6 Mayıs 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

6 Mayıs 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şimdiye kadar ce- 143 ekalliyet vakfına mütevelli ğ_»qyrıîn"çdil—çı_;fk— maatlerce münte » hab mütevelli he - yetlerile idare edi - den ekalliyet vakıf - ları, yeni vakıflar kanunu — mucibin - ce bundan sonra tek Mütevelli vasıtasi - le idare olunacak - tır. Bu mütevelli ler evkaf tarafın dan vakıflar kanu nu, nizamnamesi ve ” talimatnamesi hü - e kümlerine uyula - & âî» rak imtihanla tayin g edilecektir. Müte » vellilerin Türk va - tandaşı olmaları şarttır. En az ortamekteb tahsilini ik - mal etmiş bulunmaları, ahlâkan dü - rüst ve 6 ay ve daha fazla müddetle mahküm edilmemiş olmaları icab et - mektedir. Bunlar şimdiki heyeti mütevelliye! reislerinin maaşlarını alacaklardır. İstanbul evkaf müdürlüğü mıntaka - sında 56, Beyoğlunda 60, Kadıköy de 27 olmak üzere, cem'an 143 ekal! yet mütevelli tayin edilecektir. Bu mü- tevellilerin tayinlerinde teamül de na- zarı dikkate alınacaktır. Mütevelliliğe talib olanlar bir istida ile mıntakalarındaki evkaf müdürlük- lerine müracaat edeceklerdir. İstidalar tevcih komisyonlarına havale olu « Yeniden mütevelli tayin edilecek ekalliyet vakıflarından bir klise nacaktır. Komisyonlar talibler hakkın- da tahkikat yapacak, bir de imtihan a- çacaktır. Tahkikat ve imtihan evrakını umum müdürlüğe gönderecektir. U - mum müdürlük nezdinde toplanacak bir komisyon da bu tahkikat ve imti - han evrakına göre liyakatli gördükle- rini mahalli evkaf müdürlüklerine bil- -|birecek ve bunlar mütevelliliklere ta- yin edileceklerdir. Talibler vakfiyelerin sureti tatbikın- dan muhasebe ve muhasebe rüyetin - den ve vakıf defterlerinin sureti tanzim ve istimalinden imtihan edileceklerdir. Kendilerine asgarf on sual sorulacak- tır. İmtihan sualleri tesbit olunmak - tadır; günü bilâhara ilân edilecektir. Deniz işleri : Hafta tatilini Bursalılar İstanbulda İstanbullular Bursada geçirebilecek Denizyolları İdaresi 15 mayıstan i- bbaren Marmara hattı arasındaki i: kelelere yaz tarifesini tatbik etme, başlıyacaktır. 15 mayıstan itibaren her cumartesi günleri saat 14 de Mudanyadan kalka- €ak bir vapur İstanbula gelecek, pazar akşamı dönecektir. Bu suretle Mudan- 'ya ve Bursalılar hafta.tatilini İstan - irebileceklerdir. Keza her cu- günü saat 14 de İstanbuldan da bir vapur kaldırılarak Müdanyaya yol- lanacaktır. Pazar akşamı tekrar dönü- lecektir. Bundan başka her sabah İstanbuldan 8,5 da ve Müdanyadan da 11 de birer pösta kalkacaktır. İki mühendis Almanyaya gitti Denizyolları için Almanyaya sipariş edilen vapurların makine aksamının yerleştirilmesinde bulunmak üzere İk- tısat Vekâleti inşaiye mühendisi ile, Denizyolları makine mühendisi Server dün akşam Almanyaya gitmiştir. Ser? ver iki sene kadar yani vapurlar yapı- hıncıya kadar Almanyada kalacaktır. İktisat Vekâleti başmüşaviri Fonder Porten yarın vapurla İzmire gidecek, İktısat Vekâletine bağlı deniz müesse- selerinde tetkikler yapacaktır. Bu tet - kikler, 938 senesi başında kurulacak o- lan Denizbank teşkilâtile alâkadardır. Denizbanka bütün deniz müesseseleri ve bu meyanda Türk Gemi Kurtarma Şirketi de dahil olacaktır. Denizbank, menkul ve gayri menkül olarak 50.000.000 lira sermaye ile işe başlı - yacaktır. Aglıerllk işleri Şubeye davet Kadıköy askerlik şubesinde — yazılı İken şimdiye kadar gelmiyen ve aranıldığı halde bulunamıyan aşağıda adları yazılı yedek sü- bayların çabuk şubeye gelmeleri, taşrada ise- Jer bulundukları yerlerin adreslerinin büdi- rilmesi aksi takdirde haklarında kanuni mu- #melenin tatbik olunacağı bildirilir. Piyade Ysb İsmail Necib oğlu Osman Ali 314 (16643) İstanbul, Astğm. Hazım oğlu Ömer Fevzi 316 (23336) Kırşehir, Astğm. M. Emin oğlu İbrahim 308 (6125) Eskişehir, Astğım. Y. Rıza oğlu A. Esad 310 ($18$) İstanbul, Astğm. H. Hüsnü oğlu Bilâl 310 (6518) İstanbul, Astğm. O. Kâmil oğlu C. Mustafa 312 (13193) İstanbul, Atğm. Mehmet oğlu M. Tahsin 811 125633) Bivas. Topçu: Ysb “Haydar oğlu Ekrem 315 (20036) Bağdad. Ysb. Vasfi oğlu V. Perit 317 K Kültür işleri: Mektepler için isabetli bir tedbir Maarif Vekâleti mekteblere, müfet- tişlerin yapmış oldukları - teftişlerden sonra yaptıkları tenkitlere göre çalış - maları için emirler vermiştir. Mekteb idareleri bu tenkidlere göre kayıt ve muamelelerinde lâzım gelen ıslahatı yapacaklar ve müfettişlerin yapmış oldukları defterlerine geçireceklerdir. Bu zama- na kadar bir mektebi teftiş eden mü - fettiş orada gördükleri noksanları et - raflı surette teftiş defterine yazmadan gitmekte, tenkidleri aid olduğu müdü- riyete vermekte idi. Bu yüzden de mek- teb idaresi kendi hatalarının ne oldu - ğunu bilmediğinden hiç bir yeniliğe tavassut etmemekte idi. Bundan sonra bu mahzurlar ortadan kaldırılmış ola- caktır. Mektebte yapılan ıslahat başka defa tekrar gelen müfettişe etraflı su- rette gösterilecektir. Üniversitede: Üniversitede dil imtihanları Üniversilede yabancı diller mektebi imtihanlarına bugünden itibaren baş- lanacaktır. İmtihanlar Hukuk Fakültesi sınıflarında yapılacaktır. Buğün Fen fakültesi kur'larının biy kısm; ile Tıb fakültesinin A kurları imtihana gire - ceklerdir. Tahrir ümtihanlar ayın 12 sine ke- dar devam edecek, ondan sonra şila - hiler başlıyacaktır. Bu sene yabancı di! mektebinin A, B, C, kurları imtihana tabidir. Kış sö- mestri sonunda terfi imtihanına gire - rek muvaffak olanlar imtihanlardan muaf tutulmuşlardır. İmtihan tam saat 14 de başlıyacaktır. Hukuk Fakültesi Dekan Vekilliği Hukuk Fakültesi dekanı esas. teşki- lât hukuku profesörü Ali Fuad Hatay anayasasını hazırlıyan heyete müşavir- Hk etmek üzere Cenevreye gönderildi- Nakliye: Astğm. Agâh oğlu A. Şükrü 308 1217) İstanbul. Piyade: Yab: Ahmet oğlu H. Hüsnü 314 (0617) Bdirne, Diş: Astğâm. M. Faik oğlu M. İzzey 317 (38583) Yanya. Astğm. M. Sabri oğlu A, Rı- a 318 (38567) Urta. Bezacı: Astğm. A. Rıfat (3842'7) İstanbul. 'Tablb: Astğm. Hikmet oğlu A. Ata 315 (3340) İstarfbul. Astğm. Reşit oğlu Sevletlin 306 (2723) Trabzon. DB!E ©. Ali 315 tenkidleri de teltiş| Mayıs G — Bugün Hıdırellez Bugün Hidirellezdir. Yani eski he - sabla Kasım günleri dün bitmiş, Hızır üştir. Kasım günleri 179 Bugün eski zaman- ik eğlenceler yapı - lır, kuzulay kesilirdi, Bunun sebebi de Hidirellezin toprak işleri ile uğraşan- larda mesaf yılı başlangıcı olması idi. Çiftliklerde, bostanlarda devamlı su - rette çalışan ameleler hâlâ ücret Pa - zarlığını Kasım ve Hıdirellez hesabile yaparlar. Yani bir yanaşma Kasımın bi- rinden sonuna veya Hidirellezden Ka- sıma kadar alacağı pazarlığı toptan he- sablar Hıdırellezden veya Kasımdan bir iki gün evvel de bu 6 aylık ücreti top- tan eline alır, Bütün noksanlarını ta - mamlar, Bunun için toprak işcisi için Hidirellez. hakikt bir bayram günü olur ve işel bu günü ailesi ile beraber eğlenerek tes'id eder. Hidirelleze çingene bayramı ler de vardır. Filvaki tabiatii serazâd insanları Hıdırellezi herkesten büyük bir zevkle kutlularlar. Bunun sebebi de ömürlerinin kırlarda ve bayır- larda geçmesi, ekseriyetinin çalış - malarının da sadece toprak işine inhi- sar etmesidir. Hidirellez tam manasile topraktı ve toprak işcisi bayramıdır. Onun için Türkiyenin her yerinde bütün toprak- cılar ve toprak işcileri Hıdırellez'de eğ- lenmeyi âdet etmişlerdir. Bu âdet şe- hir halkına ve toprakla uğraşmıyanlara da sirayt etmiştir. Bir vakitler İstan - bulun Hidirellez ve Kâğıthane âlem - leri pek meşhurdu. İstanbul Gümrüklerinde İslâhat tamamlandı İstanbul gümrüklerinde yapılan is - lâhat ve yerleştirme muanmıelesi bit - miştir. Islahat için bundan on t ay evvel şimdilik İstanbul gümrüğü baş- müdürlüğü vekâletini yapan isar ve Gümrükler Vekâleti ekonomik işleri müdürü Mustafa Nuri Şehrimize gele- rek tetkiklere başlamış ve bu tetkikler neticesinde gümrüklerin Galatada Çi- nili Rıhtım hanında yerleştirilmesini muvafık görmüştü. Vekâlet de bunu tasvib etmiş, İstanbul gümrükleri bü- yük bir itina ile yeni binaya yerleşti- rilmiştir. İstanbul gümrüğü, yeni teşkilâtı ile modern bir nümune gümrvüğü haline konulmuştur. Buradak; teşkilât bittiği cihetle Mustafa Nuri, yakında Vekâ - letteki ekonamik işler müdürlüğüne dönecektir. İstanbul başmüdürlüğünü şimdilik müdür muavini olan Methi vekâleten ifa edecektir. İstanbul gümrükleri varidatında ge- çen senelere nisbetle büyük tezayüd vardır. Bu yıl her ayın varidatı dört buçuk milyon liradan aşağıya düşme- miştir. Bu ayın varidatı beş milyon li- radan fazla tutacaktır. Gümrük teşkilât kanunu yen; oldu- gundan kanunda esaslı bir tadilât mev- zubahs- değildir. Ancak İstanbul güm- rüğünde yapılan ıslahattan alınan ne- ticelere göre bazı maddeler ilâvesine Jüzümi hasıl olacağı anlaşılmaktadır. Yakında İzmir gümrüğü de ıslah e- dilecektir. Başmüdürlükte tamamile asrf bir kimya lâboratuarı tesis edilmiştir. Lâ- boratuarın hemen bütün malzeme ve âletleri son sistem olarak Avrupadan getirilmiştir. Toplantılar : Halkevinde konferans Eminönü Halkevinden: Bu yıl için düzen- Jediğimiz seri konferansların on yedincisi |bugün saat (18) de Dr. Sırrı Aliçli tarafından (Spor ve Sağlık) mevzuu üzerinde verilecek- tir. Davetiye yoktur. Herkes gelebllir. Akıl hıfzıssıhhası toplantısı 'Türkiye Akıl Hıfmıssıhhası Cemiyeti altın- ci yıllık aleni toplantısını cumartesi günü şa- at M15 de Eminönü Halkevinde yapacaktır, Toplantıda Türkiyede eürümlerin ietimaj se- böbleri halkkında — konferan& verilecek ve münakaşalar yapılacaktır. Bu toplantıya 2- vukatlar da davet edilmişlerdir. Muamele: .8. & oğlu M. Talât 209 (322/2) İnoz. Mo. 8. 6. Hasan oğlu Yah ya 205 (313/23) Çanakkale. Baytar: Yeb. A, Talât oğlu A Fuat 307 1344500 Aziziye. Sucu ve şerbetçi dükkânları da kontrole tâbi tutulacak Belediye yazın şehrin muhtelif yer- Jerinde seyyar sucular veya su dük - kânları tarafından bir bardağı 40 para- ya satılan buzlu sular meselesini e - hemmiyetli surette — incelemektedir. Şimdiye kadar sucuların ekserisinin suyu soğutmak için su hazinesinin içi- ne buz attıkları anlaşılmıştır. Sıhhat Müdürlüğü tarzdaki soğutmanın halkın sıhhati için zararlı olduğunu bil- dirmiştir. İstanbulda yapılan buzlar terkos suyundan yapılmaktadır. Terkos suyunun belediyenin vücuda getirdiği yeni tessiat say de temiz bir su ha- line getirildiği muhakkak ise de buz parçastarınım su hazinesine atılmadan evvel tamamile temiz olarak muhafaza edilebildi neşküktür. Kontrole tâbi tutulacak sucu dükkânlarından biri Bundan başkâ bu tarzda soğutma hazinedeki iyi suyun çeşnisini bozmak- tadır. Aynı zamanda sucu koyduğu buz için suyun bardağına 20 para zam ede- rek 40 para aldığı halde eriyen buzun suyunu da tekrar müşteriye satarak her bardağı için açıktan 40 para al- maktadır. Bütün bu vaziyetler tesbit edildik - ten sonra suların su hazinelerinin içi- ne buz atmak suretile değil, buzların ayrı bir kaba konması suretile soğutul.- ması kat'i olarak kararlaştırılmıştır. ——— ... Şehir işleri: ——— Festival hazırlıkları İstanbul Festivali için Bulgar, Ru - men ve Yugoslav milli tiyatrolarından beklenen cevablar gelmiştir. Buna na- zaran Festivalde her Balkan devletinin Bundan başka bazı sucuların terkos su" yunu tutarak Iyi su diye sattıkları an- daşılmış ve buna karşı şiddetli tedbirlef alınmıştır. Bundan başka şerbetler ve limonata* larla da meşgul olan alâkadar makam- lar bunların da sıhhate muzir bazı bü- yalarla boyanmasına mani olmak içifi belediye zabıtası tarafından bunların da daimi surette kontrolünü ve alınacak nümunelerin derhal belediye kimyaha- nesine sevkini lüzumlu görmüştür. —a —— — —— Poliste : TirtrTnv_ıy yoldan çıktı 419 numaralı vatman Hilminin ida- resindeki 211 numaralı Şişli-Tünel hat- tında işleyen tramvay arabası depodan çıkıp Şişliye giderken Şişli virajını dön ritmik dansları, toplu ve münferid| güğü sırada yoldan çıkmışlır. Tramvay raksları, müzikli dansları, yalnız mü - arabası beş metre kadar gitmiş ve ya” zik, ront, müzikli komedi olmak üzere ya kaldırıma kadar ilerlemiştir. İn * altı kısma ayrılan bir programı kabul ettikleri ınlnşılınzldadır. Türk oyunları “arasında zeybek rakslarına büyük yer verilmiştir. Çöplerin denize dökülmesi işi Belediye çöplerin denize dökülmesi işinde müteahhitlerle temas etmiş ve müsaid teklifler almıştır. Çöplerin de- pize dökülmesine | hazirandan itibaren başlanacaktır. Çöplerin l0dos havalar - da Fener koyundan denize dökülmesin- den vazgeçilmiştir. Her gün Çatladıka- pıdan mavnalara yükletilmesi ve Mar- mara açıklarında denize dökülmesi mu- vafık görülmüştür. Türkkuşu çalışmaları | 'Türk Kuşu talebelerinin Ramideki meydanda yapmakla oldukları uçuş ta- PHimleri devam etmektedir. Cumartesi Agi_lnü 'Türk Hava Kurumu erkânı bu u- İçuşlarda bulunmak ve tedrısatı yakın- dan takib etmek üzere Ramiye gidecek- tir, Bunlarla beraber bir çok davetli ve istekli de ©o gün yapılacak uçuşlarda hazır bulunabilecektir. Aksarayda: (Ziya Nuri), Beyazitte: ( Balkış ), Şehremtninde: (Kamdi), Pe- nerde: (Hüsamettin), Karagümrükte : ÇArif), Samatyada; (Teofilos), Şehzade- başında; (Hamdi), Eyüpte: (Arif Beşir), Eminönünde: (Beşir Kemal), Küçükpa- zarda: ( Necati Ahmet ), Alemdarda * (Esat), Bakırköyünde: (Hilâlı, Beyoğlu cihetindekiler: İstiklâl eaddesinde: (Kanzuk), Gala - tada: (İsmet), Taksimde: (Nizamettin), Kurtuh : (€ Necdet ), Yenişehirde : (Paronakyan), Bostanbaşında: (İlimat), Beşiktaşta: (Sileyman Recep). Boğaziçi ve Adalarda: Üsküdarda: ( İmrahor ), Sarıyerde : (Nurt), Kadıköyünde: (Moda), (Merker) : (Şinasi Rıxa), Heybelide: (Tanaş), ROMEO - MiLLi E Görülmemiş muvaffakıyetle devam ediyor. sanca zayiat olmamış, yol biraz bozul'- muştur. Yo! mühendislerinin keşf. bi- tinceye kadar araba olduğu yerde mu- — hafaza edilmiş, keşif bittikten sonrâ tekrar hatta çekilmiş ve depoya rülmüş fakat arabada da tetkikat ya * pılması icab ettiğinden orada muha " faza altına alınmiştir. Ş 27 Benzin deposunda infilâk Beşiktaştaki benzin deposunda çalt — şan benzinci Lütfü, dükkünda benziN ile kauçuk kaynatırken şişelerden biri patlamıştır. Mustafa muhtelif yerle * rinden yanmıştır. İki kaza Şoför Mustafanın idaresindeki 2038 numaralı otomobil Tophaneden geçer” ken, Beyoğlunda Necati Bey caddesin” deki ©İ numaralı evde oturan ve anne- si ile gezmeğe çıkan Gülter ısmindcîfl kıza, Cevizlik mahallesinden bisikletle geçen elektrikci Osman, 10 yaşındaki Aleko kızı Meliteye çarpmıştır. Her iki kız da yaralanmış olduğundan hasta * neye kaldırılmışlardır. Suçlular yakâr Nöbetçi Hlanmıştır. Te Eczaneler T TAKVIM : Bu ııuı möbetçi olan eczaneler şun - —'.H':'nbıl elhetindekller: MAFIŞ Tni | G Nisan | Resml sone) Ç| 1437 PERŞEMBE | q—_._—____—__..._.———-—" JULİETTE Sinemada ÂN İSTANBUL TRAMVAY ŞiRKETİNDEN: İstanbul Tramvay Şirketi, tenzilâtlı tarifeden istifade etmek hkkı[li :'; ren mektepli kartlarında yazılı talimata göre, bunları mektep direktörler! tesdik ettirmelerini ve aksi takdirde müteber olmıyacağını ğer mektep talebesine hatırlatır. ellerinde mektepli kartı bulunan Üniversite ve Ö” 10 Mayıs Pazartesi gününden itibardâ

Bu sayıdan diğer sayfalar: