18 Şubat 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 30

18 Şubat 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 30
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

S ehrimizde 75 lik bir ihtiyarla ev- 5 1i olan 50 lik bır kadın mahkeme sonunda boşanmı 7 senedir evlı bulııııan karı koca geçinemediklerini beyanla mahkeme- ye müracaat ederek boşanma talep etmişlerdir. 1 nci As. Hukuk Mahkemesinde devam eden dava neticesinde hakim tarafları haklı gormuş ve boşanma- larına karar verilmişt mahkemede bır ara, koca- sından iyi muamele görmediğini, ka- dınlık gururunu - inciten hakaretlere maruz kaldığını da söylemişti Yeni Hakimiyet - Eskışehır) * — Hafta içinde deliren anda Mardin kapısı semtin- de koşarak önüne gelen insanlara saldırmış ve bu yüzden bir kaç kişi yaralanmıştır. Halk, kuduran bu deli mandayı yakalamak üzere arkasından koşmuş ve nihayet ip atmak suretiyle manda yakalanabilmiştir. Dıyarbakır bir (Siirt) * Saime — Sinan trupu 29 ve 30 ocak geceleri ve bir de gündüz matinesi konser vermek üzere C.H.P. ile an- laşmış iken sonradan C.H. P. bundan vazgeçerek noter vasıtasiyle organi- zatöre keyfiyeti bildirmiştir. Bundan haberdar olmayan heyet şehrimize çıkagelmıştır Malum olduğu üzere C.H. vin Demirdöven trupu ile anlaşmış ve onlara 28 Ocak gecesi konser verdirmişti. Bunun neticesi a- çıkta kalan Saime Sinan trupu orga- nizatörü haber aldığımıza göre C Tire İlçesi hakkında ellerındekı kontrata göre tazminat davası açmış- tır. Yakında şehrimizde görülecek bu dâvanın neticesi merakla beklenmek- Tire Postası) METEOROLOJİ Havalar Sıcağa doğru S üphe yok ki, radyonun son gün- 5 lerde en fazla dinlenen saatleri meteoroloji — bültenlerinin okunduğu saatlerdır Vatandaş, soğuktan, kar- an o kadar bezmiştir ki, havaların iyiye doğru gideceğini müjdeleyen bazı raporları canu gönülden dinli- yor, sevinçle karşılıyor. Soğukların bu kadar artması ile hayat seviyesinde gene bazı ilerleme- lerin ve fiyatlarda bir oynamanın olduğu aşikardır. Bu bakımdan mete- oroloji istasyonlarının havaların du- rumu hakkındaki haberleri, halk ara- sında çok fazla ilgi çekmekte! Geçen hafta, hemen butun mem- leketi kar kaplamış, karayollarının çoğu bu yüzden kapalı kalmış, şehir- lerarası nakliyat durmuş, bir şehir- den öbür şehre zaman zaman tren ile gitmek bile imkânsız hale gelmiştir. Durmadan yağan kar, işletmeye zor- lukla açılan — demiryollarını kısa bir zaman sonra tekrar kapadığı için trenlerin normal — şekilde işlemeleri zorlaşmış, hele hava alanlarının buz tutması hava seferlerini de düzen- siz bir şekle sokmuştur. Durum nedir? Bütün memleketı soğuk dalgası ile an karakışın — müsebbibi Avrupa semalarıdır Soğuk dalgası- nın memleketi bir boydan bir boya kaplaması İngiltere'den gelen soğuk dalgalarının birden yayılması ile ol- muştur. Soğuk, İngiltereden kalk- mış, Fransaya gelmiş, bir müddet Belediye caddelere tuz serpiyor Artık kokmayacak mı ? 30 sonra istikametini doğuya çevirerek Balkanları kaplamış ve nihayet mem leketimize gelmekte karar kılmış- tır. Bu iki haftalık soğuk hükümran- lığından sonra, havaların yavaş ya- vaş daha mutedil bir şekle bürünme- si beklenmektedir. Avrupa'dan gelen bu soğuk dalgalarım, cenuptan gelen sıcak ve mutedil dalgaların bertaraf edeceğini meteoroloji istasyonları bil- dirmektedir. Alınan malumata göre, geçen pa- zartesi gününden itibaren memleke- timiz, cenuptan gelen mutedil dalga- ların hukmune girmektedir. Bu suret le iki hafta devam eden karakış ya- vaş yavaş memleketimizden dışarıya itilecektir. Ancak, şurasını söylemek lâzım elir' ki, mutedil dalgaların —memle- ketimizi ziyareti o kadar uzun müd- detli olmıyacaktır. Bu iyi misafiri belki bir hafta bilemediniz, Ur buçuk hafta zorla buralarda tutabileceğiz. Sıcak dalgalar memleketimizin sa- hillerine yağmur getirecek, orta Ana doluda karlar eriyecek — ve sürekli yağmur görülecektir. Orta Anadolu- dan daha doğuya gidildikçe, fazla so- ğuk olmamakla beraber, kar eksik ol- mıyacaktır. Mutedil havanın ne kadar devam edeceği üzerinde şimdiden kati bir şey söylemek mümkün değildir. Çün kü, meteoroloji istasyonlarının ken- disine has tetkik usulüne göre, hava şimdilik bu mutedil gidişe müsaittir. Tahminler, soğuk dalgalarının bu ayın 19 undan veya 20 sinden sonra memleketımızı tekrar ziyaret edecek- leri merkezindedir. Bu hale göre, a- yın sonuna kadar gene korkunç so- ğuklar ile boguşmak buna göre ted- birli olmak icap edecektir. Bu soğuk dalgasından sonra yavaş yavaş ted- rici şekilde bir ısınma görülecek, yağ murlar her yeri ıslatacaktır. Soğukların — zararları Soğukların bu kadar şiddetli olma- sından en çok şehirler, şehirler- arası yollar ve nihayet esnaflıkla il- gisi olmıyan sınıf mutazarrır olmuş- tur. Şehirlerde hayat durmuş denile- cek kadar zayıflamış, esasen bozuk olan asfalt yollar delik deşik hale gelmiştir. Şehirlerarası yolların dai- mi kontrol altında tutulmıyanları da ayni akibetin pençesine — kendilerini koyuvermişlerdir. Karayolları idare- sinin bütün yolları geçit verir hale koyamıyacağı, bilinen bir vakıadır. Bu sebebten yolların bu acıktı man- zarasını yok etmek, eski hallerine if- rağ için çalışmak gene Karayollarına düşmektedir. Şehırlerde göz göz olmuş asfalt- ların tamiri ıçın gene mühim meblağ- lar ayırmak icap etmektedir. Buzun hiddeti şehir hizmetlerini altüst etmiş tir. AKİS, 18 ŞUBAT 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: