1 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 10

1 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 Sağlık bilgileri Arteryosklerozda adrenalin tesirleri |: nal bezecikleri böbrek üstü isi reklerin üst kutup” l e iki ük ci yiz; bu guddi kalp ve üzerine mürakip ve hâkim oldukları rat bil phe z an: Dr. Şükrü Şenozan erozun, esaslı bir sebebi rik yül üksel si e zuhur vardır. Aik aklerimdnkli ziyetini düşi e Tan: akla lir mi idrarı toplamak, tahlile göndermek lâzımdır. Birçok kalp hastalıkları ez ardır. Sek Rievi'i midevi “1“) dır. Böbrek ea ei ve ri ver Fasci schingekinder. r. lee yecanlar bu sinirler e ğin sklerozunda adren: z — 5 adrenalin ifrazını artırır; ifrazın çok- | (ipertrofik) büyümüş vir halde mi lı âmillere karşı durmaya, tedbir alma: bar » gez biri krüniiehei Zu ince kan e m sıkışması | nurlar. ya çalışmalıyız. Kalp ve damarlara cin- — Supp Leichte Cavallerie. üye una sebeb olduğundan, kan ek hastalarının kanlarında kim. — ia ai ene a > TE a Öğle neşriyatı: — 12.30 zyiki kalir. ye $- | ya tahlili ile âşikâr sur. ema) çe (| Hap emekten geleni m in “| Plâkla türk musikisi, 12. > e ması sebebiyle Tüzumundan sıl ülü gösteren maddeler vr Hele | “7 li © olan ifraz kana ei zehir gi tesir | şurası dikkate d ei bir mesel 5 ağ” si tenbihlere fazla iptilâsı o a arm, Akşam şriyatı: — lâkla bunun neticesi de damırla li ip ifrazını pie SE Fia 'klili şiryanların sklerozundan öldük- dans mul side, 19.30 akran eze çi pl il ei z > iin zararlı | Jeri çok görülür. Cinsi guddelerin (hus-| dar halkevi namma B. d Kanar. Ce- br- İ faya alıştırılan kir ffaki Hi ması zin İşi üiyarığın bi se e tanıdığımız, en m k üze- eler - yumurtalıklar) kalple ral e alıştırı rn pi al m di, rinden biri! > , tütün ve et gibi | re ispirto ve muhtelif e kurşun, || telâfi vardır. Bu leri bosu 0.00 Fasıl saz heyeti. 20.30 Ömer e ra ği ze Sİ içimizde fazla mikdarda et ve koyu çayla | Halleri neticesinde kalp ve damarlar, | za ala e söylev. 20.45 mai vi , iy ni Ni bizi ihtiyarlatan başka şeyler varmış da | intani hastalıklar, firengi v.s. dir hususiyle kadınlarda rabarrüişe il ea ey ek yi e ey r a > z K yürürler. Yukardaki sebeblerin tiroide | Tosu gi e Bayiden. 2215 A- a m Gi A e e ie haberi günün Bu ir lie 4 8k, İpokir, pamişçeMi, Fâcmeli e Döbeekii a iienellerin de bor) | DEDEM 0 Plükla sallar opera > madan inceliyeceğim. Bugünkü bayat (| geldeleri Szeribe olduğu gibi mdremal ||... eaalyacağı ve neticenin örte |) OPET sek 23.00 Son, bilgisi işaretlerine göre arterio-skleroz, | lere de tahrib edici, bozucu tesiri ol- Mem Si iğ 5 Mi adrenalin fazla ifrazınım zehir gibi te- | duğuhu gösteren bir kayda henüz tesa e : lan sempatik cümle - bu cümlenin k: sirinden ileri gelir; bu tesir kan düf olunmuyor; fakat bol et yemekleri, erk il inir. leri içimizde bel kemiğinin iki tarafın- kselmesi ile rabıtası olma; fazla mikd cigara, 1, e ve sabi çümle ismi verilen sinir- | da aşağı doğru uzanır, kemik mahfaza Taği MEK e ekelle p rejiminin klerda el ll e vebi başir başına çalışan ee Bağ. dahilinde değildir; dimağ ve muhai şev- Z e > h gibi zar içinde değille: yıkınr indir: ri d'angle) gil usul mağ şev le hai hayat maddelerle de dama talığı husu- | ğunu biliyoruz (Birinci m kafa tası içinde du- | mızı ider e Sempatik çi- le gelebileceği saire sabit olmu: u bilgimize dayanarak ın “dimağ,, beyin ve beynin bel kemi- | mizde bizden habersiz işliye, zuv- bir ke; yfiyettir. Hergün kolunu uzata- ie seşekktilimde, çok ar: ver Hi rinde kuyruk şerli da kadar AR pe Birbirine m süzledir.. . | gan Kısmı nu 2 i - dimağii şevki rievii midevi oğaz gerisi, al man doktor, tansiyonum gi reklerin adrenallerle beraber şişmiş, (ii imi merkezi bu ai u, mide, karaciğer ve diğer bir yök, > tasalanan m ki, yüksek tazyik arterio- to, kahve, çay ince kan d: sayma küvretinde Ken ik değişiklik sn ulak doğrudan doğruya böb- tekere tesii edi âşikâr bir hakikattir. alacak noktaya geldik: semi korumak (iyi halde tut- ak) erken gelecek arterio-skleroza br 5 demektir. © de düşmiyelim. yuları yerli ese Yal .......11.4 RADYO ANKARA: Öğle neşriyatı: — 12.30 -.12.50 Muhtelif plâk neşriyatı. iz 50 - 13. 15 Plâk: Türk musikisi ve halk şarkı- Jarı, 13.15 - 13.30 Dal yi ve harici ha- berler. 15.30 - 17.00 aseti im e Eee eğe tarafından r (musi muallim mektebinden iriyatı: — 18.30 - 18.35 li 19.35 - ak çok ileri yaşlara kadar vE bir ârr- 19.10 Çocuklara za göstermeyen birçok kimseler gör- ei ci AD 19.10 - 19.30 müyor yeri Fakat aral lr. Türk musikisi ve hi e ervet laz 30-- 19.45 Sa- at ayarı ve arabça eek 19.45 - 20.15 gişiyo: Gi erin ire olan başka Türk musikisi ve halk şarkıları (Hikmet ii de karşımıza çıkıyor Heyecan- Rıza ve a 30: 5 - 20.30 Ke lar, öatinle emiri Bu haller, ince ei 0.30 - 21.00 Türk mu damarların sıkışmasına, çaplarının da. âhaddin ve ralmasma sebeb oluyorlar. EA giy 214 SR 1.15 Ajan ha- Heyecanların kan damarlarının çap- Mn e Mi Ja değiştirme itibariyle (yaptıkları 1 Somnod 1 “em Baust- . ağ > erme tesir çok mühimdir. İnsanlar üzerinde Aşir hale gelmiş olmasının sebeb e hikmetini de anlamış oluruz. İspir- (ikinc, ir in şevkiden çıka- rak şubeleri bedenin her tarafına yayı» Ze Vi a şi mürek- kep bir sinir cümlesidi | Biblografya mes Adam li 174 b ni e mıştır uz; mi pi Baltanağl Kollek. if Ri Hâmid içi nceleri, it ve ele pi eli politika â, leminde Modern ana Mart tarihli 8 inci larla apk şii Cafer e n tümörlerinin iki se. tnin ; nk ansta göre profesör Gosse Ee li r Mario aze inn son kısmı :basale,, nin Ee tatbiki, ve ik, kıymeti. Küşükyorgat köyü Yozgat ilk okulu baş Sirek üleç taralındı Kk teşhis hakkında yazılmış ve An. iu tarafından neşredilmiş o. içüik kitab cidden faydalı bir e — bu ki rdir. iz iy öğretmenlerinin mu. hitlerini tetkik hususunda bu çalışmayı örnek ittihaz etmeleri temenniye ya ... ıgın e Vedil ii den: be tr. ammen m piyasa vE Şartnameler Ankara gn kak a rasız alınabilir. map dire si yerde üçüncü inde yapıla. (346) lira (13) kuruştur. “Tekli in ile bu işe ai elerde yazılı vesaik ile p başmühendisli an in alınacak veya yaptırılacak (84 paşa in ve ma Me yer eksiltmesi u- Muh: fiatma göre (4615) lira- er ii lap Li 15 de ayn yakkat temini ri 2190. lamel a Di ile birlikte aynı gün isliğine verilmiş veya mil Asfalt M afaa tm BİLİT Bir mi 597 eze di otobüs satılıktır. çarşamba may dai; ve tiği m. M.V. Sa. Al. Ko. nuna gelişleri yol: Ankara şehitliği işinde asfalt Vekâleti Savnalma omisyonu İlânları ır. Oto) — ME isti e ani ve satışa gireceklerin (1084) Satış günü 5.5937 en Genel kur- & yol yapısı pazarlığa - be Ni gün A - Se —I883 ma pi ve senede dikkate alınması ve icabında t ar su yoktur, Motör kalalmığicaktır. Şehirde kanalizas- Kayseri Şarbaylığından : Ka yaptırılması tekarrür eden pasi imalâthaneleri sermek sapi şartlar Tahilinde müsabakaya konulm, mezbaha ve ayseri tinin başlıca e Ene Tali üç Gal Ki sığır kesilerek pastır- 40 bin koyun vw eli evsiinin de düşü: kesileceği nazarı esi, derilmiş o olcaktı. Potada vali gicikmielii kabul edilmez. kommişiu; geni ça 0 çeri GİNE Eğ yok e li si pad e beni şubesinden alınacaktır. İHALESİ; 7.v.1937 cu- p Kik nde e ii iile Mefsuh h ikti günü n birdedir. İlk temi 178 liradır. Pazarlığa gire- De ln hansi pan en a Âksi Ik I Zi dde- almarak bi elsuh Aksaray halk iktisat — | ekine V'a kamaşma) çin üm yap ye me rma men mesi için bir bankası tesfiye heyetinden: e BİLİT öaatzmar irMitehe eni pille e «presa NG cilekli De i: de haizi ehemiyet mezbahadır. Mezbaha ve imalâthane rr efsuh ie 5.4.937 tarihindeki içtimamda ni- Altı e binek We T tane na ne e koşum hayvanı pazarlıkla ie iy sabi çile hasıl olam: mezi toplantı simi 937 tarihi, üsi satın LAR NE 4 mayıs 1937 salı günü saat 11 dedir. ri e her ie vi aşi 200 e dif perşembe eügi saat on dörü yapılmak üzere tâlik edilmiştir. | Hayvanı olup da satmak istiyenler a e e MM.V. api ve biyara e zi ği pi in m vekaddm eden bir hafta şartında hisse | satın alma komisyonuna baş vursunlar. (1085) —1884 küf yerileoktir. ea ll ye MK PE $ yy le tasfiye heyetine müracaatları ve duhuliye kartları- iL i N e b a ve re il göndermek istiyenlerin de herhangi li — Vekâlet ihtiyacı için bir tane ki ekine e ile ii tane çifte 18 TE Borerlikle veya iii heyeti nezdinde mümessillerini tesbit e aki marka ustura 18 tane Si rs veya Zaza mal makinesi, tirmeleri ilân olunı 18 zer tane makas, tarak, kayış, bileği taşı, traş ii. a sabunu, si. ie) edi arkin iibareu yirmi gün satfında yap tarak, şap vesaire derhal teslim edilmek şartiyle pazarlıkla alına: erecek plünlar 1.997 sal günü sat M de Bold ( liği Müzakeiki ) — Şirketin b a nz edilmiş bilânço ve kâr ir he ii a eo da br i sabatının tetkik ve kabulü, caktır. i 2.11.1936 tarihine kadar M.V. Sa, 2— a ilin 3.5.9037 P, ertesi günü saat der e M. “1 e 7) ai hayva ile Satış günü 4.5.937 EN in ik k hey 4 ye pa a gülecek mlizleri mü: rin ve hesabatının mamesindeki esaslar FE ; önünde yea ilm emi Mezkür li edemiyecektir. mimar tarafından tutularak ya etti mühendi: 5 ii pit Piran iz tarihinden itibaren azami yirmi z — Tasfiye hitamma kadar bir mürakibin intihap ve ücreti- Üç baş nakliye koşum gün nin kn salı ginü saat ondadır. Hayvanlar sn ek istiyenler M.M.V. Nak- | zarfında hesi ve bütün teferruatı belediyeye verilme- — Mevcut tasfiye heyetine şirketin kati zararının tahakkuku gi komutanlığına müracsa! a gireceklerin belli gün ve sa- diği e mil Ml aki miktar ve plân üzerindeki müktesep için İ ilama menkul ve gayri menkullerinin satışına ve borçlula | atinde komisyi ona gi iel Gi 15 1—1887 hakkı kaybetmekle ber#ber 6 ıncı madde mucibince alacağı mükâ- üzerinde mümteniüt tahsil olanların tahakkukundan ve Yaraların fatr da iadeye mecburdur, tesviyesindei sonra tahassul edecek sermayei safiyesini nakden ili VE ö — Müsabakada ikinci ve üçüncülüğü kazanan mükâfatını mü- veya alacak li e e Bretleriye bean arasnda Nafia Vekâ öletinden: ka neticesi ilân edilir edilmez ve 1 inciliği kazanan mükâfatı- tevzi ve taksi! salâhiyet ve; 1905 i er İ li dâletçe tasdik edildiğinde derhal ve diğer nısfr z Betonarme Köprü nşaatı eretiyle birlikte alacaktır. (2384) 1888 rum İlbaylızından: br etmeğiğimlem ilemi yapılamamış olan 3400 ira M7 beşi eke Si e Sinop - Ayancık yolu üzerindeki si < : m ltm. yi Dek e orum hastahanesinde yapılacak narme köprü ii m rn kepalı zarf usuliyle yeniden Sarki Karaağaç Belediye pav, yen inşaatına dairdir. ii 17.5.9037 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 da Na- 5 Bu isi a bedeli teş 14607 Vira sı kuruştur. 6500 lirası 3i mayıs | fıa vekâletinde şoseler ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu 0- R air den: tarihine kadar müteahhidin İhzar edeceği malzemibi inşaiye veya | dasında yapılacaktır. ©1S5 : iri ze yapacağı işe mukabil 936 bülceinden siye iyi etek» Eksilme mmm - buna müteferri diğre evrak (170) ku- Mk mi baki kısmı ise 937 büdcesinin tesdik v: unda öde- | ruş mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden verilecektir. — Şarki Karaağaç kasabasının meskün v Yi vE LE Ke : vaka tenine? “ss ) ifradır. bak İyi meri Te e naki ve ii b a sezi — Bu işe aid alemi ve evrak şunlardır; ksiltmeye girebilmek için ii yel ve köprü inşaatı sik mulmuş ise de e ipli deler a > Eksiltme şar i, yarka dair müteahhitlik vesika: — Az am ii Teklif mektunlarının 17.5.1937 wi ikizi günü saat 15 şe ka- e İk 2000 Biradır, 'enni ve ame, —! ğ a dar komisyon reisliğine verilmesi lâzımdır. (1048) (| 1—1877 : me iye eğen şanla ye: EE ii evrakı Çorum vilâyeti daimi encümen dairesinde e - - Hususi şartname, GE P. T. 1 I eva sım Müdürl iğünden: - Şehir ve iambaların Mi e aritalarıın alınmasına 3 — Eksiltme 1937 mayısının 12 inci çarşamba günü saat 14 de e dair eli Bakanlığın: e ni v Ge Çorum sülyeti encümeni ww i et odas; yapılacaktır, in (1150) adet Kanava vı 4— Eksi rf u uliyle le yapılacakt e Siler b ee Si ei “beledi esinden pâ- $ 2 Ekilşmeye girebilmek için İatekli 1095 tra svakkat 15 2)“ Muhammen bedel (12650), muvakket teminat (048,75) li - | yaız e ia Şi ve — minat vermesi ve bundan başl ıdaki evrakları haiz olup gös- ra we eksiltme Ri Sn günü saat (15) de Ankara P. T. T. e cidi termesi lâzımdır. Ticaret odasından kayıtlı ol: a dair a, | Satın alma komisy pılacaktır. Mr sai işi yapabileceğine dair Nafra a yekeletinin ehliyetnamesi, 9. Ee We iler temini idare veznesine yatırıp aftcakları e | yek mili” b peel a işe yapacağı > — Teklif ee ri maddede yazılı saatten ei a mektubu, kanuni vesaik, ve müteah - a iten 186 b33 terihiodem Vi DU türüne hidar deri bir ğ iz imi Encümen si Riyamsi elan len İ Ebü GE ri ekilir mein Gil kapalı zarfr |. iz e e madığı Ve ekeildle bedel Tâyık cak irak Ai mukabilinde verilecektir. | yevmi eee ini 44) e kadar komisyon riyasetine tevdi ede- |, “ip bu mü: için g P e etim Posta a Mem e ektupların nihayet 3 üncü maddede yazıl | ceklerdir. | görülmediği takdirde on ERE saate ködar gelmiş min 1ş ği in lâzımdır. iz. (1994 uplaı olması verilen zarfın mühü; Postada olacak lira kabul edil- rlü, mumlu iyice ada Levazım — Şari Anka ll EE İstan - bulda iğ Şa Müdürlüğünden partisiz verilecektir. (4052) 1— “24 7 — Eksili ilân olunur. (1100) gün dal Ke e iştirâk lale 150 lira teminatı muvak te parası yatırdıktan sonra enine baş —1900 a Belediye Fi e

Bu sayıdan diğer sayfalar: