10 Mart 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 3

10 Mart 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası e : 2, Cilt : VI, Sayı : 96 Rüzgarlı Sok. Ovehan Kat : 3 Daire : 7 P. K. 582 — Ankara Tel : 15221 (Başyazar) 18892 (Yazı İşleri ve İdare) Fiatı : 60 Kuruş * İmtiyaz — Sahibi — : Metin TOKER * Umumi Neşriyat Müdürü Hamdi AVCIOĞLU * Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare mes'ül Müdür : Yusuf Ziya ADEMHAN Teknik — Sekreter M. Nevzat ÜNLÜ * Karikatür TURHAN * Fotoğraf Hüseyin EZER ASSOCIATED PRESS TÜRK HABERLER AJANSI * Klişe : Doğan Klişe ATELYBSt * Müessese — müdürü Mübin TOKER * Abone Şartları 3 aylık (12 nüsha) : 6lira 6 aylık (25 nüsha ) :1 lira 1 senelik (52 nüsha) : 24 lira İlan — Şartları 4 renkli arka kapak (Tam sayfa) 350 lira Kapak içi 300 lira metin sayfaları Santimi 4 lira * Dizildiği ve Basıldığı — Yer Yeni Matbaa — Ankara Kapak resmimiz : Selwyn Lloyd Barut fıçısından dönüş Kendi Sevgili AKİS Okuyucuları Uzun zamanda beri larda memleket ışlerı dertleş— şemez olduk. ile okuyucuları arasında rabıtanın bulunm basın mesle- ğinin başlıca şartıdır. Gerçi ma- i bağın devam ettiğini gormek- le ıftıhar duymaktayız, ancak yü- züncü sayımıza yaklaştığımız şu sırada maddi bağları takviye ede- cek bır hasbıhali lüzumlu bulduk. karsı kusurlarımızın mevcudiyetini biliyor ve bunları izale edememenin üzüntüsünü çe kiyoruz Kağıdımız iyi değil, ba- mız yor, m ucellıthanedeıı bir kaç mec- mua çarpık katlanmış, ha ta zım- balanmamış kaçıyor. Gerçi büyük- lerimiz bu gibi hallerde nasıl özür dileneceğini yıllardan beri nutuk- larında, yazılarında bize öğretmiş- lerdir. Onlara uyarak "kusura bak mayınız, bu fazla çabuk büyüyen bir ço cugun elbıselerıne, ayakka in aksaklıkla- Türkiyede çıkan her neviden bü- tün mecmuaların ziyadesile üstün- de, bâtılı ölçülerle bile yüksek bir tiraja sahiptir, memleketin 1 nu- mecmuasıdır. Ama tenkid ettıgımız boyle bir müdafaayı kul- lanacak değiliz Kusurlarımız maddidir. Bu ba- kımdan onları memleket ekonomi- sinin bug nkü dorumunun bir ica- Kagıdımız İzmit fab ttiği kâğıttır; ithal eri uzun aylar- dan yapılmadığından başka kâğıt kullanmamıza — imkân yok- bı sayabil lırız t Aynı şekilde mati si getırtmek şebbüslerimiz de müsbet etice vermedıgınden bu —- tirajda bir mecmuayı mükemme şekilde hazırlamak imkânlarından mahrum olduğu halde elinden ge- leni yapmaya çalışan baskı ve cilt işçilerinin ortaya daha iyi bir eser koymaları çok müşküldür. Dam çınkosundaıı klişe çınkosuna geçiş n kabil olacaktır, ma- alesef bır şe soyleyecek durum da değiliz. Bu bakımdan okuyucu- larımıza tab itibariyle daha nefis bir mecmua vaad etmek mevkiinde bulunmuyoru. mukabil münderecat ba- yenilikleri şu sayı- mızdan itibaren bulacaksınız. Al- dı. mektuplarda arzular “Yurtta Olup Bitenler" kısmımı- zın arttırılması noktasında toplan- maktadır. Bu kısmın nasıl kesif bır çalışma son uııda hasırlandıgını bilenler ısın güçlüğü derler. cak okuyuc ularımızın da haklı olduklarıııı kabul etmemeye imkan yoktur. Zira bir yandan yer, diğer taraftan zaman meselesi bazı hâdiselerin aksettirilmesine Aramızda mani olmaktadır. Bunun en so ve en üzücü misali, Gerze yangını- ait yazının yetiştirilememesidir. Aynı şekilde havadis kabilinden dahi olsa AKİS'in kendi uslubuyla ve kendi görüş zaviyesinden nın bütün mühim iç ve dış larını aksettirmesi lazımdır dan böyle 12 Ve 13 üncü sayfala- rımızda "AKİSLER" başlığını taşı- yacak yeni bir kısım bulacaksınız. Fikri amerikan — mecmualarından alınan bu kısmımızda memlekette vak a- muanın umu- 1 içinde takdimini bula- caksınız. Böylece h da AKİS'i eline alan okuyucu ta içinde başka hiç bir şey okuma- mış dahi olsa aktüaliteden haber- dar olacaktır. Bunun yanında 11. inci sayfamız ya doğrudan ğ "Yurtta Olup Bitenler" kısmına bağlanacak, ya da bu haf- i gibi iç politikayla yakından alâkalı mahiyet alacaktı Bizim tarafımızdan — yapılacak olan budur ama, madem ki mec- muanın sizin ve bizim miışterek imiz mahsulü olduğu prensi- bini neşriyatımızın başında — kabul ettik, şimdi sizden de bir vazifenin ıfasını istiyoruz. özlü mektuplar yazınız. Bunlar ö- nümüzdeki haftalarda açacağımız "Okuyuculardan Mektuplar" kıs-- mımızda neşredilecektir. Mektup- ların on satırı, kat'i surette, geç- esi lâzımdır, zira uzun maka- leler, akademik fıkırler AKİS in çeşnisi değildir. muadaki bir yazı, bir fikir, bir hab , bir resim, ir resım altı bir lıareketı siz tasvip ka giızel cüm de b okuyucularımızın üşünce ve te- mayüllerini hem biz, hem de diğer okuyucularımız öğrenmiş olacağız. Hatalarımızı, tıpkı bizim başkala- rının hata karşısında aptığı- e çarpabilirsiniz. Begendıgınız noktaları da elbette belirtmeyi unutmazsınız Tiirkiyede okuyucu, umumiyet- le mektup yazmaz. Yazarsa da, ya bir derdini soyl , ya da nutuk çe- ker. Ümid ediyoruz ki AKİS oku- yucuları, tıpkı AKİS'in kendi sa- hasında yaptığı gibi bir âdeti bo- zacaklar, ortaya yeni bir çeşit ko- yacaklardır. Bu suretle bir müda- velei efkârda ğız. Ortaya ise umumi efkarın nab- zının nasıl attığı sualinin cevabı çıkacaktır. Saygılarımızla AKİS

Bu sayıdan diğer sayfalar: