1 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3

1 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Büyük başın büyük erdi büyük derdi olur et y la Sicile Almanya e So Rusya gibi sağ ve sol dükmörlükle. muvaffak olmuş! vergisi olar: giliz ire dört ilin altı ia ver; alınmakta idi. Yeni sene büdeesin! ül bu nisbet dört şilin e çe m karılmıştır. BE ila irmi şi- lin ve bir şilin ın iki peni olduğu na nerenin Kazanç vergisi aba izd ibeşten azıcık aşa” d ie 2 — İkinci tedbir olmak a iki v ingiliz andan fazla kâr temin sanayi Eahieşoe den tic: Zi Se RED artan bir nisbet üzere unzam bir alına: a uu mü- esseseler, nglerein silâhlanma programı tatbikinden ikiniz — silâh o masrafınm lenmeleri İngilte- ali min e tel, am otüz bildiriliyor. Fransız hük masrafları azalta; “ bu açığı yirm alı masraf kapıları açan e ce e üç milyar dolar a vermiş. Yani yalnız den açığı ai büd- kisini buluyor. Fakat bu ili İngiltere ir cesinin üçte paranın büyük e yardım vazifesinin bir kısmı mahalli hükümetlere vr emir Bu suretle üç yüz dolar uf yapılabileceği yi ll Fakat hükümetler bu ka- dar ağır bir yükü kabul etmiyorlar. Sözün ni mali sene, 2 yük gistesak "hiç biri için verici şartlar altında girmiyor. — devletin biçime vergi ile kapat” lamıyacak ve — de tedbirler a“ decek açı lanma: ASR a nisbeti; arak ve. şi o imali e pane düşüm. ektedi | Hü Espana ndra, 30 ( Hususi ) — Hülüme gi kayan ELNUR ölmek de yam edilemktedir. si mevkileri bomi Er-Frlans'ın Fastan a bir e aarb gemisi dan bol e de ii vaki iel si bir b a 'drman edilmişs mıştır. Bir âsi kya a Roöyter bildiriyor Santan rında hükümet e ayy kayn âsi kruvazörünü iki buçuk e topu vayo ve dayi Parise gel ik Ve 2 nasıl battı? Bilbao, 30 (A.A.) a ie ri. yor: Sena m vazörü Santandere gi- den bir ticaret gemisini zabta lan batırılmıştır. İçinde 854 tayfası vardı. Ve nasyo- etli gemisi idi. bulunan Velasoo an. e nalistlerin en kuvv Si ie tad i şu süretle seçdiği öğrenil. miştir. Önce A ei m ticaret ge- vr m toplar vardır. Bask cephesind. Hükümetçi kaynaklardan Eibar bölgesinde cumhuriyetçiler mili: mz ricatını korumakta. bölg reiiç bir mukabil im zayiat verdi- ilbao bildirili- civarını bombardıman etmişlerdir. idakano kasabasında 12 €V yıkilmı tur, Avcı tay- Galdak: şi civar ormanlar tutuşmı v halkı mitralyöz ateşine tutmuş- lardır. Âsilere göre iler Bask e mii tamamiyle harab ol- e- ko e ve mühim mikdarda harb klarını bildirmektedirler. Bilbao'nun boşaltılması Li Salâhiyetli bir kaynaktan öğrenildi il İngiltere Bilya e amil meli ü yel Gi ektir. kümetçi tayyareler asilerin kruvazörünü batırdılar İngiltere ve Fransa Bilbao şehrinin boşaltılması icin müşterek tedbir alıyorlar Irlanda'nın Yeni Dy sası miri ein ir. ğı ye- lecek Yere Beğ inin milletinin tasvibine sunacâ) ni kanun esası projesinin in metni neşre- LR Projede ( bir mecli ir to e düşünülmekte» âlinin yerine cum- ri ğe ve cumhur başka: hakkını haiz buluna- geçmemel inı yedi sene için se. Montrö konferansında yeni güçlükler çıktı lontrö, 30 (A.A. Ni — Kapitülasyon- ( Jar İzmi ei mumi komisyonu e li ve yal gemi CI ri tarifi meselesini nin a- adar ere doğaya mesi ettiği hususunda mut X Londra grevine engel ölm nuşmalar akim e yısta başlayacaktı grev Xx Kesilmiş olan mon- gol - ır konuşmalarına 15 ma yısta Mİ ili aktır. ngilterenin yeni büyük ei B. Nevil ei buraya gel- YE (Amerika — Tuğ; kaçan hi ne eee. Kep ir e tır. X Roma — Fon rat 3 mayıs ta- rihinde spa Vz edecektir, X Mesl gazetesinin yiliönümü ie yö Taki ettibe nişan verilmiştir. Sofya — Paskalya ii kıs ral 463 sivil ve askeri mahkümu affet: miştir. X Sofy 1 gisi, 1 1 millete mensub 420 firmanın iş- SE 3 mayısta b ici Erşov bit ton e 9.190 RE çark fran- sız Burden'in rekorunu kırmıştı Koblenz ransisken papasl ii Tuen, al alin barel hükümeti bunlardan açık denizde e ingi- limanının yaları m kara si kadar himaye ede bilek iyi e bu. em hiç bir zaman bu ii Terimi ie hükü. lerdir: işlere tercih sebebleri gösterme d leyhinde müdahale etmiy: deydi ingiliz delegesine bu sonuncu nokta bal hakkında temaslarda bul He e milini verilmiştir. mahfilleri» erin Bask Ma esi düşün — eyi EL ektedi hir ii m Ke een ii tır. İngilterenin yardım şekli Bask k hükümeti ic el im olmı; kadınların mıyanların, tiyar) ve çocukların tahliyesi Ki icabeden zaman, ingiliz A. $. ESMER tedbirler ittihaz edildiği i bu in. yanl ii in yapılması âsiler erit 4 bir şey elin bei henüz bir işar eh * Salamanka Bilban slk rehi. vü pm hakkındaki ver he- iz Madrid decevab vermemişti Avı arasında | Bugün avam kamarasında B. Eden'e çok 5 r sorulmuştur. Bu arada, suale, Kirin Mola'nm Bilbao'nun tahrib edi- hakkındı eği aki tehdidinden haberdar Xx oya — Kaganoviç adlı 11.000 a yeni e sovyet buz kıranı deni- ze indirilmişti kilometre uzun- retle Moskova zi, Bi deniz ve Baltık denizine bağ- lanmış olmaktadır. X Berlin — “Bana dört sene mühlet veriniz” ye şii açmıştır. va t Parise vw 0 (A.A) — ün iin İd gr e beynelı serginin alman pavyonunu açmak zi e 26 mayısta an gide- cektir. a x———— —————— Acele Satılık ası zarif bir yemek masası, e mükemmel ? i Kâğıd pahalılığı ve kitabçılığımız SON POSTA'da Muhiddi e kâğıd n Birgen, alılığı meselesini gir ala- ylüyı bu kâğu eğlen sü“ e halen gereki ühim bir memleket derdi ea belirterek söy- le diyor : şa halandıran, her gün İanmal an kâğıddır. Önümüzdeki yar içe daha anacaktır. e de 937 senesi hiç bir hususi elin b tab etmiş olduğunu göremi; LKAN ANTANTI ve BULGARİSTAN CÜMHURİYET'te Yunus bakanımızın b RE ile akdine muvaffak ba hü: son anlaşma; Sl el gayretin öğünülecek fili eserlerinden biri sayabiliriz. Bulgarista- nın diğer komşulariyle de ayni suretle ma neticelerine vi k zamanla Antantında bekliyen mevkii işgal etmesini mi ederiz. Son zamanlara mem Balkanlar ve taşımaları ve bu susi hesablar 5 ! | tantı doğdu.” Muharrir, Bulgaristanın da bu An taşla girmesinin diğer Balkan devletle- raretle temenni edilmekte oldu- iyon aye vergisi tenzilâtı ekonomi bak: ae kanunu hüküm! Finan amele ve vi & gö- ni edilecek elini re, 937 mali yılı içinde muamel il il çalışıla- ları aldığı i ne vaktinde mn aktır, Mumhane antreposu İstanbul, 30 (Telefonla) — Mumha- ne antreposi yapısı biter bitmez ye- ni yapılacak yolcu salonunun arka ta- fında kara vasıtaları için büyük bir park yaptırılacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: