5 Mayıs 1937 Tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 27

5 Mayıs 1937 tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 27
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

hiyanet içinde ” harpten bitap evlâdı! İşte bu | ii vazifen: Türk i korumak ve Iduğun kudret da mevcuddur|, N ıltalu bir tehaji Cürklüğümüzün # emin ediyoruz” Sumhuriyeti ve ın sonra Alla »re eriştiğinden © i utlu bayramlar 7 ayı hamdeyli: fena menfaatla'” ra etmeyen Şeyh ısin hoca, şeyh şeyh Mürtezi; planmışlar, bir ışlardı. Cumhur makla kalmıya" dayandığı med yıkacaktı, Or eti biliyorlardı, i hemen boğmak; adılar, İstanbul *reye giriştiler, 'bını, cenubunuğ uriyet aleyhine büsleri ancak; e cahil ve şeyhi ıtakada çıkarla! ikşi dergâhını ıhuriyete isyan pladığı bir sürü serilerle oriajij MN AZİZ i kıyıyorlardı. »ri de kaldırmıf medreseleri Mi Bu güzel ve hi ısı 32 inci sayfaği B vag P — DENİZ HAKIMIYETİNİN ŞUMUL ve HUDUTLARI Deniz Hâkimiyeti Zaferin Temininde Amildir, Fakat Zaferi Garantiliyemez! * Yazanlar: Amerika Deniz “Akademisi Profesörlerinder Allan Wescott, * 2 günlerde bütün müttefik dritnotla- rina rağmen, Alman tahtelbahircili- Zinin, son zaferi kazanmasına remak kal- mıştı; çünkü Alman tahtelbahirlerinin ku- dret ve kabiliyeti ölçülmemişti. Ve çü onunla mücadele etmek için (lâzımgelen tedbirler alınmamıştı Geride, yüzüstü bırakılan bir donan- ma, mahvolmuş bir donanmadır. İnsan meselesi bir talim ve terbiye ve maneviyat işidir. Maharetle ve galibiyet âzmile kullanılmazsa, maddenin hiçbir kıy. meti yoklur, Subaylardaki veya tayfalarda- ki ihmal, tecrübesizlik; ve hepsinden fenası “seciye noksanlığı felâketi mucip olur; pi Rus ordusunun cesur olduğunu, fakat bu ordunun «ruhsuz ordu» oldu- aş söylerdi. Bir denizciliğin, ruhu olma- İni dır. Maalesef bu son senelerin rağbeti, ma- neviyatın ve ruhun aleyhine olarak, mad- “deyi ve makineyi arttırmak oldu. Büyük Wiliam - Oliver - Stevens 1 tarakkiler pek çok yeni tipte silâhlar, harp gemileri meydana gelmiş olmakla beraber, insanın maddeden daha üstün olduğunu ve olması lâzım geldiğini derhatır etmek lâ- zumdır Door ki kullanılması.. sevk ve idaresi hususundaki operatif meseleye ev- velâ Genelkurmayın ve başkomutanlığın doğru bir hal çaresi bulması lâzımdır. ıncı asırda «namağlüp Armada» isimli gemilerin ve XX. inci asır bidayetin- de (Rus- Japon harbinde) Rus donanması- nin akibeti fena bir operatifin kuvvetli bir donanma üzerinde yaptığı tesire güzel bir misaldir, Sonra komutanın, hakiki muhare- be zihniyetile, taarruz fikrile telkin edil- miş olması lâzımdır. Her devirde, gayesine deniz üzerinde ulaşmağa çalışan komutan, muharebeden çe- kinirken felâkete düşmüştür, yani tabiri mahsusile yağmurdan kaçarken doluya tu- * (Çeviren : Rıza Curgud * tulmuştur. Her zaman olduğu gibi bugün" de ilk hedef düşman donanmasının tama men imhası olmalıdır. In Deniz hakimiyetinin insana ve maddeye müteallik esas prensipleri bunlardır. Yu- karıki yazının son fıkrası, umumiyet itiba- rile, faik bir donanmanın deniz herbinde bir tılısım olduğu kabul edilecek kadar umumileşti. Deniz kuvvetine sahip bir mil- let galip gelmelidir. Maamafih, tarihte de- niz hakimiyetinin tesiri ne kadar büyük o- lursa olsun, deniz âleminin ve deniz harp tarihinin tetkiki, bizi deniz hakimiyetinin mağlüp edilemez olduğunu ileri sürmek gibi yanlış fikre saplamamalıdır. Sicilya harbinde, Atina donanması; donanması ka-. le alınmıyacak kadar az olan bir Siraküze- nin mancınıkları altında mahva sürüklen- di. Denizci bir hükümet olan Kartaca, 25

Bu sayıdan diğer sayfalar: