5 Ocak 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 5

5 Ocak 1963 tarihli Akis Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sayı: 445 Cilt XXVII Yıl:9 sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı: Metin Toker, Atilla Bartınlıoğlu, oğlu, Egemen Bostancı ve Kenan Taşçıoglu (İstanbul), Seyfi Öz- Emel (İzmir) - Dış Haberler Kıs- mı : Deniz Baykal - İktisadi ln Derler Kısmı : i D bulut - Tüli Sezgin, Hüseyin Kork- mazgil, Semra Conker - Kitap İlhami Soysal - Tiyatro : Lütfi Ay, Naciye Fevzi - Spor : Vildan Aşır Savaşır. Resim Ali Parmakerli - Hakkı Tümgan Fotoğraf Sungar Taylaner - Kutay Kayalı Klişe Doğan Klişe Atelyesi Yazı İşleri Rüzgârlı Sokak No. 15/1 Tel: 11 29 92 İdare Rüzgârlı Sokak No: 15/1 JI Abone Şartları 5 aylık (12 nüsha) 10.00lira 6 aylık (25 nüsha) 20.00 lira 1 senelik (52 nüsha) 40.00 lira İlân Şartları Santimi 20 lira t renkli arka kapak: 1500 lira AKİS Basın Ahlâk (Yasasına uymayı taahhüt etmiştir. Dizildiği yer Rüzgârlı Matbaa Basıldığı yer Milli Eğitim Basımevi Basıldığı tarih Fiyatı 1 Lira HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Kendi Aramızda Sevgili AKİS Okuyucuları Yeni bir yıla, mecmua olarak şevkle, cesaretle ve azimle girmiş bulu- nuyoruz. Bu mecmua 1954 yılında, D. P. nin seçimleri rahat bir ek- seriyetle kazanmasından iki hafta sonra yayınlanmaya başladı.Öyle sa- nıyorduk ki artık rejim güçlükleri geride kalmıştır, D. P. memleketi rahat ekseriyetinin verdiği rahatlıkla idare edecektir. AKİS bir aktüa- lite mecmuası olarak bu ortam içinde görev yapacak, Bıkmayan bir cid- diyetle hâdiselere, insanlara, meselelere ışığını tutacak, Batıdaki em- salleri gibi haftadan haftaya Yirminci Asrın vakti az sakinlerine kom- prime halinde çok şeyin haberini-verecektir, "İnce Demokrasiye pay- dos;"" narasıyla açılan ve kaba kuvveti toplun» hâkim kılmak gayre- tiyle beslenen, ilk altı yıl içinde "AKİS'in Hikâyesi", ana hatlarıyla “Rejimin Hikâyesi” olmuştur. Yarının tarihçileri 1954 - 60 arasının AKİS koleksiyonunda çok şeyi aydınlatan, anlatan, belli eden malze- meyi bulacaklardır.: 1960 da bir başka devir açıldı. İhtilâl İdaresi sırasında AKİS, üze- rine bir ciddi görevin düştüğünü aklından hiç çıkarmaksızın çalıştı. Bü- tün gayretimiz Seçimsiz Demokrasi taraftarlarına, bunun Türkiye için çıkar yol olmadığını tekrarlamak, tekrarlamak, tekrarlamak Idu Memleketin sağlam kuvvetler) aynı inançta birleşti. Seçimsiz Demokra- si taraftarları başarı kazanamadılar. Nadir Nadiler, Falih Rıfkılar, Yönün yöneticileri bizimle aynı safta, Seçimsiz Demokrasiyle, o tezin şampiyonlarına, 14'lere ve Peyami Safa ile arkadaşlarının, Gökhan Ev- liyaoğluların, filânların, falanların 14lerden bir kısmıyla birlikte Ha- vadiste kurdukları kumpanyaya karşı savaştılar. Seçimlerden bu yana birbuçuk yıl geçti. Seçimlerden bu yana bir- buçuk yıl, bu mecmuanın kuruluşundan bu yana sekizbuçuk yıl.. Müca- delesiz günler gelmedi. Bir defa daha AKİS, bir çetin mücadelenin için- dedir. Üçüncü "Seçimsiz Demokrasi Şampiyonları Ekibi'ne bunun Tür- kiye için çıkar yol olmadığını tekrarlıyor, tekrarlıyor, tekrarlıyor. Hem bu ekibin içinde, aman yarabbi, kimler ve kimler yok! Şimdi kimler ve kimler gece yattıklarında AKİSİ rüyalarında görüp ertesi sabah dük- kânlarını ona hücumla açmıyorlar! Ama onları da yeneceğiz. Türkiye için kurtuluş yolunun Seçimli Demokrasiden ve onun, güçlüğü de bu- lunsa, icaplarından başka şey olmadığı gerçeği mutlaka kabul edilecek, "O rejim" değil, "Bu rejim" payidar kalacak, milletimize refah ve saa- det ve iyilik getirecektir. imdi. “Çalışan demir ışıldar" diyor, bayrağımızı im yüksünmeden taşımaya devam ediyoruz Saygılarımızla, İçindekiler Günlerin Getirttiği 6 Tüliden Haberler 29 Yurtta Olup Bitenler 8 Kitaplar haf tanın içinden 9 31 AKİS'in Anketi 22 Radyo İş Âlemi 23 Ti 62 Tıp 25 iyatro 33 Dünyada Olup Bitenler 27 Jale Candan 34 Ağız Tadıyla 35 Spor 36 AKİS/5

Bu sayıdan diğer sayfalar: