1 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 11

1 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Simin; Kalorifer AMLAR MEKLE ŞEDEŞE EEE Malzemesi ea YEN Berki arada Beynelmilel Kömür Sergisinde Sihtelik i. mean Strebel kal is ve erler tesisatı Tünel ca mesinde Dilenen kai İnhisarlar müdür! lügün den: Telefon: 403 İdaremizin Çamaltı Tuz Fabrikası eli i değmede Dİ usullerle har lanan sofra iri ie kiloluk iyki 13 yiz 185 fiatla ve halka bir kolaylık olmak üze re Başmüdürlüğümüz atın ende satılmaktadır. i tienler, sn pr ettikleri mikdarda satın alabilirler. Satış saat- eri 9 —ilsdir. O (1053) aca ak, yerli kömürle vw tar, Allkadarların tekliflerini, mi ve bu abı İka e Simlerini mayıs 937 sonuna kadar Ankara Belediye a ver. Meleri ve yahut göndermeleri ilân olunur. (1019) Biğa Şarbaylığından Si ediyemiz e santralının m e vi r bir senelik ihtiyacı olan i ii hminile 20-4-937 salr ii yi 160 lira fiat ta İla em ap vi gününden itiba salı günü sent 15 Şe üsnliyle eisilimeye ela Mazot m ema mr anlar e yeneriz mekle igin biediye Yentral memurluğu şartnameyi bedelsiz olarak almak veya görmek istiyen eye kanada Ve 9g 7,5 emini 3 diye reisliğine göndermeleri ve ihalenin encümen ; Pılacağı ilan olunur, (2302) 179) İktisad Vekâleti : Türkofisten: Soğuk hava tesisatı yerlerinde tesis edi- i İzmirden başlıyarak memleketin muhtelif e 7 maları için 30 Nisan 937 tarihine kadar İktisat Vekâleti tara: verimi olam mühlet 15 Mayıs 937 ee ki temdit e Bincöl Nafia Müdürlüğünden: Mi t 15 ve iy yilâyeti Nafıa müdür- üz lira bedeli keşifli Ça- 5-937 pazartesi günü saat ULUS İnönü Türkkuşu kampında . apılacak tesisat D İnönü Türkkuşu kampnda üç yatakhane ile bir dershane ve yemekhane, bir. m binasiyle bir depo ve tamirhane olmak üzere altı bina yaptırılacaktır. a Ekime, 10 mayi res pazartesi gi saat on beşte, Ankarada Hav: teprkörile een 2) Kesif if bedeli (49. a ii irak 5) Münakasa şar nem; fenni mii keşif lie mu- kavelename li ve pike (5) lira verilerek Hava Kurumu merkezinden alınacaktı 1—1847 Ankara Valiliğinden: İdarei Hususiyeye aid va ar caddesinde 13 No.lu gg Ti kantası ile 19, 23,25, 27, Si 49 humaralı Gü ikkânların 937 muştur. öğr vi de Vilâyet daimi encümeni huzurunda ime dai ümeni salonunda bulunmaları ve şartnameyi görmek isti. is yemlerin hususi ei tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne müracaat et- i ilân olunur. (975) Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme e © iksek mühendis mektebi binasının bulundüğu arsa dahi - ünde rma 214296 lira 7 El Kesif bedeli p pansiyon bi- KREM BALSAMİN$ 'umral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegâne sıhhi > kçemlrdir. vi ve er Leke ve sivilceleri kâmilen izale kibar mahfellerin takdir ile kullan- in sıl izetiik kremleridir. KREM BALSAMİN 4ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 1 — Erem Balsamin yağlı gece için penbe renkli N Rİ i k 3 — Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli samir acı badem gece için penbe renkli. İNGİLİZ K kayik ECZANESİ. Beyoğlu - İstanbul | Ankara Belediye Reisliği İlanları | İLAN 2 — Bu işe aid şartname ve evrak şı ıksiltme şartnamesi ve en ali MN ve fenni şartlar pansiyon projesi Ee dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli, B — Mukavele projesi ir Bayındırlık iler “genel şartnamesi, — a ve pri Le r bu ni ve evrakı “11” lira bedel mukabilinde mekteb ki abilirler. Eksiltme 7287 tarihine münâdlf çema günü 15 de yani 'üksek mühendis yn binası içindeki arttırma ve eksiltme een nunda yapılac: — Eksiltmeye gir ei Si iştklilerin “11965” lira muvak- başka aşağıdal wesikaları haiz olup kat teminat vermesi, bund: ara Mimi. Nafıa Vekâletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet eni z B — “50000” liralık iş yaptığına dair Nafın Vekâletince tas- Se vesika, m mad icaret odası vesikası. dadı m bakiye malı arsa on beş gün müddetle açık artırma ya m bedeli ir 3— — Muvakkat teminatı sa ükaz) ira 4— tnamesini görmek iye b azı işli Da . mine isteklilerin de Ni lı günü saat — e bugun be : diye encümenine müracatları, ( m) İLA e — em El inci sina 6 6 ilmi ii metre murabbar arsa gün müddet! ik İmuştur, 2 m , — Muvakkat teminatı (33) liradı. ir ne ve isteklilerin de 18-mayıs-937 salı gönü saat on eki bele- diye encümenine müracaatları. (1093) 11895 LAN I — Yenişehirde 1068 inci adada 8 parselde 21,25 metre murab- muştur, z ea Şurtnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale - 5 — Eksiltmey: e Ea di vo mühendis veya Ğ 3 mimar olması veya bun! uni mesuliyeti altında İşin — Muhammen bedeli (53.15) liradır, pılacağını ve tee etmesi lâzım: — Tekii£ saktapiln yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten bir ik evveline kadar yüksek mühendis mektebi binası içindeki e 2 Hiğmriyez Se Bota İle ölesi & Air edilmez. (2143) 1—1726 SON CASUSLAR şar kabul lediye encümenine müracaatları. ie 1—1896 Su idaresine alınacak çed köşebent, demir çubuk, siyah m pirim givisi, menteşe or beş gün müddetle açık eksiltmeye lp İmuştur. Nem bada Gn Vw im matı (35) ri kalemi - 4— Mikdarını öğrenmek yensike gün yazı işle, me ve isteklilerin de 18“ ii günü saat on buçukta bele « 022) —1B94 Müğü ii 14600 on dört 2 bakçur - lunun 37 si ER yo Ci e si Di turabiye ameliyatı ka- palr zarf usu lil si ya) rlaca Kaya beli ” ilk kaya hafriyatı 63 kuruş ME im buna müteferri Dn ukavelenamesi ve bütün a ak igö sym yak <“yüdürlüğünde görülebilir. at bili 0 “ir -adır. İle ve resmi gaze e : e e tari ih ve 3297 sayısındı a yazıl talimatı; etinden alınmış mü ai ununun 32 maddi cekleri teklif mektuplarını 3- komisyona vermeleri ilân olunur. Nafia Veköletinden: 120 ve birisi Vekâlet Sular Umum Müdürlüğü kadr kir va 100 lira aylık ücretle iyi alaya bilen iş sk Şunlardır ma; ingilizce veya fransız Müzabaka imi EE 7 mayıs X çuma v pl saat 9.30 da Sular yi teleriyle birlikte 6 mayıs 193 üracaatlar! ına kadar vekâlete mü Anka Valiliğinden: a Ee iyeye aid Bankalar cadde: sinde S2 57 ai z aralı dükkânların 937 mali yalı m2 ey dümferiie ti ırmaya konu > ez ne m giye gö 15 de vilâyet daimi encümeni huzurunda yapılacak! saa İhaleye v etmek istyenlerin mezkür tal X daimi encümen İle salonunda Lei Ee ei Yenlerin hi RNLAN idare tahakkuk ve tahsil münkün meleri ilân olunur. (974) ei İl vilâyet görmek e razaat lüğü Bolu Nafia Müdürlüğünden Bolu Naftası için 35 adet mal mele giz ile de çift satıhlı fen memuru çadırı N ii bezleri Bakırköy bez fabrikası ulâtın. m olaca! Muh: 1 i ıyıs/93 ayrıca 3 adet ve çadırların 937 Pazartesi ke a il a eğ üisbi silerim İlekçe ve a 1 m yı ilân olunur. (1075) 1-1849 lezle gal SE ea Ankara Valiliğinden: darei Hususiyeye aid Bankalar caddesinde 33, be 39, 41, 4/64, Ne vi en 37 No. 1 lu bahçe ve e Dik pişi © e edresesinin fikan vi artırmaya İk lüğü. 1 günü 17 mayıs 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de vilâyet daimi zil asuman yapılac. aktır. dai: ncümeni unda bulunmaları ve şartnameyi pilin isti a ll ir er tahakkuk ve tahsil lakin müracaat e meleri ilân olunur. (973) 1692 UYANIŞ — Başyazarı: A. İhsan Tokgöz zetenin Ankara'da satış ayal e KBA Kitabevidir. Se- nelik abone 10 lira, Sayısı öğe ve Ankara Yeli dü en: inde Kültür Bakanlığı ayi e bu- i Me hususi bir sene müddetle e a zere ink ilemi ik 'n kira bedelleri beşer yüz liradır. Müzayede- Serveti fünun Serveti fünun 1891 1891 ii may 937 pe eişembe günü yapılacaktır. Müzayedeye iştir;k siesek li erin mhuammen bedelin yüzde 7,5 nisbetinde temi- ti ür gün saat 1 ai e et daimi encümenine, şart- namesi, ni grek istiyenlerin Kin da usi muhasebe MM » iin sil müdür! lüğüne müracaatları in lr (1050) Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonu İlânları İLA Muhammen bedeli nden kö “ir Gez eksiltmesi pe > De vr irite alman maden ki ü 17-5-937 pazartesi günü bin: ei iz almacakır. e kanunun tayin . isi dairesin- da inti 1 edeli 2020 Jiradır. 3/ vi 5 aimi Encümeninde İ tesi 151 müddetle siltmeye konulmuştur. Temina! dl na SN lira 50 karta Şartnamesini görmek isteyenler i “ve ihalı tânbul Nafıa Müdürlüklerine müracaat eylemeleri, ve, €ncümende hazır bulunmaları lüzumu ilân olunur. 11733 Bolu Nafia Müdürlüğü Me — Zal ol ali Polu Nafıa Atölyesine mi i bir torna tezgâh, hak ve dökmeci ei ve le 1482 lira 20 Kez gen beel ile 3, mayıs. 037 tarihinin pazartesi KÜ me ee sk Encümeni daimisinde ihale e ğü takdirde ksiltmeye konulmuştur. Bedel ddi iy görül kuruştur. ihalesi aktı inat muvakkatesi Ji Mira O e ği Şartnamesini görmek isteyenler Bolu, Ankara, İstanlkil J2. dürlüklerine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. ekli 297 da İ veiayı hamilen aynı gün. e saatte komisyon ine müracaatlı a ir, ameler Anrakada m Gana 5 tesellüm ve sevk şefliğinde Sör we en Belediyesinden kasabasının hali hazır mini Nafra ye matbu 1 e sani mil üiresinde yaptırılacaktır »e dairesinde ve Haydarperade ebilir. (1071) —1879 50 hektarı gayri meskün olmak üzere 200 hektardır. hek iradan gay- MN hektarı e adır. ; ei 2 münakas ile ihale 1s mayıs 19 1937 tarihine mil dif cumartesi günü 10 da belediye enci çe hr İacaktır. (2397) man anayi caddesinde B52 inci adada 7 parselde 63,5 metre ar ârsa on beş gün mülddetle Ten arttırmaya konulmuştur, 2 — Muhammen ii ve Tiradır, 3— Mara ikkat temi: liradır. 4 — Şartnamesini di gem ek Eye enler her gün yazı işleri ka kale - v mine ve steklilerin de isil salı günü saat on m lediye encümenin 1. (1095) Askeri Fabrikalar e, Mü erime Satınalma misyonu İlin İNE Ar sani KABLO NŞASI, ai bedeli ibi la olan un yazılı inşaat askeri fab- umum müdürlüğü satın alma ko: 17-may1s-937 ddelerinde ii vesa- ikle muayyen gün ve saatte komi misyona müracaatları, (1091) 1893 MO NAM VE HESABINA 10 TON GÜMÜŞ KUMU in Mİ a (800) Tira olan e arda miktarı ve ve ii abrikalar Umum Müdürlüğü satın 07 pazar günü saat > pi pazarlık ile ihale olarak azn verilir, Talip- lan (60 ) Miş 2490 numaralı kanunun ve-3 madde! rel ei mezkür e ve saatte komisyona müracaatları. (1068) 1—1878

Bu sayıdan diğer sayfalar: