19 Mayıs 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 12

19 Mayıs 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YURTTA OLUP BİTENLER çimlerinin 1950 seçimlerinden farklı olacağını görüyorlardı. 1950'de seç- men memnuniyetsizliğini ifade et- i. 1958'de bir tercih bahis mev- . Sütten ağzı yananın yoğurdu üfleyerek yiyeceği aşikârdı. Bu bakımdan büyük kütleye müstak- bel C. . idaresinin şekli hakkın- da bir fkır vermek lâzımdı. Göster- mek gerekiyordu ki muhalefet yılla- rı C. H. P. yi değiştirmiştir; gerek kadro ve gerek prensipler bakımın- dan bu parti itimad telkin eden bir mahiyet kesbetmiştir. Bu kanaat, me- selelerin itinayla ele alınması, fikir- lerin açıkça ortaya atılması ve son- da kararın demokratik tarzda tesbi- tiyle verilebilirdi. Kurultayı hazır- %ayânlar en çok buna dikkat edecek- erdi. Bunda muvaffak olunacak mıdır? Burada iki tehlikeyle — karşı kargıya kalındığı görülüyordu. Umumiyetle Kurultayların çok yüksek bır fîkrı Böylece, meseleler deşildikten ve fi- kirler ortaya çıktıktan sonra bunları derleyıp toplamak, bır mecra vermek, itmesine ma- Ikıncı tehlike bir takım küçük ter tipleri havayı bulandırmasıydı. Partılılerın daha iyi bir sevk-ü 1dare istedikleri muhakkaktı. Bir e Kurultaydan bu yana Partiye 1stıka- met verenlerin hakkıyla övünecekleri tek başarı 1954 hezimetinden sonra gerek merkezde, gerekse daha az ol- makla beraber teşkılatta baş göste- ren îatlakları zararsız hale sokmuş arı ve bir dağılmaya mey İktidarın Muhalefetı teslim alma gayretlerı akamete uğ- ramış, bunun pazarlıkçıları perişan olmuş, bir kenara atılmış, partiye za rar vermeleri önlenmişti. Fakat bu- maksadli taarruzların hangi istika- metlerden geleceğini bilecek kadar a- kıllıydı ve şımdıd mukabil hazır- lıklarını yapmıştı Şöhretler meselesi e . Ismet İnönü yakın — arkadaşlarına vazife verdiği gibi onların çoğunu Partide vazife alm a da ikna etme- ye muvaffak o tu Bunların bü- ik bir kısmı 1954'd küskün ta- vırlarını bırakmaya — ve gelip çalış- maya razı olmuşlardı. Genel Başkan lık seçiminin her hangi bir sürpriz dogurması bahis mevzuu değildi. İs- met İnönü bu mevkide delegelerin ıt- tıfakıyla bırakılırsa hiç kimse mamalıdır. Tüzük tadili bahsınde Genel Sekreterliğin bir defa daha münakaşa mevzuu olması ihtimali de son derece Zayıftır. Kasım Güle lanın inayeti ve iktidarın müzahere- tiyle bu mevkie lâyık tek olduğunu - kendisini tenkid edenler Fuad Sirmen seviyede olmadığı biliniyordu. Bu ba kundan görüşmeleri bir Akademi mü zakeresi haline getirmemek lâzımdı. Prensipler ortaya konulurken basit misaller, yumuşak — kelimeler, ağda- sız tâbirler bulmak, — havanın heye- canım dağıtmamak gerekti. Ne var ki meselelerin ğginden - iktidarın, muhaliflere ayrı bir millettenmiş gibi muamele et- memesi meselesi gibi - görüşmelerde ilim kadar aklı selimin de kendisine ait yeri işgal etmesi kolaylaşacaktı. Hemen her tebliğ evvela bir şikâyet dalgasını tahrik edecekti. - mahkemelerin istiklali, Universite muhtariyeti, basın hurrıyetı iktisadi politika... Bütün bunlar artık günde- lik hayatımıza girdiğinden herkesin bir fikri ve tabii bir şikâyeti vardı. Meseleler biliniyordu. Mahzurlar or- taya çıkmıştı. Böyle olmamalıydı. Fakat nasıl olmalıydı? İşte, Kurul- tayda cevabı aranacak sual buydu. Anayasa, 12 Faik Ahmet Barutçu Tebliğ yapacak C. H. P. liler İsmail nun haricinde C. H. P. ye Genel Mer- kezden zyade Adnan Menderesin hizmet ettiği ortadaydı ve eğer de- legeler bu hakikati unuturlarsa nan- körlük etmiş olurlardı. Ancak her şeyi Adnan Menderesten — beklemek de yanlıştı. Delegelerin bu bakımdan çok şiddetli tenkidler — yapacakları muhakkaktı. Tenkidlere en ziyade Genel Sekreter Kasım Gülek muha- tap olacaktı. Onun acaip ve gayrı ciddi sayılan hareketlerini de hücum mevzuu yapacakların — çıkacağından zerrece şüphe yoktu. Fakat Kasım Güleğin partiye sağladığı faydalar ortada bulunduğundan ve üstelik Ge- nel Sekreter bilhassa teşkilat tara- fından sıkı şekilde tutulduğundan, Genel Başkan da kendisini tek Genel Sekreter namzedi saydığından bu hü- cumlar kargısında yapılacak müda- faa kolaylaşacaktı. Tehlike bu ten- kidlerin kasden çığırından çıkarılma- sı ve tahrik neticesi havanın bulan- dırılmasıydı. Kasım — Gülek böyle Rüştü Aksal Ali Rıza Türel dahil - herkese tasdik ettirmiştir ve Genel Sekreterlikte bileğinin hak- kıyla kalacaktır. Başkaları ya ikti- darın şimşeklerinden kaçmak için başım kuma gömerken, ya da parti- yi teslim etmek için sofra başların- da pazarlık ederken — Kasım Gülek mücadele etmenin kabil olduğunu göstermiş, hiç bir şeyden yılmamış, hiç olmazsa medeni cesaretin nümu- nesini vermiştir. Ama — hafiflikleri münevverleri tatmin etmiyor, hatta büyük kütleden Trey kaçırıyormuş. Bunun çaresi başka yoldan arana- caktı Bunun çaresi Parti Meclisinin ha- kikaten temsili bir mahiyet alması, C. . denince hatıra gelen şahsı— yetlerın o kademede vazife kabul et- mesiydi. Başta Şemseddin Günaltay olmak üzere bu neviden iyi şöhretler adaylıklarının konulmasına razı ol- muşlardı. Ne var ki iş, Parti Mecli- sine girmekle bitmiyordu. Oraya gir- ikten sonra da çalışmak, vazife yap AKİS, 19 MAYIS 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: