10 Mart 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 20

10 Mart 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 20
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DÜNYADA OLUP BİTENLER Talal'ın intikamı, şimdi bu oğul ta- larının en kudretlisidir. Gerçi bu Or- dilmiş, Arjantin'de Peroncu unsur- rafından alınmış ulunuyor. Tahta u geçen İsrail - Arap savaşına da ların sabotaj hareketleri genişlemiş, geçmesi bahis konusu olduğu günler- katılmıştı. Ancak Arap lejyonunun — Peru ile Brezilya'da azı subaylar de Talal ile sert tartışmalara giren bu savaşta kesin bir sonuç alamayı- isyan bayrağı çekmiş bulunuyorlar. Glubb Paşa, bu davranışının bedelini Şi Londra'nın baskısı altında kalan Kısacası, Güney Amerika 1956 yılı pek pahalı Ödemiştir. Glubb Paşanın harekâtı yavaşlatma- başında da huzura kavuşamamıştır. Ürdün'deki İngiliz nüfu- — SIna yorulmaktadır. Şimdi bir Arap üney Amerika devletlerinde hu- zuna Kral Abdullah'ın ölümünden generalının kumandası altına konu— zursuzluk yaratan unsurların başında irilen bu yeni darbenin n bu kudretli ordunun, en ziyade iktisadi durumun geldiği — şüphesiz- Ingılızler tarafından ödettirilecek be- Mısırın davasına hizmet edeceğini — dir. Gerçi 1964 Haziranında patlak deli de pe uZ olmas gerektir. Söylemek elbette ki yanlış olmaya- veren karışıklıklardan sonra Guata- Bilindiği gibi, Ürdü İngiltere'ye — Saktır. mala'da sükun avdet etmiştir, fakat bu memleketın iktisadi dununu hâlâ L dB“ğaklmda“:dGhü’b Paşanın az- 1çleâ' acısıdır. dGerçıl 955' şîğh lortala— dur. Birinci Çihan Savaşının sonun- inde bir parça da Mısır'ın parmagr rında Peron düşürülmüş, kısılan ve- da Osmanlı İmparatorluğundan ay- bulunduğunu söylemek gerekir. Ka ya kaldırılan hürriyetlerin bir çoğu pek sıkı bağlarla baglıdır Bir kere rdü at Başbakanının Arap iade edilmiştir, fakat Arjantin'in ik- âıelîlrğtîollî;îgâîc uIZrîgırlıtîîe nin fıkr(ıjâıı? letleri başkentlerıne yaptığı zıyaret— tisadi durumu da -Guatamala'nınkin- İkinci Cihan Savaşının bitimine ka- erin hemen ertesinde ve İngiliz Dış— den daha parlak değildir. Arjantin'in dar İngiliz mandası altında kalan illeri Bakanı Mr. ehwyn Lloyd'un yeni idarecileri ikti3adi güçlükleri Ürdün, bağımsızlığını da İngiltere'- Kahire'de bulunduğu gunlerde alın- yenmekte zorluk çekmektedirler. Şi- min elinden almıştır. Üstelik bugün 1 çok manalıdır. Ürdün li, bakır fiyatlarının düşmesi üzerine İngiltere ile Ürdün'ü birbirine bağ- Ketiyle, bundan böyle Mısır safların- büyük bi geçirmektedir. Bütün layan bir anlaşma, 1948 İngiltere - da yer alacağım belirtmek ister gi bu olaylar, ekonomik faktörlerin bir Ürdün askeri anlaşması — da vardır. bir tavır takınmış bulunuyor. Bu ise, Devletin iç ve dış siyasetinde ne ka- Bu anlaşmaya göre Ürdün, toprakla- lacaktır. Orta Doğunun olgun mey- dar önemli payları olduğunu gösteri- rında İngiltere'ye askeri üsler ver- valarından biri daha hiç zahmetsiz yorlar. Dünya basınında gerekli ilgi- mek, İngiliz askerlerinin bulunması- Ürdün'ü, aynı zamanda demirperde yi toplayamayan Gun_ey Amerika 0- na müsaade etmek, ordusunu İngiliz gerisi devletlere de yaklaştırmış 0- İaylarından bazı eski dünya idare- subayların eğitimi altında tutmak — Rusya'nın ağzına üşmek üzeredir. cilerinin de alacağı büyük dersler ol- zorundadır. rdün, bu anlaşmayı Bu bakımdan İngiltere, Ürdün'e kar- Sâ gere ir. feshetmeden Glubb Paşayı sınır, dışı— şı bundan sonra takip edeceği poli- a milletlerarası yuk tikayı çizerken çok dikkatli davran- Brezilya'daki karışıklıkların se- lerine aykırı hareket etmıştır Şımdı mak zorundadır. İngiltere, kırılan — bebi ise daha başkadır. Geçen sene İngiltere — de her yı ün'e ver- izzetinefsinin bedelini ne kadar yük- yapılan başkanlık seçimlerim Ordu- mekte olduğu — dokuz mılyon sterli- sek tutmak isterse o kadar zararlı Nnun tutmadığı eski — başkanlardan ni keserse Ürdün'ün ekonomik duru- çıkacağını unutmamalıdır. Vargas'ın halefi sayılan — Kubiçek'in munun temelinden sarsılacağına şüp- azanması askerleri memnun etme- he yoktur. mişti. tl))arâa l%eçen sene yapıslmak is- .. : tenen bir darbe zamanın Savunma Guney Amerlka Bakam General Teixeira Lott'uh e- Ürdün'ün Glubb Paşayı sınır dışı , nerjik müdahalesi ile bastırılmıştı güD Red . Misir elt Yadamlarıdır. — İsyan, isyan, isyan. Brezilya — deniz ve hava Hadi Ünab'ın VİCE a CA l A Teixeira Lott'un bu hareketini unut- adi Ünab'ın eline teslim edilen Ür- Dünya efkâr ilgisini üzerine Mamısa benzivorlar. Gecen avin Son- dün ordusu, bundan böyle, Mısır'ın çekememekle beraber son günler $ y kumandasına — girmiş sayılmalıdır de, Güney Amerika'da hi küçümse- lrîşllglamggğ;% ârıezsı%aayhaxşarğ;w%lği Bu, ilerde çıkması muhtemel bir. A- nemeyecek — bazı gelişmeler — oluyor. İ ap - İsrail savaşında Araplar lehine —Amerika kıt'asının asi ve ateşli ço- îglsıâo L(ğr(;ııgıı?;ğ Ax,îâ(ğsğ’n ngânYıl(l,ZĞîâl_ ağır basacak bir koz o cukları olan Güney Amerika devlet- Çındaki Santarem kasabasını zapte- çekten İngilizlerin elıyle kurulan Ve Jerinde yeni bir takım karışıklıklar — gerek, isyan bayrağını açtıklarını bil Mi Çlubb Paşa tarafından — yetiştirilen — çıkmıştır. Şili'de işçi sendikaları ıda— Ürdün ordusu Arap devletleri ordu- redlerininâbüyük bir kısmı tevkif e dirmişlerdi. Hükümet kuvvetlerinin üzerlerine gönderilmesi üzerine - mazon ormanlarına sığınan bu subay lara yenilerinin katılması beklenmek tedir. Seçimleri kazanan Kubıçekın ömürlü olabilmesi için, uyu da kazanması gerekmektedır O u, Gü- n a hükümetlerini iktisadi guçlukler kadar belki onlardan da gk uğraştıran 'unsurlardan biri — ve aşlıcasıdır. eru'ya gelince, burada isyan e- den bir General de, Güney Amerika- nın bu fakir memleketinde diktatör- söylemektedir. Kendi emrindeki on in askerle isyan eden General Mar- cial Merino Peru'da serbest seçim- lerin yapılmasını — istemişti. Başkan Manuel Odrigo serbest bir Başkan Kubiçek işçiler arasında Prensa'dan sonra, şimdi de karşısın- Ordunun arasına da girmesi lazım da General Merino'yu görmektedir. 20 AKİS, 10 MART 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: