5 Mayıs 1937 Tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 30

5 Mayıs 1937 tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 30
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İNEMA Sinemanın Di Dar. rieux!., Bütün kalplıri satınalan küçük! Şöbretinin oObu kadar hudutsuz olacağını, bir gün bü- tün yıldızlar tarafından kıskanılacağını bilseydi; daha san'at hayatının başlan- gıcında bu işten vazgeçerdi, belki!.. Çünkü güzel Danielle'in gözlerinde herşeyden evvel yaşıyan, insanların pek azında bulunan birşey: merhamettir. Se- nelerin tecrübelerile olgunlaşan yıldız. “Tatlı Belâ,,sı Danielle Darrieux! lar, bu,daha 21 yaşıra henüz basan kü- çük Fransızın yanında, ne kadar “hiç, olduklarını kavramakta gecikmiyorlar. Onun yaşında olan arkadaşları ise, rü- yalarını tek bir hayalle ısıtıyorlar: Bir Danielle Darrieux olabilmekl... küçük Danielle, kendi çağın- daki bütün genç kızların kulaklarına,en tatlı sesiyle fısıldıyor: “ Bir parça sabırlı olun ve unutma” yınız ki.. hayatta herkesin uyuyan bir şansı vardır!..,, Ancak ne çare ki, hayat insanı bir “ Danielle Darrieux,, yapamazsa; bunda suçlu olan talih değil, fakat tabiattır, Hilkatin ali sırrına Danielle Darricux- yi tanıdıktan sonra daha kuvvetle i- irkaç ay önce onun hakkında yar- dığım öz yazıda şöyle diyordum: wi Garbo'ya “ilâhi kadın,, de diler erlene Ditrich'e “şeytan kadar tesirli,, diyorlar. Martha Eggerth, kalp: lerin “öten kuşu,, dur. Fakat, Danielle Darricux?. isim vermek ne mümkün!.. O, sadece kendisidir. . Gna, bir Harikulâde gülen ve harikulâde aj- liyan göz Gözranirlan kahkahaya ne sür'atli bir geçiş!.. Bu bakışlar, belki şeytanın sırrını çalmışlardır. Çünkü!.. Bir melek kadar güzel görünmek için, bir iblis kadar da kurnaz olmak lâzımdır. Değil miP.y Bu sözlerimde ne derece isabet ol- “duğunu, Avrupa gazetelerini karıştırır- ken, daha iyi anlıyorum. Bütün sinema muharrirleri ayni fikirde... Orijinalitesi yaradılışında olan, ifadenin dışında bir şeydir o arikulâde: onu anlatabilmek için ne kifayetsiz bir söz. Gözlerinde Paris aklama ale şini, kalbinde Fransız romantizminin sıcaklığını taşıyan yıldız.. Kalplerin se- vilen buhranıl.. Yahut ta sinemanın “tat- lı belâ, si... Komedilerinde sizi kahkahalarla gül düren Danielle Darrieux, aşk ve ıstırap dramlarında en sahici gözyaşlarile ağ- latır. Bu sır nereden geliyor?.. Bilin: mez. “Harikulâde gülen ve harikulâde ağ- layan gözleri..,, Bunlar, yalniz onun, küçük Daniel le'in gözleridir. Artık, kat'iyetle hüküm verebiliriz! o, ya cennetten koyulmuştur, yahutta şeytanla akrabadır. Mamafih, cennetin kapısını kaybetmiş bir melek olması daha mümkündür. Çünkül.. bir melek kadar güzel ve.. bir melek kadar sâde. . Belki de, ondaki bütün kudret, san * atındadır. Bu kudreti, kurnaz Amerikü: lılar da tanımakta gecikmediler. Pars munte stüdyosu, genç yıldızla beş yıllık bir mukavele yaptı. Paris'te stüdyo pat- ronlarının ağzını bıçak açmıyor: Dani» elle Darrieux Holivuta gidiyor diye.. elden kaçırıyorlar onu... “ii “Katia, , bu bir romanın ve Dani- elle Darricux'nün çevireceği filmin is. midir. Bir Fransız muharriri bu münasibet- le, diyor r ki; “Heni r çocuk olmasına rağmen kadın ihtiranlarsaı harikulâde canlandır ei

Bu sayıdan diğer sayfalar: