21 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

21 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON -POSTA Sayla 9 W İTTİHAD ve TERAKKİ | Kadınlar Bu Akşam Bü- y sçake G e0 T yük Bir Miting Yapacak Mer SAĞ MRTen e. Nasıl Öldü? ( Baştarafı 8 inci yüzde ) dağ'ın zevcesi — dün Nişaztaşın« » Ziya Şeakir Cemal Ve Talât 21 - 4- 935 ( Paşa)lar Da Alman Tahtelbahirine açmışlardı.. Akşamdanberi cereyan eden konuşmaları duyan ve duydukları Sözlerin — samimiyetine aldanan inzibat memurları, kalplerinde en küçük bir şüphe bile hissetme- mişlerdi. Kapıdaki memurlar da, Yyalmız Enver Paşayı tarassudu Mmemur oldukları -için etomobile ip gidenleri takibe İüzum gör- Memişlerdi, otomobilin gürültüsü uzaklaşırken Enver paşa kollarını balkonun parmaklığına dayayarak denize bakıyor.. Ağır ağır mah- Muzlarını biribirine çarparak ce- neral fon Bronsart ile konuşu- yordu. Aradan on dakika kadar bir Zaman geçmişti. Bir haremağası balkona gelmiş; Enver paşaya yerle beraber temennah ettikten #onra; yüksek sesle: — Sultan efendimiz, teşrifinizi bekliyor. Enver paşa, haremağasının bu sözlerini, Almanca olarak Fon Bronsart'a tekrar etmişti. O za- man, Alman ceneralı da Enver Paşa İle - tıpkı yarın tekrar gö- rüşeceklermiş gibi - Tabil bir su- rette veda etmiş.. Fakat bu e6- nada kulağına eğilerek: — Selâmetle yolculuklar te- menni ederim, ekselâns. Demiş.. Ve tabil bir sürette çıkıp gitmişti. Tabildir ki, taras- süt mevkiinda bulunan İnzibat çavuşları, bu sahneyi de gör müşlerdi. Ceneral Bronsart'ın avdetinden sonra, Enver paşa balkonda birkaç saniye daha gezinmiş ve sonra esneye esneye içeri girmişti. Biraz sonra da elektrikler söndü- rülmüş, her tarafta ses, sada kesilmişti. h Vakit, tam on ikiye gelmişti. Artık Enver Paşanın yattığına hükmeden İnzibat memurları, ar- kadaşlarile konuşmak için yalızın ön cephesine geçmişlerdi. Bu - rada deniz tarafından hafif bir horultu iştilmişti. Fakat bu ho- rulta, yalıya yaklaşır yaklaşmaz, derhal sönüvermişti. Motörün manavrası uzun Blr- memiş.. Sessizçe Tıhtıma rampa etmişti. Tam o anda Enver Paşa, arkasında siyah bir pelerin olduğu halde, aralık duran yalı İltplllm önünde bir bayal gibi Motörden, Enver Paşanın yaver lerinden bir zat ile (Goben-Yavuz) | ——— zırhlısına mensup Alman yüzbas glarından (Bothayn) birer gibi sessizce çıkmışlar.. Enver Paşaya yaklaşmışlar.. Pasayı 8e lâmladıktan sonra: — Herşey hazır.. Buyurunuz. Diye, — fısıldı yalıya çevirmiş-. Karanlıkta, bir Pencerenin çerçevesi içinde bayal gibi görünen refikası sultana elile son — veda '!'"“ vermiş.. Ve Sonra motöre [İN!:- Dinyer adamı kalal aa öde İki baral oldoğu halde efendisini takip etmişti. Motörün kamarası, boş değildi. Bir saat kadar evvel, otomobille yalıdan ayrılmak suretile taransut Memurlarımı aldatan, ÂAzmi vo muştu. içinde bu borultu laşıyor.. — Yalının pencerenin camı, ağır nıyordu. Tarassut memurları, vaziyeti derhal anlamışlar, telefon başına koşmuşlardı. Fakat garip bir te- sadüf eseridir ki o anda İstanbu- lun elektrik cereyanı kesilmiş.. hemen bütün vesait, meflüç bir hale gelmişti. Memurlar; Istanbul muhafızlığını, Merkez Kumandan- hi is müdürüyetini haber- ÜS.:::' en; motör, Boğazın durgun ve siyah sularını, burunlardaki korkunç akıntılarını yara yara ilerliyor.. Arkasında, kaynayan — köpüklü bir iz bırakıyordu. Bu esnada, Boyacıköyünde Cemal Paşanın yalısında da mi- him münakaşalar cereyan edk- yordu. Cemal Paşanın refikası, gabahtanberi başlayan bir rar, ile Cemal Paşanın firarına manl olmak istiyordu Fakat bu urar, ağır kapa- Hatırlarsınız, Değil Mi? ( Baştarafı 1 inci yüzde ) Tefrikasımı okuduğunuz zaman, se- melerce kalfanızı yoran muammaları halledaceksiniz. Ve içyüzünü öğ- iz hâdisat karşısında, hay- en hayrete düşeceksiniz. ;;ı şıyı:.ı- bu tarihi tefrikayı binlerce vesikaya, yüz'erce zevatın hatıralarına İstinaden haz rlamıştır. Yarın Son Postada Hakimiyeti Milliye Bayramı Münasebetile Türkiye Büyük Millet Meclisi- nin İlk açılma günü münasebetile 23 Nisan Salı günlü Üniversite konferans salonunda merasim ya- pılacaktır. Merasimde Bay Tsmail Habip, Bay Münir Müeyyet, Ta- lebe birliği reisi Bay Rükneddin ve ,üuk tahsil gençleri tarafın- dan birer söylev söylenecek, milit marşlar çalınacaktır. Dori Ve Zührevi Hastalıklar Kursu Istanbul deri ve zührevi has- talıklar kurumunun tertip etmiş olduğu kurslardan Üçüncüsü önü- müzdeki Pazartesi günü — saat (18,30) da Dr. Bay Cevat Kerimin konferanalle açılacaktır. AF A AA Ai 2 SS LA | C SARNRRR SD ee SYA M İ Mi tdn Cemal Paşanın Üzerinde hiçbir tesir husule getiremiyordu.. Ni- hayet muayyen olan saat gelmişti. Cemal Paşa, bususl balıkçısı, Boyacıköylü Mutat Reis Ismindeki Ermeninin sandalı denize indir- mesini emretmişti... Artık srar we mukavemetten âciz kalan re- fikası : — Gideceksin.. Bari bir ermeni İle gitme... Mümkün değil, seni © adama emniyet edemem. Yaver Salâhaddin Bey kürek çeksin. Demişti. Hanmımefendinin bu fikrine, beraber bulunan şifre kâtibi Seyfl Bey de iştirak eyle- mişti. Derhal yalının ki husust odasında bulunan Salâ- haddin beye haber gönderilmiş- H. Halbuki Salâhaddin, o esnada fazla hasta olduğundan ateşler içinde yatmakta id. Böyle ol- makla beraber, derhal yatağın- dan — firlamış.. — Seyfl — beyle kayıkhaneye — gelerek — sandalı denize indirmişlerdi. Camal Paşanın, refikasile ve- dar çok hazin olmuştu. Sanki, zevcinin — müstakbel hayatı, şu anda kelbi yanan kadıncağızın içine doğmuştu. Sandal sahilden açılırken, Cemal Paşanın gözle- rinden sızan yaşlar, yanakların- dan yuvarlanarak sakalları ara- sında kayboluyordu. Paşa, sandalın arkasına otur- muştu. Başımı İki ellerinin ara- sına almış, — sessizce ağlıyordu. ( Arkası var ) HASAN KREMİ Dünyada — mevcut kremlerin en nefisi, en sıhhisidir. Nazik cildli kadınların hayat arka- daşıdır. İhtiyarları gençleştirir. Ve genç« leri güzelleştirir. İnsa- na ebedi bir taravet veren Hasan kremi- ni unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20 !lı_un deposu: Ankara, istanbul, Böyoğlu Beyoğlu Dördüncü Sulh Hu- kuk mahkemesinden; Beyoğ'un- da Abanoz sok: ğinda (25) No, li evde oturmakta ike » 10/4/915 de ölen Yorgi kızı Poraşkuvi (takeoa ismi Olga) nn terekenine mahkemece el konmuştur: İlân gününden başlamak üzere ala- caklı ve vereceklilerin. bir ay ve mirasçıların Üç ay İiçinde Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesine müracaatları ve vaktında alacaklarını kayıt ettirmeyenler hakkında Medeni Kanusun 561 ve 569 uncu madde- leri bükmü — tatbik edileceği ilân olunur. (10701) — Uluslar Kurumu, bu mum- hedeye — girlp — girmiyeceğimizi resmen sormuştur. — Bu itibarla kongrenin müsbet mepvfi, fakat katl bir cevap vermesi elzemdir! dedi. Uzun münakaşalardan — sonra kongre bu muahedeyi — prensip itibarile — ve müttefikan kabul etti ve celse çok alkışlanan bu son kararla kapandı. Dün Geceki Çay Vali Bay Muhiddin — Üstün- Kavgalı Futbol ! ( Baştarahı 1 inel yüzde ) de Libertas takımının m, yoksa Fenerin mi suçlu olduğunu mey- dana çıkarmiya — çalışmaktadır. Evvelki gece, vak'ayı mütea- kıp, karakolda — malümatlarına başvurulan Libertas oyuncularının iddiaları, Fener oyuncularından Cevadın, müteaddit kereler, ken- dilerine tecavüz ettiği ve iki defa da tokat attığı şeklindedir. Bay Cevat ise aksini iddia eyle- mekte, bilâkis Libertas oyuncu- larının kendisine ayni hareketleri yaptığını ileri sürmektedir. Maç- tan sonra bir şişe parçası atılmak suretile boynundan yara- lanmış olan Fenerli Ali Rızanın ise Beyoğlu zabıta doktorluğunca muayenesi yapılmış ve - raj tanzim edilerek tahkikat evra! bağlanmıştır. Ali Rıza, bu kaırık — şişeyi kimin attığını bilmiyor. Polls, bu meçbul carihl de aramaktadır. Ve mümkündür ki bu, başkasına atılmış olsun da hedefini şaşıra- rak Ali Rızaya isabet etsin. Zabıta bu noktadan da tahkikatını de- rinleştirmektedir. Zabıta, hâdisa dolayisile otu- za yakın dinlemiştir. Tah- kikat evrakı Ikmal edilince Müd- deiumumiliğe verilecektir. Zayl ve itibardan düşmüş pasa, İstanbul İran General Konsoloslu- gundan İta kılınan ve Haydar - oğlu Abbas Hoşank namına ald olan 18057 umumt ve 322 husuzl numaralı ve 17 mordad 1310 ve 9 ağustos 1931 ta- rihli pasaport başka bir kimsenin elin- de lecek olursa kanuni takibat lera olunacaktır. daki vali konağında, — feminizm köngresi azaları şerefine bir çay vermiştir. Bugünkü Tenezzüh Bugün murahhaslar, saat 11 de Boğaziçinde bir vapur tenezzi- hüne çıkmışlardır. Öğle yemeği Beylerbeyi sarayında yenecek ve gerinti 16 ya kadar sürecektir. Miting Var â Kadın murahhaslar bu akşam Tepebaşı tiyatrosunda sulh lehin- de büyük bir miting tertip ede- ceklerdir. EERARMEE N T eee —— ' Spor l | Bisiklet Müsabakaları Başlıyor Istanbul bisiklet heyetinden: ! — 26-4-935 Cuma günü 3üncü bisiklet teşvik yarışları yapılacaktır. 2 — Yarış iki sımf üzerinden olacaktır. İkinci sınıf bisikletçiler Mecidiye köyünden hareketle Ha- cıosman tepesine gidip gelecektir. Mesafe 21 km. Birinci sınıf bisikletçiler yine Mecidiye köyünden hareket ede- cek ve Hacıosman tepesine iki def'a gidip geleceklerdir. Mesafe 24 km, 3 — Yarışa girecek müttefile klüp üyelerinin Pazartesi ve Çar- şamba günleri saat 17 den 19 a kadar Beyoğlu halkevinde bisike let hey'etine gelerek kartlarımı almaları lâzımdır. Kartı olmiyan yarışa giremez. Balkan Oyunlarına Hazırlık Atletizm Federasyonun- danı 26 Nisan Cuma günü saat dar merkeze göndermeleri rica olunur. Yarışlar şunlardır: 4X80 bayrak. Birtur, 4X 350 herkese bir tur, 1000 ve 3000 metro Hendikap, yüksek ve uzun atlama, Disk, gülle, Cavelo. Erbaa Belediye Başkanlığından : Erbaa kasabasının hali hazır ve müstakbel plânının yapılması 13/4/935 den itibaren bir ay müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 1 — Kasaba, takriben yüz hektorluk düz bir arazidedir. 7000 nufuslu ve 1200 hanelidir. Yol ve sokaklar oldukça geniştir. 2 — Şartname Erban Belediyesinden parasız verilecektir. Iste- yenlere posta ücreti Belediyemize ait olmak üÜzere derhal adresle- rine gönderilecektir. 3 — Ihale 13/Mayıs/935 Pazartesi günü saat 15 de Erbaa Be- lediyesinde yapılacaktır. 4 — Teklif'tr 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanunu hüküm- lerine göre tayin olunan gün ve saattan bir saat önce Belediye Başkanlığına yapılmalıdır. 5 — İsteklilerin Ticaret Odasından tasdikli mali iktidar vesi- kası ve Nafıa Vekâletinden tasdikli fenni ehliyetnameli olmaları meşrüttur. “1997,, İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma Komisyonundan : Haydarpaşa Nümune hastanesine lüzumu olan beş kalem ve 335 adet Opalgloplu süspansiyon, plâfonya ve Opalgloplu aplik ol- baptaki şartname ve resimleri nümunesi veçhile açık eksiltmeye konmuştur. 1 — İhalesi : 25/Nisan/935 Perşenbe günü saat 15,30 da Ca- galoğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 2 — Tahınini bedeli 3372 lira 50 kuruştur. 3 — Muvakkat teminat 252 lira 94 kuruştur. 4 — İaeteklilerin cari seneye alt ticaret odam vesikasını göster- meleri. 5 — Şartname ve resimler bedelsiz olarak Hastaneden alınabilir. 6 — ksteklilerin belli gün ve saatten evvel muvakkat teminat makbuz veya banka mektuplarile Komisyona müracaatları. — *i1969,,

Bu sayıdan diğer sayfalar: