17 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8

17 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sihite s vey TA PEPEE MAN ERE "H'arihi "H'efrika Na.“28,, ÇLI Potemkin Bu mektup sizide bir ee dir ve teşvik mekt dı, Bu, kendisi ede, “ği işini yoluna koyduk! derhal hareket e ar- İLk (Potrcab rg) a korkusuz gi- « debilirdi, çünkü orada artık arşısında ie kalmamıştı. Zaten kendisi ayarında ve ken- Mi ini edebilecek kim- çekeni). kendisine 'bir âşık, gönlünü a ernek ve ei hin acını tatmin ede- cek bi kendisin. > eli istiyordu. Devlet işleri bir hayli bozuk idi. ii ere muharebe devam ediyor- du, o sırada yer yer köylüle- rin isyanı , sarayı Ea bir çok entrikalar dönüyor- lu. Osmanlı imparatorluğunun Avusturya imparatoru ile taksimi için ir plân öerizinir “ tiyar ış bulunması icapeder. Halbuki iş iş bk de öyle olma- mıştır. Fransız muhayrirlerinden(Ge- mii devle- | kin) bu kadının aşkından hiç bi,( Katerina ) bir yükseklik bile kalma aşar, nın ni leri de yola koy Mamafih (Potemkin) bir im. mak lâzım idi. paratoriçeye malik » İşte ( Potemkin Da a diği kadar iktidar ve parayı ler a KE ei e iimeeş e her iki vazife de az A ani e ie kavuşmuş i ke bir muvaffakıyet gös: sene 7 hadiiy enbe li ( Potemkin ) in Petresburga | sarifiiçin — yon Rus rüb- © muvasaleti kendisi için çok | /esi sarfetm şâşâh bir zafer mahiyetini haiz Diğer m ve (Katerina) idi, Senelerle ezeli bir rakibin | kendisine verilebilecek bütün ifsadatiyle ayrılmış olduğu pay | rütbe ve payeleri verdi. Brens- ta mağrur, hi ah 2- | lik unvanını te ettiği dam adeta hâkim aza tek- | (Feld Mareşal) bütün orduları İl avdet giyer, niba niha; başkumandanı, baş amiral, baş- pe mail oluyordu. (Potemkin) vekil payelerini de hep bahşetti, vasıl ol sizede imparatoriçe- afih (Potemkin) bütün Bin mezdine. şitaban oldu. Ka- | i Vi i büyük bir he- rütbelere, ilti'atlara, imparato- ye kabul etti ve işte bu | risrin teveccühatına bihakkin © andan itibaren başlamış olan Tâyıl gir bir adamdı. Rus- münasebatı aşikane uzum sene | ya imparai büyük ler devam etti. mile etmiş, Büyük Petro- (Potemkin)in muvasalatından | nun Osm anlı imparatorluğun: birkaç gü: İ harp | li Bin Keen yazdığı emi miş, e zapteyi ve tup bu kırkı gi ka: Avustury: asia ere im işlerine ne kadar düşkün ile Türkiyenin > taksimi için in sevgili küçük güyer seviyorum, gzel api neş'eli bir ni #eninle beraber olduğum zaman- “lar bütün cihanı unutuyerum. © Şimdiye kadar hiç bir zaman “bu kadar bahtiyarlık hissetme- Bu. ancak yeni aşık ve ir plân bile hazırlamıştı. 1787 Osmanlı ii i ( Basarabya ) yı ing erp ( Potemkin im nezdi, ek varmıştı ki yerken ken- disile gizli bir izdivaç rae di ini bile rivayet edenler w ile başlıyan bir Meri şu sa- ekte, adar hoşuma gider i iarateriçenin ni gözde- sine sarayda Töklkalide muh- ai al —— e ya e aşkı çok derindi. â her ikiside hayl yaşlandığı hâlde modem erer zdığ Diğer reeimyel şunları azmaktadır “ Benim Be karın ağrı- larının devam etmekte il ası beni fena halde müzta; yor, çünkü seni dünyada e Yeni Asir Hitler düşmanı Alman gaze- kobun İsviçreden den böyle bir işe girişsinler Golyat karsısında Davud ie -Vehme denilen gizi ve i Alman ME tanı in mülâzım bu işte alâkadardır, Par Fakat Alman ki Li ve etti. Sent Vel ut değilmiş. Fal kar bu ek 1 rilemez. fakobdan mek için birçok sebeplere ma- lik olan nt - Vehmnenin kaçırma işinde ön ayak oldu- ğu e lm Zira Jakol teşkilât bakanla. çok eyler biliyordu ve Sent - Vehmenin celladlık- larına dair eserler de neşret- mişti. Âncak bu kı li teş kilât nda o pek cılızbir basım: Sent - Vehme nedir? Jakobun eserlerinden çıkan dur: “ Tarihi mana şudur: olarak, Tuna ve Silistre'de ka- zandıkları muvaffakiyat üze ne, bizim sulh istememize rağ- en sulhu kabul etmiyerek ta nbula yürümek ni- yetinde idi: Fikrince İstanbulu P Fakat o Pe kana Katrina. üm ie da Rus rahha: enin) e gizli halen güner muahedi ettirdi. (P (Potemkin) GE mu dümen rini r. Vefatında <> (Katerina), ox vefatından uştur. (Gim) e el şe bii tupta ek meki De facia beni bitirmiştir. Beni tum, talebem alm e prens Potemkin ( Moldavya ) da vefat etmiştir. Bu, ha viku lâde bir adamdı. Hakiki bir devlet ada- mı idi. Benim fikrimce hakiki bir dahi idi, fakat yapabileceği ei yapmasına ömrü vef: medi Gi Elie sonra (Ka- terina ) artık esaslı olarak kim- seyi kendine âşık ii Ee“ Korkunç bir teşkilât Sent-Vehme ve Kara Ordu kurumları | : Hasımlarını nasıl öldürmüşler... Cezasız kalan ami cinayetler eni Sent - Vek çoğu, öi olsun ve güler lam im idam ettirilmiş! Kapı ra yo Sent Vehmenin e Almanyada kurulmuş olan > er gizli mimilerier olarak © yapılıyordu. bu cemiyetlerin ek- u,, adı altında tarihi, de > Vehme tarihinin — bir faslıdır. Kara ordunun re- isleri son derece nüfuz sahibi olup adamları kerime kö- rü ar Ordu bakanı gön- derilen bir sapik Hi za- bitlerinden inleri etmek eri tan ol leri süre- rek Sent - Vehmenin faali- tecziye un dostu rı yazıyorlar. Yugoslavya ta- bi n Mirka ile ay- ir okan oturan Dina Soronni bir çok şeyler anlat — Dostunuzun casuzluk ha- an haberiniz varmıydı? tavırlarını, yaşayış tar- garip bulmuyor omuydu- 2? — Biraz... em imi birlikte az bir yaşayış m var. Almaya'dan paket O paket mektuplar alıyorsun. Alman- lar'la bu kadar çok mu © işli- orsun? O güne hiç ydın Demiryolunda. va bayern imi çenleri ın demi lu payanda. bir hirsizlik al my ununu Mu- e Kena- esini ve Hami ği “Şerketin. İN Kanlar Keli? ee ğı lm rn A ile şoför S; olu 17 Nisan 1335 Küçük Haberler: Tayin Ödemiş Dere köy muallimi Bay Kâzımın sıhhi vaziyeti na- zarı dikkate almarak Ödemi- in Zafer mektebi muallimliği- niye edilmiştir. Vilây ütçe encümeni li genel akı büt- çe encümeni dün EM rak maarif ve muhtelife etini haklı gösl e ni ez ölelim kat'i şeklini Ms ii hainler tevkif edilse, etmiştir. metin ve bilhassa iri ve Vilâyet ve şehir man olan polisin eline geçerek meclisleri © zaman, yani Hitler iş başına Bugün öğleden sonra saat geçinceye kadar, ceza yerine | 14 de vilâyet umumi meclisi ve mükâfat. göreceklerdi. Se saat 16da şehir meclisi top- Vehmen Sar ka anları arasında lanacaktır. isimleri olan meşhur siyasa adalarından baş- ka birçok ayak takımı kimse- ler de vardı ki bunların mlarını su 8 v7 lm Fakat sol izl ın yaptıkları ii vi hiç, birisi ce Casuslar Faslı “ Seviyordum. Aşk kör değil midir,, Casus vi reisicumhur tarafından affı ge- cikmedi. -Yü'den- böyle söylüyor Casusun Dostu Dinna Soronni ve arkadaşı Bana ait olan işlere karışma, Desi mişti. Ben de fazla pe Şey sorma- m cesaret edememiştim. Onu viyordum. zü kör- 5 derler doğru değil mi?,, Tramvay kazası Kestane pazarında üzüm tüc- carı ee ani Hakkının ma- Tepecikte ot lukla meşgul Hüseyin sali Ömer sarhoş olduğu halde Basmaha- nede Ali oğlu Hamidin yanın- dan geçerken Hamit em ie lüğünden kızarak y ek ma bütçe encümeni öneri sonr i belediyede li ram ii müsli Nazilli izi müdürlüğüne gönderilmiştir. Ford fabrikasındaki dianame hazırlanmıştır. bir iki çeşi kadar Ml Yerileeaki a e Zabıta in Habereri: Bir .Dolandırıcı Alsancakta le cadde- sinde oturan Abdullab oğlu Durmuş zabıtaya müracaatla caddede en yanma $0- kulan tanımadığı bir şahsın kendisine iş WEB a id 8 lirasını alıp savuştuğunu şikâyet miştir. Zabıta, dolandırıcıyı e Çalınan nie bulun eşmelikte ale sokağında oturan Ahmet oğlu arka kapısın- dan giren birisi tara- fından bir , bir erkek € bir çift paltosu, iki gömlek Si

Bu sayıdan diğer sayfalar: