17 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4

17 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Binen edi Altın Ve Güzel Kızlar i HARICI TELGRAF HABERLERİ efrika No Bana kalırsa Bir deneme Müdür buyuran bir tavır takındi: — Bunu tekrar bulmak için her şeyi ya; Ne e kadını, Kamı kas- tediyorsumuz sanırım? bu genç Era bir rol oynıyor.. O,bilhassa bizim işimiz bada göster- diğinden daha çol biliyor. ıyaca| elinde hakikatı söyletmek için bizden v fazla vasıta vardır. imbilir, ilk emi üni içinde dilini tuttuğuna için büyük bir menfaati vardı e di o daha çok ketum davra- nacaktır. Her halde bizim ta- rafımızdan kime olursa olsun bir tek kelime bile söylenme- Ne , ne istintak hâki- ine, ne de gazetecilere. He- le gazetecilere. i an- imza muz İş il bir kelime bile ecek. — Bu cinayetin de tam bu sırada olması tuhaf bir tesadüf değil mi? Hal Fi ki hatırı- ma geti; da kadının işten haberdar MA hissini veriyor. yerde olduğunu isbat (etmiş gibidir. — Gibi, ide Bain Görü Sai onun ismini oku: elbet hatırlıyacaktır. eni. herkes İyem yun- e gü- ne rültülü işlere karışmaktan wi zevk duyar. "Bu dakika- da karısma, şey şifahi mu- il sin Zaten Ba- ona bir yazmama, tenbik etmişti. bu genç ay rolü oynıyor — Pek âlâ. Jozefin muhak. kak olan boşboğazlığına rağ- men bunu İamış oluyoruz. m me yapacağımızı düşü- e adam arasındaki görüş- üç saat devam etti. ile versin ki bir pazar işodyer caddesin- deki dnire kapalı idi ve müdür Li ğ ş hiç bir kapakli m masına karar verildi Eğer katil katie mu- kemeden ne görü- lecekti. Aksi halde iş çabaclk aktüalite sırasından çıkacaktı. Parla gibi — bir öl bir cinâyet diğerini Morga o vakit ebedi bir vesile ile Kamı görebilecek ve karında ne varsa öğrenmeğe mem- eketinde olan keşif- leri tanıyorsa onumla anlaşmak geçmiş olmıyacaktı. aya . ker halde tüzük ermiş ol- ei izahat renkl müm- a kadar tafsilâtlı bir azacak ve ertesi gün- da” itibaren hususi bir polis rm tarassut altında tarak nın tepreye memur Sonu “Mısır Tahıvild 6 (A.A) — Yüzde AHİRE: ei Mısır kredi Fomsiye tanım taribli ei asağıdaki numaralar 1886 tarihle 66,677 nu- maraya tarihlilerden 558,243 numara; 100,000 frank, 1911 tarihler. e 327,164 numaraya 50,000 3 Litvinof rf ve Titülesko ile görüştü Moskova, 15 (A.A) — Tas Ağjansınm en- diğine göre, bay Litvinof bu- gün bay e rin Tütülesko ile uzun siniz da Gizzi Bonterdiünin klımda o Bay ne valla ener; Cenevrede İngitiz samimiyeti Nm rulac: Paris, 15 (A.A) — Jurnal ram na kur wdetii Cenevre meleri rm yalnız iuna- eri “tedbirlerle © eğil aym za” mad: ese muslihan, tadiliyle de meşgi Si e azmine ağ bali vE unu yazmaktadı ede İngiliz ei w z kendine terettüp eden vazifeyi kanaat getir- yapamıyacağına mediği siibi Almanyanın Cenevreye - avdetini teeviz et- mi3 li Strezada alınan neticeler Avrupada bir sulh devresi açmıştır Amerika matbuatı ise Streza konferansının Avrupa yi ei halletmediği mütaleasındadır Stı SA .A)— Streza lr ens burada umumi alâka w hükm- maktadir. Gazetelere göre Almanyanın şark misakını imzalamıya mü- temayil olduğu (hakkındaki tebliği konferansa bir esas ve bir mânâ vermiştir. ilano, 15 (A.A) — Korriere della sera gazetesi Streza kon- 'eransı, elde edilmiş olan neticeler hakkinda yazmış ol- ğu bir makalede bu netice- Pp mmel bulmakta e konferansın Avrupaya bir sulh devresi femin etmiş oldu- e Kek Bu gazete ee a sonra hiç bir konferansın Streza kan- imar, e Sul bilhama, alyanın ak olduğu Tuna havza. sındaki memle EE ie yare, edilmi iştir. Şim: hada hü- kümranhık tn Kuvvetlen: direrek devletlerin b: nı takdir etmek Avusturyaya düşer. Ancak sulh fikrine ve doğ leği sulh daima ke: ei sini iş tehlikelere karşı müdafaa edilmek Gi Newyork, 15 (A.A) — Mat- buat Stre: m LES Av rupa kealilirini Bölüm iği mütaleasındadır. — Aİ kuvvetsizliğine © istinat Versay sisteminin yerine şimdi İanyarı a ve müsavi hukukları bir ii let olarak Gill bir sistem geçmekte: tedir. ni eden Konferanstan sonra Strezada hazırlanan karar projesinin degişiklize uğraması muhtemel Muhabirler Ke anlaşma mahafilinde ey ile ib devletlerin silâhlanması meselesinde bay Laval ile Kü- o ilen ur anlaş- ilâf mevcut olduğnu tekzip ediyorlar. Bununla ber: nl trniebirler Küçük anlaş mahafilimde hayaataaluk ii olduğunu Pertmaks bay zada mühim bir ile” işlemiş olmakla mu: iyor. ahez Ekzelsior gazetesi bay Mak Donald ile meselesinde alâkadar devlet- lere mahrem bir tebliğde bu- hımmakla iktifa etmeli idiler, diyor ve şu suretle devam e. yor: Gerçi Sireza beyamnamesin- de bu suretle bir e eksik bulunacaktı. Fi Cenevre kı içtimar üne sakin olacaktı, Tadil kelimeleri Kü- e. Ae endişeler hasıl tir. Bay Titüleskonun pek a olduğu ve bay La- valın konferans mukarreratına üç devletin muahedelerdeki ak (O hükümlerine yapı r türlü mühalefete karşı koyacakları ilâve sure tile kendisini “zorlukla teskin edebildiği m ; râ arasında akbel bir — mesai ol- mal içi ei sikin Pöt ii yayla ya- zıyor : Lehi bakanı bay Lavalin ilk doğu misakı pro- İdi yerine bir sıra iki taraflı ikamesine (o matuf teklifi dostane bir te karşılamamıştır. o Gerçi ne e ne de wi ittiği ttı hareketini Meğişireceki vi Maten gazetesi bususi mu- habiri e ki: Hiç bir kimseye gizli köy dir ki zle memleketler A| manyaya karşı takbihte O bu- bulunmıya pek taraftar değil — Ulus- mubtı- B. sanın müracaatı mazbata irliğini o yapa- cak zatı intihap edecektir. Bu an BL Yi h ile iki taraflı bir mukavele -ak- mez. Muhabirin mütalcasina göre Almanyanın Cenevreye dön- mesi ve Lehistan ile Çekoslo- a O elelerinin | temeldir metnini Çarşaı ü ğ evvel tespite imkâi cek Die e a | şekildedir. Fransa Söveler leden sonra saat üçe doğru başlamış olan gizli müzakere- leri umumi ii iza bilâfına ola- rak Habeşistan müracaa! kli amda cereyan Sale İsa B. Haron Aloisi, mümkün olduğu kadar sür ala iki ha- reti projesinin değişikliklerere uğraması muhtemeldir. Pöti şiirenini ui ai valın Almanya temiyen elin ikna. içim çok çalışması icabedece- ğini yazıyor. Bu in karar suretinde Almanya için hareketi tezammün edebilece! ber tü irlü fıkrayı çıkarmâk is- iedikleri anlaşılmaktadır. Pertina! ks Eko dö Pari ga- ismini alan -) memleketlerin bilhassa çekin- ge rım bildiriyor. > Gizli Toplantıda... Habeşistanın müracaatı görüşüldü |? B.T.R. Aras her iki tarafın kanl Bir e gösterdiğini söy kem tayinine ez Yalanla öl duğunu söylemiştir. Tünlsiye ei işleri bakanı uluslar mu konseyinin simdiki başkanı B. Tevfik Rüş- tü Aras her iki tarafın bugün bir sulhperverlik zihniyeti gös- termiş ve İtalyan - li mua” Hedenamesini harfiyen ve bü- tün rubuyle tatbik Si arzu- sunu izhar eylemiş arvor beyan etmiştir. Mumaileyh ilâveten demiş- ki: Bu şerait altında bu | eyi simdiki fevkalâde ls ruznamesine koymağa lüzum yoktur. Konseyin bugün en yi meselenin yani Fransa- nım müracaatı t * kikine girişmiş olmasına obu ihzari (o görüşmelerin | ilerilemiş. olması. sel rilmekte Yarmki yi içtima sabah: leyin saat 11 de m söylenmaktedir.. bep yöste- Berlinde Gi De işi Görü tmiş ile akalliyet- br söyler söylemiştir. Sirer şi kuvvet unsurunu bertaraf zuubahs piş ayn ii sky müstenit mile ye teşkilâtları vücuda ge- tirilmesi lüzumundan bahyet- tir, ir cur sz muktr seyri ii made Diri rans neticesinden biraz mem- ölleğem ve si Avru pan ilerdeki inkişafını tan- zim eden ve Ml a olarak yamı Verse; muahedesini ihlal ettiği iddia- Srnın. okadar yerinde ol- madığını yazmaktadır. aguva» - Barışıyor ii 16 e A)— Bolivya elan bana bahsetmek | zamanının vi iş olduğunu ve iki milleti hari sefaletlerin- den Karesi söylemiştir. 'amerikanın EM Vaşington, 16 em ei ittihadı icap ettiğini ittihadın reisi ii di ile neşredilen mut- kunda, Amerika yk rinin Bayii eşriki mesa- isindem ekip Amesterdam'da bayrak | Amsterdam 16 Me > Po lis bundan böyle teze” bürlerde kızıl ii ağir asak ilk sını menetmiştir. defa 1 Mayıs şenliklerinde meri iyete girecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: