5 Ocak 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 10

5 Ocak 1963 tarihli Akis Dergisi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YURTTA OLUP BİTENLER, Af Körlerin fili Geçen hafta içinde, Adanadaki Yas- sıada mahkümlarının affıyla il- gili kanun teklifini Koalisyona dahil partiler adına getirecek olan altı ki- şilik Karma Komisyon toplanamadı. Zira af konusu son üç hafta içinde öylesine karmakarışık, öylesine için- den çıkılmaz, türlü fikrin ileri sürül- düğü bir konu oldu ki siyasi partiler meseleyi bir kere de Gruplarında in- celemek. Gruplarınınhavasınıalmak ve ona göre hareket etmek zorunda kaldılar. İşin aslı, Adanadaki Yassıada mahkümlarının affedilmesidir. o An- cak Koalisyonun Karma Komisyo- nundaki iki C. H. P. li üye, bu afta bazı istisnalar tanınmasında ısrar dükleri şey, dillere düşmüş suüisti- mallerinden dolayı mahküm olanlar- la o devirde en az sorumlu mevkide bulunanlar kadar suça iştirak etmiş mahkümların aftan faydalanamama- ğıdır. Zeki Şahinler, Bumin Yaman- oğlular bunların arasındadır. C. P. li ekip bu kişileri affa hiç kimse- nin hakkı bulunmadığı ve böyle bir davranışın şiddetli tepki yaratacağı- nı belirtmektedir. Koalisyonun diğer iki kanadının bu konuda fazla endi- şesi yoktur. Hattâ ısrar bile etmek- tedirler. Evvela böyle cereyan eden müza- kereler haftanın eğ şeklini bir- bir formül bu- af konusunda gürültü çıkaran âdi teşmili ve cezalardan bir miktarın tenziliydi. Komisyon, çalışmalarını bu yön- de geliştirdi. 1 Adalet Bakanlığında mahkümlarla ilgili dosyaların ince- lenmesine ve bir ön projenin hazır- lanmasına başlandı. Teknik eleman- lar, mevcut suçluların mından indirimin 4 yıl pılmasında fayda mülâhaza ettiler. Böylece pek çok kusurlar ortadan kalkıyor, ayrıca meşruten tahliye e- dilecek mahkümların faydası çok o- luyordu. Hukuk nizamı bakımından tahliyeye en fazla hak kazanan bu tip mahkümlar olduğundan, fikir ca- zip geldi. AKİS/10 Ancak, affin âdi mahkümlara teşmili taraftar topladığı kadar, kar- şı duracak insanlar da buldu. Adalet Bakaranın bu konudaki (düşüncesi fazla iyimser olmadı. Hükümet için- deki genel fikir de Adalet Bakanın- kiyle eş oldu. C. H. P. içindeki bü- yücek bir grup fikre karşı kaldı. Y.T.P.ileC. K.M. P. de ise muka- vemet fazla olmadı, hatta hiç çık- madı Af konusunda yazılan, bilhassa bilinen gazetelerde çıkan haberlerin çoğunluğu büyük yanlışlarla doludur. vwvelâ, âdi mahkümların affı (Oka- bul edilse bile -her şeye rağmen ihti- mali çoktur- bunun bir Genel Af şeklinde kanunlaşacağı, oyani affa mazhar olanların suçun bütün veci- e ke beam sip AF, sa mahküm zamanın- dan bir indirim, yapısaktan ibaret o- lacaktır. Yani Kısmi Affin o esası muhafaza olunacaktır. Bilinen başka bir husus, suiistimal suçu hükümlü- lerinin affın ümulüne girmelerinin Hükümet Başkanınca ve C.H. P. ce asla kabul edilmeyeceğidir. o Bumin Yamanoğlu 7 hükümlüler için şans daha fazladır Koalisyon partileri (o gruplarının bu konuda yapacakları tartışmalar, af komisyonunun çalışmalarına ışık tutacaktır. Her halde, Ocak ayı bit- meden netice alınacaktır. Hüdai Oral Yağma yok! Koalisyon Bir Ocak Başkanı Bu yakınlarda bir gün, tepyekün Ulaştırma Bakanlığının, bele he- le devlet Demiryolları Genel Mü- dürlüğünün üzerlerindeki levha kal- kar da yerine "Vatan Cephesi Rifat Öçten Ocağı” levhası törenle aşılır- sa bu, "koalisyonla hükümet etme sistemi"nin talihsiz bir icabı olacak- tır. Temeli sadece yakışıksız tasar- ruf olan ve herkesten önce, mensup olduğu parti tarafından görevinden a- lınma mecburiyetini ortaya çıkaran şikâyetler o kadar politik bir hava- ya bürünmüştür ki, Ulaştırma Baka- nı için bir nevi dokunulmazlık hali- ne gelmiştir. Böyle durumlarda â- det, "İstenmeyen Bakan"ın en basit anlayışı göstererek kendiliğinden is- tifasını vermesi ve yük halinden çık- masıdır. Ama bizde, bir defa oturu- lan koltuktan kalkmak âdeti bii icapları arasına girmiş değildir. Bizde koltuktan kalkmak, ancak ko- lundan tutulup uğurlanmakla olmak- tadır ki Y. T. P. deki bazı kompleks- ler, Lideri böyle bir hareket serbes- tisinden mahrum bırakmaktadır. Öçten, Bakanlık koltuğunu henüz ısıtmadan "Bu Bakanlık kışla koku- yor" diyerek kollan sıvadı ve geniş bir temizlik hareketine girişti. kısım şeflerine ve hatta işçilere ka- dar uzandı. Ancak Öçtenin bu hare- ketleri her zaman tevekkülle karşı- ii Hakkım arıyanlar, Danış- müracaat ederek tehir-i icra kararları alanlar oldu. Fakat Öçten duralamadı, keyfi tasarruflarına de- . nin bu eski milletve- Sivas İl Başkanı -İhtilâlde tevkif edilmiş ve bunu asla unutma- mıştır* kısa zamanda Bakanlığı ve bilhassa Devlet Demiryolları oOGenel Müdürlüğünü bir Vatan Cephesi Oca- ğı haline getirdi. Nitekim Vatan Cephesi İstasyon Ocağına 742 nu- marayla kayıtlı Habip Germiyan- gil, 657 numaralı Hakkı Ugan, 704 numaralı Neyian Ünsaç, 606 numa- ralı Muhittin Ersu bugün Devlet De- miryollarının kilit noktalarını işgal etmektedir. (o Bakanlık koridorların- da Öçten tarafından estirilen (terör havası Genel Müdürlüklere ve ora-

Bu sayıdan diğer sayfalar: