21 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

21 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ğ aveşm 'P"!N;"_.U;_Mrıj_f"". Kemaliye Köyle- rinde Son Posta Kemaliye (Hususi) — Çi!horoz Eğinia Türkmen türkülerine girmiş bir dağ adıdır. Bu dağ Kuruçay kazası çevresinde vaktile Ermeni- lerin oturduğu Hasanova köyün- den iki buçuk — saat uzaktadır. Etrafı ormanlarla — çevrilmiştir, ortalık yeri düz bir ova halinde- dir. Çilhoroz çevresinde, Bu)ı'lk Mezgen, Korkup köyleri vardır. Bu dağ, bu köylerin yaylasıdır. Yazları —yaylaya çıkan, kışları ovaya inen Türkmenler bu dağın üzerine muhtelif türküler de yap- mışlardır. — Bu türkü — onlardan biridir: Herabidir, deli gönül harabi — Ş>hin kuşu yüksek yapır yevayı Türkmen kızı katarlam'ş devesin İner gider yaylasına bingölü Kalkın kuşlar kalkın kalkın havaya Kemah dedeleri çıktı duaya Çilhoroz d. Hazanovaya ben İner gider yaylasına bingölü Bir zaman'ar bu elleri gezmeli Kalem alıp kaşın gözün yazmalı Topuğu halhalı, burnu hızmalı İner gider yaylasına bingölü Çilhoroz yaylasının Güney yö- nönde Terkruh adlı bir kızılbaş köyü vardır. Bu köy bu havalide pek üÜnlü bir köydür. Köylüler Osmanlılar zamanında birkaç kex azıtmışlar, — hattâ bundan yirml beş yıl önce kızılbaşlar bu köyü kendi akıllarına göre kızılbaşların hükümet merkezi — yapmışlardır. Köy, tetkike değer bir köydür. Bilhassa köylülerin tuhaf tuhaf İnanışları arasında tarihe maledi- len kışımlar vardır. Köy civarında Çilhoroz dıSınııı bir kenarında dağ tepesinden İnen bir kaynak vardır. Bu su dağın ıhğlndc bll- yük bir delikten — içeri girer ve nereye gittiğ belli olmaz. başların — İnanışına göre bu su doğrudan doğruya uçmağa gidiyor ve orada Abıkevser ırmağına akı- yormuş. Dağdan aşağı inince dağın yamacında “Mezkep,, köyü ile bir Tuzla vasdır. Bu tuzla bir dere içinde olup derede birçok taksl- mat vardır. Buradan — lstihsal edilen tuzlar bu havalide sarfedil- mektedir. Bu civarda eskiden Sultan Melik adını taşıyan bir cski tekke yarmış. Bu eski tekkenin içinde Süleyman Şaha nisbet edilen bir türbe vardır. Buraların pek çok batıl inanışlatm arasında bir de Fırattan geçtikten sonra Kemali- yeye girecek yerdeki taş da yer tutar. — Kızılbaşlar — köylülerinin anlattıklarına göre eski muhare- belerde İmamı Ali buradan ge- çerken yorulmuş sırtını. o taşa vererek dinlenmek Üzere oturmuş, gırtının taşta İzi kalınış eskiden buralarda, Kızılbaşlık kalkmadan Kızılbaşlar bu taşı hürmetle ziya- ret ederlermiş. Tuzlaya bir saat mesatfeda çok taşlı bir yol vardır. Yolun en taşlık bir yerinde iki küçük taş yığını görülür, yoldan her geçen yerden bir taş alıp bu taş yağımıdın Üzerine atar ve bu su- retle sevap kazanır çünkü bu taş yığınlarının altında köylülerin inanışlarına göre ermişer yatar- mış.. Bu civardaki köylüler adım başına bir efsane anlabırlar... M. lııvııı- lı.o TAKVİM Gün PAZAR 30 21 NİSAN 935 Kasım 165 8 Nisan 1851 | gt şluıı Vasat Akçım 12 — 18 SA | Yatar | V S9 |20 32 hmsak 08 89 | 3M 17 Muharrem 1384 | 1020(5 W| $18 1212 9. 0$ (16 00 Öğüe İkladi UTT OA Hasan Key Hazinesi Halindedir Mardin (Husust) — Dicle nehri üzerinde ve Cozire ile Di- yarıbekir arasında milâttan 800 yıl önce Komuk Türkleri tara- fından kurulduğu anlapılan Ha- sın Keyf tarihi eserler haznesi balindedir. Bu şehir en — ziyade artık oğulları Türkleri zumanında imar edilmiştir. Elcezire 658 hlcri senesinde Moğol istilâsına uğradığı xaman burada Helâgü mamına para bastırılmıştır. Hasan Keyf 930 hicri yılında - Osmanlıların -eline geçmiştir. Buradaki eski eserler için de bir kale, dört harap cami, bir köprünün yıkılmamış kısmı ve bir güzel türbe arkeoloji nle- minin en kıymetli eserlerinden ad edilmektedir. Türbede Uzun Hasan u Zeynelin gömülü olduğu ııl::ıl- "SON POSTA y | maktadır. Hasan Kyf te ve civa- rında bunlardan başka da tetkike değer daha bir çok eserler var- dır. Mardin Halkevi. bu eserler etrafında tetkikat yapmakta, bun- lar hakkındaki tariht malümatı tesbit etmektedir. Afyonda yapılan aeri mezarlık Afyonda Tayyareciler İçin BırAbıde Yaptırılıyor /zmirde Bir Afyon, (Husust ) — Belediye- nin yaptırmakta olduğu asrt me- zarlık yakında bitecektir. Kabrlae- tan sahası 100 bin metre murab- bamdır. Mezarlar beton ve demir kapaklı olarak yaptırılmaktadır. Kabristanda aileler İçin ücretli 250, fakirler içinde 500 mezar yaptırılmaktadır. Yalova Her Yıl Biraz Daha Güzelleşiyor Yalova (Husust) — Akay Ida- resi Yalova kaplıcalarının imarı işine fdevam etmektedir. Bu yıl Kaplıcalarda halkın her bakımdan ihtiyaçlarını karşılayacak servisler yapılmıştır. Çiçek bahçeleri daha güzel tanzim ve tenvir edilmiştir. Bahçelere çiçek fidanı yetiştirmek için yeni serler yaptırılmaktadır. Bu yıl gelenler Yalovayı geçen yıldan daha çok güzelleşmiş ve süslenmiş bulacaklardır. Adanada At Koşuları Güzel Oluyor Adana, ( Hususi ) — Cuma gönü şehrimizde yapılan at koşu- larını binlerce halk seyretmiştir. Koşular çok güzel ve heyecanlı olmuştur. Kazananlara mükâfatlar verilmiştir. Badema cenazeler bu kabris- tanda yarı'acak gasılhanede yı- kanacak ve dini merasimde kab- ristanda İcra edilecektir. Kabriş- tana bir Hazirandan İtibaren ce- naze defnine başlanacaklır. Kabristanın ortasına Afyonda şehit düşen tayyareciler için bir abide rekz edilecektir. Bu. abide 6 bin İliraya yaptırılmaktodır. Polatlıda Okuuanların Sayısı Artıyor Polatlı, (Hususi) — Çok ve- rimli bir çalışma örneği olarak gösterilebilecek olan Polatlı oku- lası, 1927 yılında kazanın o za- manki ihtiyacına görü (3) Sınıflı olarak kurulmuştur. Kazama bi- yümesi dolayısile okula sonradan (5) sınıfa çıkarılmıştır. Geçen yıl (360) okuru bulunan okulada bu yıl (400) okülalı vardır. Talebe sayısı aşağı yuka- her yıl (50) kadar fazlalaşmakta eolduğundan okula bugünkü ihti- yacı bile karşılıyamamaktadır. Oku- lanın kendine| göre kütüphanesi, akavaryomu, tenis sahası, müzesi olduğu gibi okulalılar da Hilâliah- mer gençlik teşkilâtı kurmuşlar ve küçük bir eczane yapmışlardır. Okulalılar boş zamanlarını oku- tanlarının bakımı altında eğlence ve okumakla geçirmektedir. f Bir Eski Eserler ü ,Efes HFHarabelerini 350 Seyyah Gezdi Izmir, (Hususi) — 1600 tonluk Ingiliz bandıralı Atlantis vapurile şehrimize 350 Ingiliz ve Danimar- kalı seyyah gelmiştir. Seyyahlar- dan 190 kişi Turing klüp tarafın- dan temin edilen hususi bir trenle Selçuğa giderek Efoes harabelerini görmüşlerdir. Seyyahlar Ihgiliz — diplomatlarından — Lord Şerbuy İle İki saylav, iki Dani- arasında — meşhur markalı dük ve birçok tanınmış | zevat vardı. Atlantis vapuru 16000 tonluk- tur. İçinde yüzme havuzu, ikl tenis kordu, sinema ve tiyatro salonları vardır. 500 kişilik müh- teşem bir yemek salonile 450 birinci mevki kamarası vardır. Buradan Cebelüttarıka gitmekte- dir. İzmirde Bir Çocuk Meme Emer- ken Boğuldu İzmir, (Hususi) — Oruçreis mahallesinde Ziyapaşa sokağında 14 Bsayılı evde oturan Âvram Frankonun karısı Ester, üç aylık bir çocuğun boğularak ölümüne sebebiye vermek suçu ile sorgu hâkimliğine verilmiştir. Bayan Ester, komşusüu Bayan Donanın KLuinora adındaki üç aylık çocuğunu emririrken uyük- lamış! memesi Çocuğun ağzını ve burun deliklerini kapayarak bo- gulmak suretile ölümüne sebebi- yet vermiştir. Hâdise, ” dikkatsız- hıktan ileri ıılılıır Kast yoktur. Havas M Muhabiri Tüccarı Dava Etti Izmir (Hususi) — Havas ajan- sının İzmir mümessili Bay Buda- lamot İzmirin tanınmış tüccarla- rından kitapcı Bay Şöve aleyhine bir hakaret davası açmıştır. mirdeki Fransız ticaret odasının yıllık — toplanışında, oda reisliği namzeti olan Havas mümessill Bıy Budalamot, kitapcı Bay Şö- venin şiddetli tenkitlerine uğra- mıştır. Dava bu tenkıtlerin doğur- duî:ı münakaça — neticesinde açılmıştır. Muhakemede Fransız ticaret odası kon; başkanlığını yapan tüccar B.şnsd"ı Jironun ifadesine müracaat edilmiştir. Mahkeme kararını gdıeok celsede verecektir. İzmirde “de Ekmek Ucuzluyor Izmir, ( Husust ) — Bu hafta un fiyatlarında düşüklük - vardır. Belediyenin un fabrikası da ögüt- me Ücretlerini yarıdan aşağıya imdirmiştir. Bu itibarla Izmirde ekmek fiatlarının on para indirile mesi imkân dahiline girmiştir. Belediye dalmi encümeni ekmek Hıtlın etrafında — araştırmalar yapıyor. Polatlı - Haymana Yolu Yapılıyor Polatlı (Hususi) — PolatlıHay- mana yolunun yeniden İnşasına karar verilmiştir. Yolda yeniden ' 18 menfex laşa edilecektir. Taş kırma ve menfez yapma işine Mayısta başlanacaktır. u x Nasıl Toplanacak? Uyuşturucu maddeler inhisari afyonlarımızın evsafını yükseltme çarelerini aramış, — evvelemirde toplama usullerini düzeltmeyi ve yoluna koymayı lüzumlu görmüş- tür. Bunun için de köylüye ve afyonculara bildirilmek Özere Ti caret odalarıma, ziraat müdürlük<« lerine bir tarifname göndermiştir. Bu tarifnnmeye göre bundan son« ra afyonların südü —alınırkeğ afyon kelleleri kazınmıyacak, af — yon konaksız ve kepeksiz toplas | nacaktır. 4 Çizme ve toplama işi içim afyon müstahalilerine paramız aleti ler dağıtılmıştır. ve dıgıhlmıu ş tadır. Türkiyede en güzel ııııhıd Hacıköyde yetişmektedir. Hacıköy afyonları diğer afyonlardan daima Üstün fiatla satılmaktadır. Afyonlar toplandıktan sonrâ yuğrulmıyacak, içine su, süt, yue murta, Üzüm, pestil, zamk, nişasta, çirlin, kabak, sakız, zeyrek, afyon ptskülü katılmıyacak, temiz afyoğ yaprağına sarılarak kurutulacalıı tır. Toplanan afyonlar demir kap ve tenekelere konulmıyacak, riki tübetli — yerlerde — tutulmiyacı afyon — topaklarınınm — ezilmemi için aralarına kuru afyon yaprağı konulacaktırr. Bu şekilde tuplınılı ve hazırlanan afyonlar daha çolk — para edeceği için köylünün okka — çeksin diye konaklı ve katıkli afyon yapmasına lüzum kalmas maktadır ve bu gşekil kendileri — için zararlı olacaktır. Oral Sporun İdare Heyeti Konya, (Hususi) — Yenl kus rolan Oral Spor idare heyetl başkanlığına Babalık başmuharrir! Nâzım Ören, ikinci reisliğe Bayas Vesile Kaynak, azalıklara da Bas yan Seher, Kemal Kaynak, Refik Sel, Nâzim Ermeral, Bedri lzol seçilmişlerdir. Oral Spor sporug her şubesinde çalışacaktır. Gaziantepte Falcılık Yapan Bir Ya« | talak Yakalandı Gaziantep, (Hususi) — Bura* da üfürükcülük ve falcılık yapan meflüç bir adam yakalanmıştır, 25 yaşında ve yatalak bir genç olan bu adam gaipten haber ver-« diğine halkı inandırmış ve bunu vesile ederek birçok safdilleri kandırmıştır. Meflüç adamın adi Maruftur. Hakkında kanuni ta- kibat yapılmaktadır. * BUTÜN ULKEYİ ŞAMAZSINIZ' FAK A SHdon .g DAKİ BİR İt J Bürün ÜLkevi HER CÜN D0l İ ea AD

Bu sayıdan diğer sayfalar: