22 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15

22 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

_22 Nisan — — «Son Posta,, Size 506 Lira Veriyor ! * Baş tarafı 1 inel yüzde ) Müsabaka şartları 1 — Resim altında gösteri- len sözlerin resme en uygun ok duğuna kani olduğunuz bir tane- sini şeçiniz. Bu sözün numarasını kupondaki yere işaret ediniz : Ak tına isim ve adresinizi koyunuz. 2 — Müsabaka 30 gün de- vam kedecek ve her gün bir resim konacaktır. Kariler 80 resmin — kuponlarını topladıktan sonra birleşdrip Son Posta müsabaka memurluğuna gönde- receklerdir. 3 — Müsabakaya iştirak ede- bilmek için 3O resmin de ceva- bını kuponlara doldurup gönder- mek lâzımdır. Noksan kupon göderenler müsabakaya İştirak edemezler. 4 — Müsabaka müddeti 60 gündür. Resimlerin neşri bittiği günden İtibaren Istanbul ve taşra okuyucularımız. 15 - gün içinde baka memurluğuna göndermeli- dirler. 7 Hazirandan sonra gelen cevaplar kabul olunmaz, 5 — Gelen cevaplar .:lıını Posta tarafından teşkil len bir. hakem heyeti uııi:yı:ıu: tkik edilecek ve en :Öıplın bulanların hodlyılfrlııi ayıracaktır. Müsabaka — neticesi 42 Haziran Çarşamba günkü nüshamızda ilân olunacaktır. 6 — Son Posta'da çalişan ların ne kendileri, ne de alleleri bu müsabakaya iştirak edemezler. 7 — Müsabakada kazananlara gu mükâfatlar verilecektir: (1) inciye — 100 (2) ” 75 (3) Uncüye 50 () » 25 () İnciye 25 Ayrıca On kişiye (10) ar lira, 100 de (125) İira m."ı'ı'..'a': muhtelif hedi- yeler. Kadıköy Kadıköyünde Misakı makta iken nerede olduğu larından Ziyaya : Birinci Sulh ş Hukuk Hâakimliğinden : Milli sokağında 38 No. lu ha ıııuı.m.,: eski müskirat İmalât memur- nede otur- Inhisarlar Istanbul Baş Müdüriyeti tarafından aleyhinizde açılan harcırahdan mütevellit Iki yüz lira alacak jl hkemeye gelmemiş :'.lııı::";.l:::“v-::lı vı.ıı':louk celse mevcut delâile göre davasından dolayı ilânen olduğunuzdan hakkı- il eleli gıya) hükme raptedileceğinden bahisle namınıza muamı giyap =:::. Tebliği ile muhakemenin 15 Mayıs 935 Çarşamba günü saat 10 a taliki karargir bulunduğundan tarihi iHiraz eylemeniz ve muhakeme günü ihkemesinde bilâsale veyahut bilve- eylemeniz Yirmi içinde itiraz etmez ve hkeme n'ı.ıuıno w': eylemezseniz muhakeme- gün içinde muamelâtı vakın” Kadıköy Sulh Birinck Hukur kâle ispatı vücat gıyap maszafını mal ye kabul olunmıyacağınız ve hasmın ve kabul etmiş addolunacağı hususu H. ilândan itibaren yirmi dermeyan etliği vakıları ikrar U. M. K. 402, 404, 405 ve 408 inci maddeleri hükümleri ihtar ve tebliğ makamına kalm ylmak Üzere İlân olunur. DA ( Baştarafı 14 uncu yüzde ) Örneki 1 — Aramızda bir itilâf husulü için— Aramızda bir anlaşma olması için. 2 — İki devlet arasındaki itilâfa nazaran — İki devlet arasındaki u aya göre, Mf;ı"ııfıu — Uyuşmazlık, anlaşa- mazlık Örnek: —Aramızdaki ademi itilâl * kadar mühim değildir — Aramız- daki uyuşmazlık ( anlaşamazlık ) e kadar önemli değildir. :'nııt — Güven mat etmek — =.ı — İtiraf (1;. Kü ı, 'az — e hııı: oıı::“—(Oııı dilemek Özür ( Mazeret ) — Özür ( T. Kö. İtiyat — Alışkanlık ı*—:ıı ım::—- Tümelmek, tamam- lamak, bitirmek İtminan — Dinizlik itişmek İyan etmek (Serdetmek)— Getirmek etmek — Barındırmak İvaz, taviz — Değişit İvluç — Büksülme ah — İzah ( T. Kö-) e etmek — Gidermek İzam etmek — Büyüksemek İr'en — İzen, izan İzaz etmek — Aıırhıık İzdiham — Kalabalık divaç — Evlenme nefis (Haysiyet) — Oruf — Şeref (T. Kö) har etmek — vurmak, izhar etmek (T. Kö) kin — İzin n tirap — Göynü tzan etmek — İzin istemek K>dem' — Ayık Kademe — Bus mak _..,._—-g—ıı—_—_s_—-— Jg:ııcîâ—“ vbahar — jaleler saçıın — Baharın Jandarma — Jandarma ÖL EUR kükremiş Jg::.; ;p;’." — Kükramiş aslan Hlide — (saç), karışık Kabahat — Kabahat (T. Kö) — Çirkin Kâ:ı“ıh HS'pık kabih bir harekettir — Bu, pek ;ırld: bir harekaettir. bh — Çirkinlil K&ııh Işırılııılılıh hüzün ve kub-s bunu sizden ziyade elzi görenler anlar — Hareketinizin güzellik veya çirkinliğini sizden ziyade sizi gören- ler anlar. Kabil — Olabilir. ( Bak; Mümkün ) ( Umumiyetle bilmek filiyle tasrif edilir) Kalti (makule) — Gibi, çeşid, türlü, cine Öznek; Bu kabil (bu makule) adam- Jardan hiç boş'anmam — Bu gibi (bu çeşit, bu türlü, bu cina) adam- Jardan biç hoşlanmam, Kabil (makule) — Kategori ( terim ) - Fi Cıll';t?ı t biliyet — Yetenel üretla Ki kabiliyeti hari- memelidir « Kim- istememelidir. Kabiliyet (istidad an'amıns) — Anıklık Örnek; Onun kabiliyeti daha riyade içlimal sahadadır - Osun azıklığı daha çok soysal alandadır. ; Katiliyeti Intiba aahibi — Duyuşlu ( tak: his ) Kabiliyeti iahilâl — Erigenlik (bakı hali) Kabili tahkik — Gerçinlenebilir. (bakı hakikat ) Kabili tibakkuk — Gerçeklenebilir (bakı hakikat) SON POVSTA Tncilr Edilı.iyın Esnaftan Ceza Alınacak Belediye kanunu — mucibince sucu, garson, hamamcı, şekerci, helvacı, kahveci, bakkal, otelci, kapıcı, hamurkâr, berber, terzi, yorgancı, dokumacı, müskiratçı, sütçü, ekmekçi ve kömürcü ee nafının Belediyece tesçilleri 14- zımgelmektedir. Buslar — mayıs nihayetine kadar tesçil için Bele- diyeye müracaata mecburdurlar. Müracaat — etmeyenlerden — ceza alınacaktır. Sigortacılık İçin Sigortacılık tahsili için Avrır paya gönderilecek gençlerin imti- hanları dün yapılmıştır. Bunlar içinde en iyi derece alanlardan dördü Avrupaya gönderilecektir. Soyulan Ekspres Istanbuldan Parise giderken Yugoslavyada soyulan ekspreste Istanbul postahanesinden verilmiş 48 paket vardı. Bu paketlerde para ve kıymetmli eşya bulunma- dığı söyleniyor. Yağlara Etiket Mahlüt — yağların - satışında Üzerine etiket konması, etiketsiz mahlüt yağ satılmasına müsaade edilmemesi belediyeden emredi- miştir. Müzayedelere Fesat Karıştıran- lara Müzayede ve münakasalara gb renlerin deyletin xzararına olarak birbirlerile anlaşmamalarına dik- kat edilmektetir. Milit Emlâk mü- dürlüğü bu yolda birkaç örnek tesbit etmiş, bu gibilerl derhal ışınnyıdıdıı uzaklaştırmıştır. Denizyolları P M':sı.nııısı Tek 02362 * Sirecei aha danan Haa Tel 22740 iskenderiye Yolu ANKARA vapuru 23 Nisan SALI günü saat 11 de Isken- deriye'ye kadar. 42054,, Trabzon Yolu ERZURUM vapuru 23 Nisan SALI günü sant 20 de 42085,, kadar. KALB AĞRISI Zeyno'nun Oğlu'nun baş tarafı olan Halide Edibin bu şaheseri bugün çıktı. Fiyatı 100 kuruştur. Halk kütüpbanesi, Mutfak Ve Soba Bacaları Tadilâtı Tayyare Cemiyeti İstanbul Vilâyeti Şubesinden: Lâleli apartımanları mutfak ve soba bacalarında keşifnnmesi mucibince yaptırılacak tadilât açık arttırmıya konmuştur. 1 Mayıs 935 Çarşamba günü saat on birde ihalesi yapılacaktır. Isteklilerin geralti anlamak üzere her gün ve arttırmıya girmek için ( 180 ) lira depozito parasile beraber müracaatları, İnhisarlar U. Müdürlüğünden: mezkür gün ve saatta şubeye *1912,, Idaremiz ihilyacı için nümune ve şartnamesi mucibince İspirto tağyirine mahsus ( 100 ) kilo mor boya satın alınacağından vermek isteyenlerin 30/4/935 tarihine müsadif Salı günü saat 14 de * 7,5 güvenmelerile birlikte Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesinde Mübayaat Komisyonuna müracaatları. Kabili inhina — Bükülür (bak: gayri- kabili inhina ) Örnek; Kabili inhina olan geyler üzerinde işlemek daha kolaydır - bükülür şeyler Üzerinde işlemek daha kolaydır. Kabili fahilâl — Erir ( bak: hall ) Kabili inhilâl maddeler — Erirler (bak: inhi'Al ) Kabili hazf — Kaldırılabilir (bak: hazf) Kabili afiv — Bağışlanır, bağışla- mabilir. Örnek; Doğrusu bu elirmünüz kolay kolay kabili afiv görünmüyor - Doğrusu bu suçunuz kolay kolay bağışlanır ( bağışlanabilir ) görün- müyor. Kabili ekil — Yenebilir Kabili izale — Giderilâbilir Örnek; Bu leke kalayca kabili iza- ledir - bu leke kı derllebilir. Kabili itiraz — ”ıd:ma Örnek; Sözünüz pek doğru İse de bir moktainazardan kabili itirazdır - Sözünüz pek Coğru İse de, bir bakımdan »öz götürür. 6.6:'. kabili itiraz — Söz götürmez ek; Gayri kabili itirar bürhan- larla sözünü ispat etti - Söz götür- mex kanıtlarla #sözünü tanıtladı. Kabile — Ebe Kabile — Oymak Kabl — Örnek; Kablettarih » Tarihten önce Makabl — Önceki, geçen Mabaat — Sonra, sonraki Kabr — Kabir (T. Kö.) Kabul — Kabul Tasvip — Onam Örneki Bu teklifi tasvibl Alinize arzediyorum — Bu önergeyli yüksek n candan gönülden tasvip edenler arasında- yım — Bu hareketinizi candan gönülden onayanlar arasındayım. Kâtus — Karabasan Örnek; Bütün gecem — mahul bir kâbuu içinde geçti — Bütün gecem *1985,, korkunç bir karabasan İçinde geçti. Kabza — Sap, tutak Kabzetmek — Almak . Kaddü kamet — Boybos Örnek; Kaddü kametinla güzelliğine hayran oldum — Boyunun güzelliğine hayradım, Kader ( Mukadderat — anlamına ) — Kader (T. Kö.), keskil — Fr. Destin Tali — 1- Tali, 2- Sur (T. Kö.) — Fr. Chance, sort Kadit — Kurada, lskelet Kadih, seb, şetm — Sövgü, sövme Zem — Ye erme S Zemmü kadih — Yergi ve sövgü Kadim — Bayrı Örnel; Mine'kadim buü köy balkı bu ormandan ihtitap edegelmiştir — köy .::l:ı.dh M İrkmmeş. a aa ormandan — odun Kıdemli — Yümlü, uğurlu Kudema — Eskiler Kadir, zikudret — Erkmen Örnek; Kadir ona derler ki hangi işe vaziyet etse bir encama İsal eder — Erkmen ona derler ki hangi işe el koyan bir sona götürür, Küdret — Erk Örnek; Kudreti beşeriyenin bir haddi vardır, — İnsan erkinin bir eu vardır. Kadr — Değer Sayfa 18 s CİLDİNİZİ BESLEYİNİZ GENG GÖRÜNÜNÜZ Geuç huyvanlardan şayanı hayret bir mahsulü olan cild “Biocel,, İn ha. :ı'doıı tatbikında, cilde gençliji iade er, Viyana Tıp Fakültesinden profesör doktor S.ejakal, cilde gençliği inde e- den şayanı hayrot keşfini ilân etmekle bütün dünyayı hayretler İçinde bırak- Baştır. “Bioosl,, denilen bu mahsul genç hayvanlardan alınıp, mükemmel türette teksif edilmiş barikulüde bi nesiçtir. Prof. Dr. Stejekal, Bioceli 65-72 yaşındaki kadınlarda, cild bese leyicl tecrübelerinde kullanılmıştır. 6 hafta zarfında buruşukluklar tamamen kaybolmuş - ( Buna ait malümatı Journal Mödical de Vienne'da oku: yabilirsiniz) - Tokalon mücsnosesi bu mahsnlün münhasıran kullanmak hake kını #ntin akaış. Prof. Dr."Stejekalın formülüne tevfikan — “cilt gıdam pem- be renkli Tokalon kremi,, nde, cildi besleyici diğer maddelerle birleştirili miştir. “Tokalon kremi,, nin mütemae di surette İstimali ihtiyarlanmış ve söle muş cildi süratle gençleştirir, buru- şukluklarını giderir, yüzün yumuşt. mış, çökmüş, etlerini kuvvetlendirerek sıklaştırır. “Tokalon kremi,, sayenin- de, SO hafta, G0 yaşındaki kadınlar, birçok genç kızların bile gıptasımı We yandıracak bir ten edinebilirler. “Cilt gıdası pembe renkli Tokalon (Biocel) yeni kremi,, ni akşam yatar. ken kullanınız. Siz uyurken cildinli besler, gençleştirir. Sabahleyin * gıdası,, beyaz renkli - ( yağıız ) 'Toe kalon kremi,, ni kullanımız, cildinizin genişlenmiş mosamatile siyah nokta- larını giderir ve pudraya mükemmel bir esan teşkil eder, ek; Kadrini bilselerdi - onda daha çok İstifade ederlerdi — De. gerini bilselerdi ondan daha çok faydalanırlardı. Kadirdan, kadirşinas — Değerbilir Örnek: Büyüklerimiz çok kadirdan (kadirşinas) adamlardır — Büyüke Terimiz çok değerbilir. adamlardır.. Kadirnaşinas — Değerbilmez » Örnek; Ona karşı pek kadirnaşinas * davranıldı — Ona kargı pek de« gerbilmez davranıldı $ İ KAfi — yeter Örnek; Arlık bu sıkıntılar kâfi »e “ Artık bu sıkıntılar yeter bu kadarım kâfi görmediniz mi? —« bu kudarımı yeter görmediniz mi? Kiâffe — Hepsi, bütün, tükeli Örnek; Küffesi aynı cinstendir —« Hı:nıyıı cinstendir. — Yetmez ek; bu kadar sây gayrıkâlidir — bu kadar çalışma yetmerz. Gayrıkâfi bulduğum bu malümat e ona bu mühim İşi tevdi ede- möm — Yetmez bulduğum bu bilgi Te ona bu önemli İşi vermem, Kılavuz sözleri üzerine, her — liste. nin (Son Posta) da dan baş- Tamak üzere bir ay istiyenler ;:İ bir Önerge İileri süreb lirler. nlar T.D.T.C, Genel kütipliğine gu şekil altında gönderilecektir. Isteyenler bunu kesi di İti ym'l':'ık Duı esip aradaki boşlukları tercihan daktilo ile Sebebi (Kısaca ) ... . ... Önergem çudur : mıyacaklır. Kurumuna gönderebilirler. Osmanlıca , . . ... kelimesine kılavuzda .,..... karşılığını uygun (Yahut: Yeter) görmüyorum, ö G Gede D (1) Burada bir örneğe gösterilmiyen yazılar üzerine bir şey yanla- e. .. n aa e r dB L .. .. ..........Ç..... Imza

Bu sayıdan diğer sayfalar: