18 Şubat 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 6

18 Şubat 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hulusi Köymen Ağır İthamlar Altında D P. iktidarının Milli Savunma Bakanı Hulusi Köymen mensup olduğu partinin Haysıyet Divanı tarafından çok ağır ve hakkında mutlaka Meclis tahkikatını gerek- tiren bir itham altında bırakılmış- tır. Divanın katiyet - kesbeden bir kararına göre Hulusi Köymen bir nüfuz ticareti hadisesine alet ol- muş ve bir şahsın gayrımeşru ka- zanç sağlamasını temin ştir. Bu zat gene D. P.li mılletvekılle- rinden Hamıı:l Şevket Hakikaten D. P. Yuksek Haysı- yet Dıvanı Hamid Şevket İnceyi, Hulusi Köymenin bakanlığı zama- nında bır vatandaşın Milli Savun- ma bakanlığındaki işini takip ede- rek menfaat sağlamakla suçlandır- mış, buna mukabil Hamid Şevket İnce muame me e kanuni oldugunu mudafa sında bıldırmış fakat Haysiyet Divanı ortada bir nüfuz ticareti hadisesi gördüğü mucip sebebile Erzurum milletve- kilini - başka fiilleri arasında - bu fillinden dolayı partiden ihraç et- miştir. Sımdi Hamid Şevket İnce- nin gayrimeşru ve gayrıkanuni bir muamelesını kolaylaştırıp kendisi- ne menfaat sağlamasına alet olan Hulusi Köymenin bir Yüce Divan önünde hesap vermesi gerekmekte- ira bir takım suçların tek ki- şiler tarafından işlenmesine imkân yoktur. Nasıl zina tek başına yapıl- mazsa aynı şekilde nüfus suisti- mallerinde de en aşağı iki sanıgın bulunması gerekir. FEğer mid Şevket İnce gayrımeşru ve gayrı kanunı yoldun menfaat sağladiysa tağı kimdir? iddia D. P. 11 mılletvekılının o zamanki bakan öymen ile görüşüp men- faat sağladığı vatandaşın normal mayan işini yaptırdığı merkezin- dedir. O halde Hulusi Köymen ba- his mevzuu işi yapmakla en azın- dan Hamid Şevket İnce kadar me- suliyet altına girmiştir. Halbuki bugüne kadar eski Mil- li Savunma bakam hakkında her hangı bır tahkıkat teşebbüsünün yapıldığı duyulmamıştır. Haysiyet Divanlarının kararları elbette muh- kem kaziyeler değildir ve muhalefet bir partinin iç işlerine taallük eder. larının azami hassasiyeti göster- meleri gerekir. Hamid Şevket İnce hususi bir hesaplaşma neticesinde, bir takım hayalı bahaneler icad e- dilerek mi partiden tardedilmiştir ve bu yapılırken Erzurum milletve- kiline çamur atılması lüzumlu gö- ı'ulmuştur yoksa ortada hakika- n bir nüfus ticareti hadisesi mi vardır ve iktidar partisi bu gibi hadiseleri tasvip etmediğinden do- layı disiplin cezası vermiştir? Bi- rinci ihtimal doğruysa, mesele yok- tur. O takdirde hakikaten eski Milli Savunma bakanını ilzam e- TUl den Hamid Şevket İnceye karşıdır. Yok, doğru olan ikinci ihtimalse Hulusi Köymen hakkı da derhal bir Meclıs tahkikatı talebi bizzat D.P.llI mılletvekılleri tarafından yapılmalı ve mesele açıklanmalıdır. Aksi halde yarın bizzat bugünkü Haysiyet Divanı başkam Osman Kavrakoglunun liderin hışmına uğ- rayarak Hamid Şevket İncenin yo- lunu takip etmesı işten bile değil- İ ii ıfe ören milletve- r emniyetsiz durumda olmaları her- kesten çok bizzat o milletvekilleri- ni tedirgin etmeli ve onları bir ça- re aramaya sevketmelidir. Çare is "Hamid Şevket İnce hadisesi" d0- layısıyla ayaklarına gelmıştır Es- ki Milli Savunma — bakanı Hulusi Köymen Hamid Şevket İncenin su- çuna ıştır kten — Haysiyet Divanı ararıyla sanık vaziyete — düşürül- Hamid Şevket İnce... Bu zatın, "ödenek hadiseleri" sırasında ku- ruculara baş kaldıran milletvekille- rini partiden atan Haysıyet Diva- olduğunu D. P. mil- letvekıllerı hatırlarından çıkarma- lar pek iyi ederler. Gün ola, har- man 0 a D.P. Damada ambargo Bir kaç aydan beri, tam tarihiyle Prof. Fuad Kö prulu ün Dışişleri Bakanlığına tekrar getırılmesınden sonra geçen haftadan bu yana bir genç adamın bakanlıkta elini kolunu sallayarak, adeta babasının malika- nesindeymiş gibi dolaşması, servisle- re girip çıkması, kâğıtları okuması memurların garibine gidiyordu. Bahis mevzuu delikanlı, kısa bir müddet ev- vele kadar aynı Bakanlığın kadrosun- aydı ve gene Prof. Fuad Köprülü- nün ilk bakanlığı sırasında hariciye- cilerin en çok tamah ettikleri Parise tayin edilmişti. Sonradan akademik kariyere şöyle bir uğramayı tercih ile istifasını vermiş - o tarihte Ba- kan Fatih Rüştü Zorlu idi - ve mem- lekete dönmüştü. Bu esnada da Men- deres IV. kabinesi kurulmuş ve genç adamın kayın pederi Prof. Fuad Kö rülü yeniden Dışişleri Bakanlıgına getırılmıştı İşte bakanın damadı Coş- Kurcanın bakanlıkta bir siyasi Coşkun Kurcan Büyük ihtilafın teferruatı komiser edasiyle dolaşması bundan sonra başlamıştı. Bay Coşkun Kur- can iddialı bir zat oldugunda ba- kanlıkta dostlar ve - kendi iddiasına düşmanlar edinmişti. Bu düş- manların bazılarından haksız mua- mele gördüğü de sö ylentıler arasın- daydı. Düşmanları daha ziyade Fati- kı gorec.ektı Dışişleri Bakanlığı iğbi- nden vazıyette değillerdir. zamandan beri beklenen büyük de- yüzün kendisinin parlak zekâ- zakerelerin sonunda Menderes gişikliğin gerçekleşmesi kuvvetle smdan, dehasından istifade edeme- IV. kabınesının itimad almaması ba- — muhtemeldir. Adnan — Menderesin — Mişti! Bunun mesulleri olmak ger! his mevzuu değildir.. Ancak bütçe — Meclisin tatilinden istifadeyle — Ay- kirdi. Bakanın damadı baka nlığın ürpri İ . GEğin e e S dar koridorlarından geçerken, önüne beklemek lâzım gelecektir. Zira so dındakı. çiftliğine dönmesi bir çok gelen kapıyı açıp içeri dalarken, hat- hükümet buhranının bilinen şekilde — Kimseyi şaşırtmıyacaktır. Her halde — (A Şuna buna göz atarken memurların bağlanmasının bir sebebi de bütçenin bazı şeyler bütçe müzakerelerinde bir şey diyememeleri genç üstadın yetiştirilememesi endişesiydi. Şimdi — bilhassa muhalefetin kullanacağı — kayınpederi üzerinde manevi de olsa endişe ortadan kalktığına göre — taktiğe ve göstereceği ustalığa bağ- bir tesire malik bulunduğuna inan- mart içinde siyasi hayatımızda uzun |: kalmaktadır. malarındandı. Üstelik bazı tayinler- 6 AKİS, 18 ŞUBAT 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: