22 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4

22 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yağ di Teni Asır 22 Nisan 1935 Altın Ve Güzel Kızlar İ HARICI TELGRAF HABERLERİ Tefrik Io 7 Hiç zannetmem ki şu genç dansöz Sizinelinizden kurtulabilsin Müstemlieke Siman «Tİ Mendi Güm bu hedefe Bu B. Smit çalı mek elimizde bir tek ikli bir mi Ertesi çare ardi Şu Çinli genç De 20 e — Saylav özara ri iki defa leke kadın. âyan meclisl devre :tti. İlk defası öğleden evveldi Sizi Parise bağlıyan Ne hi lerini bitirmişlerdir. ir. Başbâkikı ve Laoalu yes arsilya istas- | şey yoktur gibi geliy y Tataresko kralm beyanna- yonunda kimsenin beklemedi- Alaz serbestsiniz. ime mesini okumuştur. Bu beyan- ğini bildiriyordu. Dansöz yalnız | sırf gönül macerzları yüzünden | Bamede ekonon maliye başına Barbaru caddesinde bir | bile ili yeni iris değ meselelerinin ii li otele enmiişti ve Çi indista- | atılmak sıkmıyacak. da safda oldu- mna hareket içim (| hazırlanı- e göre, şimdiye ka La kaydedilmekte. Mü mü- LE ves da bükü Öğle sonra (saat beşe Na Laoslu k i ” at doğru il telefon geldiği va- ie sonra sizin üzerinize miyeti tebarüz ettirilmekte ve kâtibi ile era irilmi at, B. eprey birlikte eğik. Batisti undan iş olan Mi eri endi fikrince neden e yerlilerin sani kuyumcu vitrini de - Mini m ve tisti tarafından bize geti- rilen maden damarları ü bu cinstendir. Adam bunları nere- bulmı çk Fakat bumun için göz hap- Dee aldık 20 Batistinin mere- lerde dolaştı esrarını da bilmediği ne malüm? Tam bu srı B. Smit telefonla verdiği haber yetişti b z memle| ey: hazırlanı; acak- Sonra, katibine döndü; elini betli bir tavırla omuzuna dayayarak: — Azizim Morga, dedi, şim- bali azırlamak, Romanya vere- olursam size pek ağır bir yük in B. Martı u gülümsi- yek ekeni Belli idi ki Laoslu kızin yalnız başına de- Wi i izi UNUN iğ siz şirke- olarak değil ibi bii en (o şüphesiz Ki Mai iri ii Genç mühendis hafifçe kı- zardı. B. Marteprey şaka eder- sesine: — Haydi azizim, nahoş bir iş değil ya. Bir defa kadının a; lü matı toplamak lâzım. Sonrası Allah i gibi mübendislikle alükazı olmıyan bir adamın keşfini siz daha kolayca a gö ze tam manasile itimadım İki adam bu ayrıldılar. mi üzerine — Sonu var — bu esere tereddütsüz devam olunması lâzım geldiği bildiril- ir, ik 21 (A.A)— ini u- ve er va di içti- e vermiş- erir Ba kalan B. lim kralın m akli ur. Kral bu a, teşkilâimn eml e al m) çi 1 âyânında Başbakan bay Tataresko kralın Söylevini rl olan neticeler bir itimat havası vücuda getirmiştir ki b hava ku Gir bir istinatgâh Bay Tatavesko teşkil etm ii il Bulgaristanda ordu üç Parçaya ayrılmış gibidir — Baştarafı 1 nci sahifede — imkân bırakmamaktadır. Geçen Bilâkis kulüb son günlerde daha çok kuvvetlenerek hare- bii geçmiş, Bulgar siyasasını e hükümetini ko; li niyetia- ha olduğunu bildirmiştir. ” daki > ih zabitleri, atılması iz enkei geri si kl şlarında yn Si: bulunduğu nedana ei iel ilin Kral Borisin idare sinde tensikini istem: rejimin değişimine Latiğem rşı koymaktadırlar. Kralın Ra e lm fırkalar elçet > almadın söylemiştir. ugaristan ve | uları | daki tesirleri eydir. li mahfeler Yöyeslerya ile samimiye yesin a iyi a omŞul Bütün bu rin dış siyasa- düşünülecek “Açık görüşüyorlar mi? * BİR İNGİLİZ GAZETESİ AÇIK SİYASA ÖRNEĞİ OLARAK TÜRKİYEYİ GÖSTERİYOR b bi aöl netici sini evelden tayin edecek bir Japonya Çin'le teşriki mesai Edebilecek mi? Mir 21 (A.A) — Japon ie epomr anın Çin elçi- asını o mumaileybin gl ktai kabul ettirmemiş ğ tinde tefsir etmektedir. Japon- yanın metalibi bilhassz Japon kendinizi e ve belki ayet verilmesi ve çan -J servet yapmak mam o gel- ponya arasında bir teşriki me- miştir. Öyle iie sizi da getirilmesi idi. Çi gibi parlak bir maden mühen- | bu iki noktadan e yar disi için buradaki şu daire iş- | kında Japonyayı t leri o kadar zevk verici | ancak pek dikenli, vi eb şeyler değildir. Daha sergü- | olan Mançuri meselesinde ih- zeştli bir hayattan çekinmiye- | tirazı kayıtlar dermeyan ey- ceğinizi eze etmekle hata- | lemiştir. yorsunuz Batisti'nin Napoli, 2 ) — i teklif etmek istediği işi, onun | eski Fransız muharibi Rama- rağmen, şirketimi dan buraya gelmişler ve istas- Bamına başarmağa muvaffak | yonda İl erkânı ve eski olur. bu ğer. mâdeni keşfe- | harp arkadaşları afından dersek. emsalsiz bir iş yapmıs | hararetle karsıla rdar, eser Eğ imi 16 Mart tarihli be- Sühan tiği iftihar ediyor ve açık ki ynadıklarını daki mevkilerinden mıdır? Güne alimda artık sein de kâfi ip oldukları san nı beniyecaker midir? Yı İsi sa hâlâ araziye ve ökonemi; gizli bişi hedefleri ek mu- ur Gerçekten kartları açmışlar mıdır? Almanların a mütte- fikleri olan Türkler, Almanla- rın 193: te Sevr muahede- sini reddettikleri gibi daha 22-191 Sever muahedesini redettikleri zaman böyle yap- mışlar, çok açık bir oyun oyna- ışlardı. Türkler bütün istedikierini fresmi bir vesika içinde bildirdiler ve bunları tmek için hi E rilemeden, sonuna kadar çar- pıştılar. kak lar e boyun eğdik- ten, tahammül edilmez müsa- wi yi adi ktan inde yaşamağı ka- bul ettiler ve halâ öyle yaşı- rlar. Bu masabakın çok büyük kir kıymeti vardır. Avrupada vaziyeti erki eflerinin için, Almanya hedi olduğunu açıkça, litik bildirmelidir. Sonra da, artık iü imza cd Alman: il i, > ne e m e müs bir maka; ie ve va nn Dee suzluğuna nihayet vermek is Mareşal küler General Blomi noktalarda “ Almanya da, Türkiye gibi, Mer dee bir yol güdmeldir 5 Londra'da gan mist ,, Gm e ihayet Al- manya nedi a zerla e geçirmekten reçmeli hüsnü niyeti “ile lığı bir delik olarak, silâhlar lar ilde al ve konirol edeci bir eme - yine müsavi vaziyette rank - girmelidir. Ancak bu suretle- dir ki Avı a sulhu temin İeceğ onun tereia& olarak Alman- umumi bir si: k- en ve hedeflerini önceden bire çekinirse | vazi- yet ümit kırıcı bir Ohal ala - | caktır. dü takdirde Almanyanın olan işleri ehemmiyetle | işin ikmali rağ kaydetmektedir. e söyle- | resanet bulması için bir Yı vinin sonu şöyle; diler oluğun istikrar Zal - e Şimdiye kadar E kinlütizi rejiminin temini lâzım olan İS- | va kanşmalı İ partileri rışmaları siyasal partile; eti göze çarı pi ai Ve br tarafından her alanda elde | tnatgâhtır. “eğ de lakayd bırakma Eski ii pim ayet ne 7 li. > ; vekil ve u ket fır- | na geçmesi ihtimalden nk Hoptmann'ın istinat dâvası başladı © | kası reisi Cankof taraftarlarına | değildir. 010 izli bir tamim göndererek En sonunda şun gi Tranton (Nevjersey) 21 (A. | için 133 delil serdetmiştir. A- | Zlatef hükümetini iktidi önüne getirmek lâzımdır ki A.) — Hoptmann'in istinaf da- | vukat icai elenin Bir- | lıkla ittiham etmiştir. komi: tekrar faaliyete vasının ilk safhası yn leşi . | askeri kendi beam geçmişlerdir ve bunların ai Mimallertin övükeli e Amerika e e Kiler ei o ni makamata kii hakkındaki mesine sevkedileceğini beyan | bir suretle Bani is- | olan vaziyeti lam idam kararı makzettirmek işti temiştir. mahiyette değildi: a Hitlerin d A, Hitlerin 46 ncı yıldönümü münasebetiyl: , tramvaylar, otokarlar, donanmıştır. Mat- buat ili ele bütün vi anın mi ei m temennisinde ER in Propa Göbel msi ile Hi il ” nutuk söylemiş ve Hitleri: in mey-, dana getirmiş olduğu eserden bahsetmiştir. i Berlin, 20(A. A) — İngiltere Merak B. Hflardi hür ölgTef çe- kerek çizdi 46 cı doğ yem tebrik m j adeci için değil,” üzerinde askeri aliniz e kurmak i diğe kem etmek zaruri aktır. vakit eniden birbirine <y iğ arr ayrılmış olacaktır. olabileceği de pek muhakkak Biz bim bir vakit önce general Blombergin söylediği sözleri düşünüyoruz. Eğer Av- müsavat ki Imaoya da -bizim gibi- bundan sal i kınmağa ui iki yol arasında kim teredüüt edebilir

Bu sayıdan diğer sayfalar: