22 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

22 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kpremar — 4 Sayfa Memleket Manzarası Anadoluda Ekmek Nasıl Pişirilir ? Bir Çok Yerlerde 3 Aylık Ekmeği Birden Yapıyorlar F Zaframbolu, (Hususi) — Ana- dolunun birçok yerlerinde, bil- hassa Erzurum, Eitls, Diyarıbe- kir ve Elâzizde ekmek fırında değil, tandırda pişirilmektedir ve birçok yerlerde de en az 3 aylık ve en çok bir yıllık ekmek birden yapılmaktadır. Kemaliye köyle- rinde tandır toprak içinde iki, iki buçük metre ve bir metre genişliğinde — kazılmış, itina ile sıvanmış bir çukurdan ibarettir. Her evin hususi bir. tandırhanesi yardır ve bu tandırhane Adeta bir fırın gibi teşkilâtlıdır. Bir. tandırın ekmek pişirecek hale gelebilmesi için için de en az ikl çeki odün yakılması lâ- zımgelmektedir. Ekmek hamurü bir gün evvel- den yapılmakta ve ekmek yapı- lacağı günü komşulardan 10 - 15 kadın İmeceye — gelmektedirler. Hazırlanan hamur yufka haline geldikten sonra rapata denilen bir nevi kürek vesitasile tandırın duvarlarına yapıştırılmaktadır. Tandırda pişen ekmekler kepir denilen ceviz bir tahtaya dizile- rek saklanmaktadır. Bunlar ye- neceği zaman saklandığı yerden çıkarılmakta — Üzerleri slatılarak yumuşatılmakta ve sofraya konul- maktadır. Konyada Bir Köy Kordon Altında Konya, (Hususi) — Kirli Kiret köyünde tifo çıkmış, 42 kişi has- talanmış, 6 kişi ölmüştür. Köy Ihtiyar heyeti hastalığı haber vermemiş, hastalık salgın halini alınca köy muallimi şüphelenmiş ve işi nahiyeye bildirmiştir. Bunun Üzerine köye doktor gönderilerek teşhis — konulmuş, köy kordon altına alınmış, bütün köylüye aşı tatbik edilmiş ve baslal ğın önüne geçilmiştir. Has- talığı — gizliyenler ve — mesuller h kkında takibat yapılacaktır. . Son Posta Yevmi, siyasi, Havadla ve Halk Baki Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 İSTANBUL Gazetemizde - çıkan yan ve resimlerin bütün hakları mahfuz ve gezetemize aittir. nnni ABONE FiATLARI Abone bLedeli peşindir. Adrer değişlirmek 28 burüştur. Gelen evrak yeri verilmez. ilânlerdan mes'uliyet alınmaz. Ce için mektuplara 10 kuruşluk Te l&::ı ilâvesi lâzımdır. v | Bay Gifre adında bir | ancak | İzmir | kararlaştırmıştır. Urik Köyün Kar Suyile Suluyorlar Kemaliye ( Husust ) — Urik köyü TIlıç nahiyesinin bir saat ölesinde kurulmuştur. Sekiz yüöz yıl önce kurulan bu köyün halkı en çok İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi büyük şehirlere giderek para kazanmakta, sonra köylerine dönmektedir. Bu, köy kadınları arasında çok yanık ve hissi türküler yapılmasına vesile olmaktadır. Köyde 70 ev, iki pınar, bir cami vardır. Köyde şimdi de yeni bir mektep yapılacaktır. Köyde ekim işinden çok da- varcılığa ve sığırcılığa ehemmiyet verilmektedir. Ancak sürülerin otlağı olan mer'alarda su yoktur. Bu mer'aların birçok yerlerinde büyük çukurlar vardır. Bu çukur lar her yıl karla doldurulmakta, Temmuz ve Ağustos aylarında mer'anın suları iyice çekilince hayvanlar eriyen bu kar suları ile sulanmaktadırlar, Köyde bal istihsali de iyi bir yer tutmaktadır. Fakat balcılık çok iptidai kovanlarla yapıldığı için köylü çok emekle az bal istihsal etmektedir. Işkence İle Keşan (Hususi) — Burada yık lardanberi emsaline tesadüf edi- memiş tüyler Ürpertici bir cinayet Işlenmiştir. Keşanın Yazır köyünde Ahmet oğlu Ibrahim adında 65 yaşında bir ihtiyar vardır. Bu ihtiyar Enez mıntakasında iyiliği ve hayır İzmirdeki Atlı Tramvay- lar Tarihe Karışıyor Güzelyalı İle Alsancak Arasında Elek- trikli Tramvay İşletilecek SiT İzmirde tarihe karışan atlı tramvaylar ve Kordonboyu Izmir (Hususi) — 1864 yılında Fransız sermayedarının temsil ettiği bir şirket tarafından 40 yıllık bir | imtiyazla kurulmuş olan İzmirin meşhur atlı tramvayları 56 'yıllık hizmetten sonra artık ortadan kalkmaktadır. Eu hat birçok mü- zakere ve görüşmelerden sonra 1879 yılında tamamlan- mıştı, Bilâhara imtiyaz uzalılarak bundan iki yıl evveline kadar , Cevam etmişti. Vekiller kararla, ran Heyeti verdiği bir Kordon — tramvayla- müştemilâtile birlikte belediyesine devrini Hat derhal sö- külecektir. İzmir kordonu tama- men parke taşlarile döğenmeğe başlanmıştır. Şimdilik Kordonda mun'azam otobüs seferleri tanzim € iecek ve üç dakikada bir oto- | büs hareket ettirllerek Kordonda nakil İşleri yoluna konacaktır. Gözlepe — Elekrikli — tramvay şirketi hattı Kordona uzatarak Konak - Alsancak - tramvaylarını Üzerine almıya taliptir. Belediye şirketle temas ederek en kısa bir zaman içinde tram- vay hattını “Güzelyalı - Konak - Alsancak,, tramvayını temin ede- cektir. Ancak Kordonun imtiyazı maliye bakanlığına ait - olduğu İçin şir- ketten yıllık bir. pirm istene- cektir. Ad. Bil Iki Kafalı Dört Gözlü İnek Yavrusu Izmir, (Husust) — Narlıderenin yukarı mahallesinde oturan Karşı- yakalı Bay Hasanın ineği iki ka- falı, dört gözlü bir yavru doğur- muştur. Yavru ancak 24 saat yaşadıktan sonra ölmüştür. de Hayvanları Çt L Ş Ürik köyünün görünüşü Keşanda Bir İhtiyarı Öldürdüler Başına Kızgın Sacayak Geçirdiler, Kulağını Kestiler Ve Gözünü Oydular severliği ile herkese kendini sev- dirmişti. Yoksullara yardım eder, çalışmak isteyip de soermaye bula- mıyanlara sermaye verir, hulâsa- elinden gelen iyiliği kimseden esir- gemezdi. Cinayete kurban olan işte bu ihtiyardır. Yalnızça oturduğu evinde — parçalanmış bir halde cesedi bulunan bu ihtiyar ölü- münden evvel tahammül edilmez işkencelere maruz kalmıştır. Cesedin üzerindeki izlerden anlaşıldığına göre ihtiyara para- sını sakladığı yerin söyletilmesi için ateşte kızdırılmış sacayak geçirilmiş, sonra kulağı kesilmiş, gözüne bıçak saplanmış, daha sonra da balta ile kafası kesilmiş- tir, evin her yeri altüst ve delik deşik edilmiştir. Vak'a duyulur duyulmaz zabıta ve adliye derhal işe ve bu feci cinayetin faillerlvi aramıy — başla- mıştır. — Katillerin yakınca ele geçecekleri ve hakimlerin önünde bu kanlı cinayetin hesabını vere- cekleri muhakkaktır. Trabzonda Sisten Kara Yollarında Münakalât Yapılamıyor Trabzon, 21 (A.A.) — Köylerde sis devam ediyor, Yalmız Baybur- da kadar olan yol münakalata açılmıştır. Trabzonun 935 Bütçesi Trabzon, 21 (A.A.) — Umumi meclis 935 bütçesini 438 bin Hiraya bağlıyarak dağılmıştır. Konyada Kar Yağıyor! Konya, 21 (Hususi) — Gece başlayan yağmur sabahleyin kara çevirdi. Hâlâ kar yağıyor. İzmir Dağlarına Kar Yağdı Izmir, 21 ( Husust) — Hava birdenbire soğumuş, İzmir çevre- sindeki dağlara kar düşmüştür. Kemalpaşada İki Kadın Yandı Izmir 21 (Hususi) — Kemal- paşa kazasına bağlı — Fetrek köyünde bir yangın olmuş, iki kad.n yanmışlır. Nisan 22 | kılz Zonguldak Amele Birliğinin Yardımları Zonguldak, (Hususi) — Ame* le Birliği 1934 yılında yapılan işleri ve maden amelesinin gör düğü muhtelif yardımları tasbit eden bir istatistik çıkarmış ır. Havzada — çalışan — kinlerct amelenin aylık Ücreti tuta.'ar. »4 yüzde biri ile bu amaleyi işletcil iş sahiplerinin ayni nisbet üze* rinde ödedikleri yüzde birlerdeğ Amele Birliğinin sermayesi yıldali yıla artmıştır. Bu artış, yapılatl yardım ve diğer sıhhat işteri masraflarının azlığından çok ça* buk olmuş; kürüluş — sermayı “18, bin liradan kısa bir za* manda “300,, bin lirayı geçmiştir. Geçen sene amele birliğinim teşkilâtı — genişletilmiş, — yardım esasları biraz daha şümullendirik miş ve bir barem kabul edilmiş tir. Bu suretle amele birliği ken” disinden beklenen işlere mühldl adımlar atmıştır. 1934 yılında amele birliğinitti teşkilât mıntakaları olan Zonguk dak, Kozlu, Üzülmez, Gelik, Ki limli, Ereğli, Kandilli ve Amassıö iş merkezlerinde hastalık yüzün” den çalışamıyan işçilere "130304 lira yevmiye yardımı yapılmı$ı çalışma gücünü kaybeden işçilere' “5648,, lira ve ölen işçinin gör mülmesi için de 75 lira verilmiştir Bundan başka yine aynı İf merkezlerinde — işçi — ailelerint *25000,, lirahk doğum yardımıl “ 4147 ,, Hira içtimaf yardım; | “1606,, lira da ölen işçilerin ailer lerine son yardım yapılmıştır. Ayrıca 192 işçiye 11105 lirâ ödünç para ve kazaya uğrayafi 37 işçiye de 984 HHira avans verik, miştir. Amele Birliğinin sıhhat işleri de son seneler içinde geniş bif sabada yürümüştür. ç Istatistiklerden Ööğrendiğimizt göre 934 yılı içinde yukarıdl saydığım —T iş mıntakasınd kazaya — uğrayarak — yaralanall 43126 ,, amele ve yine ayni yel” lerde hastalanan “ 16669 ,, amelt ile * 9260 ,, amele allesi Amelt Birliği sağlık teşkilâtı tarafında! müayene ve tedavi edilmişlerdir. Amele Birliği, talimatnamesitİ köylü amelenin ve ailelerinin de yardım görebileceği bir şekildi değiştirerek asıl yardım ve baki” ma muhtaç olan köylü ameleyf ve ailelerine de yardım ve &i bakımını teşmil ettiği gün hakilt idealine teveccülh etmiş olacaktif' XA BUTÜN UıİKEV]' FAKAT $ SFon Postâ 5N BürÜN ÜLkeYİ HER G wpî "ĞJ;_(J%

Bu sayıdan diğer sayfalar: