10 Mart 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 34

10 Mart 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 34
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SPOR ve Hollanda vardır. rika Zzayıf, Hollanda ise şampiyonluğu tehdit e- den en kuvvetli namzetlerden biridir. Nitekim seride — bıraktığımız hafta içersinde Türk Ordu takımı Yeşilköy hava meyadnından uçakla Almanya- ya hareket etmiş ve 3 Mart Cumar- tesi günü "Wiesbaden" şehrinde A- merika ile yaptığı maçı 5—0 gibi farklı — bir netice ile kazanmıştır. Dondurucu soğuk bir havada bir ka- rış kalınlığında — buz tabakası ile kaplı saha maçtan evvel üzerine ben dökü suretile — oynanabilir bır hale getirilmiştir. Ordu takımı- n gayri müsait hava şartları ıçer sınde elde ettiği bu netice, rakip çok zayıf olmasına rağmen, küçümsene- cek neviden değildir. Almanlann Ma- car maçından sonra kafilemize gös- terdikleri yakınlık ve kardeşce mua- meleleri maçın neticesi kadar mem- nuniyet uyandırıcı olmuştur. Hafta içersinde yur önen — futbolcular doğruca kampa — çekilmişler ve bu hafta yapılacak olan Hollanda maçı hazırlıklarına — devam etmişlerdir. îîırkıye — Hollanda Ordu maçı 1M pazar günü Ordu takımı- mız 19 Mayıs stadında Hollanda Ordu takımı ile son eleme maçım oy- nayacaktır. Bu maçın neticesi her- şeyden evvel her iki rakip için de bü- yük bir onem taşımaktadır. ünkü final maçın muhak- kak bu maçın kazanılması icap edi- Sah a ve seyirci hariç, Hollanda karşısında daha başka bir avantaja salııp bulunmuyoruz. Kuvvet ölçüle- bakımından denk kelimesini, biraz İlıtıyatla kullanmak dır. E lâzımı vet Ordu takımımızın defansı rakibe nis- betle çok ağır basar, ama hücum hat- tı için o nisbetle hafiftir. Bu itibarla Hollanda maçında hücum hattımı- zın sayı çıkartma bakımından güç- lük çekeceği endişe doğuran sebeb- lerden biridir. erika maçı dışın- rdu takımının memleketimizde yapt ğı — hususi maçlar bu hükmü kuvvetlendirecek mahıyettedır Ra- kiplerimize faıkıyetımızın çocuklarımızın maç havasına uyan bir şekilde cansiperane oyunla- saha ve seyirci avantajlarıdır. Bu mülahaza — ile takımının çetin bır rakibi alt edeceğine inanmakta- art Perşembe günü İstan- bul-Amsterdam garnizon karşılaş- ması Mithatpaşa stadında yapılacak ve maçın hasılatı Kızılaya bırakıla- caktır. 34 AKİS. 10 MART 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: