1 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7

1 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1-5. 1937 “ Hatayda tazyik iz 1. inci sayfada ) Sm arak tutunmak tecrübesinde de mu ia Seli olan arapları da tazyika başla- ie ei arasındaki tevkifler ©na akisler husule getirmiştir. ği Halep e ei nakledilen ka- 2 il lerinden biri SIZ < Müt saniler” türkle- i hapishan, alini alacaktır. Günkü beğ es türkleri seviyor, Gündelik Merkez | Bankasında ( Başı 1. irici sayfada ) üzseksen » milyonluk fili bir teda- ette mevcud ii iş cüzdanı ile zahareti 31, X men ri baldiz ğu görülüyor. AAvanslardaki 8,3 EN lirayı da buna ilâve eder- k kırk milyon lira, iner piya- ir kre- apka giy i hakkında da ayrıca cel ekkeresi kesilmiştir, Jandarmalar bunların elle- rine na n Halebe sevketmiş- lerdir. Ne g kleri Malüm değ yildir. Gene silâh dağıtıyorlar : ere İri memu! arı tarafından ai dağıtılmaktadır. Fransız m ilâhlan- deki e çete reisinin yanına gönde- Filmi, şleri : m Taşnak mensuplarına y&- Piden silâh tevzi olunduğu gibi Halep m a Jim emiş. Bu silâhlar nn mıntakasına 5€ kedilmişler, dme yerler mahpuslar Hama, 30 (Hususi) — ge e Nakşi mürit hem de mii mma tevkif edilerek Şam hi mesine gönderilmişti. Eşkıya milet O gün evci vateniler ardan hapis- haneden çıkarılmışlar, ayda Suri lirası maaşla çete kaydo: eği Yeni pi begi z Humus, 30 (Husi lan eye eni şecere alka yapı” Kek köylere uğ” BE Hama, 30 (Hususi) — Kürddağmda- ki müritlere ilâve olarak manda memur- ları vataniler tarafından maaşlı olarak istihdam edilen Gelin 300 kişi bu z SE 7 ma B Meydanlı köyünden iki kişi Suriye jan- darmalarının gö ünde dağa kaldr — Aş bu vaziyete müda- miş me e sü ie dn e kere ve ii B. Delbosun senatodaki izahları Paris, 30 (A.A.) — B. Delbos bu- gün de senato komisyonunda İspanya karışmazlık meseleleri VE İransız - ingiliz münasebetleri hakkında İzahlar vermiştir. B. ve Belçika ile anlaşmanın Ren müdafaasma daha iyi bir elestiki- Yet temin Eğ ve fakat gerekeceğini söylemiş ve Fransa ile İng renin m birleşmiş ve e mi di di yek teşkil eder, | hadler Halafamei edil e de, kısa mek imi vâdeli ihtiyaçlarını şüphesiz en 2 ziyade ilki z kanalıyle tatmin Hükümet e eylen dar TARA üni fakat gene yine bir takım işler vardır ki bunlar- lince: beşinci da iki milyon wi geçen, yani beşte birini bolan âdi ve fevkalâde ihti- yatlarına, bu sene, çuk mik yon liralık da bass bir ihtiyat akçesinin sağ etmiş olduğu- bu mi Eş nu göz önüne etirirsek müessesenin al alelâde hususi bir sü ket olmak bakımından da Ba mem: niyetle telâkki edilmesi den bir tedbir ve AE ikiye ekte bulunduğunu 'gö- a et Merkez Bankası üzerine düşe v gi çiz zi övündü: ifa e olduğ tır. * ğu için Gi ML Yapı sanatı (Başı 6. ıncı sayfada) rur, Gene bu dana m kendini işçilik madde ile iş ve ustalık tezisini bir ara: radâ ami bir fante ” terbiye görmelidir. Zaman, kalite işi - nin kati V. di olarak pazarlık siste - minde! rılmasını emretmek - tedi u zihniyeti taşıyan bir il ise B resinin sep gelmesi larda her şeyin ikemmel olma: m garantidir. ii ef ve ein gindeki ta z, mimarın del hakkında a bir yüküm wermeğe yarıya&: dayanmıyan bir Vi me yoktur. siyle bir rübeler muvaffakiyet - - kötü g it sa- natının hiç ki r sanati, 7 yle © ei olduğu kadar de olan ba; bayağılıklar arasında sallanıp durmaktadır. Jışan insanların doğrudan doğru- emirle, taşla, seramikle te. — EN bunların en iyi bir kilde lanıİması, güzeleştriimesi ve ince- alla: imi hususundaki bilgileri de ir işçinin çalıştığı yerde onun ağ- zından, mekân ve yapı Sy nin in gerekmesi Tümer ılık; zellik ve iyilik temin eden yer işitmek bir mimar için en büyük bir sa- adettir. i Sinan'ın devri fevkalâde yüksek bir ari olan işçilik ile belirtilmekte - Dm ia sanatı âle! ünde td şerlerindeki karak - m ard 5 birini teşkil et - mektedir. ulus Tevkifaneden kaçan- lar yakalandı ( Başı 1. inci sayfada ) ii Saat birde tekrar dönmüşler, ge- e ei eee bunların hüviyet- Serinin faabiti ertesi gire bırakılmıştır Sabakleyin otele gelen müstecir Şevket evelce resimlerini görmüş oldugundan ket zabıtayı haberdar eder etme: ereği bunların peşlerine takılmış lari ii vil memurlardan B. Fev: a ve üniformalı memurlardan Mi Il Raşit ML gelmişler ve kapıdan leri: larına meydan bırakmadan lar müdüriyete getirilerek sorguya ye kilmişlerdir. Bunların sorguları gece geç vakte emi devam etmiştir. Tevfik Adanaca U il VR sima değildir. ap dün İS ilki eş Anıdların bakımı Eski eserleri masıl korumalı yere sayfada) sada! ki Yeş şil cami, türkün te- usunu vermektedir. anlık hisleri beslemek, eserini muhafaza e Fakat ikinci bir mesele o) eserlerinin tekrar eski ni nasi sokulacağı meselesi, daha az kayguyu mucib değildir. Bu eserler bugünü va- EE 2 Eğ Bı » ğ R z 3 ei A nutların yeni koruma usuleri, bu geri — Çeşmenin etrafı nasıl tertib e- ul kısımlar o tahribten nasıl muhafaza iz ii Bütün bu 1 bir etüde, kesi Tİ çalışmala - ına ve yapı eserinin yaziyetindeki bo- ukluk nisbetinde çok paraya lüzum gös termektedir. A” mıtların v. ik bakımı, n veya bun! zin ie - ü geçi yen meseleler ia nda doğru ve dü- nat topografisinden n malümat al- aktadır. Sanat Me ili eser. ler daima izahları, ti hi malümatı a, il ri toplayıp tanzim etmekte m Tari Mei ene olan vekil yi yenen nşa e r ki, e dil şekilleri - eği suretiyle yeniden eski Şi ve olduğu bilinmediği ve be Gi tir. Kendisi bize e hâdisesini şu su- Gi anlatmıştır ketin sanat topografisini teşkil etmek - tedir. am ml di ami topogra- fisi henüz yoktu: 'nide, ımdan hem tehlikeli ve hem de e rulaci Si hi jinali iade amiyceğii blm - mi tedir, bunl üçüncü meseleyi in sıçradım. Biraz ei ra jan- | ki şekle sokmak, ları- | ilâve etmek lâzımdır. Bu da, anıd ba - arma neferi bir aşağı bi ıdola- | nı selimi. gelirin değişir « | kımı tekniğinin bizde mevcud olmayı- şıp duruyo Arkası: ai iri miş, onların tesi: ifadelerini - ıdır. Bu tekniğin vâzi desi, harab ol- dan beni Ea Atlarken çok heye- a Ben, pi ayrı olarak e- | muş olan yapı eserlerini yeniden inşa can di Tepe aşağı bir düşü nması İâz; smgeliği, Eee 0- SN dei her e evvel eski anıd- vardı ki sormayın, sonra Ab'ul- i unda te- da aynı suretle atladı. Bir müddet akılda a takdirde her kıs- li olmaktır. Bu teknik, yapı &- korktuk, Bes seda öşmeyinee b pi pan enide iması imkânı oldu Kirli e eden Li karşı adan sivişara! 1 bi Ü: ğu ki kime. b fi makla ei İletir, Bi m ise, itekim, İsti 1 ei vcud olup tec: ant iz trenlerinin va; inmek kâh üzerine çıkmak suretiyle Eskişehire kadar gel dik. Yollarda yakalanmamak için çok ihtiyatlı hareket ediyor, polis ve jan- darma gördüğümüz zaman hemen va- gonların üstüne yatıyorduk. Eskişehir- len bir otomobile atlayıp Akşehire şüphelenen arkadaşımı iyle ortadan kalkmış ol parmak müştüm. O Fotograflar bu çeşmenin eski vaziyetiyle bugünkü Mi ni göstermektedir. Bu vaziye! karşı - sualler sorulabilir; | tekrar nasıl inşa edilmelidir.? rine ir ei — me birlikte eksik olan mermer levhalar ye ei len mi yapılmalı, m yere uzanarak güya patlayan lâs- şmağa Konyaya, oradan ve nil ii ie Bildiğiniz gibi ii andaki İk ri bulun; EN a- damı öldürmekti. Fakat muvaffak ola- yani 4— — Eski renkler yn mi tesbit vakit bakımın kil irlerine pi gisizliğe yahud ihmale, ; — miri ME ie sanat ticaretinde aldatmağa, l Jaşılan ileri- lik fikri ve zaruretleri — Manas ve gülkdieştirmlk hevesi- ne dayanmak ır. nu tehlikelere karşı mülcade- kel le kn memlekete uygun bir me - tik olarak muhafaza edilmeleri için de, Avrupada gelişmiş olan bir teknik; hiç vakit kaybetmeden memleketimizde tec- rübe edilmelidir. | Irak Hariciye Veziri Istanbul'da neyime madım, buna yanıyorum, zuubahs olan meseleler hal A ürkiye il in arasını Tevfik soğukkanlılığını muhal! sonra Türkiy: | tmektedir. Kl 2 mi EE çok samimi m n iy kalmamıştır. Polis ifadelerini almağa ümid e Esasen suriyel men- devam etmekti ii ir, ei li iktiza e Şunu da ilâve 5g etmek isterim ki Ankarada suriy, 5 iş MER 30 (Hususi muhabirimiz- m kalanı; ak- en) — Mahkümların Yi şları hi kıda ayrıca elde ettiğimiz mütemmi malümatı aşağıya Yi Abdullah ve Tevfi İn ta“ nıdık arkadaşlarıma rastlayınca ii ıyacaklarını ani yollarına vam etmeğe karar V ni li Tevfik ifadesinde Suriye hükümetine iade edileceğinden kori eirib için: kaç mağa karar verdiğini si söylemiştir, Maksi hele sahte hüvi- yet cüzdanları nmuştu, İstanbul ii umumisinin beyanatı İstanbul müddelumumisi B. Hikm Onat hâdise hakkında şunları söylemiş- tir: 4 « — Katiller buradan marşandizle kaç- mışlar uhtelif kasabalara uğ yar rk vee mi ir. Adanada dikleri Ceyi inde bir gece ağ Jar ve otelin El Şevket tarafından dnunmışlardır. Adana müddejumumiliği rguya çekilen suçlular ifa- delerinde, in sekiz metre ir- tifamdaki bir i mir par- maklıkla, arı EN in suretiyle kaç» | riciye vekili, gerek diğer zevatı mı te ırhahane bir teveccühten is etmiyorlar. ea kümetinin bu teveccü- kle e eğ ve şüphem yoktur ve bu çok manda ola- caktır. reme hay > Bugünkü Irak akika inkişafına lâzım ra maliktir. Ken- gelen bütün ir. di nüfus ve lim göre z vetli bir büdcesi, muntazam bir ordü- we modern bir memli için lâzım gelen diğer unsurları haizdir, Bittabi mai atmış olduğu geni ük- sek hatveler mele değilse de, eskisine nazaran Irak daha büyük şeyler yap- lerimiz gayet dosi zeri Onun in ü tıklarını ve firar hâdisesinde kimsei muavenet ve müzal hareti lira Miele Kendileri hakkında esa- sen tevkif kararı rr Adanada istic- vabları devam etmekti arın kara ye ri Mi gönderi- lecekl mid ederim ki kısa bir müddet vü paz AE ıslâhat teşebbüsatında Tümü Irak - Pi ye eli bei ile a yet imi ve dostahedir, eN iz Vi pek yakın bir zamanda arak iki memleket Keep lan ei Mir. Wiz inin yahudileri e arablar ara ında iye göm ii zanetmediğim ibi a d de m in çelenk ik o vi Nas odağa a de iderek an:ta çelenk koy. du ai ziyaret etti. Vâli kendisi- nin Kekin bir ziyafet verdi. Okuyormu sunuz? Cevab Ya önce düşünü- nüz ki sadec. okumakla, se: arasında in eserler rleri de en en yeni çıkanını size tavsiye edelim: Bilinmeyen İnsan

Bu sayıdan diğer sayfalar: