1 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 12

1 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PHILCO radyolarını bizden aravın Halil Naci © US 1-5-1937 Ankara Levazım Amirliği Satınalma omisyonu İlânları İLAN Cinsi Miktarı Tahmin bedeli Muvakkat Müddet İhalenin kilo Lira Kış. O teminatı şekli Lira Kış. Un 280790 O 37906 65 Oo 2842 99 Bir senelik ii zarf lâhiye akbez kıtaatile Fevzi paşa DE iie ge un yalanda yazıldığı veçhile eksiltmeye konı Eksiltme iz Mayıs 937 ça eni ei va 1 de sa e yapıla- mektupları saat 10 da komisyon başkanlığına veril- name komisyondan alın: lilerin hüviyet gi ve mi my bir- e Hikte Tslâhiyede Tuğay karargâh binasında Tuğ ğa alma ko- misyonuna gelmeleri. (1010) İLA 1 — Eksiltmede olan işler: Alpullu alayının 77 ton ve Pınar. ban 80 ton ve 45 ton sığır eti, — İhaleler il zin ve ayrı ayrı yapılacaktır. Ipullunun e mmen bedeli 16940, Prnarhisarın 20000 ve dizer de 11250 Vira — Alpullunun Mermisi 1271, Pınarhisarın birisi 1500 di- deri 844 liradır. — Alpullu ihalesi 3 mayıs 937 saat 15 de Prnarhisarın sa. 1 de Vizede eridi — Şartnameler ar: 7 edenlere her gün Vize san EN komis- ağa gösterilir. (94 İLAN Cinsi oMiktarr Tahmin bedeli el ir Müddet — İhalenin kilo Lira Kış, temin şekli Ji "Ke m 1640 zari — likya iz İN e yle Fevzi ie er kim ie olan un yukarda yazıldığı RR eksiltmeye konu! — Eksiltme 12 eri 1937 çarşamba günü &: van a e vi ekb e neki upları saat 14 de komisyon başkanlığına rilmiş olac: g— ame komisyondan alınabilir, İsteklilerin hüviyet va- raka ve ikizi Vr birlikte Islâhiye Tugay karargâh binasında Tugay sat misyonuna gelmeleri. (1011) 1—1755 ii — ee olan işler: 90000 kilo sığır eti ve 3000 kilo sa- rr etinin ihalesi ii zarfla sade yağın ihalesi de açık SE 100 sade yağın 2850 liradır. 4 — Sığır etinin ilk teminatı 1948, Yi vi ai ie ikisinin ihalesi 12. Mayıs saat k arzu edenlere her gün Vize satm ak ma kömüsyonunda Eserine (1029) —1717 İLAN 1 — Ankara garnizonü ei için 30000 kilo yerli toz şeke- rin er zarfla eksiltmesi 17 mayıs 1937 pazartesi günü saat 11 de te ar, —— — Şekerin tutarı 8400 lira olup muvakkat teminatı 630 lira - ür, Şartnamesi komisyonda ri e — İstekli eri kanunun 2, 3 ünci indeki vesika ve ii t makbuzlarını havi teklif me eni li gün ve saatten bir saat evvi veline ça Ankara levazım âmirliği satı 1— m alma komis- yonuna vermeleri, (1105) 1902 İLAN 1 — Ankara garnizonu birlikleri etinin ve gözn mn 1937 salı günü sa: yapılacı için iki yüz bin kilo koyun mat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi A etinin tutarı yetmiş bin lira olup muvakkat temina: 14450, liradır. Gartameşi 5S0/&uruş mnkektlinde Bnlayoüdal Ya — İsteklilerin kanunun 3 üncü maddelerindeki vesika ve teminat makbuzlarını sel teklfat mektuplarını. yazılı gün ve sir misyonuna vermeleri. (1080) 1—1882 İLAN inkara garnizonu birlikleri için n 17. nisan 7 silmesi yapıl aktı — Sığ ey buluğ 81250 lira olup muvakkat teminatı 5312 ir. Şartnamesi 406 kuruş mukabilinde komisyondan ç yüz yirmi beş bin kilo pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla lir va kürüne Satılık Hane Yenişehirde İnkılâb sokağın- da beş odalı 13 N. hane satlik. tır. İstiyenler içindekiler: racaat edebilirler, T. elefon No. 32. 11753 Kiralık 7. ve y Keçi, Eczacı Şev bağı semiz maruf al odalı 8 yük salonlu her ü konforu, ir Si on iki dönüm üzü! lük ve meyva ği li ını havi ha - ne ve bağı ri İm i sn yiz ve li numara! EYİ HABER BAYAN FIGARA Paristen en son diği elbise ve şapkaları Ankara vb göstermeye ii a Büro Teknik Y ol ve inşaata müteallik her sabat, proje, şartname e şehi ENE İdrar yolları hastalıkları mütehassısı OKTO Mecit sayan Muayenchanesini Çocuk Sarayı ca adese Niyazi Ka- suk apartımanında 3 üncü da- ireye nakletmi ği ie nr pazardan hergün ze on enldie ie ka- r kabul ve tedavi eder. Telefon: 1769 Kiralık Kat Beş odalı traçalı muşamba t kira- Anafartalar Caddesi 111 Telefon. 1230 NANA NN MA yy en, cak, sip. 3 ka Irktır, Müracaat telefon 1347 1—1908 Kiralık E 2 katlı 6 odalı konforlu Necati okulu. Makaslı apartıman kar- sml 14/13 No. ale Gi DE Arayanlar ca İri ransızca Ve musiki li yanı No. 16 Bluth o 1—1890 Kiralık Ev ve, Üç oda, hol, balkonlar, 12 — İsteklilerin kanuhun 2 ve 3 üncü mdadelerindeki yesika ve | e ve m kün ekl ip even teminat makbuzların bavi teklif moktuplarını İs zılı gün ve saat. | Yenise Bayi ten bir saat eveline kadı çal alma ko- Ml de Ural 8. No, 8 (Fidan e misyonuna vermeleri. '( Ni rŞısI). —1889 Ankara birinci muıntaka Kiralık Daire .. es Kad) müdürl den: Beş oda, iki salon, bir hol Yenişehir Düzenli mz Zi- st memurlar TSK, pi YANG $0 GÜN DOĞARKEN RE e DR FE Ümir HAK VÖLER Daima sabit Daima tabii Juvantin saç boyaları İngiliz kanzuk eczanesi lâbo- ratuvarlarında hazırlanan Juvan- i ve zehirli siyah olarak iki tabii renk üze. inde tertib edilmiştir. LİNİMANTOL KANZUK: e a MAŞIN KATI I gi EE vi ODA nişehi a Ç, Balk bağı No10 da möble 2. möb. Bi ve civarındaki gayri menkullerin tahdidine 17-5-937 pa - esi gününden e başlanacaktır. in var ar çit, par, | manları arkası No, 10, içindeki eri gibi işaretler rle Ayral mış ve harita v roller | eek e lamel tayin edilmemiş olan yerlerin alimleri; adil dar köşe okalan Tile konulması ve' tahdit osnasında da Yi hazi El nması lâzımdır. Aksi halde ehli vukufun öre Eski mühürümü kaybettim. tahdit A ilân olunur. (1072) undan sonra imza e e önder eski mühürün hükmü " yeke yoktur. Belediye Reisliğinden: Ulucanlarla kasab Ali 11906 Kiraya verilecek olan is garajı sında bulunan lokanta garinamesinde tadilât yapılarak may ind “den 31 mayıs 938 sonu- PAZAR GÜNLERİ ÇALIŞMAK Sk ö vi a rai ve ze İSTİYEN BAYANLARA — Mu eli iradır. i 2 — Muvakkat teminatı (488) kuruş! ında 9 mayısta baş- 3 — Yeni şartnameyi görmek tiyenler her gün yazı ies e lıyacak at e yarışları müşterek ba- lemine x isteklilerin de 18-mayıs-937 salı günü sat on. kişelerinde çalışmak is- belediye encümenine müracaatları. (1097) Ya 4-5-937 e ğ vE İli Bayındırlık Direktörlüğü Bane 7 gününde Kapalı zarf usuliyle ihalesi mu ya2s4 in 42 Vi keşif bedelli Koyulhisarda Tepecik e yalı müracaatları ilân olunur, 1—1876 İmtiyaz sahibi ve Başmu- harriri Yali Ruiz Sy n 40 1 desi mucibince 7 den itiba, ie yn e yedi uma teminat 10071 a e çi Vole ve keşifler her zaman Nafa Dairesinde görülebilir. e en az 10000 İkili müteahhitlik vesi çi b e buna bei EEE iş yapmış lg larin bi Siler akn (2403) 1— yi di Müdürü Nasal AYD. Çankırı caddesi Diyari Ulus Basımevinde basılmıştı, YENİ BUGÜN BU GECE Ankara Sayın Halkı Sabırsızlıkla Beklediği Büyük Bir Sanat Eserine Kavuştu SEVİŞMEK ARZUSU Marlene Me — Garry Cooper Tarafın atılan bu film be mem ii “ebilinde n bir aşk v İz & desi Real ve akanmızın Belgrad seyahati intibaları SİNEMALAR HALK UGÜN GÜNDÜZ ZEHİRLİ SEVDA Aşk, kin, intikam, v lakârlık hi BU Sen mi Öld ? Betty Grnble Z ames e tarafından oynanan baştan başa İZ i — AYRICA — İki Kısımlık Gayet Eglenceli Şort

Bu sayıdan diğer sayfalar: