17 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7

17 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

17 Nisan 1935 ——— —— Fransız Yeni Asir Rus ittifakı Pariste hararetle müdafaa ediliyor Almanya maddeten ve manen harbı hazırlamaktadır Rusya ve Fransa sulhu korumağa çal:şmaktadırlar Fransa dış bakanı B. Lavalın yakı; 7 Mo. en ziyaret et- mesi bekleni Bu seyahat Fransız - Rus iliak ihtimalini ortaya atmakta ve mesele Fransız a hararetle ka 8 > x m a » < 5 ie a duğu e em dikleri çoraplar ir? Eski Kültür bakanı Ktifakı sulh içli lüzumlu görü Eski Kültür bakanı B. si de Monzie de emişi irki : rleşmesi bi fal dır ? e harpten vvelki bi, gizli (o düşüncele; ve gizli maksatlara > dayan malı, lida bundan şmi manın a ani bay Emi şunu hatırlatayım. ki, tarafından . Majino idi. Bu zatın kefaleti, vibe mahiyetinde olmaktan ziyade askeridir. Almanyaya taviz Beyhudedir aten, neden ürkülüyor? Al- manyayı kızdırmaktan mı? Al manyanın im- tur. Almanya Yenile iç-bir zaman zah- tarafından eğilmesi olma- lıdır. ia Burada, > Uluslar kurumu, bir defa daha ken hükümlerinin tatbikine nezaret ski ynavd'da şu yolda fikir yürütüyor: Rusyaya ii nasıl bir tavur takınmalıyız? Rusya bugün muahedelerin | lies İ rabileceği olduğunu “idarecileri bu baki vii ve her bali ancak müzakere yoluyla dğiş- tirilmesini istiye nlerin — safları arasına geçmiştir. Bu safa geçi meşinin a bi şarkta va harp- ta tehdit nda olmasıdır. ya ile iler Böyük ari andı Rusya a, içinde — e çok © geniş bir vi liktir. Muahedelerin tu- Umasını istiyen bu siyasayı gütmek ii e kime baş vurmalı? Aurupa erletlkine vi bakış bine nee iştir ki bü devletlerden yalnız siyasaya kayıtsız taraftardır. İşte böylece Sovyet © Kusya, seye mal tu oskovadan Çarlar mezteige mi üzerine ecbur olmuş- ayak za lı tur. Siyasa ba ların sandı! EZ ar sun'i bir şey (değildir. s idarecileri bu vazıyetten zaruri olarak, ameli bazı neti- celer çıkarmağa mecburdurlar. ovyetler i tilalden vazgeçi' rm? siye ilunmasını © temen- ni edelim Yani ordunu: yalnız tedafüi değil, aynı za- tecavüzi “bir . kudreti uğunu düşünelim. Sovyet ordunun manevi kuvvetini bozmamak için bize yardıma mecöur olacaklardır. Bu. ordunun harp! kuyvetinin azal, in, bir ve olan ilk mak sadından çevirmiş oluyor. Muharebs a değil sulh IHiifak Şu halde harpten ig Rus veren ittifakına dönerek bir gruba ka — başi m Sli yp mu kur- malı? Şüp! hayır. Bugün inek vk “ittifaklar Teli maksadı alenen ilân edi- TE bir mii Sulh, Almanya- muh e bile dairenin mötkezine geçmiş ol- sun; Ben çok derin bir Av- F çok nüfuslu ülkesi iken Prusya - generallerine ağlüip olan Frausı kumandanlarile te alay etmekm dü, 1870 de, düşü ei imiz bize daha pa- alıya mal oldu. ii de ise, eri Von Kluk oi oğuya doğru rm ölüm Bugün ini sa) da bizim içi tehlikesi lke bizim için asıl : mesele aldan- mamaktır. Almanya bize Batı- da bir m teklif - eder- en Doğudan Avrupa'yı kün- daklamak rain elinde tut- mak isterse, < mesele hiçte bir manzara halledilmiş olmaz. Eğer, bizim le silihsızlanmamız şartile k ızlanmasını teklif ederse, ilk alm lar geçe- cek şey harpten beri muhtelif Ain hükümetlerinin. takın- rtları Fikir pan hiç bir seyleri olmiyahla; ulh iste- ği beder t «udutların değiştirilmesini isteyenlerin “o i maddi bir vardır ki in sulh ka- rargâhındaki ayni derdi inkişaf etmesi gerektir. Meb us avukat Henry Torresin " me ihata politikasının ve mi yı ihata poli- lan an ame rüyaru, m. kat ms e- Rusyasının muayyen e list emelleri vardı. Buna karşı kimse Sov ovyet ysnın sull iradesini inkâr edemez. Sov hükümetinin realizmi ve uzak görenliği © bir kusur mudur? Bu hükü- met, Alman.anın bütün teklif- leri, misaklara iştirâkten imti- upa'nınen | Şehite 7 Bay Devaleranın beyanatı Irlanda halkı yüzlerce yıldanberi istiklâl için mücadele ediyor.. Dahily Telgrpb gazetesi hu- susi muhabiri, İrl anda hü vi meti icra konse; De Valera ile yaptığı mblakati şöyle anlatıyor: “İrlandanın İngiltereye karşı İrlanda askerleri Kanadanınkinden çok farklıdır. İrlanda istilâya uğramı ıştır; yu İZ Kendimizi ikiçt dezilei > il kendi işinde ise biz de ayni. şekilde haklı tamamile kendimizi ile serbest ve müs- terek bağlar ar kom- şumuz İngilter: açık bir zihniyet © ile di rliği yap- mağa ce ayl menfaatla- rımızı korumak için elden ge- len gayreti esirgememeğe ha zırız. Meselâ, diğer aaa lere tercihan aramızda ticaret müşterek (omüdafaa telkin ie arda sayılabilir. Fakat gibi şeylerin men- faatımıza Sd gem ve ne gibi- lerinin! olmadığını takdir ye pr tam bir ane isteriz. ği seniii ina mugayir bul- müsavi hi mizde de göri AR eki istediği ey daima bize direktif ver- seli israr si r. Çü se ali rkası rd b zlenen ei çeği nasıl görm m ki Alma ya silâh Meli eriterek harbin maddi zırlığını Veni yes Tarihi f baliyor, Burada, sulh ba- kımından, endişe verecek hiç bir şey yoktur. inin bildiği zahabındadır. vit olabileceğini sordum. Bas. kendisinin her işi daha iyi ğer İngiltere bakanlarında bir parça aklıselim varsa, işe kolayca Kğ sureti hal bi lunur. İki ne vaziyeti, Avustura e veya ? halkı yi KN ve bu ve Bay > Devalera retle dünyamu hiç ömre bir kısmı sükün ve barışa kavi muş olur. Irlanda halkı yüzlerce yıl- reyi alınacak olsa, yi bir ei yetle here hara hai yi in istediği ükümet tarzma nail lamı- Anla, aşma .projesin nin Lara kan eker İngil- e bir anlaşmanın kıralık tacıni Biz buna mu- vafakat edemeyiz. Kırallık ile cumhuriyet © bir- birine zit iki mefhumdur. azadlığımızı kazaumağa Biz hdermiş bulunuyo: bu e let Mez iyi ibamat ki bi esi Gizer İngil- tere karşı hiç bir husumet ve mi tinktürek duygusu taşımı- birlik o meselesini ahsettiğim (zaman beni bu teklife sevkeden se- bep Mile arın iyii ereye esledikleri sempati idi iyatı iel edebil- meği çok isterdim. B. De Valera bundan sevra kinci esaslı mesele olan mem- leketin ikiye bölünincel meselesi emleketi kendi mak siyasal Şikel ai iz fazla miktarda nasyonalist hal- kı İrlardanın diğer kısımlarında bulunan ve adetce daha az iihediğ anı 1 etmiştir. Ba; Di ana, şimal ve cenup kr- sımları arasında birleşme im- kânının ne dereceye kadar va- İngiliz İmparatorluğu, bir uluslar kurumudur. Bu kuruma bağlı olanlar ayrılmakta serbest Bulundukca İngiliz İmparatorluğu « da ye Tan omuz silkerek, “ Eğer İn- alar ada, İngilterenin İr- landaya karşı gönterdiği haksız muameleden müşteki olan 20 milyon kadar İrlandalı kani Hiç taşıyan Amerikan vardır. şüphe edilemez ki İngiltere ile i Irlanda arasında yapılacak dos- bi retle İngiliz - Amerikan anlaş- masını yl olacaktır.,, Beşka bir sorguma cevaben . De Valera, Britanya İmpa- ratorluğunun seyri hakkindaki düşüncelerini * bildirdi. Bu ni kilde bir düşüncenin * şimdiy kadar biç bir çe bildi ime diğine emini B. Dı diyor ki : kani leri zaman bu bağ rtul- mak imkânı ei ie tere İmparatorluğu da yaşaya- bilir. ,, “Askere dl € Pata skerlik hik bedel pe niha- — yirmi nisan 935 cumar- nü ami kadar bedellerini vermeleri ve bı vee sonra bedol alınmı- ir ve en teşrin 1934 Gplalimiz bede veren- lerin ve dahi velki top- lantılarda bedel ie te her hangi bir se eple talime gitmemiş bedel eratının 25 nisan 035 a ünü talim ( kıtalarına

Bu sayıdan diğer sayfalar: