10 Mart 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 13

10 Mart 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ESKİŞEHİR — Yerin yeniden sarsılması durul- maya başlayan panik havasının yeniden kuvvet- lenmesine yol açmıştır. Halk geceyi sokaklarda geçirmeyi tercih etmektedir. Bir çok kimse kın- arım ve çocuklarını başka yerlere göndermiştir. Meteorololı raporları halif zelzelelenn devam ede- ceğini göstermektedir. Gazetelerin yazdıkları BASIN — Resmi ilân usulünün lağvolunacağı yo- lundaki haberler bazı gazetelerde telâşa yol aç- mıştır. Bunların başında Vatan gazetesi gelmek- tedir. Vatan gazetesi 1950 den sonra Samed Ağa- oğlunun resmi ilânları kendi icadı olan bir takım "besleme" lere vermesi üzerine iktidarla bozuş- muş, iki senenin nihayetinde Ağaoğlu politikası iflas edip de resul ilânlar yeniden büyük gazete- ler arasında taksim edilince iktidarla banşmıştır. Vatan gelırının oldukç büyük bir kısmını klasik manasiyle "resmi ilân" dan temin eden heme tek cıddı İstanbul gazetesidir. ASKERLİK — Gazetelerde askerlik müddetinin kısaltılacağına dair haberler şimdilik mevsimsiz- Hele kara ordusunda hizmetin 18 aya ındırı- ecegı tamamiyle asılsızdır. i li- derleri bütün ordularda asgari hizmet muddetının hiç olmazsa 20 ay olmasını istemekte ve bunda ısrar etmektedirler. Dünyadan Akisler İleriye bakışlar RUSYA — Şu günlerde koca Rusyada rahat u- yuyamayan milyonlarca insanın başında Malen- kof ve Molotof gelmektedır Vatan haini İlân edi- len sabık kah an Stalinin bu iki en n yol- daşı yeni patron Kruçeiin bir darbesine maruz kalacaklarından endişe etmektedir. Kruçef Ma- reşal Jukof'a parti teşkilâtı içinde mümtaz bir yer verdirtmek suretiyle orduyu da elinde tut- maktadır. Zaten gerek Malenkof, gerekse Molo- tof son zamanlarda alenen kendilerini itham et- mek zorunda bırakıl mışlardı. Umumiyetle bu, gözden düşüp kaybolmanın ilk merhalesidir. FRANSA — Poujade'ın taraftarları son hafta larda ikiye bölünmüşlerdir. Bir takım Pou_ıadıst- ler liderlerini davaya ihanetle suçlandırmakta- dırlar. Şimdi Fransanın hemen her tarafında " kikf Poujadist” ler unvanıyla Pou_ıade aleyhtar— lerin Poujade'a bul- dukları kabahat eski futbolcu - kırtasiyecinin işi politikaya dökmüş olması, partiler arasında taraf tutması, menfaatlerini müdafaa için ortaya çık- tığı kuçuk esnafın vergi davasını bir yana bırak- masıdır. Halbuki bu ithamlar yapılırken Pouja- de'ın memleket içindeki taraftarları vergi tahsil- darlarını, Meclis içindeki milletvekilleri ise öteki milletvekillerini döğmekle meşgul oluyordu. Başı dertte dostlar ORTA DOĞU — Bahreyn adasının - Basra kör- fezinde petrole sahip bir İngiliz — protektorası - sakinleri İngiltere şarklı mısaürperverligine yakışmayacak bir şe- ate O, L k "Kahrolsun İngilte- re tır. İngilizlerin bütün Orta Do- ğudaki kalelerı fecı şekilde sarsılmakta ve İmpa- AKİS, 10 MART 1956 ratoriçenin emri buralarda geçmemeye başlamak- tadır. Emperyal lıst eski Ingılız er bunun sucunu Amerikalıların om emekte, hadıselerde onların parmağım gormektedırle * İNGİLTERE — Makariosun şahsi dostu ve Kib- isin Yunanlılara verilmesinin hararetli müdafii masları sırasında bir aracı rolü oynamış ve Çe- koslovakyanın Hitler tarafından talep edildiği yıl— larda Lord Runciman'ın Pragdaki tutumuna ben zer bir tutum takınmıştır. Ancak işçi mılletvekılı- nin gayretleı'ıne rağmen tam bir uyuşma olam,; mıştı. Diplomatik hareketler ALMANYA Batı Almanyanın Moskova Bü- yukelçılıgıne tayın edılen eski Ankara Büyükel- çisi Wilhelm Haas Rusyaya hareketini geçen haf- tanın sonunda biraz geciktirmiştir. Ruslar Batı Al n ilk Büyükelçiliği ıçın ııç bina teklif tmektedırler Bunlardan biri Elçinin ikametgâhı, ikincisi Elçilik binası, üçüncüsü de Elçilik perso- nelinin oturtulacağı evdir. Wilhelm Haas binaları yerinde gördükten sonra bir karara varacak, o zamana kadar otelde oturacaktır. Kültür alemi AMERİKA — Miss Lucy Alabama Üniversitesi- ne tekrar girmek hakkım yüksek mahkeme rariyle elde etmiştir. Yüksek —mahkeme —genç zenci kızının beyazlarla birliktte okumaması için hiç bir sebebin mevcut bulıınmadığım bildiı'miş- tir. Ancak beyazlar Miss Lucy bu 'a güvene- rek derslere girmeğe teşebbüs ettığı takdirde kendısının oldurtılebılecegı yolunda tehditler sa- rıi enci kız halen sinirlerinden ra- hatsızdır ve 'tedavi altındadır ne devam edeceği tahmin olunuyor Miss Lucy'ye vrupa üniversitelerinin bir çoğundan burs tek- lifleri gelmiştir. 13

Bu sayıdan diğer sayfalar: