19 Mayıs 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 10

19 Mayıs 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Okuyucu mektupları Cilt — kapaklarımız hakkında radığım bir çok şeyi AKİS'te buluyorum. Yazılarınızdakl üs- lüba, cesarete ve sağlam istihba- rata h ayran olmamak elde degl Yalnız sütunlarınızda 5 ve 6 n cıltlerın kapaklarının ne zama hazırlanacağını bildiren haberınıze bir türlü rastlıyamadım. Zafer Yılmaztürk © Aydın KİS'in 4. ciltten sonrasının he- nüz hazırlatılm amış O l ı bü- yük bir cilt- ler ne aman hazırlanacak lutfen söyler misini han Yurtsever - Bayındır — İlk dört cildimizde kollanılan malzemenin kalite ve renk bakımından tıpkısını bulmak busuna ka' ümkün olma raştırmaya devam ediyoruz. - kında okııyucularımıza 5 ve 6. cilt paklarımızı zır olduğunu bil- direbileceğimizi sanıyoruz. Bir. bakan hakkında dalet Bakanı Prof. Göktürk'ü A büyük basarılar beklemektedir. İnanmazsanız AKİS'in 104. sayısını okumanızı rica ederim. Behzat Güre - Kırklareli H üseyin Avni Göktürk'ün resmi altına "Başarı arifesinde" yaz- makla atlamış olmadınız mı? Halük Önce - İzmir Bir endişe hakkında eçen sayılarınızdan birinde İs- tanbul basınında çıkan bazı ya- zıların altlarının işaretlendiğini. savcılığın diğer günlerden kalabalık olduğunu ve bu a- ü bill AKIS i bırakmayın. T. Faik Günen - Trabzon okumaktan mahrum Milletvekilleri hakkında A delet Komisyonunda ispat hakkı aleyhinde rey veren 8 milletve- kili hakkındaki — yazı okudum Bana kalırsa asıl bahsedılmeze de- ğer onlar değil bu hayati karar alı- nacağı gün komisyonda hazır bu- lunmayan Mehmet Zeki Tolunay (C.H.P).Nuri Ocakçıoğlu (C.H.P) her fırsatta hükümete çatan bu mılletvekıllen ispat hakkı görüşü- lürl caba nerelerdeydiler? Yok- sa muhalefet basını oyuna mı ge- tiriyor' Hasan Sarıtoğlu - Sinop e bir hava tekaude sevkedi- taşıyan yüz on altı hâkim yetiştire- cekti. İktidarın istediği kararlar gene alınmayacaktı ve hukuk gene hakim kalacaktı. Zira iktidardan korku de- tesirden daha kuvvetli değildir. Eğer idaremiz topyekün totaliter olsaydı bu gibi tedbirler devamlı olarak te- sir ederdi. Ama, mukadderatı seç- menin elinde bulunan bir iktidarın seçmeni memnun etmeyen hareket- lerinden kim, nasıl ürkerdi? Bunların o iktidarı seçimlerde kaybetmenin e- şiğine getirip bıraktığını görmeme- nin imkânı var mıydı? Hem, aksi şekilde hareket etmeye niyetli olan- lar eşlerinin, dostlarının — yüzlerine nasıl bakabilirlerdi? Ama icranın tasarrufunun tesiri olmayacak mıdır? Elbette ki olacak- tır. İnsanların her birinden mutlaka kahraman olmasını istemek haksız- lıktır. Ancak bir yandan muhalefe- tin gayretleri, diğer taraftan bizzat haksızlığa uğrayanların metaneti ve nihayet iktidar partisinin Meclis gru- bundan gelecek tok sesler kahraman- lığın tarifini değiştirecektir. Kahra- manlık hâkimlerin iktidarın hışmın- dan korkmaması değil, iktidarın ha- kimlere haşin muamele etmesi ola- Bu haftanın ortalarında manzara bunu gösteriyordu; zira Adalet me- selesini millet eline almıştı. AKİ S Bu hafta 31.200 adet basılmıştır. Ziyaretler Protokol meselesi st ve komşu İran'ın hükümdar- arının memleketimizi ziyaretleri bir defa daha bazı protokol acayip- liklerinin tekrarlanmasına yol açtı. Memleketimizde en basit protokol kaidelerinin bile ayaklar altına alın- ması alışılmadık bir hâdise değildi. Ama iktidarla muhalefet arasındaki gerginliğin muhalefet — liderlerinin resmi kabullere davetine bile tesir e- deceği doğrusu kimsenin aklına gel- memişti. Başbakanın 18 Mayıs akşa- mı Ankara Palasta vereceği yemeğe ve onu takip edecek olan resmi ka- bule Hür. P. başkanı Fevzi Lütfü Ka- raosmanoğlu, ve C.M.P. Genel Baş- am Osman Bölükbaşı davet edilme- mışlerdı. Gazetelerde C.H.P. Genel Başkam İsmet İnönüye davetiye gön- derildiği şeklindeki havadisler de ha- kikata uymuyordu. Gerçi İnönü da- vet edilmişti ama sadece resmi kabu- le, ondan önce verilecek yemeğe de- ğil.. Tabii bu şartlar altında C.H.P. Genel başkanının bu davete icabeti Diğer muhalefet partılerının baş- kanlarının ise ne , ne de res- mi kabule çağırılmamalar tokolu tanzim edenlere elbette şeref kazandırmıyaca tı. beklenemez Hükümetin haklarında pek fazla sevgi beslemediği muhalif ve müsta- kil gazetelerin sahip ve başmuhar- rirleri de bu protokol anlayışının çer- çevesi içine girememeşlerdi. AKİS, b protokol meselesi hakkındakı duşun- celerini açıklamak misafirleri- mizin memleketten ayrılmalarım bek- lemeyi tercih etmişti KAZIKLAR ÜSTÜNDE AKİS, 19 MAYIS 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: