1 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8

1 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lik Uçmayı bize kuşlar öğretti Kuşların kanad darbelerinden çıkan dersler a İndiana o bu. Kad Amerika ovasını, kuşa Ttasmı rmanmın Bu gölğe, ağaçları le Sn ü- zerinde dolaştıktan r ovaya ektedir. Ondan bek ii metre yük- sekte, hava deryasında, Orvilla Vrayt, sit ve iptidai bir tarzda yapılmış olan t yel e kendi tayyaresinin göl- esini seyretmektedir. Vrayt, o gün, Amerika hükümeti na- a bir apmakla end, Bel- nik kuşun, tüy Kanadl canlı kuşu mağlub ettiği ilk gündür akat buna rağmen, kuşun, kendi- yormadan, sıkmadna uçu yi alışı adaki emniyetine bi göz atmak, asıl üstadın kim olduğunu mazi kâfidir Hiç şüphe yok ii kuşlardan çok şe; öğrendik. Hava Biyeniyelmi; wisli olmaları lâzımgeldiğini bize kuşlar öğrettiler, İlk zamanlar bir çok vesilerle tecrü- satıl dah: verişli olduklar) a bi üşli öğrettiler 4g; Bu kuşun uçuşu n kanad vu- ruşundaka her e ket etik görmek tamamiyle kabildir. Ml e bir tazyik taba- :ydana getirmektedir. aşağıdan yukarıya ve kanadların uçlarına doğru cum ediyor. Bu suretle meydana ge- panacaktır. Bü tamir aliaki eke yeniden 2) lâ a- aktır. Belediye otobüs ei işini kendi ii aktır. —..—..m m! A er. : , lar İ i i i i i a i i i , Vilâ; Belini ve belediyelerin kalkınmaların. plânlar İç bakanlı- ğına gelmi ii ve Siner mahalli e icabları göz önünde bulunduru- saslı bir tetkikten geçirilmekte- USUSİ- u arada İstanbul Mi — bel Keşci bir değer taşrmaktı İmar plânı: tanbul ileri plânmin tanzimi iin t tahı imi beş senede 245 in lira harcanacaktır. p plân tatbiklerinden istimlâk ve mukavemet çoğalmaktadır. Kanadlar ne kadar uzun olurlarsa, havanın yan! 'una ro emet tal r. Bu pie Sinsi bir elabi rekor plânörlerinde rast- e Minörlerin başka bir ie arı eme bi etme! ıl ol. Er e i, bu mi neticesinde emniyetin zi- le ndedir. Kanadlarımın ortası basık olan bir di en düz sikile bir tayya- rede üyük bir emniyet ve kr ii Nitekim, vir da kanadlarını kıvırırken aynı maksadla ha- reket ediyor . Fakat, kuşta, Ni amıza imkân olmıyan azer bir abi, Jiyet e a da, kanadlarını simet- rik olma; şekilde bel ike gekip an Bü sure e ları çok daha kolaylıkla e pi alde e a leri yapmak bize nasib sayacı olmi Ha; der spor kayyazeleriyle bir ki- şilik avci releri, viraj ma — gin korumak dümeni ile yapmak- m hareketi Yapimi ei a u si glinin içine girmiş ve tatbikd. ed an Gazi rüsü inşaatı devam e ry i dihsekei. Bu vaziyetten taydilanana zak köprüye çıkan bütün e ii Bı yolların açılması için civardaki yerler daha şekle satın imal ol larm ilk plânda bulunanları ne 200.000 lira a; rüsü vi ise 1,871, Cİ 78 tra harcana- ayrı yahud bir arada olmak üzere, iki çareye baş vurmak lâzımdı: Bunlardan biri, kanadların uçlarına doğru ve arka tarafta olan kapaklarla va bir nevi hava fireni ii mak. Diğeri de, kanadların ön tara ve üst rk baştan başa eği vir yardımcı kanad takmak. bu tarzda biribiri üzerine'olan iki ilan aralığından hava cereyanı temin €- dilebilecek bir surette tertibat alınmış- tır. Bununla elde edilen netice şu ol- muştur:. Hava cereyanı, e m müvazi olarak gelmekte ve azaldığı bir anda bile, shlifa a > yapmamaktadır. yardımcı raaftalar her kuşta var- cuna doğru men kalır tayyare bir Sin EEE atı- nı ke- mi. Halbuki kei, ii deriniz, fevki 'necek derecede mü- kemi RL süratleri arttık! NE ânşaiyecilerimiz, tayyareleri aerodinanik bakımdan kötüleştirmek mecburiyetin- de kaldılar.! ayyarı ve dik £ > e ver» mek lâzım geliy. Aksi tak- dirde a vi inmenin imkânı kal- mıyordu. Bunu temin etmek için, ayrı Onla: bir takla ln Kuşlarda daha bir hüner vardır ki, o da, durduktan sonra kona bilmektir, Bü url yalnız oto- irler Yali orlar . ayyare kuran bir ingiliz, bizim karşılaşmakta olduğ ışlara yetişiriz. tında şimdilik epeyi muvaffak olduk. Ni- tekim plânörler, rdan kuş- lara üstündürler nede, olsa lardan gene çok iz. Şunu da iti- raf ek buriy: yiz ki, canlı etmek meci ii ie dükun tabit bir serkle yapabil- diğini makinanın yapmasına ii u e öğrenmek hedef ve ni | ka çareler aranmı İstanbuldan bir görünüş Dikili taş meydanı Yol inşaatı: Kanailzasyon müteahhidinin anlaş- eki yılda sona erecek ve EE Programın devamı müddetince sakla ve in tamir ii hayli . Yol işinin der- hal li ime En beledi rmüş a sathı ralık teahhüde girişmek üzere beledi- aş- eye salâhiy: « Bundan ba; ka geti dışında ve içinde yol yapılma- e tamiri Gezi ıca her sene 100. vira harcanaca| Kanalizasyo: Şehrin zuk ve açıkta ak- ol ii li kapan. ması için çalışı: kana: sımpaşa . Tah: sokağı, ük kaldı: Er ei bei dek, İske: cadde: ee Gate ağı, değer Tün :u kol- sokaklar Hamal tuğ Tarla abaşı sağ ve ŞI, iz Istanbulda tatbik edilecek | beş senelik imar pe mn suliyle sı a karar meli Bu iş > Du ie harcanması; rarlaşmı . Terkosta yapılacak tesisat: Su sarfiyatı arttıkça kömür sarfiya. tx da arttığından meveud İsim ilâve lecek surette yeni bella Mn iakür Terfi borusunun üçüncü ii biti. Smeni iç lil etre kadar döşenmesi Ba sene a Bu işler iç için 300 bin lira harcanacakt Hazneler yapılması: Gelme bir ikinci, Edirnekapı ve Çarşambada yeniden birer hazne in- es ve buna 200.000 lira harca- nacal Vakıf sul Bel any ee bu sularm i- daresi sen: 00 lira bir masrafa ih- tiyaç göst siğimen yö > sulara aid ie dlerin mühim le uğraşılacaktır. kurulması ve düzeltilmesi: Şehir şebekesinin beş senede rsla. 'hma ve olmayan yerlerde yapılmasına devam olunacaktı: Hasılı İatakbi belediyesi su e ne beş senede 2.500.000 lira harcıyacak- an EE erim ol- tk 5 bayırı, me yön ğe e değerjuvarları, | Otobüs servisleri: mede ME dere ve civarı ile a nakil vasıtalarının muntazam Moda koyuna âkân Münl ğa ve | olmasını temin için belediye, otobüs 'ulumca tesisatı, Fatih - Horhor kana- letme işini bizzat eline almayı be lı, Fati ksaray - Lâleli, Soğanağa | yıllık programına koymuştur. Beledi- yangın yerlerinde kanal ale umumi ilk hamlede e Mk ile ye lâlar, Flurya mecraları ve imar plâ. | yacak sonra 100 s daha al nının tatbik edileceği Zirek EMİR. tır. Bu arabalar e lk pini içinde ödenmek üzere eksil! konacaktır. Umumi tenvirat: Muhtelif işler: Şehir içindeki umümi elektrik lâm. İtfaiye işleri: Yangın mücadelesin- baları ihtiyaca kâfi gelmediğinden her | de en mühim ba Ki tesisatı teşkil sene, tesisat ve ay tma masrafı ola- | ettiğinden bu lanan lâyi- ii 85.000 ira harcanacak ve beş sene- Ra e kebetmesiye başla- d teşkilât takvi- si ea İstanbulun umumi tenviratı vazi bir şekilde ikmal edilmiş ola- wi r. Su işleri: Bi iz su vermek için meyen ye edilecektir, Bu işler için şimdiden 138.000 Iralık boru ısmarlanmıştır. Su süzme ve temizleme işleri: iden dört prefilitre daha yapı- lal lacak ve bu iş için 100.000 lira harcana- caktır. - Bakırköy Şimdilik Bark i Ep ei ve Flurya suları temi ilecek iş için beş senedi İL e İ ai caktır. Büyükada suyu; Vapurla temin edilecek suyun tesis ve daimi masrafı çok olduğundan baş- asına zaruret hasıl ol- muş, bunun için de Adada arteziyen us ye Petr nservatuvar ve tiyatro: Bu se a mize” şi sene büdceye lig . “Sendikat İmar külünün Çöbukl e 7000 - 8000 tonluk depolar yapma: i i giliz Şel ii mmizii de 8500 tonluk tank yapılması için mukavele imza € dilmiştir. Boşaltilma ve doldurma; Sırt mallığının kaldırılması alaz ie karadan denize aid tal eden beton e e ya aktır. İstanbul. bele bütün bu saydı» nede 9.314.054 Ji u paranın 245,000- İlimiz eri lr v7 871,434 Has yol in- ti ,000,0i sr na, 00 lirası su işlerine, 425,000 lira» sı umumi tenvirata, 75,000 lirası itfai- eye, 750,01 irası konservatu ve tiyatro bini inşasına, X lirası mezarlık inşasına, 83500 nirası gaz de. polari ,O00 ira £ he liye işlerine harcanacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: