aksi gibi hâdisenin vukun geldiği sa- | atta hem İki tren geçmiş, hemde rüzgâr 150 metre sür'atle esmişti, | ii Fakat bu küçük nokta tahkik heyetinin (gözünden (kaçmıştı. Bunu 25 yıl sonra bir mühendis takvimde okurken köprü kazasını hatırlamış © tarihleri O mukayese ederek meydana çıkarmıştır. gamma m mmm mmm Hayali Bir Memleketin Polis Müdüri- yetinde Bir Vak'a: “Ne Sihirdir, Ne Keramet, Elçabukluğu Marifet, 10 Franktan 100 Frank Çıkması. Biz hadiseyi bir Fransız gaze- tesinde okuduk, fakat bundan Fransada cereyan etmiş olacağına hükmetmeyiniz. Zaten bu Fram- sız gazetesi de hayali bir memle- kette olduğunu söylemektedir. İşte aynen yazdığı satırlar: “Siyasal sıkıntılara sebep ok mamak için hadiseyi hayali bir memlekette (o cereyan (etmiştir, diyelim: Bir yabancı, pasaportunda yazılı olan ikamet müddetinin uzatılması için bu memleketin polis müdüriyetine müracaat eder, Memur daha kendisinden iste- nilen şeyin ne olduğunu bile anlamadan bu müracaatı bağırıp bağırmakla karşılar. Ecnebi'ise istifini hiç bozmaz, bu gibi şeylere abdi Nihayet 2 .ü- kün bularak sorar: — San'atiniz nedir? — Hokkabaz! — Hokkabaz mı? — Evet, İsterseniz delilini de göstereyim, Lütfen bana 10 frank lık bir bankrot veriniz! Bu defa memur zevkle seyre dalar, ecnebi de meharetini gös termeye koyulur! — Bir, iki, öç... Bakınız, ba- kınız 10 frangınız kayboldu, işte onun yerine gelen banknot, ba- kanızl 100 franklıktır. Buyurunuz, alınız! Ve yabancı istediği ikamet vesikasını alarak uzaklaşır! Fransız gazetesi yazısına şu satırları da ilâve etmektedir; Bu fıkrayı bize bir okuyucu- muz gönderdi, tabli hayali bir memlekette cereyan etmiş olduğu Için gerçek olamaz. Görünüşe Göre Hüküm Vermekten Çekinmeliyiz ğı 1914 Sınıfı Italya ile Ro- manyada bemen aynı günde silâh altına çağırdı. Bu yol re resimde Romanyalıları görüyor- sunuz. Bir az sakin, bir az dü- ünceli kışlaya © girmektedirler İkinci resimde İse ( İtalyanlar vardır. Adeta yeni'ders senesinin açılmasında bir mektep avlusunda gibidirler, Yüzleri zevk, neş'e ve.. ençlik ile doludur. Fakat bir pa güzetesi ilâve ediyor; sararansasasaz sane sarversananasasa sas sena Kanatlı Güllelçinde Yıldıza Çıkmak İstiyen Yüzlerce Gönüllü İşte size bir haberki Jüles Vern'in o romanlarından (taptaze benliz çıkmış gibi görünür, fakat sıhhati temin edilerek Rusyadan gelmektedir: Rus âlimleri “kanatı bir gülle ,, nin tecrübelerini yapmakla meşguldurlar. Bu güllenin ortası boştur, içine bir 'adam girip oturur ve aklın almayacağı bir sür'atle fezaya fırlatılır, havasız tabakalara ( çikar, orada yine aklın almayacağı bir sür'atle seyrederek istenilen yere kadar ye Tam kuvvetini kaybedeceği akikada kapağı açılır ve için deki adam paraşüt ile yere iner. Bu kanatlı gülle İle aya veya (Merih ) « kadar çıkılabileceği söylenmektedir. Yalnız o mesele içine binmeye razı olacak adamı bulmaktadır, yalnız temin edili- yorki Rusyada bunun için yüzlerce gönüllü talip vardır. Tıpkı Japon- ların fedai bir zabit tarafından Idare edilen torplleri gibi birşe;! Kanatlı güllenin hagi vasıta ile atılacağı (ove büyüklüğü ne saca hangi fizik kaidelerinden istifade edeceği meselesine gelince bu hususta fenni tafsilât henüz Nr. , e e çekinmeliyiz. 7 * ii iğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: